Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - Ordenanza fiscal n 7, reguladora da taxa da rede de sumidoiros

Publicación provisional : 11-11-1998 BOP N 259 -- Publicación definitiva : 24-12-1998 BOP N 294
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .-Fundamento legal.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4 .-Responsables.
 - Artigo 5 .-Cota tributaria.
 - Artigo 6 .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7 .-Retribucin e perodo impositivo.
 - Artigo 8 .-Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9 .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1 .-Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relacin co 20 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa da rede de sumidoiros, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-la acometida rede de sumidoiros municipal.

b) A prestacin dos servicios de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal, e o seu tratamento para depuralas.

2. Non estarn suxeitas taxa as fincas derrudas, declaradas ruinosas ou que tean a condicin de solar ou terreo.

   
  Artigo 3 .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que sexan:

a) Cando se trate de concesin de licencia de acometida rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til da finca.

b) No caso de prestacin de servicios do nmero 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do trmino municipal beneficiarias de ditos servicios, calquera que sexa o seu ttulo: propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais o propietario destes inmobles, quen podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4 .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos. Interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria correspondente concesin de licencia ou autorizacin de acometida rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de cincuenta euros (50 euros.) por vivenda ou local.

2. A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servicios de sumidoiros e depuracin ser a resultante de aplica-la seguinte tarifa:

a) Vivendas: 2 euros/trimestre.

b) Fincas e locais non destinados exclusivamente a vivenda. (usos industriais): 3 euros/trimestre.

   
  Artigo 6 .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se contempla ningn tipo de exencin, reduccin ou bonificacin na presente taxa.

   
  Artigo 7 .-Retribucin e perodo impositivo.  
 

A retribucin da presente taxa ter lugar o 1 de xaneiro de cada ano, e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo no suposto de inicio ou cese na utilizacin privativa ou aproveitamento especial, en tal caso o perodo impositivo axustarase a esta circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por trimestres naturais.

   
  Artigo 8 .-Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

1. Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variacin na titularidade da finca e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producir efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez finalizado o prazo de presentacin de ditas declaracins de alta e baixa.

A inclusin inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licencia e acometida rede.

2. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadarn polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de recollida de lixo.

3. No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude e os servicios tributarios deste Concello, unha vez concedida aquela, practicarn a liquidacin que proceda, que sexa notificada para ingreso directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 9 .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios