Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza fiscal n 4, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 09-10-1989 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 29-12-1989 BOP N 297
Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 NATUREZA DA EXACCIN
 - Artigo 2 FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3 SUXEITO PASIVO E RESPONSABLES
 - Artigo 4
 - Artigo 5 EXENCINS SUBJETIVAS E BONIFICACINS
 - Artigo 6
 - Artigo 7
 - Artigo 8
 - Artigo 9 DEVENGO E FORMA DE PAGO
 - Artigo 11 INFRACCINS E SANCIONES
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1 NATUREZA DA EXACCIN   redacciones
 

En uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDLEG 2/2004, de 5 de marzo polo que se renova o texto refundido das Lei Reguladora das Facendas Locais, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins Patrimoniais de Carcter Pblico, este Concello establece "Taxa por expedicin de documentos administrativos

   
  Artigo 2 FEITO IMPOIBLE   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenrolada con motivo da tramitacin, a instancia de parte, dos documentos que expida e de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos.

   
  Artigo 3 SUXEITO PASIVO E RESPONSABLES   redacciones
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento de que se trate.

   
  Artigo 4   redacciones
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 EXENCINS SUBJETIVAS E BONIFICACINS   redacciones
 

Gozarn de exencin aqueles contribuntes que estean inscritos no Padrn de beneficencia.

   
  Artigo 6   redacciones
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 7   redacciones
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarima que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3. As cotas resultantes da aplicacin das tarifas incrementaranse un 50% cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 8   redacciones
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estructurase da seguinte maneira:

Epgrafe Primeiro: censos de poboacin de habitantes:

- Rectificacin de nomes e/ou apelidos e demais erros nas follas de empadroamento: gratuto.

- Altas, baixas ou alteracins no Padrn de habitantes: 1,80 euros.

- Certificacins de empadroamento no censo de poboacin: 1,80 euros.

- Certificacins de residencia ou convivencia: 1,80 euros.

Epgrafe Segundo: certificacins e compulsas.

- Certificacin de documentos ou acordos municipais por folla: 1,80 euros.

- As demais certificacins: 1,80 euros.

- Dilixencia de cotexo de documentos: Establecese a conta do documento en funcin do nmero de pxinas, de acordo coa seguinte escala:

a) De 1 a 5 pxinas: 1 euros.

b) De 6 a 10 pxinas: 1,80 euros.

c) De mis de 10 pxinas: 1,80 euros mis 0,10 euros por pxina engadida.

- Bastanteo de poderes que produzan efectos nas oficinas municipais: 1,80 euros.

Epgrafe Terceiro: documentos expedidos e estendidos polas oficinas municipais:

- Por cada contrato administrativo que se subscriba de obras, bens ou servizos: 1,80 euros.

- Informes emitidos sobre sinalizacin, distancias kilomtricas ou outros, solicitados a instancia de parte: 5 euros.

- Expedicin de certificacins e informes en expedientes de traspaso, apertura o similares de locais: 6 euros.

- Por cada documento que se expida en fotocopia: 0,10 euros por fotocopia.

- Por cada copia de CD que contea datos relativos a expedientes municipais: 6 euros.

Epgrafe Cuarto: documentos relativos servicio urbanstico:

- Por cada certificacin que se expida polos servicios urbansticos, sobre caractersticas do terreo ou consulta para os efectos de edificacin, etc., a instancia de parte, tanto de natureza rstica como urbana: 10 euros.

- Por solicitudes que implique denuncias: 60 euros.

- Certificacin de antigidade de vivenda: 6 euros.

- Por cada expediente relativo a solicitude de licenzas urbansticas ou das sas prorrogas: 12 euros.

Epgrafe Quinto: por calquera outro expediente ou documento non especificamente tarifado: 6 euros.

   
  Artigo 9 DEVENGO E FORMA DE PAGO   redacciones
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento de cuo municipal estampado no escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.

Os responsables dos distintos servizos coidarn de non admitir nin cursar ningn documento gravado sen que cumpra previamente o requisito do pago.

2. Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o art. 66 da Lei de Procedemento Administrativo que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, a tal fin requirirase interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de preitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfaga a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11 INFRACCINS E SANCIONES   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sanciones que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final   redacciones
 

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 27 de outubro de 2005, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios