Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Bergondo - Ordenanza fiscal n 15, reguladora da taxa por servizos urbansticos

Publicación provisional : 27-04-2009 BOP N 94 -- Publicación definitiva : 19-06-2009 BOP N 139
Redacción Aplicable desde 20-06-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo primeiro
 - Artigo segundo
 - Artigo terceiro
 - Artigo cuarto
 - Artigo quinto
 - Artigo sexto
 - Artigo stimo
 - Artigo octavo
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
   
  Artigo primeiro  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 71985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19, e 20.4 h) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), este Concello establece a Taxa por servizos urbansticos que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, da que as sas normas atenden prevido no artigo 57 do citado TRLRFL.

   
  Artigo segundo  
 

O feito impoible da presente taxa est determinado pola actividade municipal, tcnica ou administrativa desenvolvida para a prestacin dos seguintes servizos urbansticos:
a)Co motivo de construcins, instalacins ou obras, as actividades tendentes a verificar se as mesmas se realizan con suxeicin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, en orden a comprobar que aquelas se axustan s Plans de Ordenacin vixentes, que son conformes destino e uso previstos, que cumpren coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene y saneamento, e finalmente, que non exista ningunha prohibicin de interese artstico, histrico ou monumental, todo isto como presuposto necesario oportuna licenza.
b)As actividades relativas a consultas, informes,tramitacin de denuncias certificados e cdulas urbansticas.
c)As actividades relativas a demolicins e movementos de terras.
d)As actividades relativas a parcelacins e segregacins.
e)As actividades relativas a programas de actuacin urbanstica, planes parciais ou especiais de ordenacin, estudios de detalle e proxectos de urbanizacin.
f) Licencias de primeira ocupacin.

   
  Artigo terceiro  
 

1.-Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunden as prestacins s que se refire a presente Ordenanza.
2.-Tern a condicin de substitutos do contribunte, nas taxas establecidas polo outorgamento de licencias urbansticas, os construtores ou contratistas das obras.
3.-Sern responsables solidarios cos suxeitos pasivos os donos ou posuidores, ou, no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo cuarto  
 

1.-A presente taxa devengarase cando se inicie a prestacin do servizo urbanstico, coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio pola Administracin Municipal.
2.-A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da solicitude ou concesin da mesma condicionada a algunha modificacin ou requisito, calquera que sexa o expediente concreto, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a solicitude urbanstica concreta.
3.-Cando o interesado desista da solicitude formulada no prazo de 15 das seguintes sa presentacin, sen estar incurso no suposto do apartado anterior, ter dereito devolucin da taxa, sempre previa solicitude do suxeito que deber acompaar peticin de desestimento.

   
  Artigo quinto  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha conta sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa contida no artigo seguinte.
2.-A conta da tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artigo sexto  
 

1.-A tarifa que se refire o artigo anterior a seguinte:
a.1) Licencias de obras menores:
(obras non necesitadas de proxecto tcnico e en ningn caso, con orzamento de execucin material superior a 18.030,36 ) __________________________________________________15,00 euros.
a.2) Licencias de obras maiores (obras de construcin, rehabilitacin, ampliacin, modificacin ou reforma que estean cualificadas como obras maiores na normativa urbanstica de aplicacin:
_Obras con orzamento de execucin material ata 3.005,06 ___________________________________________ 20,00 euros
_Obras con orzamento de execucin material de 3.005,07 a 18.030,36 _______________________________ 35,00 euros
_Obras con orzamento de execucin material superior a 18.030,36 ________________________________65,00 euros
b) Consultas previas, informes, tramitacin de denuncias,certificados e cdulas urbansticas _________________________________________________________ 15,00 euros
c) Demolicins e movementos de terras __________________________________________________________ 35,00 euros
d) Parcelacins e segregacins _______ 20,00 euros (por cada unha das fincas resultantes da parcelacin ou segregacin).
e) Programas de actuacin urbanstica, Plans Parciais ou Especiais de ordenacin, Estudios de Detalle, Proxectos de urbanizacin: satisfarase a cota que resulte de multiplicar o tipo en pesetas polos metros cadrados da superficie de solo comprendida no respectivo Programa, Plan, Estudio de Detalle ou Proxecto, de conformidade coa seguinte escala:
M2 de superficie Tipo en euros/m2 superficie
Ata 10.000 m2__________________________ 0,05 euros
Exceso de 10.001 ata 50.000 m2____________ 0,04 euros
Exceso de 50.001 ata 100.000 m2___________ 0,03 euros
Exceso de 100.001 ata 500.000 m2__________ 0,02 euros
Exceso de 500.001 m2____________________ 0,01 euros
f) Licencias de primeira ocupacin______ 60,00 euros
2.- En todo caso os importes sinalados neste artigo non inclen o custo da insercin na prensa dos anuncios nos casos previstos na Lei, debndose liquidar de maneira separada e estando constitudo o seu importe polas tarifas que se estableceran polos medios de difusin elixidos.

   
  Artigo stimo  
 

1.-As taxas por prestacin de servizos urbansticos esixiranse en rxime de autoliquidacin, cando se realice a peticin do interesado, e no suposto de que se preste de oficio, por liquidacin practicada pola Administracin municipal.
2.-No primeiro dos supostos, os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin nos impresos habilitados efecto pola Administracin municipal e realizar o ingreso na entidade bancaria autorizada, o que se deber acreditar no momento de presentar a correspondente solicitude.
3.-Cando os servizos municipais comproben que se realizou unha construcin ou obra, ou se est exercitando calquera actividade sen obter a previa licenza preceptiva, considerarase o acto de comprobacin como a iniciacin do trmite de esta ltima, con obrigacin do suxeito pasivo de aboar a taxa establecida sen prexuzo da imposicin da sancin que corresponda pola infraccin urbanstica cometida ou da adopcin das medidas necesarias para o adecuado desenvolvemento das normas urbansticas.
4.-O pago da autoliquidacin, presentada polo interesado ou da liquidacin inicial notificada pola Administracin municipal ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda, se esta fora necesaria.
5.-A cota da taxa a aboar por cada un dos servizos urbansticos tramitados ser a que resulte de aplicar a tarifa correspondente a cada un deles, segundo esta Ordenanza, inicirase a tramitacin de oficio ou a solicitude do suxeito pasivo.

   
  Artigo octavo  
 

1.-En todo o relativo s infraccins tributarias e as sas distintas cualificacins, as como nas sancins que s mesmas correspondan, en cada caso, aplicaranse as normas establecidas nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, foi aprobada polo Pleno da corporacin na sesin que tivo lugar o da 26 de marzo de 2009 e entrar en vigor da seguinte da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A presente ordenanza derroga a aprobada polo Pleno o 8 de novembro de 2001 publicada no BOP nmero 298 do 31 de decembro de 2001.
Faise constar igualmente que contra o acto de aprobacin definitiva, que pon fin va administrativa, os interesados podern interpoe-lo recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que o competente por razn do territorio, no prazo de dous meses que contan a partir do da seguinte da publicacin deste acordo no Boletn Oficial da Provincia (segundo o artigo 46.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo, lei da xurisdiccin contencioso-administrativa).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios