Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DE BEIRARRAS E RESERVAS DA VA PBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE.

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 01-01-1971

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Obrigados pagamento.
 - Artigo 4.- Dereito percepcin.
 - Artigo 5.- Tarifa.
 - Artigo 6.- Normas de xestin.
 - Artigo 7.- Obriga de pagamento.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e artigo 20, apartados 1 e 3.h da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola entrada de vehculos a travs das beirarras e reservas da va pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible a realizacin sobre a va pblica local de calquera dos aproveitamentos enumerados no artigo 1 desta ordenanza.

   
  Artigo 3.- Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa as persoas ou entidades a prol das que se outorgue a correspondente licencia ou que se beneficien do aproveitamento se procederon sen a oportuna licencia municipal.

   
  Artigo 4.- Dereito percepcin.  
 

Terase dereito a percibi-la taxa e nace a obriga de contribur dende o momento en que se autorice ou dende que se inicie o aproveitamento se se procedeu sen a preceptiva licencia.

No suposto de licencias xa autorizadas, o dereito percepcin ser peridico e ter lugar o da 1 de xaneiro de cada ano.

   
  Artigo 5.- Tarifa.  
 

A conta da taxa regulada nesta ordenanza fiscal ser a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte:

a) Entrada de vehculos en edificios, ou cocheiras particulares: 1.500 pesetas/metro lineal/ano.

b) Entrada de vehculos en garaxes ou locais colectivos para garda de vehculos ou locais de venda ou talleres: 2.500 pesetas/metro lineal/ano.

c) Entrada en locais comerciais ou industriais, para carga e descarga de mercadoras: 2.500 pesetas/metro lineal/ano.

d) Reserva de espacios nas vas e terreos de uso pblico para carga e descarga: 3.500 pesetas/metro lineal/ano.

e) Reserva de espacios ou prohibicin de estacionamentos: 3.500 pesetas/metro lineal/ano.

   
  Artigo 6.- Normas de xestin.  
 

As cantidades esixibles con arranxo a estas tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polos perodos naturais de tempo sinalados nos respectivos epgrafes.

As persoas ou entidades interesadas, na concesin dos aproveitamentos regulados na presente ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licencia municipal e realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo seguinte e formula-la declaracin de metros de aproveitamento. Os servicios tcnicos do Concello comprobarn as declaracins formuladas polos interesados, concedndose autorizacin de non atopar diferencias coas peticins de licencias; se atopan diferencias notificarselles s interesados e faranse, no seu caso, as liquidacins complementarias, concedndose as autorizacins unha vez emendadas as diferencias polos interesados e, no seu caso, realizndose os ingresos complementarios que procedan.

No caso de denegarse a autorizacin os interesados podern solicita-la devolucin dos importes ingresados.

Unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa polo interesado.

A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do trimestre natural seguinte da sa obrigacin de continuar aboando a taxa.

Os aproveitamentos autorizados debern sinalizarse coas correspondentes sinais que a tal fin facilite o Concello a prezo de custo.

   
  Artigo 7.- Obriga de pagamento.  
 

A obriga de pagamento da taxa nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada semestre natural.

O pagamento da taxa efectuarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na depositara municipal. Este ingreso ter carcter de depsito previo de conformidade co artigo 47.1 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, quedando elevado a definitivo se concede-la licencia correspondente.

Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includos nos padrns ou matrculas desta taxa, por anos naturais nas oficinas de recadacin municipal unha vez postos cobramento os padrns.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor e comezar a aplicarse unha vez publicada integramente no BOP e transcorra o prazo a que fai referencia o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e permanecer en vigor ata o momento da sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios