Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - Ordenanza fiscal nm. 9, reguladora da taxa polo subministro de auga

Publicación provisional : 12-11-1998 BOP N 260 -- Publicación definitiva : 28-12-1998 BOP N 296
Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Concepto.
 - Artigo 2. Obrigados pagamento.
 - Artigo 3. Conta.
 - Artigo 4. Obligacins de pagamento.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Concepto.  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4.t) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido das facendas locais, establece a Taxa por distribucin de auga, includos os dereitos de enganche rede, colocacin e utilizacin de contadores, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do Real decreto lexislativo citado.

   
  Artigo 2. Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa, regulado nesta Ordenanza, os que se beneficien dos servizos ou actividades prestados ou realizados por este Concello, a que se refire o artigo anterior.

   
  Artigo 3. Conta.  
 

A conta da taxa reguladora neste Ordenanza ser a fixada na tarifa seguinte:
a) ACOMETIDAS
- Por toda acometida inicial rede, sempre que a distancia desde as redes de distribucin pblico punto de conexin sexa igual ou inferior a 50 metros, e ( que incle: material, man de obra e contador), para leira, inmoble, obra, vivenda ou local, que supoa o establecemento dun contador individual, o importe ser de TRESCENTOS EUROS (300,00) EUROS.
b) CONSUMOS:TARIFAS
Consumo domstico:
Mnima trimestral (30 m3): 7,50 euros/Trimestre
De 30 a 60 m3: un adicional de 0,36 euros/m3
De mis de 60 m3: un adicional de 0,45 euros/m3
Consumo comercial, industrial e obras:
Mnima trimestral (60 m3): 18,00 euros/m3/Trimestre
De mis de 60 m3: un adicional de 0,45 euros/m3
c) COTA DE CONSERVACIN DE CONTADORES:
Cota de conservacin de contadores: 0,36 euros/Trimestre
d) CAMBIO DE TITULARIDADE:
Por cada solicitude de cambio de titularidade do servizo: 30 euros
e) En caso de carecer de contador de medicin ou estar inutilizado, a conta da tarifa de consumo ser o dobre da mnima trimestral.

   
  Artigo 4. Obligacins de pagamento.  
 

1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza, nace desde que se inicie a prestacin do servizo e a sa facturacin e cobro realizarase con periodicidade trimestral.
2. O perodo voluntario de cobramento ser de dous meses, a contar dende o da en que se poan os recibos cobro. Transcorrido dito perodo sen se ter efectuado o ingreso, abrirase a va de constrinximento de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.
Comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2008, se a sa publicacin definitiva no BOP as como a autorizacin autonmica destas tarifas se produce antes desa data.
De non cumprirse estas das condicins e circunstancias, a aplicacin desta ordenanza realizarase no momento en que concorran ambalas das, efectundose a oportuna publicidade neste mesmo Boletn Oficial, referente a terse cumprido tales condicins.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios