Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza municipal reguladora da circulacin de vehculos

Publicación provisional : 25-02-2009 BOP N 45 -- Publicación definitiva : 13-05-2009 BOP N 107
Redacción Aplicable desde 30-05-2009 hasta 19-05-2010 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.‑
 - Artigo 2.‑
 - Artigo 3.‑
 - Artigo 4.‑ Conceptos utilizados.
 - Artigo 5.‑ Competencia do Ministerio de Interior.
 - Artigo 6.‑
 - Artigo 7.‑ Competencia municipal.
 - Artigo 8.‑
 - TTULO I
 - CAPTULO I
 - Artigo 9.‑ Da circulacin de vehculos.
 - Velocidade.
 - Artigo 10.‑ Lmites de velocidade.
 - Artigo 11.‑ Vehculos en servizos de urxencia.
 - Artigo 12.‑ Animais.
 - Artigo 13.‑ Usos das vas pblicas.
 - Artigo 14.‑ Limitacin de peso nos viais de titularidade municipal.
 - Parada e estacionamento.
 - Artigo 15.‑ Normas xerais de paradas e estacionamentos.
 - Artigo 16.‑ Pasaxes permanentes de acceso a terreos ou garaxes privados.
 - Artigo 17.‑ Prohibicins de paradas e estacionamentos.
 - Artigo 18.‑ Carga e descarga.
 - Artigo 19.‑ Colectores.
 - CAPTULO II. Outras normas de circulacin.
 - Artigo 20.‑ Casco e restantes elementos de seguridade.
 - Artigo 21.‑ Pens.
 - Artigo 22.‑ Publicidade.
 - Artigo 23.‑ Venda ambulante.
 - TTULO II. Da sinalizacin
 - CAPTULO NICO
 - Artigo 24.‑ Normas xerais sobre sinais.
 - Artigo 25.‑ Prioridade entre sinais.
 - Artigo 26.‑ Retirada, substitucin e alteracin de sinais.
 - Artigo 27.‑
 - TTULO III.
 - CAPTULO I. Das autorizacins administrativas e sancins.
 - Artigo 28.‑ Matrculas.
 - Artigo 29.‑ Anulacin, revocacin e intervencin de autorizacins.
 - Artigo 30.‑ Sancins.
 - CAPTULO II. Das medidas cautelares, inmobilizacin e retirada de vehculos da va pblica.
 - Artigo 31.‑
 - Artigo 32.‑ Inmobilizacin do vehculo.
 - Artigo 33.‑ Retirada do vehculo.
 - CAPTULO III. Da responsabilidade.
 - Artigo 34.‑ Persoas responsables.
 - Anexo 1.‑ Servizo municipal de guindastre.
 - Anexo 2.‑ Carga e descarga.
 - Anexo 3.‑ Estacionamentos de vehculos utilizados por persoas con minusvalidez.
 - Anexo 4.‑ Medidas especiais de regulacin do trfico.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicins finais.
   
  Artigo 1.‑  
 

De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/85, reguladora das bases do rxime local, e das disposicins contidas no R.D.L. 339/90, que aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, as como no R.D. 1428/03, que aproba o regularnento xeral de circulacin, dtase a presente ordenanza, que ten por obxecto regular a circulacin nas vas pblicas urbanas do termo municipal de Valdovio.
As mesmo, e previos os informes correspondentes, o Concello regular a circulacin nas vas pblicas de titularidade municipal nas zonas rurais, establecendo a sinalizacin que se estime oportuna en cada caso.

   
  Artigo 2.‑  
 

Para os efectos expresados no artigo anterior, considerarase va urbana toda va pblica comprendida dentro de solo urbano legalmente delimitado.

   
  Artigo 3.‑  
 

Subsidiariamente naquelas materias non reguladas expresamente pola presente Ordenanza, ou no seu caso, nos seus anexos, aplicarase a Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, o regulamento xeral de circulacin, ou a lexislacin concordante vixente nese momento.

   
  Artigo 4.‑ Conceptos utilizados.  
 

Para os efectos desta ordenanza e normas complementarias, os conceptos bsicos sobre vas pblicas, vehculos, sinais e usuarios, sern os indicados no anexo 1 do R.D.L. 339/90, que aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

   
  Artigo 5.‑ Competencia do Ministerio de Interior.  
 

Recocese ao Ministerio de Interior, a travs da Xefatura Provincial de Trfico, o exercicio das competencias xerais que se lle atriben nos artigos 5 e 6 da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

   
  Artigo 6.‑  
 

Igualmente recocese a competencia sancionatoria que exerce o subdelegado do Goberno, ben sexa directamente, ou a travs da Xefatura Provincial de Trfico, e que lle ven atribuda nas disposicins legais vixentes.

   
  Artigo 7.‑ Competencia municipal.  
 

De conformidade co establecido no artigo 7 da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, correspondern ao Concello de Valdovio as seguintes competencias, que se exercern pola Sra.Alcaldesa, tenente de alcalde ou concelleiro ‑ delegado, nos casos en que non se lle atriban expresamente ao Pleno ou Xunta de Goberno Local:
7.a) A ordenacin e o control do trfico nas vas urbanas da sa titularidade, as como a sa vixilancia por medio de axentes propios, a denuncia das infraccins que se cometan nas ditas vas, e a sancin destas cando non estea expresamente atribuda a outra Administracin.
7.b) A regulacin, mediante disposicin de carcter xeral, dos usos das vas urbanas, facendo compatible a equitativa distribucin dos estacionamentos entre todos os usuarios, coa necesaria fludez do trfico rodado e co uso peonil das ras.
7.c) A retirada dos vehculos das vas urbanas e o posterior depsito destes, cando obstaculicen ou dificulten a circulacin, supoan un perigo para esta, entorpezan o rxime de parada e estacionamento ou xeren contaminacin acstica de acordo co establecido na presente Ordenanza.
7.d) A inmobilizacin dos vehculos nas circunstancias e condicins previstas na lexislacin vixente.
7.e) A autorizacin de probas deportivas cando discorran integra e exclusivamente polo solo urbano legalmente delimitado.
7.f) A realizacin de probas, regulamentariamente establecidas, para determinar o grao de intoxicacin alcohlica ou por estupefacientes, psicotrpicos ou estimulantes, dos usuarios das vas pblicas urbanas.
7.g) O peche das vas urbanas cando sexa necesario.
7.h) A regulacin do transporte escolar, e dos vehculos da clase de autoturismo ou taxi, ambulancia, etc. nos termos en que se estableza polo Concello.
7.i) A regulacin das paradas e dos itinerarios do transporte interurbano no interior dos ncleos urbanos.
7.j) A regulacin dos transportes pesados e perigosos.
7.k) A regulacin da carga e descarga.

   
  Artigo 8.‑  
 

Correspndelle Polica Local a prestacin das funcins establecidas no artigo 53 da Lei orgnica 2/86, de forzas e corpos de seguridade, e especialmente as de ordenar, regular e dirixir o trfico no solo urbano legalmente delimitado, ademais de instrur atestados por accidentes de circulacin dentro do solo urbano legalmente delimitado.
As mesmo, ser da sa competencia formular as denuncias que procedan polas infraccins que se cometan contra o disposto na presente Ordenanza, na Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, no regulamento xeral de circulacin, e demais normativa que estea vixente en dita materia.

   
  TTULO I  
 

   
  CAPTULO I  
 

   
  Artigo 9.‑ Da circulacin de vehculos.  
 

9.1.‑ Ras reguladas.
9.1.1.‑ Ras de circulacin en sentido nico:
a) Ra da Ponte: circularase en sentido avd. Porta do Sol ‑ avd. Fernndez Martn.
‑b) Travesa da Ponte: circularase en sentido avd. Porta do Sol ‑ avd. Fernndez Martn.
c) Travesa da Gndara: circularase en sentido avd.. Gndara de Abaixo ‑ avd. de San Sadurnio.
d) Camio traseiro o C.P.I. Atios (campo ftbol), circularase en sentido ascendente.
e) Ra ‑ (avd. Atios ‑ edif. Pigalso), circularase en direccin avd. Porta do Sol ‑ praia Frouxeira.
f) Ras que circundan o ncleo da Saa: (ra saa e ra Saa Praia), circularase en sentido ascendente polo tramo situado fronte ao edificio O Muo (ra Saa), e en sentido descendente pola ra Saa Praia
g) Pista da Lagoa Frouxeira: circularase en sentido avd. Atios ‑ AC‑116.
9.2.‑ Cando razns de seguridade ou fludez da circulacin o aconsellen, a autoridade municipal poder ordenar outro sentido de circulacin, a prohibicin total ou parcial do acceso a partes da va, ben con carcter xeral ou para determinados vehculos ou usuarios, o peche de determinadas vas e o seguimento obrigatorio de itinerarios concretos, ou en sentido oposto ao normalmente previsto.
9.3.‑ Para evitar o entorpecemento da circulacin e garantir a fludez desta, poderanse impoer restricins ou limitacins a determinados vehculos e para vas concretas, que sern obrigatorias para os usuarios afectados.

   
  Velocidade.  
 

   
  Artigo 10.‑ Lmites de velocidade.  
 

10.1.‑ Todo condutor est obrigado a respectar os lmites de velocidade establecidos e a ter en conta, ademais, as sas propias condicins fsicas e psquicas, as caractersticas e o estado da va, do vehculo e da sa carga, as condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin e, en xeral, cantas circunstancias concorran en cada momento, co fin de adecuar a velocidade do seu vehculo a estas, de xeito que sempre poida detelo dentro dos lmites do seu campo de visin e ante cualquera obstculo que poida presentarse.
10.2.‑ O lmite mximo de velocidade que podern circular os vehculos polas vas urbanas de Valdovio ser de 50 quilmetros/hora, ou menos no caso de que o estableza a normativa xeral ou se acorde por resolucin motivada do Concello.

   
  Artigo 11.‑ Vehculos en servizos de urxencia.  
 

Tern prioridade de paso sobre os demais vehculos e outros usuarios da va os vehculos de urxencia pblicos ou privados, cando estean en servizo de tal carcter, procedendo neste caso utilizacin dos sinais pticos ou acsticos que permitan coecer aos usuarios da va tal circunstancia. Podern circular por enriba dos lmites de velocidade establecidos, e estarn exentos de cumprir outras normas ou sinais, debendo garantir en todo caso a seguridade dos restantes usuarios da va.

   
  Artigo 12.‑ Animais.  
 

Nas vas pblicas municipais s se permitir o trnsito de animais de tiro, carga ou sela, cabezas de gando illado, en grea ou rabao, cando non exista itinerario practicable por va pecuaria e sempre que vaian custodiados por algunha persoa maior de idade e capaz de dominalos en todo momento, de acordo co previsto no artigo 127 do Regulamento xeral de circulacin. Dito trnsito efectuarase pola va alternativa que tea menor intensidade de circulacin de vehculos e de acordo coas normas de circulacin.
Queda prohibida a circulacin de animais por beirarras e zonas peons, ags animais de compaa. Prohbese deixar animais sen custodia en calquera clase de va ou espazo de uso pblico.

   
  Artigo 13.‑ Usos das vas pblicas.  
 

13.1.‑ Non se permitirn nas zonas reservadas ao trnsito de pens nin nas calzadas, os xogos ou diversins que poidan representar un perigo para os transentes ou para as persoas que os practiquen.
13.2.‑ As bicicletas, patns, patinetes ou triciclos infants e similares, podern circular por beirarras, plataformas e paseos, adecuando a sa velocidade normal dun pen e estarn sometidos s normas establecidas para estes no artigo 21 desta ordenanza.

   
  Artigo 14.‑ Limitacin de peso nos viais de titularidade municipal.  
 

14.1.‑ Prohbese a circulacin de toda clase de vehculos de mis de 7,5 Tn. de M.M.A. na totalidade de viais de titularidade municipal.
14.2.‑ De acordo co anterior, previa autorizacin da Alcalda avalada polo informe ao respecto dos servizos tcnicos municipais e o depsito da fianza que corresponda, podern facer uso destas os camins dedicados saca de madeira dos montes.
14.3.‑ Igualmente, e nas mesmas condicins indicadas no apartado anterior, por razns excepcionais (obras, mudanzas, etc.) a Alcalda poder autorizar a circulacin de vehculos de mis peso do permitido por aquelas vas pblicas de titularidade municipal que o tiveran limitado regulamentariamente.

   
  Parada e estacionamento.  
 

   
  Artigo 15.‑ Normas xerais de paradas e estacionamentos.  
 

15.1.‑ A parada e o estacionamento debern efectuarse de tal xeito que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a colocacin deste e de evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor.
15.2.‑ Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo co obxecto de recoller ou deixar persoas ou cargar e descargar cousas, por un tempo inferior a dous minutos, sen que baixe o condutor do vehculo.
Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea motivada por necesidades da circulacin.
15.3.‑ Cando se efecte a parada na calzada situarase o vehculo o mis cerca posible do bordo desta.
15.4.‑ Os vehculos de taxi ou auto‑turismo estacionarn na forma e nos lugares reservados que para tal efecto se determinen polo Concello, e nos supostos en que o servizo requira efectuar unha parada no itinerario seguiranse as normas xerais da presente ordenanza.
15.4.1.‑ Resrvase para o estacionamento de vehculos taxi ou auto‑turismo os seguintes lugares.
a) Ra Pintor Imeldo Corral: no inicio deste vial na avd. Porta do Sol, un tramo de 14,00 metros para o estacionamento en lia, na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Porta do Sol ‑ lg. A Carreira
b) Avenida Gndara de Abaixo: unha praza, en batera, diante do edificio municipal de usos multiples.
c) Avenida de Atios: unha praza, en batera, no inicio da zona peonil do paseo martimo.
15.5.‑ Os autobuses de lias interurbanas unicamente podern deterse para coller e deixar pasaxeiros nas paradas expresamente determinadas e sinalizadas pola autoridade municipal, quen poder suprimilas ou variar o seu emprazamento por razn de interese pblico.
15.6.‑ O Concello poder establecer as paradas do transporte escolar nas que se autorice tomar e deixar alumnos, prohibndose a sa realizacin fra dos lugares habilitados para tal.
15.7.‑ O Concello poder determinar as paradas destinadas aos vehculos de transporte naqueles lugares que se estime oportuno por razns de interese xeral.
15.8.‑ Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativos da circulacin.
15.9.‑ O Concello fixar as zonas na va pblica para estacionamento ou para a sa utilizacin como terminais de autobuses interurbanos.
15.10.‑ Corresponder exclusivamente ao Concello autorizar a ordenacin do estacionamento e a circulacin en todo os viais de uso pblico, anda que foran de propiedade privada.
15.11.‑ O Concello poder reservar na va pblica espazos ou reas de estacionamento para uso exclusivo de bicicletas, ciclomotores e motocicletas.
15.12.‑ O Concello poder reservar espazos para o estacionamento de vehculos utilizados por persoas con minusvalidez, de acordo co previsto no anexo 4 da presente Ordenanza.
15.12.1.‑ Reservase para o estacionamento de vehculos utilizados por persoa con minusvalidez os seguintes lugares:
a) Ra Pintor Imeldo Corral, un tramo de 12,00 metros para o estacionamento en lia, a continuacin da zona reservada a parada de taxis que se especifica no art. 15.4.1.a desta ordenanza.
b) Zona de estacionamento da praia Frouxeira, nas proximidades da caseta de salvamento, un tramo de 17,00 metros para o estacionamento en batera.
c) Zona de estacionamento da praia Frouxeira, no lugar da Saa, fronte ra Saia, un tramo de 16,00 metros para o estacionamento en batera.
d) Zona de estacionamento da praia do Ro (Meirs), nas proximidades da caseta de salvamento, un tramo de 8,00 metros para el estacionamento en batera.
e) Zona de estacionamento de praia do Rodo, no lugar de Ario, un tramo de 21,00 metros para o estacionamento en batera.
f) Zona de estacionamento da praia do Rodo, no lugar do Rodo, un tramo de 30,00 metros para o estacionamento en batera.
g) Zona de estacionamento do campo de ftbol de Mourente, un tramo de 28,00 metros para o estacionamento en batera.
h) Travesa da Gndara, (inmediacins do centro de sade), un tramo de 12,00 metros, para estacionamento en lia.
15.13.‑ As mesmo, poderanse reservar espazos para o estacionamento de vehculos de urxencia e persoal sanitario.
15.13.1.‑ Resrvase para o estacionamento de vehculos de urxencia e persoal sanitario os seguintes lugares:
a) A planicie existente diante do Centro de Sade.
15.14.‑ Igualmente, poderanse reservar espazos para o estacionamento de vehculos oficiais.
15.14.1.‑ Resrvanse para o estacionamento de vehculos oficiais o seguintes lugares:
a) Avd. Porta do Sol, fronte ao edificio Casa Consistorial, un tramo de 8,00 metros para o estacionamento en batera
b) Avd. Gndara de Abaixo, fronte ao edificio de usos mltiples, un tramo de 8,00 metros para o estacionamento en batera.
15.15.‑ Prohbese a parada e o estacionamento de vehculos nos lugares que se citan no artigo 94 do regulamento xeral de circulacin e 17 da presente Ordenanza.

   
  Artigo 16.‑ Pasaxes permanentes de acceso a terreos ou garaxes privados.  
 

16.1.‑ O Concello autorizar, mediante acordo ao respecto da Xunta de Goberno Local, as reservas da va pblica necesarias para a entrada a garaxes, terreos e inmobles. Ditas reservas tern que estar sinalizadas como se indica no apartado segundo deste artigo, e podern ser:
16.1.a) Vaos permanentes: que permitirn o acceso en calquera intre a locais, terreos ou soares destinados garda de vehculos que cumpran os requisitos establecidos, ou a edificios de organismos oficiais, ou outros que presten servizos de urxencia.
Nestes casos o mximo de lonxitude de porta para entrada e sada ser de 4 metros sinalizada con bordo amarelo e sinal vertical homologado polo Concello, coas seguintes caractersticas:
Placas metlicas dunhas dimensins de 50 x 30 cm. nas que estar impreso o correspondente sinal coa incricin Concello de Valdovio ‑ Pasaxe Permanente, Autorizacin nm. (o que corresponda segundo a relacin que se far para estes efectos).
16.1.b) Vaos laborais: permitirn o acceso s en horario laboral a locais destinados a talleres, almacns, obras de construcin ou derrubamento, etc., sempre que se acredite a entrada e sada de vehculos.
O vao laboral ter un ancho mximo autorizable de 6 metros, sinalizado con bordo amarelo, e sinal vertical R‑308 acompaada de panel complementario co horario autorizado polo Concello.
Para que estas autorizacins produzan efecto debern estar ao da no pagamento das taxas sinaladas segundo o previsto na correspondente Ordenanza fiscal.
16.2.‑ Para o acceso de vehculos a garaxes ou talleres disporanse ramplas ocas no seu interior, acondicionadas para que a auga discorra por baixo delas. Non sobresairn do nivel da beirarra e a sa base ter unha dimensin mxima de 30 cm.
Tamn podern ser rebaixados os bordos, sempre que non se afecte ao resto da beirarra debendo, en todo caso, contar coa oportuna autorizacin municipal.

   
  Artigo 17.‑ Prohibicins de paradas e estacionamentos.  
 

17.1.‑ Prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:
17.1.a) Fronte s entradas de inmobles, e accesos a edificios destinados a espectculos ou actos pblicos de gran afluencia, debidamente sinalizados.
17.1.b) En lugares reservados para a carga e descarga, segundo sinalizacin regulamentaria.
17.1.c) Cando se impida o acceso ou sada de persoas aos inmobles.
17.1.d) Nos lugares sinalizados temporalmente por obras, celebracin de actos pblicos, festivos, deportivos, etc.
17.2.‑ Prohbese o estacionamento nos casos e lugares seguintes:
17.2.a) Nos lugares en que tamn se prohbe a parada.
17.2.b) En dobre fila.
17.2.c) Os autobuses, autocaravanas, caravanas, tractores, remolques, camins, en todo solo urbano legalmente delimitado, salvo nos lugares reservados para tales efectos.
Sen prexuzo do anterior, permitirase, en tanto sexa posible, o estacionamento de camins en:
‑ Valdovio, na planicie existente nas proximidades da igrexa parroquial.
‑ Meirs, na planicie existente nas proximidades da igrexa parroquial.
17.2.d) Nos lugares reservados para a instalacin de colectores.
17.2.e) Nos lugares reservados para o estacionamento de vehculos de persoas con minusvalidez, salvo que conten coa tarxeta acreditativa da autorizacin especial a que fai referencia ao anexo 4 da presente Ordenanza.
17.2.f) Ra Pintor Imeldo Corral: na marxe ezquerda en sentido de circulacin Porta do Sol ‑ A Carreira.
17.2.g) Na avenida da Saa.
17.2.h) Paseo da Lagoa: na marxe ezquerda, en sentido de circulacin avd. Atios ‑AC‑116.
17.2.i) Ra da Ponte: na marxe ezquerda, en sentido de circulacin avd. Porta do Sol ‑avd. Fernndez Martn.
17.2.j) Travesa da Gndara: marxe dereita, en sentido de circulacin avd. Gndara de Abaixo ‑ avd. San Sadurnio.
17.2.k) Ras que circundan o ncleo da Saa: (ra Saa e ra Saa Praia), marxe dereita, no tramo que se circula en sentido ascendente (ra Saa), e na marxe ezquerda no tramo que se circula en sentido descendente (ra Saa praia).
17.2.1) Ra ‑ (avd. Atios ‑ edif. Pigalso), marxe dereita en sentido avd. Porta do Sol ‑ praia Frouxeira.
17.3.‑ O estacionamento de vehculos altemarase por meses nas seguintes ras:
a) Avd. Couce Casas:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Fernndez Martn ‑ lg. A Ladeira
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin lg. A Ladeira ‑ avd. Fernndez Martn.
b) Avd. de Ferrol:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. de Atios ‑ lg. A Robaleira
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin lg. A Robaleira ‑ avd. Atios.
c) Ra Atios:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin A Lagoa ‑ avd. de Atios.
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. de Atios ‑ A Lagoa.
d) Avd. dos Areeiros:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Fernndez Martn ‑ avd. Gndara de Abaixo.
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Gndara de Abaixo ‑ avd. Fernndez Martn.
e) Ra Capella do Carme:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Couce Casas ‑ avd. Ferrol
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin avd. Ferrol ‑ avd. Couce Casas.
f) Travesa de Taraza:
Nos meses pares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin lg. Cantodomuro ‑ lg. Taraza.
Nos meses impares estacionarase na marxe dereita en sentido de circulacin lg. Taraza ‑ lg. Cantodomuro.

   
  Artigo 18.‑ Carga e descarga.  
 

Para os efectos de levar a cabo a carga e descarga de materiais destinados a comercios, almacns, combustible de calefaccins, etc., establcense as seguintes normas:
18.a) Rxime xeral.
Os vehculos destinados ao transporte de mercadoras efectuarn a carga e descarga nas zonas especialmente habilitadas e sinalizadas para tal, tanto con sinalizacin vertical como horizontal, tal e como se reflicte no anexo 3 da presente ordenanza. Os vehculos permanecern na zona habilitada un tempo mximo de 20 minutos, excepto casos xustificados.
18.a.1.‑ Establcese como zona para a carga e descarga un tramo de 30,00 metros na avd. Souto Vizoso, no inicio desta va na avd. Porta do Sol, marxe dereita en sentido de circulacin avd. Porta do Sol ‑ lg. A Carreira.
18.a.2.‑ Como norma xeral, o horario de carga e descarga ser de 08:00 a 12:00 h. e de 16 a 19:00 h. excepto das festivos.
18.b) Rxime especial.
18.b.1.‑ Nas ras ou zonas peons sinalizadas para tal efecto s se permitir a circulacin para a carga e descarga durante o horario establecido polos sinais, podendo prohibirse os domingos, festivos, e os das de gran concorrencia cidad.
18.b.2. Naqueles supostos en que non exista nas inmediacins zona habilitada para a carga e descarga, ou que debido s caractersticas da mercadoria (volume, fraxilidade, etc.), ou s condicins do servizo (mudanzas, subministracin de combustibles, etc.), non sexa factible utilizar aquela, deber estarse en posesin de autorizacin municipal expresa, que se solicitar cun mnimo de 48 horas antes da ocupacin, en cuxo caso se poder estacionar na va pblica polo tempo necesario para realizar os traballos, e se se orixinase entorpecemento na circulacin adoptaranse pola Polica Local as medidas pertinentes, todo iso sen prexuzo do abonamento das taxas que se indiquen na correspondente Ordenanza fiscal.
18.c) Os labores de carga e descarga de materiais de obras e formigns rexeranse polas seguintes normas:
As operacins debern realizarse no interior do recinto destas. En caso de non ser posible, o titular da licenza de obra deber solicitar autorizacin para a reserva de estacionamento e ocupacin da va pblica.
18.d) Os condutores dos camins e os responsables das obras debern coidar de que as rodas destes estean limpias antes de accederen va pblica, as como que a citada va quede limpa.
As mesmo debern adoptar as medidas pertinentes relativas seguridade viaria previstas nas normas de circulacin, e aquelas que no seu caso lles foran ordenadas polos axentes da autoridade.
Requirirn a obtencin de autorizacin especfica:
As operacins realizadas fra do horario de carga e descarga.
Cando polas caractersticas do vehculo, non estea autorizado a circular pola zona.

   
  Artigo 19.‑ Colectores.  
 

Os colectores de recollida de mobles e pertenzas, ou de residuos de obras e os de desfeitos domiciliarios tern que colocarse naqueles puntos da va pblica que se determinen por parte da Alcalda, previo informe da Polica Local.

   
  CAPTULO II. Outras normas de circulacin.  
 

   
  Artigo 20.‑ Casco e restantes elementos de seguridade.  
 

20.1.‑ obrigatoria a utilizacin do casco para conducir e para viaxar en motocicletas e ciclomotores.
20.2.‑ Prohbese a circulacin de motocicletas, ciclomotores, ou calquera outro vehculo a motor, co escape libre de gases.

   
  Artigo 21.‑ Pens.  
 

21.1.‑ Os pens transitarn polas beirarras, paseos e plataformas a eles destinados.
Excepcionalmente podern circular pola calzada sempre que adopten as debidas precaucins e non produzan perturbacin grave na circulacin nos supostos seguintes:
21.1.a) Cando leven obxectos voluminosos que puidesen constitur, se circulasen pola beirarra, un estorbo de importancia para os demais pens.
21.1.b) Os grupos de pens que se despracen en cadeira de rodas.
21.2.‑ Os pens que precisen cruzar a calzada farano nos pasos ou lugares habilitados para tal efecto, e no caso de que non existisen, no lugar mis axeitado para tal fin, procurando a mxima seguridade tanto para eles como para os demais usuarios da va, cruzando sen deterse nin entorpecer aos demais usuarios, nin perturbar a circulacin.
21.3.‑ Quedan prohibidos na va pblica os xogos de pelota, o uso de patns, monopatns, etc., salvo naqueles lugares expresamente autorizados polo Concello.
Queda as mesmo prohibido o trnsito destes pola va pblica.

   
  Artigo 22.‑ Publicidade.  
 

Prohbese utilizar en vehculos megafona ou calquera outro medio de publicidade sen ter obtido previamente a correspondente autorizacin municipal. Non obstante, os anuncios relativos a actividades culturais, deportivas e actos de carcter poltico ou sindical estarn exentos de dita autorizacion previa, e faranse de acordo coa lexislacin aplicable en cada caso.
Queda prohibido o emprego de sinais acsticos con son estridente, e o seu uso inmotivado ou esaxerado.

   
  Artigo 23.‑ Venda ambulante.  
 

23.1.‑ Os vehculos destinados venda ambulante debern desenvolver a sa actividade de forma que non entorpezan a circulacin, respectando o rxime de aparcamentos establecido ou empregando as zonas reservadas para a carga e descarga e segundo a regulacin especfica destas.
23.2.‑ Para o exercicio desta actividade debern obter a autorizacin municipal correspondente, e s podern facer uso de sinais acsticos para advertir a sa presenza, de xeito non abusivo e s cando sexa necesario.
23.3.‑ No caso de non poder estacionar segundo o anteriormente exposto, farano no lugar onde lles indiquen os axentes da Polica Local.
23.4.‑ Sempre que se incumpra o regulado nesta ordenanza no tocante venda ambulante, a Polica Local informar Alcalda co fin de que adopten as medidas oportunas, podendo ser acordada a retirada da autorizacin municipal.

   
  TTULO II. Da sinalizacin  
 

   
  CAPTULO NICO  
 

   
  Artigo 24.‑ Normas xerais sobre sinais.  
 

24.1.‑ Todos os usuarios das vas obxecto desta ordenanza estn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obriga ou unha prohibicin, e a adaptar o seu comportamento mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que atopen nas vas polas que circulan.
24.2.‑ Salvo circunstancias especiais que o xustifiquen, os usuarios deben obedecer as prescricins indicadas polos sinais, anda cando parezan estar en contradicin coas normas de comportamento na circulacin.

   
  Artigo 25.‑ Prioridade entre sinais.  
 

A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais de circulacin o seguinte: 1.‑ Sinais e ordes dos axentes de circulacin. 2.‑ Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime normal de utilizacin da va. 3.‑ Semforos. 4.‑ Sinais verticais de circulacin e perigo. 5.‑ Marcas viais.

   
  Artigo 26.‑ Retirada, substitucin e alteracin de sinais.  
 

26.1.‑ Salvo por causa xustificada, ningun debe instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalizacin dunha va sen permiso do titular desta ou, no seu caso, da autoridade encargada da regulacin do trfico ou da responsable das instalacins.
26.2.‑ Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou nas sas inmediacins placas, carteis, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou a sa eficacia, cegar os usuarios da va, ou distraer a sa atencin.

   
  Artigo 27.‑  
 

Prohbese expresamente a colocacin por particulares de sinais de circulacin nas fachadas dos edificios, ags para o previsto no artigo 16 da presente Ordenanza.

   
  TTULO III.  
 

   
  CAPTULO I. Das autorizacins administrativas e sancins.  
 

   
  Artigo 28.‑ Matrculas.  
 

Para poer en circulacin vehculos a motor, as como remolques de peso mximo superior ao que regulamentariamente se determine, ser preciso matriculalos e que leven as placas de matrcula cos caracteres que se asignen regulamentariamente.

   
  Artigo 29.‑ Anulacin, revocacin e intervencin de autorizacins.  
 

As autorizacins e permisos municipais referentes a materias relacionadas con esta ordenanza podern ser revocados polo Concello mediando causa xusta ou por non cumprir os requisitos ou axustarse s condicins do seu outorgamento.

   
  Artigo 30.‑ Sancins.  
 

30.1.‑ A conta das sancins a impoer ser a prevista na relacin codificada de infraccins aprobada pola Direccin Xeral de Trfico.
30.2.‑ Para o cobro das sancins aplicarase o procedemento sancionador previsto na lexislacin vixente, actualmente regulado no R.D. 320/94, polo que se aproba o procedemento sancionador en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, coas modificacins previstas polos RR.DD. 116/98, 137/00 e 1428/03.
30.3.‑ A conta das bonificacins previstas non ser de aplicacin cando se trata de infraccins ao R.D.L. 8/2004 do 29 de outubro, do seguro obrigatorio de autombiles.

   
  CAPTULO II. Das medidas cautelares, inmobilizacin e retirada de vehculos da va pblica.  
 

   
  Artigo 31.‑  
 

Proceder inmobilizacin e/ou retirada dos vehculos da va pblica, cando se dean as causas previstas na vixente lexislacin na materia: artigos 292.1 e 292 bis do Cdigo de Circulacin, artigos 61.5, 67.1, 70 e 71 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, artigos 25 e 91.2 do regulamento xeral de circulacin, artigo 3 da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulacin de vehculos a motor, e Disposicin adiccional la e artigos 1.2 e 33 do regulamento xeral de vehculos.

   
  Artigo 32.‑ Inmobilizacin do vehculo.  
 

32.‑ A Polica Local poder determinar a inmobilizacin dos vehculos cando como consecuencia do incumprimento das normas contidas na presente Ordenanza, da sa utilizacin puidera derivarse un risco grave para a circulacin, as personas ou os bens, e tamn nos seguintes casos:
32.a.1.‑ No suposto de accidente ou avara que impida levar o vehculo en condicins normais.
31.a.2.‑ No suposto de malestar fsico do condutor que lle impida levar o vehculo en condicins normais.
32.b) Os axentes da polica, sen prexuzo da denuncia que debern formular polas infraccins correspondentes, podern ordenar a inmobilizacin inmediata do vehculo nos seguintes casos:
32.b.1.‑ Cando o condutor non leve permiso de circulacin do vehculo ou autorizacin que o substita, e existan dbidas acerca da sa identidade ou domicilio.
32.b.2.‑ Cando, polas condicins extremas do vehculo, se considere que constite un perigo ou produza danos na calzada.
32.b.3.‑ Cando o vehculo circule cunha altura ou un ancho superior ao permitido na Lei sobre trfco, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou, no seu caso, na autorizacin especial de que puidera estar provisto.
32.b.4.‑ Cando o vehculo circule cunha carga o lonxitude total que exceda do 10 por 100 da que tea autorizada.
32.b.5.‑ Cando as posibilidades de movemento ou o campo de visin do condutor resulten sensiblemente diminudos polo nmero ou posicin dos pasaxeiros ou pola colocacin dos obxectos transportados.
32.b.6.‑ Por embriaguez do condutor ou por negarse este a realizar as probas de deteccin de alcoholemia.
32.b.7.‑ Unha vez inmobilizado o vehculo, o seu condutor recabar da autoridade competente a sa posta en circulacin, para o que haber de satisfacer previamente o importe dos gastos ocasionados, se os houber, con motivo da inmobilizacin, conforme ao que determine a Ordenanza fiscal, reguladora da taxa pola recollida e retirada de vehculos da va pblica.
32.c) A inmobilizacin levarase a efecto no lugar que se indique, e non se levantar ata tanto queden emendadas as deficiencias que a motivaron ou se proceda retirada do vehculo nas condicins que determine.

   
  Artigo 33.‑ Retirada do vehculo.  
 

33.1.‑ A autoridade municipal ou os seus axentes podern ordenar a retirada do vehculo da va pblica e o seu traslado aos depsitos establecidos para tal cando perturben gravemente a circulacin ou constitan un perigo ou risco para as persoas, os bens, ou o funcionamento dalgn servizo pblico, ou cando poida presumirse racionalmente o seu abandono na va. Non proceder a retirada do vehculo cando, estando presente o condutor deste, adopte, con carcter inmediato, as medidas procedentes para cesar na sa irregular situacin antes do enganche do vehculo. Para este fin, o axente da autoridade requirir ao condutor, propietario, ou persoa encargada do vehculo que se atope xunto a este, para que cese na sa irregular situacin, e no caso de non se atopar a dita persoa ou de que non atenda o requirimiento, procederase ao traslado do vehculo. O traslado dos vehculos a depsitos establecidos poder realizarse directamente polo Concello ou por concesin a empresa privada.
33.2.‑ Considranse causas que xustifican a retirada dos vehculos da va pblica as seguintes:
33.2.a) En caso de accidente que impida continuar a marcha.
33.2.b) Cando fora inmobilizado por deficiencias do propio vehculo.
33.2.c) Cando, inmobilizado un vehculo por infraccin, o infractor non acredite a sa residencia habitual en territorio espaol, e inmobilizado o vehculo dito infractor persistira na sa negativa a depositar ou garantir o pagamento do importe da multa.
33.2.d) Sempre que constita perigo ou cause graves perturbacins circulacin ou ao funcionamiento dalgn servizo pblico, e tamn cando poida presumirse racionalmente o seu abandono na va. A ttulo meramente enunciativo considranse casos que causan graves perturbacins circulacin ou ao funcionamiento dalgn servizo pblico, as seguintes:
a) Cando un vehculo estea estacionado en dobre fila sen condutor.
b) Cando estea fronte sada ou entrada de vehculos dun inmoble, durante o horario autorizado para utilizala, e estando sinalizada con vao permanente.
c) Cando o vehculo se atope estacionado en lugar prohibido nunha va de moi densa circulacin.
d) Cando se atope estacionado en lugares expresamente sinalizados con reserva de carga e descarga durante as horas a elas destinadas e consignadas no sinal correspondente.
e) Cando o vehculo se atope estacionado nos espazos reservados para os
transportes pblicos, sempre que se atopen debidamente sinalizados e delimitados.
f) Cando estea en lugares expresamente reservados a servizos de urxencia ou de seguridade, tales como ambulancias, bombeiros, proteccin civil e polica.
g) Cando un vehculo estea estacionado total ou parcialmente sobre unha beirarra ou paseo, ou sobre un paso de pens debidamente sinalizado, obstrundo a circulacin.
h) Cando estea nunha esquina, dun modo que sobresando ou non da lia do bordo dalgunha das ras adxacentes, interrompa o paso de vehculos, a libre circulacin de pens, ou dificulte a visibilidade dos condutores doutros vehculos.
i) Cando se atope nun emprazamento tal que impida a vista dos sinais de trfico aos demais usuarios da va.
j) Cando se atope estacionado no itinerario ou espazo que vaia a ser ocupado por unha comitiva, desfile, procesin, cabalgata, proba deportiva ou calquera outra actividade de interese, debidamente autorizada e sinalizada para tal.
k) Cando resulte necesario para a reparacin ou limpieza da va pblica.
l) Na zona limitada como de seguridade, no contorno de edificios oficiais, debidamente sinalizados.
33.2.e) Cando un vehculo se atope estacionado diante das entradas de inmobles dificultando ou impedindo o acceso de calquera persoa a estes.
33.3.‑ A retirada do vehculo farase en todo caso tendo en conta o previsto no anexo 2 da presente ordenanza, elevar consigo o seu depsito nos lugares que ao efecto estableza a autoridade municipal. O propietario do vehculo est obrigado a satisfacer o importe da taxa establecida pola ordenanza fiscal correspondente, tanto polo traslado como pola estancia deste, como requisito indispensable e previo su retirada, excepto nos supostos de substraccin e nos previstos nos apartados j) e k) do artigo anterior.

   
  CAPTULO III. Da responsabilidade.  
 

   
  Artigo 34.‑ Persoas responsables.  
 

34.1.‑ A responsabilidade polas infraccins ao disposto nesta ordenanza recaer directamente no autor do feito que se considera infraccin. Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de 18 anos, respondern solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obriga imposta a estes, que conleva un deber de previr a infraccin administrativa que se impute aos menores. Non obstante, a responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta.
34.2.‑ O titular que figure no rexistro de vehculos ser en todo caso responsable polas infraccins relativas documentacin do vehculo, as relativas ao estado de conservacin cando as deficiencias afecten s condiciones de seguridade do vehculo, e polas derivadas do incumprimento das normas relativas a recoecementos peridicos.
34.3.‑ Ser competencia da Alcalda, do tenente alcalde, ou concelleiro ‑ delegado, impoer as sancins que procedan polas infraccins que se cometan aos preceptos contidos na presente ordenanza, sen prexuzo do disposto nos artigos 5 e 6 desta.
34.4.‑ O cobro das multas impostas tramitarase polo negociado de sancins de trfico e a conta destas ser a prevista na vixente relacin codificada de infraccins editada pola Direccin Xeral de Trfico. As multas de trfico aboaranse nas entidades bancarias sinaladas para tal efecto, de acordo co previsto no regulamento do procedemento sancionador.

   
  Anexo 1.‑ Servizo municipal de guindastre.  
 

1.‑ O Concello de Valdovio poder establecer un servizo de retirada de vehculos da va pblica, mediante a utilizacin de guindastres, as como o seu posterior traslado ao lugar en que se depositar o vehculo.
2.‑ Os supostos de retirada de vehculos de va pblica sern aqueles recollidos na presente ordenanza, e con carcter xeral os establecidos no artigo 71 da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.
3.‑ Sexa cal sexa a xestin do servizo, directa ou por concesin, a orde de retirada do vehculo deberase efectuar por un axente da Polica Local.
4.‑ As tarifas que rexern tanto pola retirada do vehculo da va pblica como polo traslado e depsito municipal sern as previstas na Ordenanza fiscal correspondente.
5.‑ Sen prexuzo dos recursos correspondentes, deber esixirse o aboamento da taxa, previa retirada do vehculo, inclundo o custo da retirada e o de depsito, sen que iso supoa de ningn modo aboamento previo da sancin por infraccin de trfico.
6.‑ Os vehculos retirados da va pblica, que non foran recollidos polos seus propietarios do depsito municipal, podern ser vendidos en poxa como elementos non utilizables, requirndose a previa posta en coecemento do seu titular, ben de xeito individual ou ben a travs do Boletn Oficial da Provincia se aquela non fose posible, e transcorridos 30 das naturais despois da sa comunicacin ou publicacin.

   
  Anexo 2.‑ Carga e descarga.  
 

1.‑ O Concello de Valdovio, autorizar nas ras do termo municipal zonas reservadas para que os vehculos destinados ao transporte de mercadoras poidan efectuar a carga e descarga.
2.‑ As zonas reservadas sinalizaranse tanto vertical como horizontalmente cos sinais homologados polas normas vixentes en matera de trafico, sendo as medidas de ocupacin as que en cada momento determinen os servizos tcnicos municipais, previo informe da Polica Local.
3.‑ Poderanse autorizar zonas de carga e descarga en precario e podern ser modificadas ou suprimidas cando existan razons de trfico ou de interese pblico en xeral.
4.‑ Podern utilizar as zonas de carga e descarga os vehculos destinados ao transporte de mercadoras, rotulados como tales e que a M.M.A. destes non exceda de 3.500 Kg., ademais daqueles expresamente autorizados.
5.‑ Os vehculos do servizo de recollida de lixo, limpeza viaria e aqueles que leven a cabo a prestacin de servizos pblicos, debern utilizar, na medida do posible, itinerarios e horarios de carcter fixo.

   
  Anexo 3.‑ Estacionamentos de vehculos utilizados por persoas con minusvalidez.  
 

1.‑ En consonancia co disposto nos artigos 50 e seguintes do Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro ditado en desenvolvemento da Lei 8/97 do 20 de agosto da Xunta de Galicia, reglase a expedicin por este Concello da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, que se conceder s persoas con graves problemas de mobilidade, como documento acreditativo da sa situacin, con carcter persoal e intrasferible e coa finalidade de favorecer o uso dos transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento.
A tarxeta ser vlida para:
1.a) A utilizacin das reservas con carcter permanente das prazas de apardoiro sinalizadas para vehculos que transporten persoas titulares de tal tarxeta e que se habiliten nos lugares axeitados para tal fin, de acordo coa citada normativa.
1.b) A ampliacin ata o dobre do tempo sinalado (cun mximo de das horas) cando estivera fixado con carcter xeral, para estacionamento de vehculos de titulares de tal tarxeta.
1.c) Que os vehculos ocupados por estas persoas poidan deterse na ra durante o tempo preciso e imprescindible sempre que non entorpezan a circulacin rodada ou persoal.
1.1.‑Tern dereito expedicin desta tarxeta todos aqueles interesados que tean recoecida a imposibilidade do uso do transporte pblico polos equipos de valoracin e orientacin (EVO) dependentes das seccins de calificacin e valoracin de minusvalas.
Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa fsica poder utilizala en calquera vehculo no que se traslade, sexa ou non da sa propiedade e sexa o titular da tarxeta o condutor do vehculo ou non. Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurdica deber inclur alas matrculas do/s vehculo/s habilitado/s para transportar as persoas con graves problemas de mobilidade, coa obriga de que cando se faga uso dos dereitos que confire a tarxeta se coloque a mesma nun lugar visible do vehculo.
1.2.O modelo da tarxeta ser o establecido como nico para toda a comunidade galega e axustarase s caractersticas do Anexo III do Decreto 35/2000 xa citado.
1.3.A expedicin da tarxeta farase polo Concello axustndose ao seguinte procedimento:
‑ O expediente iniciarase a pedimento da persoa interesada, quen deber incorporar coa sa peticin o documento xustificativo desta.
‑ De todo iso remitirase copia ao equipo de valoracin e orientacin (EVO) para a realizacin do informe preceptivo e vinculante para a resolucin da solicitude.
vista de todo iso adoptarase a resolucin correspondente.
1.4.‑ A tarxeta que se expida conforme ao procedemento fixado ter validez para todo o territorio da Comunidade Autnoma Galega. Non obstante, no caso de cambio de domicilio do beneficiario, este deber solicitar o traslado do expediente ao novo municipio de residencia.
1.5.‑ Caducidade e renovacin da tarxeta de estacionamento:
No suposto de que a cualificacin da minusvalidez sexa permanente, a tarxeta caducar aos dez anos de concesin.
No caso de que a cualificacin da minusvalidez sexa provisional, caducar ao trascorrer o prazo que esta indique.
Para as renovacins deber seguirse o mesmo procedemento fixado para a expedicin da tarxeta orixinal.
1.6.‑ Cando se detecte o uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probado, con independencia da sancin pecuniaria que puidera recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a tarxeta ser retirada, tras a resolucin municipal debidamente fundamentada.
2.‑ O Concello, previo informe da Polica Local e, se procede, dos servizos tcnicos municipais, poder reservar, nas proximidades dos edificios pblicos ou lugares onde se poida producir unha concorrencia notable de persoas, os espazos que se estimen axeitados para o estacionamento de vehculos ocupados por persoas con minusvalidez. Sinalizaranse mediante a instalacin de sinais verticais V‑15, e a sinalizacin horizontal que proceda en cada caso.
3.‑ A peticin dos/as interesados/as, poderanse sinalizar, mediante acordo ao respecto adoptado pola Xunta de Goberno Local e previo informe da Polica Local, espazos coas caractersticas indicadas no apartado anterior, nas proximidades dos domicilios das persoas afectadas.

   
  Anexo 4.‑ Medidas especiais de regulacin do trfico.  
 

1.‑ Cando pola organizacin de calquera actividade cultural, desfile ou competicin deportiva, sexa preciso alterar as presentes normas, por parte da Polica Local adoptaranse as medidas oportunas para impedir ou restrinxir a circulacin de vehculos ou persoas nas vas afectadas, empregando a sinalizacin regulamentaria e atndose, en todo caso, ao disposto nos artigos 5.6 da presente Ordenanza, 97 e 292 apartado III b/11 do Cdigo de Circulacin, e Anexo 2 deste e demais disposicins reguladoras en materia de trfico.
2.‑ Consonte o anteriormente exposto, para a organizacin de calquera acto que discorra por vas de titularidade municipal ou teneos de uso pblico fra destas vas, que non estea organizado polo propio Concello, cmpre estar en posesin dun permiso ou autorizacin especial expedido pola Xunta de Goberno Municipal, previo informe da Polica Local. Para o outorgamento de tal autorizacin deber presentarse polo menos con vinte das de antelacin unha solicitude na que consten detalladamente as circunstancias da proba ou acto a desenvolver.
Con ela achegaranse tamn:
a) Certificado especial do seguro que garanta a responsabilidade da organizacin.
b) Esbozo preciso do percorrido.
c) Regulamento do acto ou proba.
d) Autorizacin dos propietarios no caso de que se discorra tamn por vas privadas.
A autorizacin para a realizacin da actividade poderase denegar por falta de presentacin da documentacin prevista no prazo sinalado, por razns de seguridade, fluidez da circulacin, ou por calquera outra causa que, racionalmente valorada, as o aconselle.
O custo das medidas de seguridade da proba ser de conta da organizacin dest, a quen se dirixir a liquidacin detallada dos gastos, que deber aboar previamente celebracin da actividade.

   
  Disposicin adicional.  
 

Do non previsto na presente ordenanza estarase ao disposto na lexislacin vixente, ou normas e disposicins municipais que sexan de aplicacin.

   
  Disposicins finais.  
 

Primeira: O Concello de Valdovio adecuara a sinalizacin de acordo co previsto nesta ordenanza e demais normativa xeral sobre trfico e seguridade viaria.
Segunda: Previo acordo xustificado a adoptar pola Xunta de Goberno Municipal, podern introducirse modificacins nas vas e lugares comprendidas nos artigos 9, 15, 17, 18, as como nos lugares que se mecionan nos anexos desta ordenanza. Para a sa efectividade sern precisas as seguintes actuacins:
‑ Adopcin do correspondente acordo, cos mesmos requisitos fixados para esta ordenanza.
‑ Adecuacin da sinalizacin correspondente en relacin s modificacins introducidas.
Terceira: A presente ordenanza rexer unha vez aprobada e publicada regulamentariamente, ata que non sexa modificada por outra de igual clase ou disposicin xeral de rango superior.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios