Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - Ordenanza fiscal n 4, reguladora da taxa por expedicin de documentos

Publicación provisional : 11-11-1998 BOP N 41 -- Publicación definitiva : 24-12-1998 BOP N 294
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .-Fundamento legal.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4 .-Responsables.
 - Artigo 5 .-Exencins subxectivas.
 - Artigo 6 .-Cota tributaria.
 - Artigo 7 .-Tarifas.
 - Artigo 8 .-Bonificacins da cota.
 - Artigo 9 .-Retribucin.
 - Artigo 10 .-Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11 .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1 .-Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relacin co 20 da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establecese a taxa por expedicin de documentos que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.  
 

1.-Constite o feito imponible a taxa da actividade administrativa de tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e expedientes dos que entenda a administracin ou as autoridades municipais.

2.-Entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que sexa provocada por un particular ou redunde no seu beneficio, anda que non medie solicitude expresa do interesado.

3.-Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais as como as consultas tributarias. Os expedientes de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera clase e os relativos prestacin de servicios ou realizacin e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal.

   
  Artigo 3 .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou tean interese na tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4 .-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Exencins subxectivas.  
 

Estarn exentos da presente taxa os contribuntes nos que concorra algunha das seguintes circunstancias:

- Que soliciten documentos administrativos para aportar s servicios de asistencia social.

- Que obtiveran beneficio de xustiza gratuta, no que respecta s documentos administrativos que estean directamente relacionados co procedemento xudicial no que se declare o dereito.

   
  Artigo 6 .-Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, sinalada segundo a natureza do documento ou expediente a tramitar de acordo coa tarifa contida no artigo seguinte.

2.-A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado.

3.-As cotas resultantes por aplicacin da tarifa incrementarase nun 50 por 100 cando os interesados soliciten con carcter urxente a tramitacin dos expedientes que motiven a retribucin.

   
  Artigo 7 .-Tarifas.  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estructurase nos seguintes epgrafes:

1.-Certificacins e informes expedidos pola Secretara ou Alcalda:

- Sobre datos relativos a padrns e expedientes vixentes: 1,20 euros.

- Sobre datos relativos a expedientes concludos e padrns anteriores vixente: 3 euros.

- Sobre datos relativos a expedientes con mis de 5 anos de antigidade: 6 euros.

2.-Certificacins ou informes urbansticos:

-Se non requiren desprazamento do tcnico municipal: 6 euros.

-Se requiren desprazamento do tcnico municipal: 30 euros.

3.-Outros documentos:

-Fotocopias de folio A-4: 0,10 euros.

-Fotocopias de folio A-3: 0,20 euros.

-Dilixencia de cotexo: 2 euros.

-Por cada comparecencia ante a Alcalda para calquera finalidade, con constancia por escrito, solicitada polo interesado: 6 euros.

4.-Para outros expedientes ou documentos non especificados na tarifa aplicarselle os epgrafes da mesma que resulten anlogos.

   
  Artigo 8 .-Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9 .-Retribucin.  
 

1.-Retribese a taxa e nace a obrigacin de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2.-Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2 ., a retribucin prodcese cando tea lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10 .-Declaracin e ingreso.  
 

1.-A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin.

2.-Os escritos recibidos que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non podern drselles curso sen que emende a deficiencia, a tal fin requirirase interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3.-As certificacins ou documentos que expida a administracin municipal en virtude de oficio de Xulgado ou Tribunais para toda clase litixios, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfaga a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11 .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios