Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza reguladora do outorgamento de licencia de primeira ocupacin

Publicación provisional : 27-01-2001 BOP N 22 -- Publicación definitiva : 27-01-2001 BOP N 22
Redacción Aplicable desde 12-01-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Obxecto.
 - Artigo 2. .-Edificios.
 - Artigo 3. .-Finalidade.
 - Artigo 4. .-Solicitude de licencias.
 - Artigo 5. .-rgano competente para o outorgamento da licencia.
 - Artigo 6. .-Procedemento.
 - Artigo 7. .-Obrigacin de resolver.
 - Artigo 8. .-Taxa municipal.
 - Artigo 9. .-Obrigacin dos titulares do edificio.
 - Artigo 10. .-Obrigacin das empresas subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona.
 - Artigo 11. .-Infraccins.
 - Artigo 12. .-Sancins.
 - Artigo 13. .-Persoas responsables.
 - Artigo 14. .-rgano competente.
 - Artigo 15. .-Procedemento sancionador.
 - Artigo 16. .-Rxime xurdico.
   
  Artigo 1. .-Obxecto.  
 

A presente ordenanza ten por obxecto establece-los requisitos e o procedemento para o outorgamento da licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios.

   
  Artigo 2. .-Edificios.  
 

Para os efectos desta ordenanza teen natureza de edificios as obras de nova planta e tamn os edificios resultantes da ampliacin, rehabilitacin, reconstruccin ou reforma de estructuras dos xa existentes realizadas abeiro dunha licencia urbanstica.

   
  Artigo 3. .-Finalidade.  
 

A licencia de primeira utilizacin ou ocupacin ten por finalidade exclusiva:

A) Comprobar que o edificio construdo e a urbanizacin realizada simultaneamente, no seu caso, fixronse de acordo co proxecto, segundo o que foi outorgada a licencia.

B) Verificar que o construdo rene as condicins tcnicos de seguridade, salubridade, ornato pblico, habitabilidade e accesibilidade.

C) Confirmar que o edificio pode destinarse seu determinado uso.

D) Asegurarse que o constructor repuxo, caso de habelos danado, os elementos e os equipamentos urbansticos afectados.

   
  Artigo 4. .-Solicitude de licencias.  
 

1. Os interesados en obter licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dun edificio, presentarn unha solicitude dirixida alcalde que deber conter, en todo caso, os seguintes datos:

A) Nome, apelidos do interesado ou, no seu caso, da persoa que o representa, as como a identificacin do lugar que se sinale a efectos de notificacin.

B) Identificacin do edificio respecto do que se solicita a licencia, que deber de aparecer con toda claridade.

C) Lugar, data e sinatura do solicitante ou do seu representante.

2. Os interesados debern acompaa-la instancia cos seguintes documentos:

A) Fotocopia compulsada da preceptiva licencia de obras de nova planta, e tamn dos edificios resultantes da ampliacin, rehabilitacin, reconstruccin ou reforma de estructuras dos xa existentes realizadas abeiro dunha licencia urbanstica.

B) Certificacin de finalizacin de obra, e, no seu caso, da urbanizacin conforme o proxecto tcnico aprobado, expedido polos directores de obra, visado polo correspondente colexio, coa indicacin expresa de que a obra se axusta proxecto para o que se ten licencia.

C) No seu caso, xustificantes de ter solicitada a alta no imposto de bens inmobles de natureza urbana e as conexins rede de auga, redes de sumidoiro, luz, telfono...

D) Catro fotografas do edificio e o seu contorno e das dos viais adxacentes.

E) No seu caso, proxecto visado no que se represente o estado final da obra.

   
  Artigo 5. .-rgano competente para o outorgamento da licencia.  
 

A competencia para outorga-la licencia corresponde alcalde, quen a poder delegar na Comisin de Goberno.

   
  Artigo 6. .-Procedemento.  
 

1. Iniciado o procedemento, a solicitude de persoa interesada, impulsarase de oficio en tdolos seus trmites recadando o instructor simultaneamente informes dos servicios tcnicos do Concello, da intervencin de fondos e os que xulgue necesarios para resolver, fundamentando a conveniencia de solicitalos.

2. Nos informes dos servicios tcnicos haber constar se a obra se fixo de acordo co proxecto tcnico e/ou a licencia urbanstica concedida; se foron debidamente restaurados os elementos urbansticos e equipamento urbano que puidesen quedar afectados como consecuencia das obras; se rene as condicins de seguridade, salubridade, ornato pblico, accesibilidade e habitabilidade e se o edificio apto para o uso a que se destina.

3. O informe de Intervencin de Fondos versar basendose nas obrigas de contido econmico.

   
  Artigo 7. .-Obrigacin de resolver.  
 

1. O alcalde ou, no seu caso, a Comisin de Goberno, est obrigado a dictar resolucin expresa no prazo mximo de dous meses.

2. A aceptacin dos informes e dictames servir automaticamente de motivacin resolucin cando se incorporen texto da mesma.

   
  Artigo 8. .-Taxa municipal.   redacciones
 

1. Constituir o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se a licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios se axusta normativa legal.

2. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten a licencia ou se beneficien da mesma. En todo caso tern a consideracin de substitutos do contribunte os promotores, constructores e contratistas de obras.

3. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria. Sern responsables subsidiarios os que as resulten por aplicacin da Lei xeral tributaria.

4. Tomarase como base de gravame da presente taxa o valor catastral que tea o edificio para os efectos do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana. Se a edificacin non tivese asignado valor catastral, aplicarase como base a estimacin que determinen os tcnicos municipais.

5. El tipo de gravamen a aplicar ser el siguiente:

* Hasta 30.050,06 euros de valor catastral o estimacin: 37,60 euros (por vivienda).

* De 30.050,07 euros a 72.121,45 euros de valor catastral o estimacin: 53,72 euros (por vivienda).

* De 72.121,46 Euros a 120.202,42 euros de valor catastral o estimacin: 75,20 euros (por vivienda).

* De 120.202,43 Euros a 180.303,63 euros de valor catastral o estimacin: 85,95 euros (por vivienda).

* De ms de 180.303,64 euros de valor catastral o estimacin: 107,43 euros (por vivienda).

   
  Artigo 9. .-Obrigacin dos titulares do edificio.  
 

1. Queda prohibida s titulares do edificio construdo a sa primeira ocupacin previa obtencin de licencia de primeira utilizacin ou ocupacin.

2. Nas transmisins ou alleamentos totais ou parciais farase consta-la carencia da licencia de 1. ocupacin ou utilizacin, pasando a se-los adquirentes responsables da dita carencia, se esta non se obtivo tempo da transmisin ou alleamento.

   
  Artigo 10. .-Obrigacin das empresas subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona.  
 

1. abeiro no disposto no artigo 17.5 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia, as empresas ou entidades subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona esixirn s contratantes e conservarn para a contratacin dos respectivos servicios copia da licencia de ocupacin dos edificios e instalacins xerais suxeitos sa obtencin.

2. O incumprimento desta esixencia por parte das empresas subministradoras dar lugar a que a Administracin impoa unha multa do tanto quntuplo do importe da acometida sen prexuzo doutras sancins que resulten procedentes.

   
  Artigo 11. .-Infraccins.  
 

Constite infraccin urbanstica a primeira ocupacin dos edificios sen a preceptiva licencia de primeira utilizacin ou ocupacin, conforme dispn o artigo 181 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia, en relacin co artigo 168 do mesmo corpo legal, e artigos 69 e 10 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia.

   
  Artigo 12. .-Sancins.  
 

1. A infraccin que se refire o artigo anterior sancionada con multa dun cinco por cento do valor da obra realizada ata un mximo de duascentas cincuenta mil pesetas, se a actuacin fose legalizable, conforme dispn o art. 97 do RD 28/99 polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia en relacin s artigos 182.4 e 185.1a da Lei 1/1997, de marzo.

2. Cando a actividade sinalada no artigo anterior non fose legalizable, ser sancionada conforme corresponda, en funcin da tipificacin, segundo se establece nos artigos 82 103 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia.

3. Para a graduacin das sancins teranse en conta os criterios establecidos no artigo 82 da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.

4. En ningn caso poder o Concello deixar de adopta-las medidas tendentes a restaura-la orde urbanstica vulnerada, dispoendo o cesamento inmediato da actividade de ocupacin como medida cautelar.

   
  Artigo 13. .-Persoas responsables.  
 

Na primeira ocupacin dos edificios sen licencia, sern responsables o promotor das obras e o que realice a ocupacin se fosen persoas distintas, tendo a multa que se impoa carcter independente.

   
  Artigo 14. .-rgano competente.  
 

O rgano competente para a resolucin do procedemento sancionador o alcalde, quen poder desconcentrar esta atribucin na Comisin de Goberno.

   
  Artigo 15. .-Procedemento sancionador.  
 

A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado por Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

   
  Artigo 16. .-Rxime xurdico.  
 

No previsto na presente ordenanza rexern os precepto de:

- Lei 7/1985, do 2 de abril.

- Lei 1/97, do 24 de marzo, do solo de Galicia.

- Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, do Regulamento de disciplina urbanstica, para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia.

- Decreto 311/1992, do 12 de novembro, sobre supresin da cdula de habitabilidade.

- Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

- Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios