Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza fiscal n 5, reguladora da taxa por licenzas urbansticas de apertura de establecementos

Publicación provisional : 28-12-2005 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 28-12-2005 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - I FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 1
 - II FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 2
 - III SUXEITO PASIVO
 - Artigo 3
 - IV RESPONSABLES
 - Artigo 4
 - V BASE IMPOIBLE
 - Artigo 5
 - VI COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 6
 - VII DEVENGO
 - Artigo 7
 - VIII DECLARACIN
 - Artigo 8
 - IX LIQUIDACIN E INGRESO
 - Artigo 9
 - X INFRACINS E SANCINS
 - Artigo 10
 - DISPOSICIN FINAL
   
  I FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

   
  Artigo 1  
 

En uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins Patrimoniais de Carcter Pblico, este Concello establece a taxa por licenzas urbansticas de apertura de establecementos", que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  II FEITO IMPOIBLE  
 

   
  Artigo 2  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calesquera outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas e Regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como orzamento necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servizos das Corporacins Locais.

2. A tal efecto, ter a consideracin de apertura.

a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenrolada no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

d) Os traspasos e cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa, includos os cambios de denominacin social.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril artesanal, da construccin, comercial e de servizos que estea suxeita Imposto sobre actividades econmicas, a excepcin dos locais ocupados por profesionais.

b) Anda sen desenrolarse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axendas, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, oficinas ou estudios.

   
  III SUXEITO PASIVO  
 

   
  Artigo 3  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan titulares da actividade que se pretende desenrolar ou, no seu caso, desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  IV RESPONSABLES  
 

   
  Artigo 4  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  V BASE IMPOIBLE  
 

   
  Artigo 5  
 

Constite a base impoible da taxa o custe unitario previsible do servizo que se presta.

   
  VI COTA TRIBUTARIA  
 

   
  Artigo 6  
 

A cota tributaria determinarase pola aplicacin da seguinte tarifa:

a) Licenzas de tramitacin ordinaria para o exercicio de actividades comerciais, artesanais ou de servizos: 50 euros.

b) Licenzas de tramitacin ordinaria para o exercicio de actividades empresariais fabrs ou da construccin: 75 euros.

c) Licenzas para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e outras de tramitacin especial relativas a establecementos comerciais, artesanais ou de servizos: 100 euros.

d) Licenzas para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e outras de tramitacin especial relativas a establecementos fabrs ou da construccin: 150 euros.

e) Cambios de titularidade ou calquera outro suposto de tramitacin equivalente que non requira informes tcnicos: 25 euros.

2. Cando nun establecemento se exercesen varias actividades a efectos de cmputo de tarifas desta ordenanza, terase en conta a cota por esta taxa mis alta das que correspondan.

3. En caso de desestimento con anterioridade concesin da licenza, as cotas a liquidar sern o 50 por cento das sinaladas no apartado anterior, sempre que a actividade municipal se iniciara efectivamente.

   
  VII DEVENGO  
 

   
  Artigo 7  
 

1. Devngase Taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando a actividade se iniciara ou executara sen obter a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a actividade en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a autorizacin desta actividade ou denegacin se non foran autorizables.

3. A obriga de contribur, unha vez nada, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  VIII DECLARACIN  
 

   
  Artigo 8  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de apertura de establecementos industrial ou mercantil presentarn, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenrolar no local, acompaando proxecto ou documentos esixidos para cada clase de actividade polas disposicins vixentes.

2. Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura variase ou ampliase a actividade a desenrolar no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas polo establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins poeranse en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle ou alcance que se esixe na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  IX LIQUIDACIN E INGRESO  
 

   
  Artigo 9  
 

1. Unha vez concedida a licenza urbanstica, practicarase a respectiva liquidacin que ser notificada suxeito pasivo substituto para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

2. O pago das taxas liquidadas ser previo retirada polos interesados do documento administrativo de concesin da licenza.

   
  X INFRACINS E SANCINS  
 

   
  Artigo 10  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Primeira.- A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 27 de outubro de 2005, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da provincia e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Segunda.- En todo o non especificamente regulado nesta Ordenanza, sern de aplicacin as normas contidas na Ordenanza Xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios