Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 31-01-2009 BOP N 25 -- Publicación definitiva : 08-04-2009 BOP N 80
Redacción Aplicable desde 28-04-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. . Natureza e fundamento.
 - Artigo 2. . Feito impoible.
 - Artigo 3. . Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. . Responsables.
 - Artigo 5. . Cota tributaria.
 - Artigo 6. . Tarifas.
 - Artigo 7. Devengo.
 - Artigo 8. Declaracin e ingreso
 - Artigo 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. . Natureza e fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. . Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.
2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do/a interesado/a.
3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este concello. Tampouco estar suxeita a esta Taxa a expedicin de documentos esixidos polas Administracins Pblicas na tramitacin de expedientes para a concesin de axudas ou subvencins, pensins non contributivas, xustiza gratuita e outros beneficios asistenciais de carcter social.

   
  Artigo 3. . Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria que soliciten, provoquen ou en favor dos que se faga a expedicin do documento ou a tramitacin do expediente.

   
  Artigo 4. . Responsables.  
 

1. Sern responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.
2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. . Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

   
  Artigo 6. . Tarifas.  
 

1. As tarifas que se aplicarn para a exaccin desta taxa sern as seguintes:
1.
Compulsa de documentos
0,30 /folla
2.
Procesos selectivos que inclan exercicios escritos ou orais includos na Oferta de Emprego Pblico municipal:
2.1
Grupo A1 ou asimilado
25,00
2.2
Grupo A2 ou asimilado
25,00
2.3
Grupo B ou asimilado
25,00
2.4
Grupo C1 ou asimilado
20,00
2.5
Grupo C2 ou asimilado
20,00
2.6
Agrupacins profesionais ou asimilado
12,00
3.
Informes e certificacins:
3.1
Informacins urbansticas
45,00
3.2
Informes urbansticos
15,00
3.2
Informes policiais relativos a accidentes de circulacin
45,00

   
  Artigo 7. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.
2. Nos casos a que se refire o apartado 2 do artigo 2 , o devengo producirase cando tean lugar as circunstancias que provoquen a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.
3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin municipal a peticin dos xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se abone a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 8. Declaracin e ingreso  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, procedendo o ingreso nas entidades financeiras autorizadas polo concello ou polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.
2. Os escritos recibidos polos condutos a que se fai referencia no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisoriamente, pero non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirir ao interesado para que no prazo de dez das abone as cotas correspondentes; co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude. Nestes casos, a tarifa incrementarase co importe dos gastos de correo que se orixinen.
3. O pagamento desta taxa poderase esixir en efectivo, substitundose o selo municipal por un recibo duplicado, un dos exemplares unirase ao escrito e outro copia que se devolve ao interesado.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que lle correspondan a estas en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin de 28.01.2009, e entrar en vigor unha vez se produza a publicacin do seu texto no BOP. A presente ordenanza permanecer vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios