Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza fiscal n 10, reguladora da taxa de sumidoiro

Publicación provisional : 27-11-1998 BOP N 273 -- Publicación definitiva : 27-11-1998 BOP N 273
Redacción Aplicable desde 01-01-2007

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Cota Tributaria.
 - Artigo 5.- Devengo.
 - Artigo 6.- Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 do Texto refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, este Concello establece a "Taxa de sumidoiro", que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Legislativo, as coma polo previsto na Ordenanza Xeral de xestin, recadacin e inspeccin dos tributos locais

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible da Taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar si se dan as condicins necesarias para autorizar a cometida a rede de sumidoiro municipal.

b) A prestacin dos servizos de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiro municipal, e o seu tratamento para depuralas.

2.- Non estarn suxeitas Taxa as fincas derrubadas, declaradas ruinosas ou que tean a condicin de solar ou terreo.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

1.- Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e s entidades os que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan:

a) Cando se trate da concesin da licenza da acometida a rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til da finca.

b) No caso da prestacin de servizos do nmero 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do termo municipal beneficiarios de ditos servizos, calqueira que sexa o ttulo: propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso en precario.

2.- En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais o propietario destes inmobles, os que podran repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4.- Cota Tributaria.  
 

1.- A cota tributaria correspondente a concesin da licenza ou autorizacin da acometida rede de sumidoiro esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de 32,31 Euros.

2.- A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servizos de sumidoiro e depuracin determinarase en funcin da cantidade de auga, medida en metros cbicos, utilizada na finca.

A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:

- Vivendas dotadas de contador de auga:

Por cada metro cbico de auga consumida.......... 0,03 cntimos de euro.

- Vivendas ou locales que non tean instalado contador de auga, por cada unidade de superficie, tomndose por unidade de superficie, cada 100 metros cadrados ou fraccin, ou mes......... 0,32 cntimos de euro.

3.- En ningn caso poder tomarse o consumo da auga que sexa inferior o mnimo facturable polo seu subministracin. A cota resultante da consideracin deste consumo ter o carcter de mnima esixible.

   
  Artigo 5.- Devengo.   redacciones
 

1.- Devengase a Taxa e nace a obrigacin de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible, entendndose a mesma:

a) Na data da presentacin da oportuna solicitude da licenza da acometida, si o suxeito pasivo o formulase expresamente.

b) Dende que tea lugar a efectiva acometida a rede do sumidoiro municipal. O devengo por esta modalidade da Taxa producirase con independencia de que sse obtuvera ou non a licenza da acometida e sen prexuizo da iniciacin do expedente administrativo que se poida instruir para a sa autorizacin.

2.- Os servizos de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da sa depuracin teen carcter obrigatorio para todalas fincas do Municipio que tean fachada as ras, plazas ou vas pblicas no que exista sumidoiro, sempre que a distancia entre a rede e a finca na que exceda dos cen metros, e devengarase a Taxa ainda cando s interesados non procedan a efectuar a acometida a rede.

   
  Artigo 6.- Declaracin, liquidacin e ingreso.   redacciones
 

1.- Os suxeitos pasivos sustitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da Taxa, no prazo que media entre a data na que se produza a variacin na titularidade da finca e o derradeiro da do mes natural seguinte. Estas derradeiras declaracins srtirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez finalizado o prazo da presentacin de ditas declaracins de alta e baixa.

A inclusin inicial no Censo farase de oficio unha vez concedida a licenza da acometida a rede.

2.- As cotas esixibles por esta Taxa liquidaranse e recaudarnse polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de subministracin e consumo de auga.

3.- No suposto da licenza da acometida, o contribunte formular a oportuna autoliquidacin no momento da solicitude en modelo oficial sa disposicin nas Oficinas Xerais deste Concello. A mesma ter carcter de provisional a conta da definitiva que ser realizada polos servizos tributarios do concello no momento da concesin da licencia

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

La presente modificacin de la ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente y sea publicada en el Boletn Oficial de la Provincia, y comenzar a aplicarse a partir del da 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificacin o derogacin expresa.

   
  DISPOSICIN FINAL.   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal, cuya redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o vinte e un de setembro de mil novecentos oitenta e nove, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do da un de xaneiro de mil novecentos noventa, permanecendo en vigor ata a ss modificacin ou derrogacin expresa.

Por acordo plenario celebrado o da 29 de novembro de 2005 (BOP n 33 do 9 de febreiro de 2006) modificouse o artigo 5.

O presente texto entrar en vigor o 1 de Xaneiro de 2007, continuando o vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios