Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Toques - Ordenanza reguladora da expedicin de tarxetas de estacionamento para persoas con minusvala

Publicación provisional : 29-05-2002 BOP N 121 -- Publicación definitiva : 29-05-2002 BOP N 121
Redacción Aplicable desde 19-06-2002

Redacciones Redacciones
 - 1. .-Obxecto.
 - 2. .-Destinatarios.
 - 3. .-Requisitos.
 - 4. .-Documentacin.
 - 5. .-Procedemento do trmite.
 - 6. .-Validez, caducidade e obrigas dos beneficiarios das tarxetas.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I
   
  1. .-Obxecto.  
 

O obxecto desta ordenanza a regulacin dunha tarxeta de estacionamento para persoas con minusvala, que atopndose empadroadas no Concello de Toques, tean recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico polos equipos de valoracin e orientacin (EVO) dependentes das seccins de cualificacin e valoracin de minusvalidez da Consellera de Sanidade e Servicios Sociais ou organismo anlogo doutras comunidades.

   
  2. .-Destinatarios.  
 

Podern solicita-la tarxeta de estacionamento todas aquelas persoas empadroadas neste Concello que tean recoecido unha minusvala con graves problemas de mobilidades.

Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurdica, esta incluir a matrcula de tdolos vehculos habilitados para o transporte das persoas con graves problemas de mobilidade.

Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa fsica poder emprega-la tarxeta en calquera vehculo no que se traslade, anda que este non sexa o propietario do vehculo ou o conductor deste.

   
  3. .-Requisitos.  
 

- Estar empadroado no Concello de Toques.

- Ter recoecida a imposibilidade do uso de transporte pblico polos equipos de valoracin e orientacin (EVO) dependentes das seccins de valoracin e cualificacin de minusvalas.

   
  4. .-Documentacin.  
 

- Solicitude debidamente cumprimentada, segundo o modelo que se achega como anexo I.

- Documento nacional de identidade do titular da tarxeta.

- Certificado de empadroamento.

- Certificado de minusvala expedido polo equipo de valoracin (EVO), desta comunidade autnoma ou organismo anlogo doutras comunidades. No caso de que o solicitante non dispoa do devandito certificado ou este non se pronuncie sobre a imposibilidade ou dificultade do uso de transporte pblico, solicitarase o preceptivo informe do EVO.

- Fotocopia do carn de conducir, ben do minusvlido ou da persoa que o transporta habitualmente.

- Declaracin xurada do conductor habitual do vehculo alegando a devandita condicin no suposto de que non sexa o propio minusvlido.

- Fotocopia do xustificante do pagamento do ltimo recibo do imposto municipal sobre vehculos de traccin mecnica.

   
  5. .-Procedemento do trmite.  
 

Correspndelle Concello de Toques a concesin das tarxetas de estacionamento para minusvlidos, a travs do seguinte procedemento:

- A solicitude debidamente cumprimentada e que se poder recoller no Departamento de Servicios Sociais do Concello de Toques, cumprimentarase debidamente xunto coa documentacin pertinente, inicindose o expediente por instancia da persoa interesada ou de quen o represente.

- Completado o expediente en tdolos seus termos, o alcalde, rgano ou persoa na que el delegue emitir a resolucin pertinente, que conceder ou denegar a tarxeta solicitada.

- A resolucin seralle notificada persoa interesada de acordo co procedemento establecido na Lei 30/92, do 26 de novembro, do rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

- Unha vez sexa concedida a tarxeta, deber ser asinada polo titular para logo ser plastificada. Cando se faga uso dos dereitos que outorga esta tarxeta colocarase nun lugar visible do vehculo (na parte dianteira do vehculo, de xeito que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control).

Cando a tarxeta sexa concedida provisionalmente, para a sa renovacin deber segui-lo mesmo procedemento anteriormente descrito.

   
  6. .-Validez, caducidade e obrigas dos beneficiarios das tarxetas.  
 

As tarxetas de estacionamento para persoas con minusvala tern validez en todo o territorio da Comunidade Autnoma de Galicia. Nembargantes no caso de cambio de domicilio do beneficiario desta tarxeta, deber solicitar o traslado do expediente novo concello de residencia.

- No caso de que a cualificacin de minusvala sexa provisional, caducar na data de validez sinalada na cualificacin desta.

- No caso de que a cualificacin de minusvala sexa permanente caducar s 10 anos da concesin.

- O beneficiario que faga un uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probada, con independencia da sancin pecuniaria que puidese recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta seralle retirada por un perodo de dous anos.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez que sexa publicada integramente no BOP e transcorra o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril.

El Pleno municipal, por unanimidad de los asistentes, acuerda:

1. .-Aprobar la Ordenanza reguladora de expedicin de tarjetas de estacionamento para personas con minusvala.

2. .-Exponer al pblico durante el plazo de quince das mediante anuncios en el Boletn Oficial de la Provincia y tabln de edictos del Ayuntamiento.

3. .-De no presentarse reclamacin contra el presente acuerdo, durante el plazo de exposicin pblica, el mismo se elevar a definitivo.

   
  ANEXO I  
 

(Modelo de solicitude)

Solicitude da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvala.

Datos do solicitante ou representante legal:

Dona/Don ........................., maior de idade, con enderezo en ................, telfono ............, titular do DNI nmero ................

Expn:

() Que teo recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico e as figura no certificado emitido polo equipo de valoracin e orientacin (EVO) correspondente.

() Que estou recoecido como minusvlido, pero no certificado de minusvala non aparece expresamente recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico polo EVO correspondente.

() Que teo graves problemas de mobilidade pero non estou recoecido polo EVO correspondente.

() Que son beneficiario dunha tarxeta de estacionamento concedida polo Concello de ......................... e xa solicitou o traslado do expediente para este Concello.

Solicita:

Que lle sexa expedida a tarxeta de estacionamento para persoas con minusvala, segundo o modelo establecido no Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras da Comunidade Autnoma de Galicia, comprometndose a cumpri-las normas que regulan a sa expedicin.

Toques, .......... de ......... de 200....

Asinado: ..............

(Solicitante ou representante legal).

Seor alcalde-presidente do Concello de Toques (A Corua).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios