Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Regulamento Orgnico Municipal

Publicación provisional : 25-04-2009 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 14-08-2009 BOP N 180
Redacción Aplicable desde 02-09-2009

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR.DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1. Alcance do Regulamento.
 - Artigo 2. Fontes normativas.
 - Artigo 3. Interpretacin do ROM.
 - TTULO I.DAS DELEGACINS
 - Artigo 4. Rxime legal das delegacins.
 - Artigo 5. mbito funcional da delegacin.
 - Artigo 6. Extensin temporal da delegacin.
 - Artigo 7. Interpretacin das delegacins.
 - Artigo 8. Aceptacin de la delegacin.
 - Artigo 9. Eficacia da delegacin.
 - Artigo 10. Modificins subxectivas.
 - Artigo 11. Prohibicin da delegacin de competencias recibidas en delegacin.
 - Artigo 12. Revogacin ou modificacin de delegacins.
 - Artigo 13. Avocacin.
 - TTULO II.DOS GRUPOS MUNICIPAIS
 - Artigo 14. Constitucin.
 - Artigo 15. Requisitos.
 - Artigo 16. Membros non adscritos.
 - Artigo 17. Procedemento de constitucin.
 - Artigo 18. Coecemento por parte do Pleno.
 - Artigo 19. Situacin de novos membros.
 - Artigo 20. Medios.
 - Artigo 21. Voceiro.
 - Artigo 22. Designacin de membros en rganos necesarios ou complementarios.
 - TTULO III.RGANOS DE GOBERNO
 - Artigo 23. rganos de goberno.
 - Artigo 24. Atribucins dos rganos.
 - CAPTULO I.O PLENO
 - Seccin 1..Organizacin e funcionamento do Pleno
 - Artigo 25. Definicin.
 - Artigo 26.
 - Artigo 27. Delegacin de competencias.
 - Seccin 2..Requisitos para a celebracin das sesins
 - Artigo 28. Rxime legal.
 - Artigo 29. Tipos de sesins.
 - Artigo 30. Sesins ordinarias.
 - Artigo 31. Sesins extraordinarias.
 - Artigo 32. Sesins extraordinarias de carcter urxente.
 - Artigo 33. Finalizacin. Unidade de acto
 - Artigo 34.Orde do da.
 - Artigo 35. Nulidade de acordos.
 - Artigo 36. Convocatorias. Exame de expedientes.
 - Artigo 37. Horario de exame de expedientes.
 - Artigo 38. Qurum.
 - Artigo 39. Qurum especial.
 - Artigo 40. Asistencia pblica.
 - Artigo 41. Difusin de sesins.
 - Artigo 42. Orde de colocacin dos grupos.
 - Seccin 3..Dos debates
 - Artigo 43. Orde de asuntos.
 - Artigo 44. Aprobacin de acta anterior.
 - Artigo 45. Debate e votacin dos demais asuntos.
 - Artigo 46. Tratamento de cada asunto.
 - Artigo 47. Debate: intervencins.
 - Artigo 48. Deliberacins.
 - Artigo 49. Chamadas orde.
 - Artigo 50. Abstencin.
 - Artigo 51. Intervencins: terminologa.
 - Seccin 4..Das votacins
 - Artigo 52. Formalidades.
 - Artigo 53. Adopcin de acordos.
 - Artigo 54. Carcter persoal e indelegable do voto.
 - Artigo 55. Sentido do voto.
 - Artigo 56. Tipos de votacins.
 - Artigo 57. Votacin ordinaria.
 - Artigo 58. Votacin nominal.
 - Artigo 59. Votacin secreta.
 - Artigo 60. Cmputo de votos e resultado.
 - Artigo 61. Explicacin de voto
 - Seccin 5..Do control e fiscalizacin dos demais rganos de goberno polo Pleno
 - Artigo 62.
 - Artigo 63. Mocins de censura e cuestins de confianza.
 - Seccin 6..Das actas
 - Artigo 64. Contido.
 - Artigo 65. Libro de actas.
 - CAPTULO II.O ALCALDE
 - Artigo 66. Atribucins do alcalde.
 - Artigo 67. Delegacin da Alcalda.
 - CAPTULO III.OS TENENTES DE ALCALDE
 - Artigo 68. Composicin.
 - CAPTULO IV.A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - Artigo 69. Composicin.
 - Artigo 70. Atribucins
 - Artigo 69. Composicin.
 - Artigo 70. Atribucins.
 - Artigo 71. Rxime de funcionamento.
 - TTULO IV.DA ORGANIZACIN COMPLEMENTARIA DO CONCELLO E DO SEU FUNCIONAMENTO
 - Artigo 72. As Comisins informativas.
 - Artigo 73. A Comisin Especial de Contas.
 - Artigo 74. Os concellais delegados.
 - TTULO V.ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN
 - Artigo 75. Honores e distincins.
 - Artgo 76. Dereito e deber de asistencia.
 - Artigo 77. Rxime retributivo.
 - Artigo 78. Abstencins e recusacins.
 - Artigo 79. Responsabilidade.
 - Artigo 80. Deber de reserva e sixilo.
 - Artigo 81. Dereito informacin.
 - Artigo 82. Rexistro de Intereses.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  TTULO PRELIMINAR.DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Artigo 1. Alcance do Regulamento.  
 

De conformidade co disposto na Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local na sa redaccin dada pola Lei 57/2003 de 16 de decembro de 2003, de medidad para a modernizacin do goberno local, o Concello de Valdovio, no exercicio da potestade regulamentaria e de autoorganizacin que lle recoece a citada Lei 7/85 promove polo presente regulamento orgnico a regulacin da organizacin e rxime de funcionamento dos rganos necesarios e complementarios que se establecen no mesmo.

   
  Artigo 2. Fontes normativas.  
 

A organizacin e funcionamento interno do Concello de Valdovio axustarase seguinte orde xerrquica de fontes normativas:

a) Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local.

b) Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia y RDL 781/86 de 18 de abril.

c) O Regulamento orgnico municipal.

d) Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, para aquelas materias que resulte insuficiente a normativa establecidada no Regulamento Orgnico.

   
  Artigo 3. Interpretacin do ROM.  
 

Corresponde alcalde ditar instruccins interpretativas e aclaratorias da normativa reseada no artigo anterior, para a sa aplicacin no municipio.

   
  TTULO I.DAS DELEGACINS  
 

   
  Artigo 4. Rxime legal das delegacins.  
 

As delegacins que os distintos rganos do Concello poidan efectuar noutros rexerase polo disposto na Lei 30/92, a Lei 7/85 e demais disposicins legais e regulamentarias.

   
  Artigo 5. mbito funcional da delegacin.  
 

As delegacin que un determinado rgano efecte a favor doutro rgano ter as atribucins que se especifiquen na resolucin ou acordo de delegacin.

As delegacins, salvo que nelas se dispoa outra cousa, entndense outorgadas no sentido mis amplo posible para que o rgano en quen se delegue poida levar a efecto coa maior extensin posible a adecuada xestin da rea, servizo ou cometido que lle foi delegado.

As delegacins xenricas, cando se confiran con esta expresin, referiranse a unha ou varias reas ou materias determinadas e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes como a de xestionalos, en xeral, incluida a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. A ttulo meramente indicativo sinlanse as seguintes:

a) Dirixir, xestionar, inspeccionar e impulsar o servizo ou servizos e reas respectivas.

b) Ordear a tramitacin de expedientes por falta de desobediencia ou por infraccin de ordenanzas ou bandos municipais e demais disposicins de carcter xeral.

c) Outorgar autorizacins ou licenzas sobre as materias delegadas.

d) Resolver mediante Decretos ou Resolucin as cuestins que afecten a terceiros incluindo expresamente a facultade sancionadora.

e) Asinar todas as disposicins que sexan precisas para o cumprimento das facultades mencionadas.

f) Resolver recursos

   
  Artigo 6. Extensin temporal da delegacin.  
 

A delegacin de atribucins entenderase que o por termo indefinido, salvo que o Decreto, a Resolucin ou acordo da delegacin dispoa outra cousa, ou a temporalidade da mesma se derive da propia natureza da delegacin.

   
  Artigo 7. Interpretacin das delegacins.  
 

Corresponde rgano delegante efectuar as interpretacis que resulten necesarias co obxecto de delimitar non s alcance da delegacin conferida, senn tamn solventar eventuais solapes con delegacins outorgadas a outros rganos, en cuxo caso deber adoptarse o Decreto, a Resolucin ou acordo correspondente, notificalo s rganos interesados e publicarlo na forma legalmente establecidada.

   
  Artigo 8. Aceptacin de la delegacin.  
 

La delegacin de atribuciones requirir, para ser eficaz, a su aceptacin por parte do delegado. A delegacin entenderase aceptada tcitamente dende o momento no que o rgano delegado fixese uso da mesma ou se no termo de tres das hbiles contados dende a notificacin do Decreto, Resolucin ou acordo, o membro ou rgano destinatario da delegacin non fai manifestacin expresa ante o rgano delegante de que non acepta a delegacin.

As delegacins, unha vez aceptadas, entenderanse vixente mentres non sexan revogadas expresamente, non se cumpra o cometido especfico para o que se conferiu a delegacin, o rgano delegante avoque para si o coecemento dalgn asunto concreto na forma establecida pola Lei 30/92, de 26 de novembro.

   
  Artigo 9. Eficacia da delegacin.  
 

A delegacin de atribucins surtir efecto dende o da seguinte data da resolucin, salvo que nela se dispoa outra cousa e sen perxuzo da sa publicacin polos medios de costumbre, previa aceptacin.

Do contido de todas as delegacins e das sas modificacins darase conta Pleno na primeira sesin que se celebre.

   
  Artigo 10. Modificins subxectivas.  
 

Salvo expresa mencin, as delegacins conferidas non quedarn revogadas polo mero feito de producirse un cambio na titularidade da Alcalda ou na composicin concreta do Pleno ou Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 11. Prohibicin da delegacin de competencias recibidas en delegacin.  
 

Ningn rgano poder delegar nun terceiro as atribucins ou potestades recibidas pola delegacin doutro rgano.

   
  Artigo 12. Revogacin ou modificacin de delegacins.  
 

A revogacin ou modificacin das delegacins haber de adoptarse coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

   
  Artigo 13. Avocacin.  
 

O rgano delegante poder avocar para si en calquer momento o coecemento sobre algn asunto concreto con arreglo lexislacin vixente sobre procedemento administrativo comn.

   
  TTULO II.DOS GRUPOS MUNICIPAIS  
 

   
  Artigo 14. Constitucin.  
 

1.s efectos da sa actuacin corporativa, os concellais constituiranse en grupos municipais, que se correspondern cos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtiveran postos na Corporacin.

2.Cada partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin constituir un nico grupo.

3.Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.

   
  Artigo 15. Requisitos.  
 

O mnimo de concellais para constituir un grupo municipal de dous.

Integraranse, en todo caso, no grupo mixto os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacin que non obtivesen un mnimo de dous escanos.

   
  Artigo 16. Membros non adscritos.  
 

Os membros das corporacins locais que non se integren no grupo poltico que constitan a formacin electoral pola que foron elexidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, tern a consideracin de membros non adscritos.

Cando a maiora de concellais dun grupo poltico municipal abandone a formacin poltica que presentou a candidatura pola que concurriron s eleccins ou sexan expulsados da mesma, sern os concellais que permanezan na citada formacin poltica os lextimos integrantes de dito grupo poltico a tdolos efectos. En calquer caso, o secretario poder dirixirse representante legal da formacin poltica que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditacin das circunstancias sinaladas.

A conta dos dereitos econmicos dos membros non adscritos ser establecida polo Pleno quen en todo caso deber respetarlle os emolumentos que estean establecidos pola asistencia a sesins.

O alcance dos dereitos polticos dos membros non adscritos ser o que fixe o Pleno que en todo caso deber respetar os seus dereitos de participacin e intervencin nos Plenos as como a sa participacin en, alomenos, unha das Comisins do Concello non resolutivas a eleccin do non adscrito.

Estas previsins non sern de aplicacin no caso de candidaturas presentadas como coalicin electoral, cando algn dos partidos polticos que a integren decida abandonala.

   
  Artigo 17. Procedemento de constitucin.  
 

Os grupos polticos constituiranse mediante escrito dirixido Presidente e suscrito por tdolos integrantes que presentar na Secretara Xeral do Pleno dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin. No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin de portavoz do grupo, podendo designarse tamn suplentes.

Se algn concellal non asinase o escrito de constitucin do grupo, isto non impedir a sa constitucin e os non firmantes integraranse no grupo mixto.

   
  Artigo 18. Coecemento por parte do Pleno.  
 

Da constitucin dos grupos polticos, dos seus integrantes e portavoces, o presidente dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprinse o prazo previsto no apartado primeiro do artigo anterior.

   
  Artigo 19. Situacin de novos membros.  
 

Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva da Corporacin, debern incorporarse s grupos municipais, conforme s regras acordadas pola Corporacin.

   
  Artigo 20. Medios.  
 

A Alcalda por a disposicin dos grupos municipais un local ou despacho para reunirse, e recibir visitas dos cidadns as como a infraestrutura mnima de medios materiais e personais para o desenvolvemento das sas funcins. O Pleno da Corporacin, con cargo s orzamentos anuais da mesma, poder asignar s grupos polticos unha dotacin econmica que deber contar con un compoente fixo, idntico par tdolos grupos e outro variable, en funcin do nmero de membros de cada un deles, dentro dos lmites que, no seu caso, se establezan con carcter xeral nas Leis de orzamentos Xerais do Estado e sen que poidan destinarse pago de remuneracins de persoal de calquer tipo servizo da Corporacin ou adquisicin de bens que poidan constituir activos fixos de carcter patrimonial.

Os dereitos econmicos e polticos dos membros non adscritos non podern ser superiores s que lles correspondesen de permanecer no grupo de procedencia. Esta previsin non ser de aplicacin no caso de candidaturas presentadas como coalicin electoral, cando algn dos partidos polticos que a integren decida abandoala.

Os grupos polticos debern levar unha contabilidade especfica da dotacin a que se refire o pargrafo segundo deste artigo e que podern a disposicin do Pleno da Corporacin, sempre que este o pida.

   
  Artigo 21. Voceiro.  
 

Ser voceiro de cada grupo municipal o que designe cada un no momento da sa constitucin ou ben o que as sexa designado pola maiora de componentes da lista respectiva.

O grupo mixto poder establecer un turno rotativo para o desempeo da funcin de voceiro, ou ben distribuirse entre os seus componentes o tempo que lle corresponda grupo.

O voceiro de cada grupo ser o encargado de intervir, normalmente nas deliberacin dos asuntos.

   
  Artigo 22. Designacin de membros en rganos necesarios ou complementarios.  
 

Corresponde s grupos polticos designar mediante escrito do seu Portavoz dirixido Presidente e nos termos previstos en cada caso no presente regulamento, a aqueles dos dos seus componentes que sexan representados nos rganos colexiados integrados por membros da Corporacin pertencentes s diversos grupos.

   
  TTULO III.RGANOS DE GOBERNO  
 

   
  Artigo 23. rganos de goberno.  
 

Pola aplicacin do disposto na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local na redaccin dada pola Lei 57/2003, a organizacin necesaria do Concello configrase do seguinte xeito:

a) O alcalde.

b) Os tenentes de alcalde.

c) A Xunta de Goberno Local.

d) O Pleno.

e) As Comisins informativas permanentes.

f) A Comisin especial de contas.

Ditos rganos, no marco das sas respectivas competencias, dirixen o Goberno e a Administracin Local.

   
  Artigo 24. Atribucins dos rganos.  
 

As atribucins do alcalde, do Pleno, das Comisins do Pleno, da Xunta de Goberno Local, dos tenentes de alcalde e demais rganos necesarios son as que veen determinadas na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local.

   
  CAPTULO I.O PLENO  
 

   
  Seccin 1..Organizacin e funcionamento do Pleno 
 

   
  Artigo 25. Definicin. 
 

O Pleno, integrado por tdolos concellais, presidido polo Alcalde.

   
  Artigo 26. 
 

Correspndelle, en todo caso, Pleno as seguintes atribucins:

a) O control e a fiscalizacin dos rganos de goberno.

b) Os acordos relativos participacin en organizacins supramunicipais; alteracin do termo municipal; creacin ou supresin de municipios e das entidades a que se refire o artigo 45; creacin de rganos desconcentrados; alteracin da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopcin ou modificacin da sa bandeira, insignia ou escudo.

c) A aprobacin inicial do planeamento xeral e a aprobacin que poa fin tramitacin municipal dos plans e demais instrumentos de ordenacin previstos na lexislacin urbanstica, as como os convenios que tean por obxecto a alteracin de calquera de ditos instrumentos.

d) A aprobacin do Regulamento Orgnico e das ordenanzas.

e) A determinacin dos recursos propios de carcter tributario; a aprobacin e modificacin dos orzamentos, e a disposicin de gastos en materia da sa competencia e a aprobacin das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei reguladora das facendas locais.

f) A aprobacin das formas de xestin dos servizos e dos expedientes de municipalizacin.

g) A aceptacin da delegacin de competencias feita por outras Administracins pblicas.

h) O planeamento de conflictos de competencias a outras entidades locais e demais Administracins pblicas.

i) A aprobacin do cadro de persaol e da relacin de postos de traballo, a fixacin da coanta de retribucins complementarias fixas e peridicas dos funcionarios e o nmero e rxime de persoal eventual.

j) O exercicio de accins xudiciais e administrativas e a defensa da corporacin en materia de competencia plenaria.

k) A declaracin de lesividade dos actos do Concello.

1) A alteracin da calificacin xurdica dos bens de dominio pblico.

m) A concertacin das operacin de crdito cuia coanta acumulada, dentro de cada exercicio econmico, exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do Orzamento salvo as de tesourera, que lle correspondern cando o importe acumulado das operacisn vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior- todo iso de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais.

n) As contratacins e concesin de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquer caso, os seis millns de euros, as como os contratos e concesins plurianuais cando a sa duracin sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duracin cando o importe acumulado de todas as sas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida s recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, canso sexa superior conta sinalada nesta letra (derogada pola Lei 30/2007 de 30 de outubro, de contratos do Sector Pblico).

) A aprobacin dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a sa contratacin ou concesin, e cando anda non estean previstos nos orzamentos.

o) As enaxenacins patrimoniais cando o seu valor supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento e, en todo caso, as permutas de bens inmobles (derogada pola Lei 30/2007 de 30 de outubro, de contratos do Sector Pblico).

p) Aquelas outras que deban corresponder Pleno por esixir a sa aprobacin unha maiora especial.

q) As demais que expresamente lle confiran as leis.

Corresponde, igualmente, Pleno a votacin sobre a mocin de censura alcalde e sobre a cuestin de confianza plantexada polo mesmo, que sern pblicas e realizaranse mediante chamamento nominal en todo caso, e que se rexen polo disposto na lexislacin electoral xeral.

   
  Artigo 27. Delegacin de competencias. 
 

O Pleno pode delegar o exercicio das sas atribucin no alcalde e na Xunta de Goberno Local, salvo as enunciadas no apartado 2, pargrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1) e p), e no artigo 3 deste artigo.

   
  Seccin 2..Requisitos para a celebracin das sesins 
 

   
  Artigo 28. Rxime legal. 
 

Os tipos de sesins e a sa convocatoria rexiranse polo establecido na Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e pola Lei 5/97, de 22 de xullo, de administracin local de Galicia.

   
  Artigo 29. Tipos de sesins. 
 

As sesins do Pleno poden ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carcter urxente.

   
  Artigo 30. Sesins ordinarias. 
 

1. Son sesins ordinarias aquelas cuxa periodicidade est preestablecida. Dita periodicidade ser fixada polo acordo do propio Pleno adoptado en sesin extraordinaria, que haber de convocar o alcalde dentro dos tinta das seguintes sesin constitutiva da Corporacin.

2. 0 Pleno celebrar sesin ordinaria como mnimo cada mes, nos das e horas que se fixen por el mesmo e que podern ser cambiados en calquer momento posterior por dito rgano. Igualmente o presidente, por propia iniciativa ou a peticin dos voceiros, por causa xustificada poder variar o -da ou hora dalgunha sesin, alonxndoo s o imprescindible dos fixados polo Pleno e comunicndoo interesado e publicndoo no taboleiro de anuncios coa maior anticipacin posible.

3. As sesins podern celebrarse en primeira ou segunda convocatoria. A segunda convocatoria sera dous das despois da sinalada para primeira ou da seguinte hbil se coincide en festivo. Neste caso non ser preciso o envo da orde do da, pero si a notificacin da sa celebracin na segunda convocatoria.

   
  Artigo 31. Sesins extraordinarias. 
 

1. Son sesins extraordinarias aquelas que convoque o Presidente con tal carcter a iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, alomenos, do nmero legal de membros da Corporacin sen que ningn concellal poida solicitar mis de tres anualmente. Dita solicitude haber de facerse por escrito no que se razoe o asunto ou asuntos que motiven asinado persoalmente por todos os que as subscriben. Neste ltimo caso, a celebracin do mesmo no poder retrasarse por mis de quince das hbiles dende que fora solicitada, non podendo incorporarse asunto na orde do da dun Pleno ordinario ou doutro extraordinario con mis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.

2. Se o presidente non convocase o Pleno extraordinario solicitado polo nmero de concellais indicado dentro do prazo sinalado, quedar automticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte de finalizacin de dito prazo, s doce horas, o que ser notificado polo secretario xeral do Pleno a todos os membros do mesmo da seguinte da finalizacin do prazo citado anteriormente. En ausencia do presidente ou de quen legalmente o substita, o Pleno quedar validamente constituido sempre que concurra o tercio do nmero legal de membros do mesmo, en cuxo caso ser presidido polo membro da corporacin de maior idade entre os presentes.

   
  Artigo 32. Sesins extraordinarias de carcter urxente. 
 

Son sesins extraordinarias de carcter urxente as convocadas polo presidente cando a urgencia do asunto ou asuntos a tratar non permita convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima de dous das hbiles esixida legalmente.

Neste caso debe incluirse como primeiro punto da orde do da a ratificacin polo Pleno da urgencia da convocatoria. Se dita urgencia non resulta apreciada polo Pleno, levantarase sesin.

   
  Artigo 33. Finalizacin. Unidade de acto 
 

Calquera que sexa a clase de sesin, haber de respetar o principio de unidade de acto e rematar o mesmo da do seu comezo. Se este rematase sen que se debatesen e resolvesen todos os asuntos includos na orde do da, o presidente poder levantar a sesin. Neste caso os asuntos non debatidos habern de incluirse na orde do da da seguinte sesin. En todo caso, ningunha sesin ter unha duracin superior a oito horas.

   
  Artigo 34.Orde do da. 
 

1. A orde do da das sesins ser fixado polo presidente, asistido do secretario. Asimismo, poder recabar a asistencia de membros da Xunta de Gobemo Local e consultar, se o estima oportuno, s voceiros dos grupos existentes na Corporacin.

2. Na orde do da s poden incluirse os asuntos que sexan previamente dictaminados, informados ou sometidos, a consulta das Comisins informativas que correspondan.

3. 0 presidente, por razns de urxencia debidamente motivada, poder incluir na orde do da, a iniciativa propia ou a proposta dalgn dos voceiros, asuntos que non fosen previamente informados pola respectiva Comisin Informativa, pero neste suposto non poder adoptarse acordo algn sobre estes asuntos sen que o Pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.

4. Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre un apartado de control e fiscalizacin na xestin dos rganos Municipais de Goberno.

   
  Artigo 35. Nulidade de acordos. 
 

Sern nulos os acordos adoptados en sesins extraordinarios sobre asuntos non comprendidos na sa orde do da. Asimismo, sern nulos os que se adopten en sesins ordinarias sobre materias non includas na respectiva orde do da, salvo especial e previa declaracin de urgencia realizada polo rgano correspondente co voto favorable da mayora absoluta do nmero legal dos seus membros.

   
  Artigo 36. Convocatorias. Exame de expedientes. 
 

1. 0 presidente convocar s concellais a sesin ordinaria ou extraordinaria con dous das hbiles, como mnimo, de antelacin como sinala a Lei, remitndolles xunto coa comunicacin da convocatoria na orde do da a que haber de suxeitarse dita sesin, na que figurarn numerados e sinalados suficientemente os asuntos a tratar. Os concellais acusarn recibo da convocatoria asinando en comunicacin cursada efecto.

2. Se varios concellais desexaran examinar os expedientes vez, distribuiranos entre eles mesmos. Se non se puxesen de acordo, requirirn secretario para que emita un informe-proposta verbal. Se dita proposta tampouco satisface s interesados, someterase a decisin do seor presidente, que resolver distribundo o tempo e os expedientes de forma que estes poidan ser vistos por quenes quixeran facelo.

3. O presidente da Corporacin ou os Presidentes das Comisins autorizarn o exame de expedientes ou antecedentes que tean relacin cos asuntos includos na orde do da.

   
  Artigo 37. Horario de exame de expedientes. 
 

O horario para o exame de expedientes ser o correspondente normal de oficinas.

Non obstante, aquel poder ser ampliado pola Presidencia cando o nmero ou a importancia dos asuntos as o requira. Dita ampliacin ser posta en coecemento dos seores concellais e da Secretara Xeral. Baixo ningn concepto os expedientes podern extraerse da Secretara Xeral ou dependencia na que se atopen.

   
  Artigo 38. Qurum. 
 

1. Para a vlida constitucin do Pleno da Corporacin requrese a asistencia dun tercio do nmero legal de membros da Corporacin. Este qurum deber manterse toda a sesin. En todo caso requrese a asistencia do presidente e do secretario ou de quenes legalmente o substitan.

2. Se en primeira convocatoria non existise o qurum necesario segn o disposto no apartado anterior, entenderase convocada a sesin automaticamente mesma hora dous das hbiles despois. Se tampouco entn se acadase o qurum necesario, a Presidencia deixar sen efecto a convocatoria pospoendo o estudo dos asuntos includos na orde do da para a primeira sesin que se celebre con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria. De todo o cal extender dilixencia o secretario actuante.

3. 0 qurum mnimo dun tercio do nmero legal de membros da Corporacin, haber de manterse durante o desenvolvemento da sesin. A tal efecto a ausencia dun ou varios concellais, unha vez iniciada a deliberacin do asunto, equivale sa non presencia e abstencin na votacin, salvo que se incorpore a tempo de emitir o seu voto. A estes efectos entenderase iniciada a deliberacin.

a) Se se produce debate con intervencins dun ou varios concellais

b) Se ningun pedira a palabra nin fixese uso dela, o presidente, cando rematase a lectura da proposta de acordo do asunto correspondente orde do da.

   
  Artigo 39. Qurum especial. 
 

O disposto no artigo anterior entndese sen perxuzo de que os asuntos a resolver nunha sesin o algn deles, esixan un nmero especial de asistentes para adoptar acordos vlidos sobre eles, en cuxo caso o qurum preciso para celebrar validamente a sesin ou adoptar acordos vlidos sobre ditos asuntos, ser o que se estableza con ese nmero especial en cada caso.

   
  Artigo 40. Asistencia pblica. 
 

Sern pblicas as sesins do Pleno. Non obstante poder ser secreto o debate e a votacin daqueles asuntos que poidan afectar dereito fundamental dos cidadns que se refire o artigo 18.1 da Constitucin Espaola, cando as se acorde por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin.

2. 0 pblico asistente s sesins non poder intervir nestas, nin tampouco se permitirn manifestacins de agrado ou desagrado, podendo a Presidencia proceder, en casos extremos, expulsin do saln de todo aquel que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesin.

3. 0 rxime de intervencin no Pleno de entidades, asociacins ou particulares ser o que se estableza nos Regulamentos que regulen a Participacin Cidad e demais disposicins vixentes.

   
  Artigo 41. Difusin de sesins. 
 

Para ampliar a difusin auditiva ou visual do desenvolvemento das sesins, o presidente poder autorizar a instalacin de sistemas de megafona ou circuitos pechados de televisin ou calquera outros recursos tcnicos que pudieran aplicarse a tal fmalidade.

   
  Artigo 42. Orde de colocacin dos grupos. 
 

Os membros da Corporacin tomarn asento no Saln de Sesins unidos seu grupo. A orde de colocacin dos grupos determinarase polo presidente, odos os voceiros, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista que obtivera maior nmero de votos. En calquer caso, a colocacin dos membros corporativos tender a facilitar a emisin e reconto de votos.

   
  Seccin 3..Dos debates 
 

   
  Artigo 43. Orde de asuntos. 
 

Salvo que a presidencia dispoa outra cousa, a orden na que se tratarn os asuntos, diferenciarase en das partes:

I.Parte resolutiva.

II.Parte de Control e Fiscalizacin da xestin dos rganos Municipais-de Goberno. A modo indicativo, da forma seguinte:

I.Parte resolutiva.

a) Aprobacin da acta ou actas das sesins anteriores.

b) Comunicacin da Presidencia.

c) Asuntos dictaminados polas Comisins.

d) Proposicin que se presenten como urgentes.

II.Parte de Control e Fiscalizacin da xestin dos rganos Municipais de Goberno.

a) Coecemento de Decretos e Resolucins de Goberno Municipal.

b) Mocins.

c) Rogos e preguntas.

d) Calquer outro medio de control legalmente establecido.

   
  Artigo 44. Aprobacin de acta anterior. 
 

As sesins comezarn preguntando o Presidente se algn membro corporativo ten que formular algunha observacin a acta ou actas da sesin anterior ou anteriores que se distribuisen antes ou coa convocatoria. Se non houbese observacins considerarase aprobada; se as houbese, debatiranse e decidiranse as rectificacins que procedan.

En ningn caso poder modificarse o fondo dos acordos adoptados e s cabera subsanar os meros erros materiais ou de feito.

O sinalar en cada acta a lectura e aprobacin da anterior, ou anteriores consignaranse as observacins e rectificacins practicadas.

   
  Artigo 45. Debate e votacin dos demais asuntos. 
 

1. Todos os asuntos debatiranse e votaranse pola orde a que estivesen relacionados na orde do da.

2. Nas sesins ordinarias, concludo o exame dos asuntos includos na Parte Resolutiva da orde do da, iniciarase a Parte de Control e Fiscalizacin do Goberno Municipal e no apartado de Mocins o presidente preguntar se por razns de urxencia algn grupo municipal desexa someter a consideracin do Pleno algn asunto non comprendido na orde do da e que non tea cabida no apartado de rogos e preguntas.

Se as fose, o voceiro do grupo propoente ler a proposta de acordo ou acordos e o Pleno votar acto seguido sobre a urxencia da Mocin, que necesitar o voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin para ser estimada dita urxencia e continuar co trmite ordinario dos asuntos includos na orde do da.

3. A Presidencia pode limitar ata un mximo de tres as Mocins que presente un grupo municipal nun mesmo Pleno ordinario.

4. 0 disposto neste artigo non ser de aplicacin mocin de censura que se rexir polo disposto na legislacin electoral.

   
  Artigo 46. Tratamento de cada asunto. 
 

A consideracin de cada punto incluido na orde do da comezar coa lectura ntegra polo secretario do asunto incluido na orde do da ou do ditame formulado pola Comisin Informativa correspondente ou, se se trata dun asunto urxente, non ditaminado pola mesma, da proposicin que se somete Pleno. solicitude de calquer grupo, a Presidencia poder autorizar a lectura ntegra daquelas partes do expediente ou do ditame da Comisin que se considere convinte para a mellor comprensin.

Se ningun solicitase a palabra tras a lectura polo secretario da orde do da, o asunto someterase directamente a votacin ou entenderase aprobado por unanimidade.

   
  Artigo 47. Debate: intervencins. 
 

1. Se se promove debate, as intervencins sern ordeada polo presidente conforme as seguintes regras:

a) S poder facerse uso da palabra previa autorizacin do Presidente.

b) O goberno municipal poder facer uso dun primeiro turno de explicacin cando as o estime oportuno.

c) No debate, os diversos grupos consumirn un primeiro turno de explicacin cando as o estimen oportuno.

d) Quen se considere aludido por unha intervencin, poder solicitar do presidente que se conceda un turno por alusins, que ser breve e conciso.

e) Non se admitirn outras interrupcins que as do presidente para chamar orde ou cuestin debatida.

2. Os membros da Corporacin podern en calquer momento do debate pedir a palabra para plantexar unha cuestin de orde, invocando efecto a norma cuxa aplicacin reclama. O presidente resolver o que proceda sen que por este motivo sen entable debate algn.

   
  Artigo 48. Deliberacins. 
 

1. 0 Goberno municipal poder realizar un turno previo de explicacin dos difames ou proposicins, antes de iniciarse o debate formal dos asuntos.

2. Nas deliberacins podern intervir cada grupo municipal mediante o voceiro ou outros membros pola orde inversa de representantes na Corporacin, consumindo turno en primeiro lugar o grupo mixto, logo os minoritarios e en ltimo termo o maioritario.

3. A intervencin normal de cada grupo non exceder de cinco minutos. Non obstante, en aqueles temas que pola sa importancia ou complexidade as o requiran, ou a peticin de calquer voceiro, o presidente notificar Pleno a duracin das intervencins antes de comezar esta, e velar que todas tean idntica duracin.

4. 0 presidente poder acordar, durante o transcurso da sesin que se interrumpa a mesma para permitir as deliberacins dos grupos sobre a cuestin debatida ou para o descanso dos debates. Estas interrupcins non tern duracin superior a dez minutos.

   
  Artigo 49. Chamadas orde. 
 

1. 0 presidente poder chamar orde a calquer membro da Corporacin que:

a) Profira palabras ou yerta conceptos ofensivos decoro da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquer persoa ou entidade.

b) Produza interrupcins ou de calquer xeito, altere a orde das sesins.

c) Pretenda facer uso da palabra sen que fose concedida ou unha vez que lle fose retirada.

2. Tras tres chamadas orde na mesma sesin (ou das chamadas orde no debate dun mesmo asunto), coa advertencia na ltima, das consecuencias dunha nova chamada, o presidente poder ordear a un concellal que abandone o local no que estea celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

   
  Artigo 50. Abstencin. 
 

Nos supostos en que, de conformidad co establecido no artigo 76 da Lei 7/85, algn membro da Corporacin deba absterse de participar na deliberacin e votacin, ter que abandoar o saln mentres se discuta ou vote o asunto, salvo cando se trate de debatir a sa actuacin como corporativo, en cuxo caso ter dereito a permanecer e defenderse.

   
  Artigo 51. Intervencins: terminologa. 
 

s efectos do desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencins dos membros da Corporacin, utilizarase a seguinte terminoloxa:

1. Ditame: a proposta sometida Pleno tras o estudo do expediente pola Comisin Informativa. Contn unha parte expositiva e un acordo ou acordos a adoptar.

2. Proposicin: a proposta que se somete Pleno relativa a un asunto incluido na orde do da que acompaa convocatoria, sen estudo pola Comisin Informativa correspondente. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo ou acordos, asmesmo, a adoptar. Non proceder entrar a debatir nin votar unha proposicin sen que previamente se xustificase de acordo co disposto na lei, a inclusin do asunto na orde do da.

3. Mocin: a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno, amparo do previsto no regulamento. Poder formularse por escrito ou oralmente e deber anunciarse Presidencia antes do comezo da sesin.

4. Voto particular: a proposta de modificacin dun ditame formulada por un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber acompaar ditame dende o da seguinte sa aprobacin pola comisin.

5. Enmenda: a proposta de modificacin dun ditame ou proposicin presentada por calquer membro da Corporacin mediante escrito dirixido Presidente antes de iniciarse a deliberacin do asunto.

6. Rogo: a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algns dos rganos de goberno municipal. Os rogos formulados no seo do Pleno podern ser debatidos, pero en ningn caso sometidos a votacin.

Poden plantexar rogos todos os membros da Corporacin ou dos grupos municipais a travs dos seus voceiros, sempre que os anuncien Presidencia con 24 horas de antelacin comezo da sesin. Os rogos podern ser efectuados oralmente ou por escrito e sern debatidos xeralmente na sesin seguinte, sen perxuzo do que o poidan ser na mesma sesin que se formule se o Presidente o estima convinte.

7. Pregunta. calquer cuestin plantexada s rganos de Goberno no seo do Pleno. Poden plantexar preguntas de desposta oral e de desposta escrita todos os membros da Corporacin ou os grupos municipais a travs dos seus voceiros.

Preguntas de resposta oral.Os membros da Corporacin e dos voceiros dos grupos municipais podern formular Goberno Municipal preguntas de resposta oral nos Plenos Ordinarios.

Podern presentarse por cada grupo ata un mximo de tres preguntas de resposta oral en cada Pleno Ordinario, que debern presentarse por escrito en Rexistro Xeral do Concello con unha antelacin mnima de cinco das hbiles celebracin do Pleno.

Podern ser includas na orde do da do Pleno as preguntas de resposta oral presentadas no Rexistro Xeral con cinco das hbiles de antelacin, como mnimo, celebracin da sesin ordinaria.

O goberno local poder solicitar, por unha soa vez respecto de cada pregunta de resposta oral no Pleno, que sexa posposta para a orde do da da sesin plenaria seguinte.

A tramitacin das preguntas de resposta oral en Pleno Ordinario dar lugar formulacin da pregunta por parte do membro da Corporacin ou voceiro do grupo, que dar resposta un membro da Xunta de Goberno.

O membro da Corporacin ou voceiro promotor da pregunta poder intervir a continuacin para repreguntar ou replicar, respondendo seguidamente membro da Xunta de Goberno que pechar o debate. O tempo para a tramitacin de cada pregunta non poder exceder de tres minutos na sa totalidade repartidos a partes iguais polo presidente.

Preguntas de resposta escrita.As preguntas de resposta escrita sern presentadas polos membros da Corporacin ou voceiros dos grupos no Rexistro Xeral do Concello corenta e oito horas antes da celebracin do Pleno Ordinario.

A resposta por escrito ser facilitada antes da celebracin da sesin seguinte a aquela na que foron presentadas.

O escrito de resposta oral non poder conter mis que unha escueta e estricta formulacin dunha soa cuestin interrogando sobre un feito, unha situacin ou unha informacin dentro do mbito das competencias municipais.

O alcalde ou presidente non admitir a trmite as preguntas nos seguintes casos:

As que se refiran a asuntos alleos s competencias municipais.

As que sexan de exclusivo interese persoal de quen formula ou de calquer outra persoa singularizada. - As que supoan unha consulta de ndole estrictamente xurdico.

   
  Seccin 4..Das votacins 
 

   
  Artigo 52. Formalidades. 
 

1.Finalizado o debate dun asunto, procederase sa votacin. Antes de comezar a votacin o presidente plantexar clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o voto.

2.Unha vez iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin, o Presidente non conceder o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no Saln de Sesins ou abandoalo.

   
  Artigo 53. Adopcin de acordos. 
 

1.O Pleno da Corporacin adopta os seus acordos, como regra xeral por maiora simple dos membro presentes. Existe maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.

2.Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal de membros da Corporacin.

   
  Artigo 54. Carcter persoal e indelegable do voto. 
 

O voto dos concellais persoal e indelegable.

   
  Artigo 55. Sentido do voto. 
 

1.O voto pode emitirse en sentido afirmativo ou negativo, podendo os membros da Corporacin absterse de votar.

A efectos da votacin considerarase que se absteen os membros da Corporacin que se ausentaran do Saln de Sesins unha vez iniciada a deliberacin dun asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. No suposto de que se reintegrasen Saln de Sesins antes da votacin, podern dende logo, tomar parte da mesma.

2.No caso de votacins con resultado de empate efectuarase unha nova votacin, e se persistira o empate, decidir o voto de calidade do Presidente.

   
  Artigo 56. Tipos de votacins. 
 

As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas.

Son ordinarias as que se manifesten por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.

Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento poor orde alfabtica de apelidos e sempre en ltimo lugar o Presidente e na que cada membro da Corporacin, ser chamado responde en voz alta si, non ou abstome.

Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin vaia depositando nunha urna ou bolsa.

   
  Artigo 57. Votacin ordinaria. 
 

A votacin ordinaria ser o sistema normal de votacin.

   
  Artigo 58. Votacin nominal. 
 

A votacin nominal requirir a solicitude dun grupo municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria, de acordo co disposto no art. 46 da Lei 7/85.

   
  Artigo 59. Votacin secreta. 
 

A votacin secreta s poder utilizarse para a eleccin ou destitucin de persoas, as como o tratamento dos asuntos que poidan afectar dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin, cando as se acorde por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin.

   
  Artigo 60. Cmputo de votos e resultado. 
 

Cando existan enmendas ou votos particulares, someteranse a votacin en primeiro lugar as enmendas e votos particulares e, en ltimo, as propostas. Se o resultado dunha votacin positivo, non haber mis debate nin votacins sobre o mesmo obxecto concreto da votacin.

Rematada a votacin ordinaria, o Presidente declarar o acordado.

Inmediatamente de concluir a votacin nominal ou secreta, o secretario computar os votos emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, en vista do cal o presidente proclamar o acordo adoptado.

   
  Artigo 61. Explicacin de voto 
 

Proclamado o acordo, os grupos que non interviran no debate ou que tras este cambiaran o sentido do seu voto, podern solicitar do presidente un turno de explicacin de voto; sendo facultativo deste otorgalo ou non.

   
  Seccin 5..Do control e fiscalizacin dos demais rganos de goberno polo Pleno 
 

   
  Artigo 62. 
 

Prohibicin de reiteracin de controis sobre a actuacin dalgn rgano en relacin con materias concretas e determinadas non poder ser obxecto de novo control, salvo que se produciran novas circunstancias ou existan outras que non puideran ser tomadas en consideracin no seu da.

   
  Artigo 63. Mocins de censura e cuestins de confianza. 
 

1. As mocins de censura alcalde, que soamente podern plantexarse ante o Pleno, axustaranse disposto na lexislacin electoral xeral.

2. Do mesmo xeito, o alcalde poder plantexar o Pleno unha cuestin de confianza nos termos establecidos na lexislacin electoral xeral.

3. 0 debate e demais aspectos de procedemento regularanse polo presente Regulamento Orgnico Municipal.

   
  Seccin 6..Das actas 
 

   
  Artigo 64. Contido. 
 

De cada sesin o secretario extender acta na que haber de constar:

a) Lugar da reunin, con expresin do nome do municipio e local en que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora en que comeza.

d) Nome e apelidos do Presidente, dos membros da Corporacin presentes, dos ausentes que se excusaran e dos que falten sen excusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin e se se celebra en primeira ou en segunda convocatoria.

f) Asistencia do Secretario Xeral do Pleno e do Interventor Xeral Municipal no seu caso ou de quenes legalmente lles substitan.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins e incidencias destas.

h) Votacins que se verifiquen e en caso das nominais no sentido en que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, dos negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados.

i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

j) Hora en que o presidente levante a sesin.

De non celebrarse sesin por falta de asistentes ou outro motivo, o secretario suplir a acta cunha dilixencia autorizada coa sa firma na que consigne a causa e nome dos concurrentes e dos que excusasen a sa asistencia.

   
  Artigo 65. Libro de actas. 
 

Unha vez aprobada a acta polo Pleno, transcribirase no Libro de Actas correspondente, autorizndoa coas sinaturas do presidente e do secretario.

   
  CAPTULO II.O ALCALDE  
 

   
  Artigo 66. Atribucins do alcalde.  
 

O alcalde o presidente da Corporacin e ostenta as seguintes atribucins:

a) Dirixir o goberno e a administracin municipal.

b) Representar Concello.

c) Convocar e presidir as sesins do Pleno, salvo os supostos previstos nesta Lei e na lexislacin electoral xeral, da Xunta de Goberno Local, e de calquera outros rganos municipais cando asi se estableza na disposicin legal ou regulamentaria, e decidir os empates con voto de calidade.

d) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obros municipais.

e) Ditar bandos.

f) O desenvolvemento da xestin econmica de acordo co Orzamento aprobado, dispoer gastos dentro dos lmites da sa competencia, concertar operacins, con exclusin das contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio econmico non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios, salvo as de tesourera que lle correspondern cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento non supere o 15 por 100 dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior, ordear pagos e rendir contas; todo isto de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais.

g) Aprobar a oferta de emprego pblico de acordo co orzamento e o cadro de persoal aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a seleccin do persoal e para os concursos de provisin de postos de traballo e distribuir as retribucins complementarias que non sexan fixas e periodicas.

h) Desempear a xefatura superior de todo o persoal, e acordar o seu nomeamento e sancins, incluida a separacin do servizo dos funcionarios da Corporacin e o despedimento do persoal laboral, dando conta Pleno, nestes dous ltimos casos, na primeira sesin que celebre. Esta atribucin entenderase sin perxuzo do disposto nos artigos 99.1 e 3 desta Lei.

i) Exercer a xefatura da Polica Municipal.

j) As aprobacins dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribudas Pleno, as como a dos instrumentos de xestin urbanstica e dos proxectos de urbanizacin.

k) O exercicio das accins xudiciais e administrativas e a defensa do concello noutro rgano e, en caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste suposto dando conta do mesmo na primeira sesin que celebre para a sa ratificacin.

l) A iniciativa para propor Pleno a declaracin de lesividade en materias da competencia da Alcalda.

m) Adoptar persoalmente, e baixo a sa responsabilidade, en caso de catstrofe ou de infortunios pblicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata Pleno.

n) Sancionar as faltas de desobediencia sa autoridade ou por infraccin das ordenanzas municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuida a outros rganos.

) As contratacins e concesins de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por 100 dos recurso ordinarios do orzamento nin, en calquer caso, os seis millns de euros includas as de carcter plurianual, cando a sa duracin non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as sas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida s recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a cuanta sinalada. (Letra ) derogada por Lei 30/2007, de 30 de outubro. BOE 31-10-2007).

o) A aprobacin dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a sa aprobacin ou concesin e estean previstos no orzamento.

p) A adquisicin de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin os tres millns de euros, as como a enaxanacin do patrimonio que non supere a porcentaxe nin a conta indicadas nos seguintes supostos:

1.. A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento.

2.. A de bens mobles, salvo os declarados de valor histrico ou artstico cuxa enaxenacin non se atope prevista no orzamento.

(Letra p) derogada por Lei 30/2007, de 30 de outubro. BOE 31-10-2007).

q) O outorgamento das licencias, salvo que as leis sectoriais o atriban expresamente Pleno ou Xunta de Goberno Local.

r) Ordear a publicacin, execucin e facer cumplir os acordos do Concello.

s) As demais que expresamente lle atriban as leis e aque las que a lexislacin do Estado ou das Comunidades Autnomas asignen municipio e non atriban a outros rganos municipais.

2. Corresponde as mesmo alcalde o nomeamento dos tenentes de alcalde.

   
  Artigo 67. Delegacin da Alcalda.  
 

O alcalde pode delegar o exercicio das sas atribucins, salvo as de convocar e presidir as sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates con voto de calidade, concertacin de operacins de crdito, a xefatura superior de todo o persoal, a separacin do servizo dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas nos pargrafos a), e), j), k), l) e m) do apartado 1 deste artigo. Non obstante, poder delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucins contempladas no pargrafo j).

   
  CAPTULO III.OS TENENTES DE ALCALDE  
 

   
  Artigo 68. Composicin.  
 

Son libremente nomeados e cesados polo alcalde entre os membros da Xunta de Goberno Local, mediante un decreto, do que se dar conta pleno na primeira sesin que celebre, e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.

O nmero de tenentes de Alcalde non poder exceder do nmero de membros da Xunta de Goberno Local. Correspndelle s tenentes de alcalde, pola orde do seu nomeamento, substituir accidentalmente alcalde na totalidade das sas funcins, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento.

   
  CAPTULO IV.A XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

   
  Artigo 69. Composicin.  
 

A Xunta de Goberno Local, rgano colexiado, est integrada polo Alcalde, que a preside, e un nmero de concellais non superior tercio do nmero legal de membros da Corporacin.

O nomeamento e separacin dos membros da Xunta de Goberno Local corrresponde libremente alcalde. Efectuarase por decreto do que se dar conta Pleno do Concello e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.

O alcalde efectuar o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local dentro dos 30 das seguintes constitucin da Corporacin, quedando formalizada a mesma a tdolos efectos.

   
  Artigo 70. Atribucins  
 

a) A asistencia permanente alcalde no exercicio das sas atribucins.

b) Exercer as atribucins que o alcalde expresamente lle delegue

c) Exercer as atribucins que o pleno expresamente lle delegue.

d) Exercer as atribucins que expresamente poidan conferirlle as normas legais.

   
  Artigo 69. Composicin.  
 

A Xunta de Goberno Local, rgano colexiado, est integrada polo alcalde, que a preside, e un nmero de concellais non superior a un tercio do nmero legal de membros da Corporacin.

q nomeamento e separacin dos membros da Xunta de Goberno Local corresponde libremente alcalde. Efectuarase por decreto do que se dar conta Pleno do Concello e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.

q alcalde efectuar o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local dentro dos 30 das seguintes constitucin da Corporacin, quedando formalizada a mesma a todoso os efectos.

   
  Artigo 70. Atribucins.  
 

a) A asistencia permanente alcalde en exercicio das sas atribucins.

b) Exercer as atribucins que o alcalde expresamente lle delegue.

c) Exercer as atribucins que o Pleno expresamente lles delegue.

d) Exercer as atribucins que expresamente poidan conferirlle as normas legais.

   
  Artigo 71. Rxime de funcionamento.  
 

A Xunta de Goberno Local celebrar sesins ordinarias os martes de cada mes s 12 horas, e extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do nmero legal dos seus compoentes.

A convocatoria efectuarase polo alcalde, alomenos con vinte e catro horas antes da fixada para a sa celebracin, salvo as extraordinarias urxentes, nas que antes de entrar en coecemento dos asuntos includos na orde do da declamase a urxencia por acordo favorable da maiora dos seus membros.

As sesins da Xunta de Goberno Local non sern publicadas, sen perxuzo da publicidade e comunicacin establecidas nas normas.

Para a sa vlida constitucin requrese a asistencia da maiora absoluta legal dos seus compoentes, celebrndose en segunda convocatoria, de non existir qurum, unha hora despois da fixada para a primeira, sendo nesta caso suficiente a asistencia de tres dos seus membros.

Ser presidida polo alcalde, que dirixir e ordear os debates.

Cando exerza competencias delegadas polo Pleno, ser preceptivo o informe da Comisin informativa correspondente.

O alcalde pode requirir que asistan s sesins outros membros da Corporacin ou persoal de servizo do Concello, co obxecto de informar no relativo mbito das sas actividades.

   
  TTULO IV.DA ORGANIZACIN COMPLEMENTARIA DO CONCELLO E DO SEU FUNCIONAMENTO  
 

   
  Artigo 72. As Comisins informativas.  
 

As Comisins informativas son rganos colexiados complementarios dos rganos de goberno, sen atribucins resolutorias, que teen por funcin o estado, consulta e informe preceptivo e non vinculante, con carcter exclusivo dos asuntos que tean que ser sometidos decisin do Pleno.

Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitense con carcter xeral, e o seu nmero e denominacin decidirase por acordo plenario a proposto do alcalde. As especiais son aquelas que o Pleno pode constituir para un asunto concreto, extingundose automaticamente unha vez que ditaminasen ou informasen sobre o asunto que se constituiu obxecto.

Estarn integradas exclusivamente por membros da Corporacin e presididas polo alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en calquer membro da mesma.

Cada Comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados en Corporacin.

A adscripcin da representacin de cada grupo realizarase mediante proposta do seu voceiro, en escrito dirixido alcalde, do que se dar conta Pleno. Poder designarse un suplente para cada un dos membros titulares. As sas convocatorias e sesins axustaranse rxime previsto para o Pleno da Corporacin.

   
  Artigo 73. A Comisin Especial de Contas.  
 

a Comisin informativa de existencia preceptiva que lle corresponde exame, estudo e informe dos estados e contas anuais que comprendern todas as operacins orzamentaras, independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourera levadas a cabo durante cada exercicio, nos termos do disposto na Lei reguladora das facendas locais, texto refundido aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para o exercicio adecuado das sas funcins, a Comisin poder requirir, por medio do alcalde, a documentacin complementaria que considere precisa e a presenza dos membros e funcionarios da Corporacin especialmente relacionados coas contas que se analicen.

   
  Artigo 74. Os concellais delegados.  
 

Son aqueles que ostentan algunha das delegacins de atribucins do alcalde previstas nos nmeros 3, 4 e 5 do artigo 43 do Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais, que se determinarn en decreto de delegacin.

   
  TTULO V.ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN  
 

   
  Artigo 75. Honores e distincins.  
 

Os membros da Corporacin Municipal gozan, dos honores, prerrogativas e distincins propias do cargo que se establezan polas Leis do Estado ou da Comunidade Autnoma, e estn obligados cumprimento dos deberes e obrigas inherentes a aquel.

   
  Artgo 76. Dereito e deber de asistencia.  
 

Os membros da Corporacin tern o dereito e a obriga de asistir a tdalas sesins do Pleno e das Comisins das que formen parte, salvo causa xustificada que llo impida e que debern comunicar coa antelacin suficiente presidente do rgano correspondente.

   
  Artigo 77. Rxime retributivo.  
 

Os membros da Corporacin tern dereito a percibir retribucins polo exercicio dos seus cargos cando os desempeen coa dedicacin parcial ou exclusiva, en cuxo caso sern dados de alta no rxime xeral da Seguridade Social, asumindo a Corporacin o pago das cuotas empresariais correspondentes.

As mesmo os membros da Corporacin que non tean dedicacin exclusiva percibirn asistencias por concurrencia efectiva a sesins dos rganos colexiados dos que formen parte.

   
  Artigo 78. Abstencins e recusacins.  
 

No exercicio dos seus cargos, os membros da Corporacin observarn, en todo momento, as normas sobre incompatibilidades establecidas no ordeamento vixente e absteranse de participar na deliberacin, votacin, decisin e execucin de calquer asunto se concorren nel algunhas das causas a que ser refire a lexislacin sobre procedemento administrativo e contratos das Administracis pblicas.

A actuacin dos membros da Corporacin no que concorran as mencionadas causas comportar, se foi determinante, a invalidez dos actos en que interviron.

   
  Artigo 79. Responsabilidade.  
 

Os membros da Corporacin estn suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e omisin realizados no exercicio do seu cargo. As responsabilidades esixiranse ante os tribunais de xustiza competentes e tramitaranse polo procedemento ordinario aplicable.

Son responsables dos acordo da Corporacin os membros da mesma que os votasen favorablemente.

A Corporacin municipal poder esixir a responsabilidade dos seus membros cando por dolo ou culpa grave causen danos e perxuzos propia Corporacin ou a terceiros, se estes tivesen que ser indemnizados por aquela. O presidente da Corporacin poder sancionar con multa s membros da mesma por falta non xustificada de asistencia s sesins ou por incumprimento reiterado das sas obrigas, nos termos que legalemente se establecen.

   
  Artigo 80. Deber de reserva e sixilo.  
 

Todos os membros da Corporacin teen a obriga de gardar reserva e sixilo en relacin coas informacins que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, singularmente das que servirn de antecedentes para decisins que anda se atopen pendentes de adopcin, as como para evitar a reproduccin da documentos que poidan facilitrselle para o seu estudo.

   
  Artigo 81. Dereito informacin.  
 

Todos os membros da Corporacin teen dereito a obter do alcalde cantos antecedentes, datos ou informacin obren en poder dos servizos da Corporacin e lle resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin. A solicitude de exercicio do dereito recollido no pargrafo anterior haber de ser resolto motivadamente nos cinco das naturales seguintes que se presentaran. Se non ditase resolucin expresa denegatoria a solicitude entenderase concedida ou estimada por silencio administrativo.

Os servizos da Corporacin facilitarn directamente informacin s membros da Corporacin nos seguintes casos:

a) Cando se trate do acceso dos membros da Corporacin que ostenten delegacsn ou responsabilidades de xestin informacin das mesmas.

b) Cando se trate do acceso de calquer membro da Corporacin informacin e documentacin correspondente s asuntos que deban ser tratados polos rganos colexiados de que formen parte, as coma as resolucins ou acordos adoptados por calquer rgano da Corporacin.

c) Cando se trate do acceso de membros da Corporacin informacin ou documentacin da entidade local que sexa de libre acceso para os cidadns.

   
  Artigo 82. Rexistro de Intereses.  
 

Todos os membros da Corporacin formularn declaracis sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquer actividade que lles proporcione ou poda proporcionar ingresos econmicos.

Formularn asmesmo declaracin dos seus bens patrimoniais.

Ambas declaracins, efectuadas nos modelos aprobados polo Pleno da Corporacin, levaranse a cabo antes da toma de posesin, con ocasin do cese e cando se produzan variacins longo do mandato. Neste caso o termo para comunicar a variacin ou variacins ser dun mes a contar dende o da en que se produciran. Tales declaracin inscribiranse nun Rexistro de interes.

A custodia e direccin do Rexistro corresponde Secretario.

O Rexistro sobre causas de posible incompatibilidade e de actividades ter carcter pblico.

Para o acceso s datos contidos no Rexistro de Intereses ser preciso acreditar a condicin legal de interesado lextimo directo, con arreglo lexislacin autonmica ou estatal aplicable.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

Queda derogado o Regulamento Orgnico muncipal publicado no BOP n. 193, de 23 de agosto de 2002.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

NICA.Entrada en vigor

O presente Regulamento entrar en vigor s quince das da sa completa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios