Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Bergondo - Ordenanza fiscal n 2, reguladora do imposto sobre construccins, instalacin e obras (ICIO)

Publicación provisional : 27-04-2009 BOP N 94 -- Publicación definitiva : 19-06-2009 BOP N 139
Aplicable desde 20-06-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo primeiro
 - Artigo segundo
 - Artigo terceiro
 - Artigo cuarto
 - Artigo quinto
 - Artigo sexto
 - Disposicin final
 - Disposicin derrogatoria
 - ANEXO ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS
   
  Artigo primeiro  
 

1.-De conformidade co prescrito no artigo 100 a 103 Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), o Imposto sobre construcins, instalacins e obras un tributo indirecto no que o feito impoible est constitudo pola realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda Concello da imposicin.
2.-As construcins, instalacins ou obras a que se refire o apartado anterior, podern consistir en :
a) Obras de construcin de edificacins e instalacins de tdalas clases de nova planta.
b) Obras de demolicin.
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a sa disposicin interior ou exterior.
d) Aliacins e rasantes.
e) Obras de fontanera e sumidoiros.
f) Obras de cemiterios.
g) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza de obra ou urbanstica.

   
  Artigo segundo  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin e obra sexan ou non donos do inmoble sobre o que se realiza aquela.
s efectos previstos no pargrafo anterior tern a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos e custo que comporte a sa realizacin.
2.-No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo aqueles que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.
O substituto poder esixir do contribunte a cota tributaria satisfeita.
3.-Nas solicitudes da licenza deber constar especificamente o nome e apelidos, denominacin ou razn social, NIF/CIF, e domicilio fiscal do dono do terreo, do dono da obra e a empresa construtora.

   
  Artigo terceiro  
 

1.-Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma ou Entidades Locais, que estando suxeitas mesmo vaia a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por Organismos Autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.
2.-En base establecido na Disposicin Adicional Terceira, do TRLRFL, non podern alegarse respecto deste imposto os beneficios fiscais que estiveran regulamentados en disposicins distintas da normativa vixente de Rxime Local.

   
  Artigo cuarto  
 

1.-A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal a estes efectos o custo de execucin materia daquela.
Non formarn parte da base impoible o IVE e demais impostos anlogos propios de rximes especiais nin tampouco as taxas prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas con ditas construcins, instalacins ou obras nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execucin material.
2.-A cota deste imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.
3.-O tipo de gravame do imposto para este Concello ser do 2,5 por cento.
4.-O imposto devngase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licenza.

   
  Artigo quinto  
 

1.-Cando se conceda a licenza preceptiva ou cando, non habndose solicitado, concedido ou denegado anda dita licenza preceptiva, se inicie a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible en funcin dos ndices ou mdulos que a presente Ordenanza establece efecto, no Anexo da mesma , segundo a superficie indicada en cada proxecto.
2.-Cando non figuren no Anexo da Ordenanza os prezos medios de execucin material aplicables caso, a liquidacin provisional farase atendendo s custos reais de execucin material determinados polos Servizos Tcnicos en base s prezos medios de mercado.
3.-Unha vez finalizada a construcin, instalacin ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a conta que corresponda.

   
  Artigo sexto  
 

1.- En virtude do artigo 103.2 a) do TRLRFL aplicarase unha bonificacin do 50% a favor das construcins, instalacins e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou do fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder dita declaracin Pleno da corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.
2.- En virtude do artigo 103.2 d) do TRLRFL aplicarase unha bonificacin do 50% a favor das construcins, instalacins e obras referentes s vivendas de proteccin oficial.
Esta bonificacin no caso de concorrer coa do apartado anterior aplicarase a cota resultante de aplicar a bonificacin regulada nese apartado deste mesmo artigo.
3.- En virtude do artigo 103.2 e) do TRLRFL aplicarase unha bonificacin do 90% a favor das construcins, instalacins e obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados.
Esta bonificacin no caso de concorrer coa do apartado primeiro ou coa do apartado segundo deste mesmo artigo, ou con mbalas das, aplicarase a cota resultante de aplicar a bonificacins s que se refiren eses dous pargrafos anteriores.
4.- As bonificacins s que fan referencia os tres apartados anteriores deste artigo tern carcter rogado, e ser necesaria a acreditacin do suxeito pasivo de estar incurso nalgn ou nos tres supostos establecidos para cada unha de elas, presentando a documentacin demostrativa dos mesmos.
Estas bonificacins podern aplicarse simultaneamente, pero no caso de concorrer todas elas, a bonificacin do apartado 3. deste artigo aplicarase cota resultante de aplica-la bonificacin regulada no apartado 2. deste mesmo artigo e a bonificacin do apartado 2. deste artigo aplicarase cota resultante de aplica-la bonificacin regulada no apartado primeiro

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da corporacin na sesin celebrada o da 26 de marzo de 2009 e entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

A presente ordenanza derroga a aprobada polo Pleno o 24 de novembro de 2005 (BOP nm. 279, do 7 de decembro de 2005).

   
  ANEXO ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS  
 

APARTADO 1-Relacin de prezos medios de execucin material definida polos Servizos Tcnicos Municipais adxunta presente Ordenanza para as obras de edificacin de nova planta ou ampliacin das existentes (custos por m2 construdo):
1.Vivenda unifamiliar illada:
1.a.Superficies vivenciales (actividade residencial): 550,00 /m2.
1.b.Resto de superficies (espazos libres, soportais cubertos, sotos/ semisotos de actividade non residencial adicados a garaxes ou instalacins, garaxes...):200,00 /m2.
2.Vivenda unifamiliar encostada:
2.a.Superficies vivenciais (actividade residencial): 510,00 /m2.
2.b.Resto de superficies (espazos libres, soportais cubertos, sotos/ semisotos con actividade non residencial adicados a garaxes ou instalacins, garaxes en planta baixa...): 200,00 /m2.
3.Vivenda plurifamiliar:
3.a.Superficies vivenciais (actividade residencial): 500,00 /m2.
3.b.Resto de superficies (espazos libres, soportais cubertos, sotos, garaxes..):200,00 /m2.
4.Edificacin industrial ou talleres (naves): 215,00 /m2.
5.Edificacin para uso terciario exclusivo ( oficinas e servizos) : 490,00/m2.
6 .Centro comercial en edificio exclusivo : 450,00 /m2
7.Galpns ou alpendres:
7.a.Galpns de fbrica de bloque de formign ou ladrillo: 200,00 /m2.
7.b.Galpns de madeira: 125,00 /m2.
APARTADO 2- Relacin de prezos medios de execucin material definida polos Servizos Tcnicos Municipais adxunto presente Ordenanza para as obras de construcin, instalacins e obras non contempladas no apartado anterior.
1.Demolicins:
1.a. Demolicins de muros de carga de todo tipo includa a retirada de escombro :36,00 /m3
1.b. Demolicins de tabiques includa a retirada de escombros : 4,50 /m2.
1.c. Demolicins de soleras de formign includa a retirada de escombros: 8,00 /m2.
1.d. Demolicin completa de edificacin includa a retirada de escombro : 10,00 /m2.
2.Movemento de terras:
2.a. Escavacin de gabias en terreos compactos, medios manuais: 24,00 /m3.
2.b. Escavacin de gabias en terreos compactos, medios mecnicos: 12,00 /m3.
2.c. Baleirados: 2,10 /m3.
2.d. Recheo de gabias:15,00 /m3.
2.e. Aterraplenado compactado con solo seleccionado:9,50 /m3.
2.f. Carga e transporte a vertedoiro: 5,00 /m3.
3.Cerramentos de fincas:
3.a. Cerramentos de postes e arame sen zcalo: 15,00 /ml.
3.b. Cerramentos de postes e tea metlica con zcalo de ata das fiadas de bloque: 30,00 /ml.
3.c. Cerramentos de zcalo de fbrica de bloque ( h=1,50 m) : 60,00/ml.
3.d. Cerramentos de zcalo mais tea metlica ( 0,60m de fbrica+1,00 m de tea ): 55,00 /ml.
3.e. Cerramentos de mampostera mais enreixado metlico: 125,00 /ml
3.f. Cerramentos de mampostera: 200,00 /m3.
4.Reparacins de cuberta:
4.a. Cuberta de fibrocemento includo desmontase de cubricin existente: 22,00 /m2.
4.b. Cuberta de fibrocemento mais tella includo desmontaxe de cubricin existente: 52,00 //m2.
4.c. Cuberta de tella sobre estrutura existente: 28,00 /m2.
4.d. Cuberta de picara incluso desmontaxe da cubricin existente : 48,00 /m2
5. Albanelera:
5.a. Tabiqueria de ladrillo : 18,00 /m2.
5.b. Cerramentos (dobre folla):41,00 /m2.
5.c. Recebados: 11,00 /m2.
5.d. Soleras: 18,00 /m2.
5.e. Beirarras includa soleira de formign: 25,00 /m2.
5.f. Alicatados: 21,00 /m2.
5.g. Solados: 28,00 /m2.
5.h. Picado de fachadas: 14,00 /m2
5.i. Encintado de fachadas de pedra: 12,00 /m2
5.j. Aplicacin de revocos proxectadas: 18,00 /m2
6.Carpintera:
6.a. Peche de balcns, terrazas (galeras): 140,00 /m2.
6.b. Instalacin de porta de entrada: 320,00 /Ud.
6.c. Instalacin de porta interior: 120,00 /Ud.
6.d. Instalacin de fiestra: 130,00 /m2
6.e. Instalacin de fiestra: tipo velux : 230,00 /m2.
6.f. Formacin de piso de madeira : 40,00 /m2
6.g. Apertura de ocos en muros: 80,00 /m2.
6.h. Portal de acceso finca : 90,00 /m2
7. Instalacin de aseo completo: 1.100,00 /ud.
8. Instalacin de bao completo: 1.300,00 /ud.
9. Instalacin de cocia: 1.400,00 /ud.
10. Instalacin elctrica en vivenda: 1.200,00 /ud.
11.Instalacin de calefaccin en vivenda: 2.800,00 /ud.
12. Pinturas
12.a. Pintura interior en paramentos verticais e horizontais : 4.50 /m2
12.b. Pintura exterior en paramentos verticais : 6,50 /m2
13.Pozos de captacin:
13.a. Pozo de barrena: 1.300,00 //ud.
13.b. Pozo artesiano: 1.800,00 /ud.
14. Fosa sptica: 1.400, 00 /ud.
15. Formacin de salvafoxos con tubo de formign de 40 cm. de dimetro e formigonado superior : 40,00 /ml
As unidades de obra non contempladas no anexo anterior sern valoradas polos Servizos Tcnicos Municipais en base aos prezos medios de mercado.
Faise constar igualmente que contra o acto de aprobacin definitiva, que pon fin va administrativa, os interesados podern interpoe-lo recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que o competente por razn do territorio, no prazo de dous meses que contan a partir do da seguinte da publicacin deste acordo no Boletn Oficial da Provincia (segundo o artigo 46.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo, lei da xurisdiccin contencioso-administrativa).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios