Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Regulamento da prestacin do servicio de axuda no fogar, as como de teleasistencia domiciliaria, no concello de Valdovio.

Publicación provisional : 24-04-2000 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 10-06-2000 BOP N 132
Redacción Aplicable desde 11-06-2000 hasta 14-06-2010 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Captulo I: Disposicins xerais.
 - Art. 1.-Definicin.
 - Art. 2.-Caractersticas.
 - Art. 3.-Obxectivos.
 - Art. 4.-Prestacins.
 - Captulo II: dos beneficiarios do SAF.
 - Art. 5.-Beneficiarios:
 - Art. 6.-Requisitos de acceso Servicio:
 - Captulo III: do procedemento para a prestacin do SAF.
 - Art. 7. Solicitudes e documentacin:
 - Art. 8.-Procedemento:
 - Art. 9.-Funcionamento do SAF:
 - Captulo IV.-Dos dereitos e obrigas:
 - Art. 10.-Do persoal.
 - Art. 11.-Dos beneficiarios.
 - Captulo V.-Da modificacin, suspensin e extincin do SAF.
 - Art. 12.-Modificacins:
 - Art. 13.- Da concesin provisoria:
 - Art. 14.-Suspensin provisoria: se producir nos seguintes supostos.
 - Art. 15.-Extincin do servicio:
 - Captulo VI.-Baremacin.
 - Art. 16.-Baremo para acceder SAF.
 - Captulo VII: do financiamento.
 - Art. 17.-Financiamento:
 - Art. 18.-Do prezo pblico:
 - Disposicins adicionais.
 - Disposicin final.
   
  Captulo I: Disposicins xerais.  
 

   
  Art. 1.-Definicin.  
 

O Servicio de Axuda no Fogar (en adiante SAF) unha prestacin bsica do Sistema Pblico de Servicios Sociais de Atencin Primaria, de carcter complementario e transitorio, que non exime nin substite familia no exercicio da sas responsabilidades, con planificacin, coordinacin e control pblico que, a travs de persoal cualificado e supervisado presta, a nivel preventivo, educativo, asistencial e rehabilitador, unha serie de coidados e atencins de carcter persoal, psicosocial e educativo, domstico e tcnico a familias e persoas que se atopen incapacitados total ou parcialmente para realiza-las tarefas esenciais para o desenvolvemento da vida diaria (por razns de ndole fsica, social ou psicolxicas), procurndolle a posibilidade de continuar no seu entorno e no seu fogar mentres sexa posible e conveniente, garantindo o seu ben-estar.

   
  Art. 2.-Caractersticas.  
 

- Interdisciplinario, porque nel interveen distintos profesionais do equipo de traballo dos Servicios Sociais, e nalgns casos do persoal da sanidade (mdicos, ATS, etc).

- Complementario, xa que non substite familia.

- Transitorio, porque s se manter en tanto persistan as causas que o motivaron.

- Educativo, xa que trata de cambiar e fomentar hbitos e actitudes.

   
  Art. 3.-Obxectivos.  
 

1.-Obxectivo xeral:

Prestar atencins e coidados s cidadns no seu domicilio en situacins nas que tean limitada a sa autonoma persoal fsica, psquica e/ou social, as como en situacins de desintegracin familiar ou risco social, para proporcionarlle-las posibilidades de continuar no seu fogar e entorno social mentres sexa posible , complementando a labor da familia cando esta non poida atender as mesmas de xeito adecuado, ou cando non exista familia.

2.-Obxectivos especficos:

- Previr situacins de crise, persoais ou familiares, de especial necesidade.

- Favorece-la permanencia das persoas no seu medio habitual de vida, evitando internamentos innecesarios e non desexados.

- Integrar s persoas e/ou familias no medio social e comunitario, desenvolvendo as sas capacidades relacionais e participativas.

- Axudar familia a asumir as sas responsabilidades de cara atencin dos maiores, os menores e os minusvlidos.

- Implicar s destinatarios do servicio na mellora da sa calidade de vida e resolucin dos seus problemas, prestando axuda s nas tarefas que non poidan realizar por si mesmos, e estimulando o desenvolvemento das sas capacidades.

   
  Art. 4.-Prestacins.  
 

As atencins e axudas que proporciona o SAF son as seguintes:

1. Atencins de carcter persoal: dirixidas propia persoa que destinataria e usuaria do servicio.

- apoio movilizacin dentro do fogar.

- axuda para o aseo e hixiene persoal.

- axuda para comer.

- supervisin da medicacin prescrita polo mdico.

- compaa.

- favorece-las actividades de ocio no fogar.

- acompaamento fora do fogar para a realizacin de xestins, tales como visitas mdicas, tramitacin de documentos, etc.

- outras atencins non recoecidas nos apartados anteriores que podan ser includas de xeito especfico e a xuzo do tcnico responsable do servicio.

2. Accins de carcter domstico: entendidas como tales as tarefas que se realizan de forma coti no fogar referidas a:

- alimentacin (compra e preparacin de alimentos no fogar).

- roupa (lavado, pasar o ferro, cosela, ordenala, mercala e outras anlogas).

- limpeza bsica do fogar (que non incle limpeza de paredes, teitos e espacios que rodean vivenda como patios e similares).

- realizacin de pequenas reparacins que non impliquen a participacin de especialistas.

Para o desenvolvemento destas tarefas os usuarios debern dispoer dos medios e materiais necesarios para que as atencins se realicen de xeito adecuado.

3. Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico profesionais de carcter formativo de cara a estimular a autonoma e independencia dos usuarios, de xeito que a necesidade que cubran vaia diminundo paulatinamente en favor da asuncin de responsabilidade dos usuarios:

- axuda e apoio na administracin da economa domstica.

- orientacin en hbitos de alimentacin.

- orientacin en hbitos de hixiene.

- apoio escolarizacin e coidado dos menores.

- apoio socializacin dos menores.

- apoio e fomento das relacins intrafamiliares e sociais.

- calquera outra que axude establecemento ou reeducacin de hbitos que fomenten a autonoma e bo funcionamento persoal, familiar e social.

4. Atencins de carcter tcnico: as que poidan ser necesarias para a posta en funcionamento ou mellora do servicio, e que co apoio de novas tecnoloxas permita unha atencin mis completa, tales como a teleasistencia domiciliaria e outras encamiadas adecuacin funcional do fogar.

Todas as atencins (apartados 1., 2. 3. e 4) teen un carcter excepcional e complementario das propias capacidades do usuario ou doutras persoas do seu contorno familiar.

5. Non son tarefas do SAF:

- limpeza de portais e escaleiras da comunidade de vecios.

- labores de xardn ou horta.

- alimentacin ou aseo de animais.

- tarefas de limpeza do entorno da vivenda: patios, bodegas, vivendas anexas, etc.

- tarefas de limpeza de teitos e paredes, ou pintar e empapelar as mesmas.

- limpeza da casa que non estea directamente relacionada co servicio personalizado do usuario, cando este viva con persoas con autonoma e capacidade suficiente para facerse cargo da vivenda.

- funcins de carcter sanitario que requiran formacin e especializacin como poer inxeccins, tomar a tensin, colocar ou quitar sondas, etc.

- atencin a outros membros da familia ou achegados que viven no mesmo domicilio, cando o usuario sexa unha persoa en concreto.

- en xeral todas aquelas que non sexan de verdadeira necesidade para as persoas atendidas. Esta estimacin se far individualmente, atendendo s circunstancias persoais do usuario.

   
  Captulo II: dos beneficiarios do SAF.  
 

   
  Art. 5.-Beneficiarios:  
 

O SAF est dirixido a tdolos cidadns pero ten como obxectivo prioritario a aquelas persoas que polas sas limitacins fsicas, psquicas, socioeconmicas ou familiares tean seriamente limitada a sa autonoma persoal e a sa capacidade de relacin social.

   
  Art. 6.-Requisitos de acceso Servicio:  
 

1.-Estar empadroado e ter residencia efectiva no Concello de Valdovio.

2.-Non ter dereito prestacin do SAF (ou axudas econmicas destinadas coidado no fogar de maiores ou minusvlidos) por ningn outro organismo. Se o interesado ten solicitado noutros organismos s poder presentar solicitude no Concello achegando resolucin denegatoria do organismo que corresponda.

3.-Non ter familiares obrigados por lei a atendelos. Neste caso debern demostrar que viven lonxe (fora do Concello) ou que non poden atendelos por motivos persoais (malas relacins, etc) laborais ou econmicos.

4.-Non presentar un estado de deterioro fsico ou psquico tal que precise tratamento especializado ou atencin permanente (superior a 2 horas diarias, ou 12 semanais), nin tampouco internamento en centro axeitado.

5.-Reunir algunha das condicins persoais, sociais ou econmicas recollidas no baremo do regulamento.

6.-Que as persoas ou unidades familiares non perciban ingresos en conta superior s lmites establecidos no baremo econmico do SAF.

   
  Captulo III: do procedemento para a prestacin do SAF.  
 

   
  Art. 7. Solicitudes e documentacin:  
 

As solicitudes formularanse por escrito e sern dirixidas Sr. Alcalde-Presidente do Concello. O modelo ser facilitado nos Servicios Sociais.

O SAF poder ser prestado de oficio ou por instancia de parte do seguinte xeito.

1.-De oficio: o Concello poder iniciar o trmite do SAF nos casos considerados urxentes, que impliquen perigo para a vida do usuario e/ou seus familiares, tamn se considerarn urxencias as altas hospitalarias ou ausencias temporais de persoas con familiares enfermos seu cargo, sempre en funcin das circunstancias individuais e dispoibilidade do servicio.

2.-Por instancia de parte: os interesados debern presentar solicitude dirixida Sr. Alcalde-Presidente en modelo que se lle facilitar nos Servicios Sociais (anexo I). Deber ir asinada polo potencial usuario/a e se xuntar a seguinte documentacin:

- Fotocopias do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia do solicitante, e de todos os membros da unidade familiar.

- Fotocopia do libro de familia.

- Fotocopia da cartilla da seguridade social ou tarxeta sanitaria.

- Certificado de empadroamento e convivencia.

- Informe mdico (en modelo anexo II, que se facilitar nos Servicios Sociais) que acrediten as limitacins e enfermidades alegadas polo usuario/a as como dos familiares se fora o caso.

- Certificado de minusvala se fora o caso.

- Xustificantes de ingresos de todos os membros da unidade de convivencia (certificados de pensins, declaracin da renda ou certificado negativo de Facenda, xustificantes de rendas de traballo -nminas, prestacins do Inem ou do Inss, ou certificacins negativas-, certificados de xuros bancarios e rendas de capital mobiliario, declaracin positiva ou negativa sobre percepcin de alugueiro ou outros ingresos complementarios).

- Certificados municipais de bens urbanos, rsticos, de licencias fiscais e vehculos.

- Recibos de alugueiro.

- Recibos de contribucin rstica e urbana.

- Calquera outra que se considere necesaria para a avaliacin da solicitude.

   
  Art. 8.-Procedemento:  
 

Unha vez presentada a solicitude e toda a documentacin sinalada no art. 7 procederase polo tcnico dos Servicios Sociais (Traballador/a Social) comprobacin dos datos proporcionados e avaliacin da solicitude segundo o baremo establecido (cap. 6), facendo unha visita domicilio do usuario e emitindo informe con proposta de resolucin especificando tipo de prestacin e tempo, que ser enviada Comisin de Goberno, a quen lle corresponde adoptar a resolucin definitiva da procedencia ou non do SAF. A resolucin ser notificada solicitante e entn se formalizar por escrito un contrato (anexo III) de prestacin do servicio entre o Concello e o Solicitante, que deber ir asinado por ambos e pola auxiliar do SAF asignada. Nese contrato se especificarn as tarefas que se van realizar, as normas do servicio, o horario e calendario da prestacin e as aportacins econmicas correspondentes. O contrato se revisar polo menos unha vez ano, ou ben a instancia do usuario ou os traballadores do SAF (Auxiliares, Traballador/a Social).

As mesmo o beneficiario/a asinar un impreso de domiciliacin bancaria da cota que lle corresponda pagar mensualmente.

Este procedemento poder ser abreviado cando a situacin sexa valorada como urxente. (situacin de necesidade imprevista, situacin de alto risco, enfermidade grave dunha persoa sen familiares que o poidan atender, etc).

   
  Art. 9.-Funcionamento do SAF:  
 

1.-As funcins do persoal:

Interveen no desenvolvemento do SAF Auxiliares de Axuda no Fogar e Traballador/a Social, as como outros profesionais dos servicios sociais e persoal voluntario.

* Traballador/a Social, sern as sas funcins:

. Estudio e valoracin das necesidades do Servicio no Concello.

. Programacin e avaliacin do Servicio en xeral.

. Diagnstico, avaliacin e seguimento do servicio en coordinacin co resto do persoal do mesmo e outros profesionais de servicios de proteccin socio-sanitaria.

. Estudio das demandas e atencin s solicitantes, valoracin e proposta de intervencin. (elaboracin do proxecto axeitado a cada intervencin que se concretar nun contrato).

. Difusin e Informacin sobre o servicio.

. Elevacin de proposta resolutiva Comisin de Goberno.

. Asignacin e supervisin de tarefas, en funcin das limitacins que outorgan puntuacin usuario para ter dereito servicio (segundo baremo).

. Favorecer a responsabilidade familiar.

. Formulacin de propostas de modificacin, suspensin ou extincin do servicio se o considerase necesario.

. Apoio e promocin da formacin do persoal que traballa no servicio.

* Auxiliar de axuda no fogar, sern as sas funcins:

. Tarefas asistenciais, de atencin persoal e domstica.

. Orientacin de actividades da vida coti, favorecendo a normalizacin do funcionamento do fogar.

. Tarefas educativas, potenciando o protagonismo e autonoma do usuario naquelas tarefas que poidan desenvolver por si mesmos e facilitndolles a axuda para manter comunicacin co seu entorno.

. De colaboracin co Traballador/a social na coordinacin e avaliacin do servicio.

* Outros profesionais dos Servicios Sociais tales como o Educador/a Familiar, Psiclogo/a, etc. son susceptibles de implicacin do SAF.

* O persoal Voluntario poder participar no servicio de xeito solidario, sen remuneracin algunha, complementando as funcins do persoal tcnico. As tarefas que desenvolvern sern as de compaa, fomento das relacins sociais e comunicacin, ocupacin do tempo libre, e outras que contriban fomento da autoestima.

2.-Funcionamento interno:

- O SAF se prestar longo de todo o ano de luns a sbado, excepto festivos.

- O tempo de atencin individual estar condicionado disponibilidade do SAF. En todo caso non deber superar as das horas diarias. Poder variar segundo o fagan as necesidades, a situacin familiar ou socio-econmica, segundo criterio tcnico.

- Para a coordinacin do SAF se celebrarn reunins peridicas entre o persoal que intervn no mesmo (de forma xenrica Traballador/a Social e Auxiliares).

- No caso de que o SAF non conte con persoal suficiente, se elaborar unha lista de espera na que se priorizarn os casos con maior puntuacin (segundo baremo).

- Cando por calquera circunstancia sexa necesario cambiar o horario na prestacin do servicio, ou substitur temporalmente o/a Auxiliar, se poder efectuar sen mediacin do beneficiario, bastando a comunicacin previa mesmo, seguindo en vigor o contrato asinado.

- Se algn usuario rexeita auxiliar asignado sen causa suficientemente xustificada, pasar lista de espera ata que se lle poida asignar outro/a.

- No caso de baixa ou vacacins dos auxiliares, a sa substitucin queda condicionada dispoibilidade do servicio.

- Ningn usuario poder ser atendido dentro do programa por un familiar directo (ata o 4. grao).

   
  Captulo IV.-Dos dereitos e obrigas:  
 

   
  Art. 10.-Do persoal.  
 

- O trato co usuario/a ser de respecto, evitando que un exceso de confianza entorpeza o traballo.

- Respecta-la intimidade do usuario/a e gardar confidencialidade en tdolos aspectos relativos sa persoa, sa vida e seu fogar. Cando non se cumpra esta norma e eso repercuta no menoscabo da dignidade da persoa, se considerar motivo suficiente de despido.

- O/a auxiliar non poder facer partcipes dos seus propios problemas s usuarios nin familia deste, separando todo o posible a sa vida privada do seu traballo.

- A/o auxiliar non debe facer traballos a outros membros da familia distintos dos beneficiarios anda que convivan na mesma casa. Se se trata de persoas incapacitadas podern propoer departamento de SS.SS. que estudien o caso.

- Non se pode acudir traballo acompaado de outras persoas alleas SAF.

- Non se pode recibir ningn tipo de prestacin ou bonificacin por parte dos usuarios (cartos, regalos de valor).

- Non se poder custodiar os bens dos usuarios (xoias, cartos, nin obxectos).

- Non se dispor das chaves de ningn domicilio, salvo casos excepcionais nos que se especificar esta circunstancia no contrato de prestacin do SAF.

- Non se realizarn tarefas do SAF nun fogar cando non se atopen no domicilio os beneficiarios ou a sa familia. non hai obriga de permanecer espera, cando non se atope o usuario.

- As ausencias, permisos, etc. debern ser comunicadas e solicitadas con antelacin sempre que sexa posible, ou inmediatamente despois se se trata de urxencias ou imprevistos. As o deber comunicar responsable do servicio, e usuario.

- A/o auxiliar acatar o proxecto ou contrato de traballo para cada usuario, e o asinar.

- A auxiliar non dar o seu nmero de telfono particular s usuarios. Para calquera circunstancia o usuario deber poerse en contacto cos Servicios Sociais.

- A/o auxiliar non poder facer tratos co usuario para cambiar o horario, da de traballo, realizacin de tarefas, etc. sen consentimento do/a coordinador/a do SAF.

- A/o auxiliar deber respectar os hbitos de vida do usuario sempre que non sexan nocivos ou perigosos.

- A/o auxiliar non discutir nin se enfrontar usuario/a.

- A/o Auxiliar deber escoitar usuario/a sempre que este queira sen interromper as tarefas que lle foron asignadas.

- Non se poder traballar por conta propia no domicilio dun usuario, unha vez rematada a xornada laboral.

- A/o auxiliar poder facer propostas de modificacin nas tarefas dun servicio Traballador/a Social, o cal deber estudiar a sa procedencia.

   
  Art. 11.-Dos beneficiarios.  
 

- Queda na obriga de comunicar as modificacins que se produzan en relacin sa sade, situacin familiar e socio-econmica, e calquera outra que dera lugar dereito de beneficiarse do SAF.

- Non podern realizar cambios de horario, tarefas, etc. sen a autorizacin do tcnico responsable do Servicio.

- O trato de cara persoal do SAF ten que ser respectuoso. Ademais se prestar a colaboracin necesaria para a execucin das tarefas asignadas en cada caso.

- O usuario se compromete a que se realiza o seguimento e control do servicio polos tcnicos dos Servicios Sociais.

- O usuario correr cos gastos de material de limpeza, aseo, alimentacin. Se tivese dificultades para esto, poder consultar a posibilidade de obter unha axuda econmica para este fin.

- Non deber facer preguntas persoais / auxiliar nin realizar comentarios con terceiros sobre aspectos que coezan da sa vida privada. Cando suceda unha circunstancia deste tipo que derive nunha desacreditacin da auxiliar, se considerar motivo suficiente para a extincin do servicio.

- Os contactos coa auxiliar referidos servicio fora do horario laboral, debern realizarse sempre a travs do responsable do servicio.

- Se rexeita / auxiliar que se lle asigne, sen razn debidamente xustificada, pasar lista de espera.

- O usuario debe permanecer no domicilio durante a prestacin do servicio.

- O usuario se compromete a acatar as normas do servicio e o contrato asinado por el co Concello para a prestacin do SAF no seu fogar.

- O usuario se compromete a pagar a cota mensual que lle puidera corresponder segundo o baremo econmico.

   
  Captulo V.-Da modificacin, suspensin e extincin do SAF.  
 

   
  Art. 12.-Modificacins:  
 

O tempo de prestacin do SAF poder ser modificado en funcin das variacins que se produzan nas sas circunstancias persoais, familiares ou por dispoibilidade de medios do SAF.

A proposta de modificacin a podern facer as/os auxiliares Traballador/a social ou este por iniciativa propia despois dun estudio da situacin.

   
  Art. 13.- Da concesin provisoria:  
 

Poderase conceder provisionalmente o SAF en casos urxentes (de gravidade ou risco importante) ou ben s beneficiarios en lista de espera sempre que existan vacantes.

Farase a proposta do Traballador/a Social e coa autorizacin do Alcalde. Posteriormente seguirase o procedemento normal en caso de que se queira pasar a solicitude a concesin definitiva. Dende o momento da proposta provisional o usuario ten que acatar as normas de funcionamento e fiscais do SAF.

   
  Art. 14.-Suspensin provisoria: se producir nos seguintes supostos.  
 

- ausencia do beneficiario do seu domicilio por vacacins, viaxes, internamento en Centros Sanitarios, etc. por un tempo inferior a 2 meses.

- por necesidade do servicio. Se fose necesario amplia-lo numero de beneficiarios e se considerase prioritario atender outros casos por circunstancias de especial necesidade ou urxencia.

- por asumir temporalmente a familia a atencin do usuario (vacacins, estancias temporais, etc.) sempre que non supere os tres meses, nese caso pasara a ser unha suspensin definitiva.

No caso de suspensins inferiores a un mes o usuario deber abonar a cota que puidera corresponderlle se quere reservar a praza. Se a suspensin e por razns xustificadas e superior a 1 mes, entn se eximir do pago da mesma usuario durante ese tempo, sempre e cando avise con antelacin.

   
  Art. 15.-Extincin do servicio:  
 

- Renuncia do usuario (deber asinar o cese e quedar invalidado o contrato entre este e o Concello).

. Baixa no padrn de habitantes.

. Traslado de residencia habitual a outro Concello.

. Falecemento do usuario.

. Ingreso en Centro residencial con carcter definitivo.

. Acollemento familiar.

. Falta de colaboracin da persoa ou da familia atendida para poder levar a cabo as tarefas propostas.

. Trato inadecuado do usuario cara / auxiliar as como a calquera outra persoa do Servicio.

. Incumprimento das condicins acordadas no Contrato para a prestacin do servicio, as como das normas que regulan dita prestacin.

. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servicio.

. Utilizacin do SAF para fins diferentes s propios de axuda no fogar.

. Cando a familia ou o usuario ocultan datos econmicos ou doutra ndole para acceder servicio.

. Ausencia do beneficiario do domicilio sen causa xustificada por tempo superior a 2 meses, salvo ingreso hospitalario.

. Cando a familia ou algun asuma a atencin do beneficiario.

. Cando o Concello deixe de prestar o Servicio ben por falta de medios, ben por ser asumido por outra Administracin ou entidade de Iniciativa Social.

. O SAF un servicio suxeito a subvencin que, no caso de non ser concedida, poder provoca-la sa supresin.

   
  Captulo VI.-Baremacin.  
 

   
  Art. 16.-Baremo para acceder SAF.  
 

Para a estimacin das condicins de necesidade de acceso Servicio teranse en conta criterios diferentes referentes situacin persoal, familiar, sanitaria, etc. presentada.

Presntanse das situacins susceptibles de valoracin:

1. Situacins de dficit de autonoma persoal.

2. Situacins de desaxustes familiares ou conflictos psico-sociais.

1. Situacins de dficit de autonoma persoal. (puntuacin mxima 148 puntos.)

1.1. Autonoma persoal. (puntuacin mxima 90 puntos).

Valorarase a autonoma da persoa para realizar as actividades da vida diaria, tendo en conta:

* Normalmente (0 puntos)

* Con dificultade (2 puntos)

* Non pode (5 puntos)

. Permanece encamado.

. Pose control de esfnteres

. Pode andar so.

. Pode comer so.

. Pode erguerse e deitarse na cama, e/ou na cadeira.

. Pode vestirse e espirse.

. Pode lavarse e baarse.

. Pode subir escaleiras.

. Pose actitude coherente e orientacin espacio-temporal.

. Pode comunicarse.

. Pode administrarse a medicacin prescrita polo mdico.

. Pode realizar xestins (mdico, farmacia, banco...)

. Pode realizar compras nas tendas prximas.

. Pode facer as camas.

. Pode limpar os mobles.

. Pode barrer e fregar a casa.

. Pode lavar, tender e pasa-lo ferro.

. Pode cociar e lavar a vaixela.

1.2. Situacin familiar (puntuacin mxima 10 puntos).

- (10 puntos) Vive s e carece de familiares que poidan atendelo.

- (10 puntos) Convive con persoas sen capacidade para atendelos:

(4 puntos) Minusvalas /enfermidades con limitacins importantes que les impidan ser coidadores.)

(2 puntos) maior de 65 anos.

(2 puntos) carencia de tempo por razns de traballo.

(2-4 puntos) Incapacidade para organizarse e facerse cargo da situacin.

- (4 puntos) Vive s pero hai familiares (fillos, pais, netos, etc) con dificultades para atendelo e residencia prxima.

- (5 puntos) Vive s, est sendo atendido por parentes ou vecios.

- (5 puntos) Os familiares nganse a coidalo anda que tean posibilidades.

- (de 0 a 2 puntos) Outras circunstancias familiares a valorar polo tcnico.

1.3.-Situacin social (puntuacin mxima 18 puntos).

a.-Vivenda: 1 punto por cada item ata un mximo de 12.

- Non ten luz elctrica.

- Non ten auga corrente.

- Non pose WC.

- Non pose cuarto de bao completo.

- Non ten neveira.

- Non ten auga quente.

- Non ten lavadora.

- Mal estado de conservacin.

- Non rene condicins mnimas de hixiene e habitabilidade.

- Pose barreiras arquitectnicas.

- A superficie da vivenda insuficiente (ata 15 m2 por persoa)

- A vivenda est illada, lonxe dos servicios.

b.-Entorno: (puntuacin mxima 6 puntos).

(1 punto) Ten solicitado un internamento.

(2 puntos) debe ingresar nun centro pero non quere.

(3 puntos) non ten posibilidade de internamento, pero o necesita.

(2-3 puntos) situacin de illamento.

1.4.-Situacin econmica. (puntuacin mxima 30 puntos).

* Para poder valorar este item se tern en conta os ingresos no momento de presentar a solicitude e referidos ano natural, de todas as persoas do ncleo de convivencia. Se considerarn ingresos:

- rendas de traballo por conta propia ou allea, con ou sen seguridade social

- pensins

- prestacins do Inem

- xuros bancarios, rendementos de capital mobiliario

- ingresos en metlico de outra ndole (alugueiros ou calquera outros)

- bens sobre os que posa dereitos e que polas sas caractersticas (valoracin, posibilidade de explotacin ou venda) indiquen a existencia de medios suficientes (aplicarase o 2% do valor catastral). Se excepta a vivenda habitual.

* Se descontar o alugueiro de vivenda, e os gastos derivados dun servicio socio-sanitario complementario, sempre que sexa imprescindible para a vida da persoa.

* En casos especiais, cando as relacins familiares son moi conflictivas, so se tern en conta os ingresos do beneficiario.

* Se favorecer s persoas /familias con rendas mis baixas, aplicndolle unha puntuacin segundo a tboa seguinte:

Tboa para barema-la situacin econmica:

1 persoa 2 persoas 3 persoas 4 persoas 5 ou + p.
Renda Inferior 60% SMI 25 29 30 30 30
Renda 60 o 69 % SMI 23 26 28 29 30
Renda 70 79 % SMI 19 23 25 27 28
Renda 80 89 % SMI 16 20 23 25 26
Renda 90 99 % SMI 13 17 21 22 24
Renda 100 109 % SMI 10 14 18 20 22
Renda 110 119 % SMI 6 11 15 18 20
Renda 120 129 % SMI 3 9 13 16 18
Renda 130 139 % SMI 0 6 10 13 16
Renda 140 149 % SMI 0 3 8 11 14
Renda 150 159 % SMI 0 0 5 9 12
Renda 160 169 % SMI 0 0 2 7 10
Renda 170 179 % SMI 0 0 0 4 8
Renda 180 189 % SMI 0 0 0 2 6
Renda 190 199 % SMI 0 0 0 0 4
Renda superior 200 % SMI 0 0 0 0 2

2.-Situacins de desaxustes familiares ou conflictos psico-sociais. (puntuacin mxima 138 puntos).

2.1. Situacin familiar.

a.- Familias con menores a cargo (mximo 90 puntos).

(85 puntos) familias con mis dun membro xerador de conflicto que afecta s menores na sa educacin, socializacin e integridade psquica e/ou fsica.

(80 puntos) familias cun membro xerador de conflicto que afecta s menores na sa educacin, socializacin e integridade psquica e/ou fsica.

(75 puntos) familias monoparentais, que por razns temporais de sade, idade avanzada, ou similares non poden atender debidamente s menores.

(70 puntos) familias nas que ambos proxenitores ou titores teen importantes limitacins intelectuais e culturais para a axeitada atencin dos menores.

(60 puntos) Familias con escasas habilidades sociais (carencia de hbitos de hixiene, alimentacin, ausencia de roles, administracin econmica, relacins persoais e sociais, etc).

A puntuacin obtida neste apartado se incrementar en 1 pto. ata un mximo de 5 por cada menor a partir do segundo.

b.- Familias sen menores a cargo. (mximo 60 puntos).

(60 puntos) familias con mis dun membro xerador de problemas que estean afectando desempeo dos distintos roles familiares e/ou s relacins persoais de forma severa.

(50 puntos) familias con un membro xerador de problemas que estean afectando desempeo dos distintos roles familiares e/ou s relacins persoais de forma severa.

(45 puntos) familias que carecen da formacin e habilidades necesarias para o desempeo das actividades cotis bsicas.

2.2. Situacin social (mxima puntuacin 18 puntos).

a.- Vivenda (dem situacin 1)

b.- Contorno (mximo 6 puntos)

(2 puntos) malas relacins veciais.

(2 puntos) relacins conflictivas ou nulas (por rexeitamento das mesmas) coas institucins.

(2 puntos) situacin de illamento.

2.3. Situacin econmica: (puntuacin mxima 30 puntos).

dem baremo situacin 1.

   
  Captulo VII: do financiamento.  
 

   
  Art. 17.-Financiamento:  
 

O servicio de axuda no fogar financiarase coas subvencins da Comunidade Autnoma, da Deputacin Provincial, coa aportacin do Concello e dos usuarios que segundo o nivel de renda, o tean que pagar.

   
  Art. 18.-Do prezo pblico:  
 

O prezo do SAF estar regulado pola ordenanza reguladora do prezo pblico pola recepcin de Traballos Asistenciais de Axuda a Domicilio e teleasistencia domiciliaria, do Concello de Valdovio.

   
  Disposicins adicionais.  
 

A prestacin do Servicio de Teleasistencia domiciliaria rexerse por este regulamento e pola ordenanza fiscal do SAF en Valdovio.

Para todo o non previsto no presente regulamento o Servicio rexerse polo previsto na Orde do 22 de xullo de 1996 da Consellera de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se regula o servicio de axuda no fogar.

   
  Disposicin final.  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez sexa publicado no Boletn Oficial da Provincia e manter a sa vixencia ata que se aprobe a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios