Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - Ordenanza fiscal nm 4, reguladora da taxa por prestacin do servizo de sumidoiro

Publicación provisional : 30-11-2001 BOP N 275 -- Publicación definitiva : 23-01-2002 BOP N 19
Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Devengo
 - Artigo 4. Suxeitos pasivos
 - Artculo 5. Responsables
 - Artigo 6. Base impoible e liquidable
 - Artigo 7. Cota tributaria
 - Artigo 8. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables
 - Artigo 9. Prazos e forma de declaracin e ingresos
 - Artigo 10.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4.r) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a Taxa por Servizo de Sumidoiro, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do RDl 2/2004 citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a prestacin do servizo de evacuacin de excrementos, augas negras, residuais e pluviais mediante a utilizacin da rede de sumidoiro municipal. As como o prestado para a conexin rede xeral, unha vez constatado que se dean as condicins necesarias para a autorizacin da acometida rede xeral.
2. O servizo de evacuacin de excremetnos, augas negras, residuais e pluviais ser de recepcin obrigatoria, polo que en consecuencia tdolos inmobles encravados a distancia menor de cincuenta metros dalgunha arteria da rede de sumidoiro debern estar dotadas do servizo, devengndose a Taxa anda cando os suxeitos pasivos non realicen a acometida da leira rede xeral.

   
  Artigo 3. Devengo  
 

1. O tributo considerarase devengado dende que naza a obrigacin de contribur a teor do establecido no artigo 2. Considerase que comeza a prestacin do servizo que da orixe nacemento da obrigacin de contribur, cando tea lugar a acometida efectiva, previa autorizacin ou sin ela, caso no cal haber lugar s sancins que procedan.
2. Nos demais casos, o devengo ter lugar o primeiro da de cada trimestre e o perodo impositivo comprender o trimestre natural.

   
  Artigo 4. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, que ocupen ou utilicen por calquera clase de ttulo, incluso en precario, as vivendas e locais onde se preste o servizo.
2. Tern a consideracin de substitutos do contribunte, o propietario das viviendas ou locais, os cales podern repercutir, no seu caso, s ocupantes ou usuarios, as cotas abonadas por razn da Taxa.

   
  Artculo 5. Responsables  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigacins tributarias establecidas nesta Ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.
2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigacins tributarias de ditas entidades.
3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigacins tributarias infrinxidas, consintirn no incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. Asimesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigacins tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesaran nas sas actividades.
4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimiento das obrigacins tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 6. Base impoible e liquidable  
 

A base impoible vir determinada no suposto de licencia ou autorizacin para a acometida rede de sumidoiro, polo nmero de locais ou vivendas que desauguen conxuntamente a travs da acometida para a que se solicita autorizacin.
No referente evacuacin de excrementos, augas negras, residuais e pluviais, a base impoible ven constituda polos m3 de auga consumida na finca, para aqueles abonados con servizo de abastecemento. Para os abonados sen este servizo, estar constituda por unha cantidade fixa.

   
  Artigo 7. Cota tributaria  
 

A cota correspondente presente Taxa ser a seguinte:
A.-ACOMETIDAS: Por toda acometida inicial rede, sempre que a distancia desde as redes de distribucin punto de conexin sexa igual ou inferior a 20 metros, e (que incle: material, man de obra), para leira, inmoble, obra, vivenda ou local por importe de TRESCENTOS EUROS (300,00) EUROS.
B.-Cambios de titularidade: 30,00 euros
C.-Servicio de saneamento e depuracin:
C.1. Para abonados con abastecemento de auga:
Domsticos:
Ata 30 m3 o trimestre: 3,00 euros/Trimestre
De 30 a 60 m3: un adicional de 0,15 euros/m3
De mis de 60 m3: un adicional de 0,18 euros/m3
Comercial e industrial:
Mnima de 60 m3: 7,20 euros/Trimestre
De mis de 60 m3: un adicional de 0,20 euros/m3
C.2. Para abonados sen abastecemento:
- Domesticos. Cota fixa: 8,00 euros/Trimestre
- Comercial e Industriais e obras. Cota fixa: 20,00 euros/Trimestre

   
  Artigo 8. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 9. Prazos e forma de declaracin e ingresos  
 

Tdalas persoas obrigadas pago deste tributo, debern presentar no prazo de trinta das na Administracin Municipal, declaracin dos inmobles posudos, mediante escrito dirixido a Alcalda. Transcurrido dito prazo sen presentar a declaracin, a Administracin, sen prexuzo das sancins que procedan, efectuar de oficio a alta na correspondente matrcula do tributo.

   
  Artigo 10.  
 

As cotas esixibles por esta Taxa liquidaranse e recaudaranse conxuntamente cos recibos correspondentes Taxa por suministro de auga. No caso de non dispoer do mencionado servizo, farase, igualmente, por perodos trimestrais.
No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude ingresando simultneamente o importe da Taxa que se fixa no artigo 7 da presente ordenanza.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2008, se a sa publicacin definitiva no BOP se produce antes do 1 de xaneiro de dito ano, e senon o da seguinte da su publicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios