Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - Ordenanza fiscal nm. 1, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 24-01-2000 BOP N 18 -- Publicación definitiva : 24-01-2000 BOP N 18
Redacción Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Tarifa.
 - Artigo 7. Bonificacins da cota.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin e ingreso.
 - Artigo 10. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao disposto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolta con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expidan e de expedientes que atendan a Administracin e as autoridades municipais.
2. Para estes efectos, entenderase tramitada, a instancia de parte, calquera documentacin administrativa que estivese provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non houbese solicitude expresa do interesado.
3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa unha taxa por este Concello.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou que o interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren nos artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.
2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.
2. A cota da tarifa correspondente tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.
3. As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50 por cento cando os interesados soliciten con carcter de urxencia de tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 6. Tarifa.  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estructrase nos seguintes epgrafes:
Conceptos: euros
* Epgrafe primeiro: censos de poboacin de habitantes.
1. Rectificacin de nomes, apelidos e demais erros consignados nas follas de empadroamento: gratuto.
2. Altas, baixas e alteracins nos padrns de habitantes: gratuto.
3. Certificacins de empadroamento no censo de poboacin:
- Vixente: 1
- De censos anteriores: 2
4. Certificados de convivencia e residencia: 2
5. Outros certificados: 1
* Epgrafe segundo: certificacins e compulsas.
1. Certificacin de documentos ou acordos municipais: gratuto.
2. As demais certificacins: 1
3. A dilixencia de cotexo de documentos: 0,6
* Epgrafe terceiro: documentos expedidos polas oficinas municipais.
1. Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio: 0,15
* Epgrafe cuarto: documentos relativos a servicios de urbanismo.
1. Por cada cualificacin que se expida de servicios urbansticos solicitada a instancia de parte: 20
2. Por cada informacin urbanstica expedida por escrito que se expida de servicios urbansticos solicitada a instancia de parte: 20
3. Por cada informacin ambiental que se emita de acordo coa Lei 38/95, do 12 de decembro: 30
* Epgrafe quinto: informes relativos a accidentes de circulacin emitidos pola polica local: 30
* Epgrafe sexto: outros expedientes ou documentos.
1. Por calquera outro expediente ou documentos non expresamente tarifados: 10

   
  Artigo 7. Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.
2. Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9. Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa poderase esixir en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal, pegado escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou neste se aquel escrito non existise, ou a solicitude non fose expresa.
2. Os escritos recollidos polos conductos que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non podern drselle curso, sen que se emende a deficiencia, que se lle requirir interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes como o apercibimento de que, transcorrido o dito prazo sen efectualo, entenderase os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase disposto na Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2008, se a sa publicacin definitiva no BOP se produce antes do 1 de xaneiro de dito ano, e senon o da seguinte da su publicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios