Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza reguladora do uso das praias no concello de Valdovio

Publicación provisional : 18-06-2009 BOP N 138 -- Publicación definitiva : 25-09-2009 BOP N 210
Redacción Aplicable desde 14-10-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Artigo 13.
 - Artigo 14.
 - Artigo 15.
 - Artigo 16.
 - Artigo 17.
 - Artigo 18.
 - Artigo 19.
 - Artigo 20.
 - Artigo 21.
 - Artigo 22.
 - Artigo 23.
 - Artigo 24.
 - Artigo 25.
 - Artigo 26.
 - Artigo 27.
 - Artigo 28.
 - Artigo 29.
 - Artigo 30.
 - Artigo 31.
 - Artigo 32.
 - Artigo 33.
 - Artigo 34.
 - Artigo 35.
 - Artigo 36.
 - Artigo 37.
 - Artigo 38.
 - Artigo 39.
 - Artigo 40.
 - Artigo 41.
 - Artigo 42.
 - Artigo 43.
 - Artigo 44.
 - Artigo 45.
 - Artigo 46.
   
  Artigo 1.  
 

De acordo co disposto no artigo 3.1.b) da Lei de Costas, de 28 de xullo de 1988, as praias deste trmino municipal de Valdovio constiten bens de dominio pblico martimo terrestre estatal, consonte o artigo 132.2 da Constitucin Espaola.

O artigo 115 da Lei de Costas atribe competencias municipais no dominio pblico martimo terrestre estatal que, no que atinxe s praias, son:

Manter as praias e lugares pblicos de baos nas debidas condicins de limpeza, hixiene e salubridade.

Vixiar a observancia das normas e instrucins ditadas pola Administracin do Estado sobre salvamento e seguridade das vidas humanas.

Explotar, de ser o caso, os servizos de tempada que poidan establecerse nas praias por calquera das formas de xestin directa ou indirecta previstas na lexislacin de Rxime Local.

Esta ordenanza municipal regula o exercicio desas competencias que a lexislacin de Costas atribe a este municipio, para manter as praias de Valdovio nas mellores condicins.

Pretndese con esta ordenanza garantir o uso pblico das praias, regulando os usos xerais e especiais, e asegurar a sa integridade e adecuada conservacin.

As, estas normas teen por obxecto, establecer as condicins xerais que deben cumplir as diferentes instalacins as como regular as actividades e usos que se realicen nas praias deste Concello, co fin de protexer a sade pblica e o medio ambiente, as como conseguir unha mellora da imaxe o noso litoral.

   
  Artigo 2.  
 

O contido desta ordenanza ser de aplicacin a en todas as praias do municipio de Valdovio, as como s instalacins ou elementos que ocupen ditos espacios.

   
  Artigo 3.  
 

A competencia nesta materia atribese a Concellara de Praias, ou a que asuma as sas funcins, sen prexuzo das propias do resto de Concellaras no mbito das sas competencias.

   
  Artigo 4.  
 

Para os efectos da presente ordenanza, entndese como:

a) Praias: marxe, orilla ou ribeira que rodea as augas de bao continentais ou martimas, en superficie case plana que tean ou non vexetacin, formadas pola accin da auga ou do vento ou por outras causas naturais ou artificiais.

b) Augas de bao: calquera elemento de augas superficiais que sexan susceptibles de que poidan baarse nelas un nmero importante de persoas ou exista unha actividade cercana relacionada directamente co bao e no que non exista unha prohibicin permanente de bao nin se formulara unha recomendacin permanente de absterse del, donde non exista perigo obxectivo para o pblico.

c) Zonas de augas de bao: rea xeograficamente delimitada dun termo municipal composta por unha praia e as sas augas de bao.

En todos os casos, entenderase como zona de bao aquela que se atope debidamente balizada para eses efectos.

Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de bao, entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua costa dunha anchura de 200 metros nas praias ou 50 metros no resto da costa.

d) Zona de varada: aquela destinada estancia, embarque, desembarque ou mantemento de embarcacins profesionais ou de recreo, debidamente listadas.

e) Acampada: instalacin de tendas de campaa, parasois non difanos nos seus laterais ou de vehculos ou remolques habitables.

f) Campamento: acampada organizada e dotada dos servizos establecidos na normativa vixente.

g) Bandeiras de sinalizacin de habilitacin para o bao: determinarn a aptitude das condicins das augas para o bao.

As Bandeiras clasificaranse por cores indicando o estado do mar en canto idoneidade do seu uso para o bao:

Verde: Apto para o bao.

Amarela: precaucin. Permitir o bao con certas restricins. Prevn dun certo perigo no bao derivado das condicins do mar observadas ou debido existencia de animais, elementos flotantes, contaminacin, ou outras circunstancias de risco para a sade das persoas.

Vermella: prohibido o bao. Prevn dun grave perigo no bao para a vida ou sade das persoas, ben sexa polas condicins do mar ou pola existencia de animais, elementos flotantes, contaminacin, ou outras circunstancias de risco para a sade das persoas.

No entanto, as bandeiras anteriores poderanse complementar con outras que indiquen concretamente o perigo a previr.

h) Animal de compaa: todo aquel que, sendo domstico ou silvestre, mantido polas persoas coa finalidade de vivir con elas, asumindo as responsabilidades inherentes sa convivencia, sen que exista ningunha actividade lucrativa sobre el.

i) Pesca martima de recreo: entndese aquela que se realiza por afeccin ou deporte, sen ningunha retribucin e sen nimo de lucro.

A pesca martima de recreo poder ser exercitada en superficie, desde embarcacin ou a p desde a costa, e submarina, nadando ou mergullando a pulmn libre.

j) Tempada de bao: o perodo de tempo en que pode preverse unha afluencia importante de baistas, tendo en conta os usos ou costumes locais.

A efectos da presente ordenanza entndese por tempada de bao o perodo comprendido entre o da 1 de xullo e o 1 de setembro de cada ano, anda que o Concello poder variar ditas datas en funcin das circunstancias climatolxicas.

   
  Artigo 5.  
 

A autoridade municipal ou os seus axentes, podern apercibir verbalmente aos que infrinxan calquera das disposicins contidas na presente ordenanza, para o fin de que de forma inmediata cesen a actividade prohibida ou realicen a obrigacin debida, iso sen prexuzo da incoacin de expediente sancionador cando proceda, ou no seu caso, que se remita a denuncia Administracin competente.

O persoal de salvamento ou socorrismo apoiar aos anteriores no labor de informacin do establecido na presente ordenanza, comunicando particularmente as infraccins e apercibindo ao posible infractor que, de persistir na sa actitude, trasladarn unha denuncia autoridade.

O pblico baista queda obrigado a seguir as orientacins e indicacins que por seguridade poidan realizar os servizos de Salvamento e Socorrismo, as como cantas disposicins existentes ou que poidan ditarse en adiante polos organismos competentes.

   
  Artigo 6.  
 

A utilizacin das praias ser libre, pblica e gratuta para os usos comns e acordes coa natureza daquela, sempre que se realicen de acordo coas leis, regulamentos, e coa presente ordenanza.

O paseo, a permanencia e o bao pacfico na praia e no mar teen preferencia sobre calquera outro uso.

Non se permitir o uso de aparellos sonoros ou instrumentos musicais cando poidan molestar ao resto dos usuarios da praia.

Queda prohibido dar un uso diferente ao propio das duchas, lavaps, aseos situados nas praias, as como limpar os utensilios de cocia, lavarse utilizando xabn, xel ou champ ou calquera outro produto deterxente. Ao mesmo tempo, fomentarase o aforro na utilizacin da auga.

En todo caso, a utilizacin de calquera outro elemento do mobiliario urbano, en xeral, corresponder ao fin para o que est destinado.

   
  Artigo 7.  
 

A realizacin de calquera tipo de actuacin ou disposicin de obxectos, anda de forma temporal, no mbito de aplicacin da presente ordenanza, deber dispor da preceptiva autorizacin municipal.

   
  Artigo 8.  
 

No exercicio das competencias que a vixente ordenacin atribe ao Concello de Valdovio, en relacin limpeza das praias deste termo municipal, realizaranse as seguintes actividades:

a) Retirada das praias todos aqueles residuos que se mesturan cos materiais soltos (area, grava, etc.) da sa capa superficial ou dispostos na mesma.

b) Baleirado e limpeza das papeleiras pblicas e demais recipientes de residuos slidos dispostos nas praias.

c) Retirada de algas, no caso de que sexa necesario.

O Concello dispor a instalacin de papeleiras pola praia, dependendo das necesidades de cada zona.

Nas praias do termo municipal, a sa limpeza se realizar coa frecuencia e horario previstos para a adecuada xestin do servizo.

   
  Artigo 9.  
 

O Concello, por se mesmo ou a travs da empresa encargada do servizo de limpeza de praias, poder realizar campaas de sensibilizacin ambiental e proteccin do medio ambiente mediante as accins divulgativas que estime oportunas.

Queda prohibido calquera acto que puidese ensuciar as nosas praias, estando obrigado o responsable limpeza inmediata, sen prexuzo das sancins que puidesen derivarse por tales feitos.

   
  Artigo 10.  
 

a) Prohbese aos usuarios da praia ou da auga do mar arroxar calquera tipo de residuos praia ou ao mar, tales como papeis, restos de comida, latas, botellas, cascas de frutos secos, etc., as como deixar abandonados mobles, carrios, caixas, embalaxes, etc. debndose utilizar as papeleiras ou colectores que se instalen a tal fin.

b) Ditos verquidos realizaranse nos correspondentes colectores que para eses efectos se atopen distribuidos pola praia ou nas proximidades dos accesos principais.

c) Desde o Concello realizaranse campaas de concienciacin cidad para evitar estas accins tan prexudiciais para todos. Calquera infraccin a este artigo ser sancionada, quedando ademis o infractor obrigado recollida dos residuos por el arroxados.

Os servizos de tempada e toda ocupacin de va ou espazo pblico, obxecto desta ordenanza, cumprirn os horarios establecidos polo Concello para depositar os lixos producidos no desenvolvemento da sa actividade.

Para manter a hixiene e salubridade, o Concello adoptar as medidas oportunas de control dos verquidos e depsitos de materiais.

   
  Artigo 11.  
 

Non estar permitido:

a) A evacuacin fisioloxica no mar ou na praia.

b) Lavarse no mar ou na praia utilizando xabn, xel, champ ou calquera outro produto similar.

O Concello instalar nas praias, onde non o houbese con carcter permanente, polo menos un aseo pblico accesible durante a tempada de bao. Sancionarase o seu uso diferente, como xogar, limpar os aveos de cocia, lavarse utilizando xabn, xel ou champ ou calquera outro produto deterxente, pintar, deteriorar, etc., sen prexuzo das responsabilidades doutra ndole que poidan esixirse.

Naquelas zonas onde se realice algn tipo de actividade, xa sexa permanente ou temporal, os seus responsables debern manter durante o seu exercicio, as debidas condicins de limpeza e salubridade.

Co fin de facilitar a limpeza das praias, durante a tempada de bao non se permitir instalar calquera elemento que entorpeza o paso dos servizos de limpeza dentro do perodo horario que regulamentariamente se estableza.

Os titulares dos servizos de tempada estn obrigados a evitar que se produza acumulacin de lixo na zona donde estn implantados, polo que debern proceder sa limpeza coa frecuencia adecuada intensidade do seu uso, depositando os restos nos colectores habilitados.

   
  Artigo 12.  
 

a) Os pescadores podern realizar, nas zonas habilitadas, as sas faenas de limpeza de artes e aveos as como de mantemento de embarcacins, debendo inmediatamente logo de terminar, depositar os residuos que se produzan nos colectores prximos praia.

b) Quen vulnere estas prohibicins, deber retirar de inmediato, a requirimento verbal dos axentes da autoridade, os residuos, e proceder ao seu depsito, conforme establcese nesta ordenanza, sen prexuzo da sancin que lle poida corresponder.

A evacuacin dos residuos referidos farase obrigatoriamente no tipo de envases e recipientes normalizados que se establezan.

   
  Artigo 13.  
 

En orde seguridade dos usuarios das praias e ao seu mantemento e hixiene prohbese:

a) Realizar lume directamente no chan da praia (areas, pedras ou rocas), ags naquelas datas que por especial significacin se autoricen expresamente por parte do Concello e polos organismos competentes.

b) O uso de bombonas de gas ou lquidos inflamables nas praias. Exclese a subministracin de excepcin do combustible utilizado para prover os motores das embarcacins nas zonas de varada, cuxa manipulacin haber de realizarse seguindo as mis estritas normas de seguridade e baixo a responsabilidade da persoa que o realice.

c) Cociar na praia.

   
  Artigo 14.  
 

a) Os usuarios tern dereito a ser informados polo Concello da falta de aptitude para o bao, das augas que non satisfagan os criterios de calidade mnima esixibles polas normas vixentes.

b) A tal fin o Concello facilitar, a quen as o solicite, informacin actualizada das calidades das augas do bao.

O Concello dar a publicidade necesaria aos informes sobre a calidade das augas que se emitan durante a tempada de bao.

   
  Artigo 15.  
 

1..O emprazamento de calquera tipo de instalacin deber contar coa preceptiva autorizacin municipal e reunir as condicins sinaladas con carcter xeral na presente ordenanza e na lexislacin especfica que regule a actividade que se pretende exercer.

potestade do Concello, no exercicio das sas competencias, e co fin de acadar o obxectivo previsto nesta ordenanza, establecer as zonas donde emprazar e exercer os distintos servizos e actividades no seu mbito de aplicacin.

2..No que respecta s concesins, autorizacins e licenzas, esta ordenanza remtese s disposicins municipais xa existentes e que regulan de forma especifica todos os requisitos e condicins do seu outorgamento.

Non se permitir a delimitacin, polos particulares, da zona obxecto de concesin.

Todos os elementos que se instalen no espazo pblico, obxecto desta ordenanza, debern responder aos requisitos de homologacin de acordo sa normativa especfica de normalizacin. Este requirimento preceptivo para autorizar a sa instalacin.

3..Ser obrigacin do titular ou concesionario manter as instalacins e elementos permanentes nas debidas condicins de seguridade e hixiene. Para ese efecto, dispor de todos os complementos mobiliarios dispostos para a recollida e evacuacin dos residuos xerados.

   
  Artigo 16.  
 

Dbese respectar, en todo momento, os accesos peons, escaleiras de accesos, postos de salvamento e socorrismo, rampas, etc.

Non se permitir obra fixa no espazo pblico, obxecto desta ordenanza, salvo a previamente autorizada, nin deixar restos de calquera elemento utilizado na actividade unha vez finalizado o prazo de autorizacin previsto.

   
  Artigo 17.  
 

Respecto dos soportes publicitarios e a publicidade comercial en xeral na zona de dominio pblico, esta axustarase ao establecido nas disposicins municipais que a regulen ou, no seu caso, pola lexislacin vixente que sexa de aplicacin.

   
  Artigo 18.  
 

Para a prevencin en materia de seguridade e salvamento, as praias con este servizo durante a tempada de vern tern servizos de salvamento e socorrismo.

Os servizos de salvamento e socorrismo atendern os postos de salvamento existentes nas praias exclusivamente durante o horario que determine o Concello e que figure exposto nos carteis indicadores situados nas praias.

Nas praias debe haber un servizo de salvamento, formado por un conxunto de medios humanos e materiais, que posibiliten a adopcin dunha serie de medidas organizativas, de planificacin e de seguridade e proteccin. As funcins deste servizo circunscrbense s zonas balizadas para o bao ou sinalizadas mediante bandeiras, e concretamente s seguintes:

Efectuar as tarefas de vixilancia contnua da zona de bao, o socorrismo e o salvamento de persoas e a observacin do contorno ambiental.

Garantir a primeira atencin sanitaria.

A procura de persoas desaparecidas no areal vixiado.

A informacin sobre os recursos dispoibles e o estado do mar.

Izar as bandeiras en funcin do estado do mar e velar pola conservacin dos sinais e do material destinado prevencin de accidentes, vixilancia, salvamento, socorrismo e transporte de accidentados.

Informar aos usuarios das embarcacins con motor e de esqu acutico das prohibicins ou limitacins para a sa prctica.

Manter a zona destinada ao bao totalmente despexada de animais e obxectos que poidan orixinar un perigo para os baistas.

Sinalizar as zonas de bao de acordo coa clasificacin establecida, modificndoas cando as circunstancias do tempo ou outras as o aconsellen.

En xeral, evitar toda clase de actividade que resulte perigosa para os usuarios.

   
  Artigo 19.  
 

O pblico baista queda obrigado a seguir as orientacins e indicacins que por seguridade poidan realizar os servizos de salvamento e socorrismo, as como cantas disposicins existan ou poidan ditarse en adiante polos organismos competentes.

As persoas que desexen baarse fra da tempada de bao ou fra do horario establecido para os servizos de salvamento e socorrismo farano baixo a sa exclusiva responsabilidade.

Tamn o farn baixo a sa exclusiva responsabilidade, anda bandose dentro da tempada de bao e dentro do horario establecido para os mencionados servizos, cando o fagan sen seguir as orientacins e indicacins dos servizos e fra das zonas balizadas para o bao ou sinalizadas como tal mediante bandeiras ou otros medios ou indicacins.

Recomndase que as persoas que padezan algn tipo de dificultade funcional ou enfermidade, para as que o bao poida constitur algn risco, que poan esta circunstancia en coecemento dos servizos de salvamento e socorrismo para os efectos de que adopten, no seu caso, e de ser posible, as medidas pertinentes.

   
  Artigo 20.  
 

A prestacin do Servizo de Salvamento e Socorrismo desenvolverase pola entidade adxudicataria consonte os medios humanos e tcnicos que formule na memoria, plan ou documento elaborado e que achegue para eses fins, debidamente aprobado polo Concello.

   
  Artigo 21.  
 

a) O Concello instalar as torres que considere necesarias a fin de vixiar adecuadamente o contorno das zonas de bao.

Nestas torres ou postos de salvamento, instalaranse mastis de sinalizacin que izarn as bandeiras necesarias de acordo ao establecido nesta ordenanza.

Queda prohibido o bao cando se atope izada a bandeira de cor vermella.

b) Os que vulneren a prohibicin de baarse cando se atope izada a bandeira de cor vermella, a requirimento verbal dos axentes da autoridade ou persoal de salvamento, deixarn de tomar o bao de inmediato, sen prexuzo de que vire parte de denuncia, en orde instrucin do oportuno expediente sancionador.

Dependendo das necesidades e posibilidades na prestacin do servizo poderase dispor a utilizacin de vehculos: embarcacins e motos acuticas de rescate, vehculos de loxstica e apoio.

   
  Artigo 22.  
 

As funcins deste servizo circunscrbense s zonas balizadas para o bao ou sinalizadas mediante bandeiras.

   
  Artigo 23.  
 

No caso da existencia de rachas de vento, a fin de previr posibles problemas de seguridade persoal e colectiva, a autoridade municipal ou os seus axentes e o persoal de salvamento e socorrismo, poder ordenar o peche de todo tipo de parasois, cadeiras, hamacas, etc.

Igualmente, poderase ordenar a retirada daquelas cadeiras, hamacas, ou calquera elemento disposto no chan da praia que estea oxidado ou visiblemente deteriorado para evitar calquera tipo de posible dano fsico ou contaminacin.

   
  Artigo 24.  
 

Queda prohibida a presenza de animais na praia dentro da tempada de bao. En todo caso fora da devandita tempada, a presenza de animais nas praias estar suxeita ao cumprimento das condicins de seguridade, hixinico-sanitarias e de convivencia cidad establecidas na presente ordenanza e na lexislacin especfica que resulte de aplicacin.

En calquera caso, o propietario responsable das actuacins que o animal realice, e dos prexuzos que ocasione s persoas, cousas e ao medio en xeral, con relacin ao sancionado na presente ordenanza e no non previsto na mesma, o establecido nas disposicins vixentes nesta materia.

   
  Artigo 25.  
 

As persoas que leven cans e outros animais debern impedir que realicen os seus deposiciones na praia.

En calquera caso, quen leve o animal est obrigado a recoller e retirar os excrementos e a limpar a parte da va pblica que afecte.

   
  Artigo 26.  
 

Permtese a presenza de cans destinados a traballos de salvamento ou auxilio a persoas necesitadas, cando as circunstancias as o aconsellen.

As mesmo, permtese a presenza de cans de asistencia (aqueles adestrados para o acompaamento, conducin e auxilio de persoas con discapacidade, debendo estar debidamente acreditados e identificados) en compaa da persoa que sirvan, sen prexuzo da responsabilidade do seu posuidor ou propietario nin das medidas que deba adoptar para evitar molestias ou riscos ao resto dos usuarios.

   
  Artigo 27.  
 

Nas zonas de bao ou durante a tempada de bao, prohbese a pesca desde a beira da praia e desde os espigns, excepto entre as 21 e as 9 horas ambas inclusive, para evitar os danos que os aparellos utilizados poidan causar ao resto dos usuarios.

No entanto, calquera actividade de pesca deportiva realizada dentro do horario establecido, quedar supeditada ausencia de usuarios na praia.

En casos excepcionais, tales como feiras, concursos, etc. poder autorizarse a prctica da pesca, debendo respectar os participantes os lugares, horarios e condicins que estableza a autorizacin do organismo competente.

   
  Artigo 28.  
 

En orde proteccin e seguridade dos usuarios da praia, non se permite:

a) A entrada e sada ao mar desde a praia aos pescadores submarinos co fusil cargado, as como a manipulacin en terra deste ou doutros instrumentos de pesca submarina que poidan supor un risco para a seguridade das persoas.

b) A manipulacin en terra de calquera instrumento de pesca que poidan supor un risco para a seguridade das persoas.

   
  Artigo 29.  
 

Prohbese expresamente o uso privativo das praias.

Prohbese en toda a extensin da praia, inclundo a zona de dunas, o estacionamento e a circulacin de vehculos de calquera tipo, de dous ou mis rodas, por traccin mecnica ou animal, e expresamente as motos e os quads. Exmense de devandita prohibicin os vehculos de urxencia, seguridade e servizos municipais ou outros expresamente autorizados para as persoas con dificultade funcional, as como a utilizacin na auga do mar dos deseados especialmente para tal fin.

   
  Artigo 30.  
 

A prohibicin que se refire o artigo anterior non ser de aplicacin a aqueles vehculos que con carcter diario, proceden limpeza, mantemento e vixilancia das praias, tales como motos, tractores e mquinas limpa-praias.

Os referidos vehculos non podern quedar estacionados na praia ou zona de bao, debendo retirarse unha vez terminada a actuacin que motivou o seu acceso referida praia ou zona de bao.

   
  Artigo 31.  
 

Prohbese durante todo o ano, a instalacin de tendas de campaa, as como as acampadas ou campamentos de calquera duracin de tempo nas nosas praias por razns de proteccin dos espazos de inters natural paisaxstico ou cultural. Para unha mellor utilizacin e goce da nosa praia, s se permitirn parasois totalmente difanos nos seus laterais, as como cadeiras e mesas de complemento, que non podern quedar instalados sen a presenza de algunha persoa ao seu cargo.

Os empregados municipais ou a polica local podern retirar os elementos instalados

irregularmente, e depositalos en dependencias municipais, que podern ser devoltos aos seus donos con independencia da sancin que, de ser o caso, proceda impoer.

En calquera caso, os actos de ocupacin debern dispor de autorizacin expresa da autoridade competente.

   
  Artigo 32.  
 

De acordo co disposto no Regulamento de Costas, nas zonas de bao, debidamente balizadas, non estar permitida a navegacin deportiva e de recreo as como a utilizacin de calquera tipo de embarcacin ou medio flotante movido a motor ou a vela. O lanzamento ou a varada de embarcacins deber facerse a travs de canles debidamente sinalizadas.

Esta prohibicin, non ser de aplicacin a aquelas embarcacins oficiais ou medios que se utilicen para a realizacin dos servizos de limpeza de residuos flotantes, vixilancia, salvamento ou socorrismo. Estas, non debern superar a velocidade de tres ns, salvo causa de forza maior ou salvamento, debendo adoptarse neste caso as precaucins necesarias para evitar riscos seguridade das persoas ou navegacin martima.

Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de bao, entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua costa dunha anchura de 200 metros lineais nas praias e de 50 metros lineais no resto da costa.

O Concello poder establecer zonas de lanzamento-varada ou zonas nuticas, sinalizndoas convenientemente. As embarcacins a motor ou vela debern utilizar estas zonas nuticas obrigatoriamente. O Concello poder balizar zonas para embarcacins ou medios flotantes a vela exclusivamente.

   
  Artigo 33.  
 

Prohbese a ocupacin de espazo pblico sen autorizacin, as como o abandono en zona pblica de obxectos, artefactos ou elementos como embarcacins, remolques, tboas de windsurf, velas, remos e similares.

En tales casos procederase pola autoridade competente ao levantamento do acta respectiva descritiva da situacin, caracterstica do artefacto, obxecto ou elemento, titularidade e cantos mais datos se estimen oportunos, e requirirase ao suposto infractor ou ao titular, para que se retire o elemento en cuestin nun prazo mximo de 24 horas, ou inmediatamente, se as circunstancias concorrentes debidamente xustificadas non admiten outorgar dito prazo, indicando, a modo de advertencia, no mesmo requirimento, que en caso de incumprimento, o efectuar de forma subsidiaria o Concello, con repercusin, dos custos que se orixinen, a cargo do infractor ou do propietario responsable, depositndose donde decrete a autoridade municipal.

No caso de ser imposible facer o requirimento da retirada dos obxectos, procederase de forma cautelar polo Concello, facendo constar o inspector tal circunstancia, coa exposicin no taboleiro municipal da medida adoptada.

   
  Artigo 34.  
 

Todas as embarcacins que naveguen pola costa debern en todo momento cumprir as normas establecidas ao respecto pola Capitana Martima correspondente, ou autoridade competente, inclundo as embarcacins de salvamento e rescate, as como calquera embarcacin de servizo estatal, autonmico ou local.

   
  Artigo 35.  
 

a) O paseo, a estancia ou o bao na praia ou no mar, teen preferencia sobre calquera outro uso.

b)O desenvolvemento de actividades, como xogos de pelota, palas e outros exercicios poderanse realizar sempre que non supoan unha molestia para o resto dos usuarios ou que a dimensin da praia permtao.

c) Podern desenvolverse as actividades deportivas ou ldicas nas zonas que, con carcter permanente, tea adicadas o Concello prctica de diversos deportes, xogos infants, etc., ou que estean debidamente balizadas ou sexan visibles ao resto de usuarios.

   
  Artigo 36.  
 

Nas zonas de bao ou durante a tempada de bao, poderanse habilitar zonas, adecuadamente sinalizadas, para a prctica da actividade deportiva de surf, windsurf, ou outros deportes similares, a fin de evitar os danos que a sa prctica poidan causar ao resto de usuarios.

Poderase exceptuar do anterior os casos excepcionais, tales como os concursos, podendo autorizarse as prcticas deportivas citadas. Os organizadores e participantes, debern respectar os lugares, horarios ou condicins que estableza o Concello. Nestes casos, a prctica deportiva farase en lugares debidamente sinalizados e con carcter temporal.

   
  Artigo 37.  
 

As infraccins das normas desta ordenanza sern sancionadas pola Alcalda-Presidencia dentro do mbito das sas competencias, previa a incoacin do expediente no que se ter en conta as circunstancias que concorran en cada caso. Todo iso, sen prexuzo de pasar o tanto de culpa ao Xulgado ou a remisin das actuacins practicadas s autoridades competentes, cando as o determine a natureza da infraccin.

   
  Artigo 38.  
 

Con independencia da imposicin da sancin que corresponda, o Concello adoptar as medidas pertinentes para a restauracin da realidade fsica alterada e a orde xurdica infrinxida, coa execucin subsidiaria, se procede, das actuacins que sexan a cargo do infractor, e non as realice.

   
  Artigo 39.  
 

a) As infraccins, tipificadas na lexislacin especfica, sern sancionadas coas medidas e multas que se fixan nela.

b) As infraccins a esta ordenanza clasificaranse en leves, graves e moi graves.

   
  Artigo 40.  
 

Son infraccins leves:

a) A realizacin de actividades como xogos de pelota, palas ou outros exercicios, nas zonas e augas de bao, que poidan molestar ao resto de usuarios.

b) O incumprimento das normas de limpeza por parte do usuario da praia que non se consideren como graves.

c) O uso de aparello sonoro ou instrumento musical cando causen molestias aos demais usuarios das praias.

d) O uso indebido da auga das duchas e lava-ps as como, lavarse no mar ou na praia utilizando xabn ou calquera outro produto de aseo corporal.

e) A evacuacin fisiolxica no mar ou na praia.

f) A prctica de surf, windsurf e outros deportes similares incumprindo as normas establecidas na presente ordenanza e a varada ou permanencia de embarcacins, tboas de windsurf, hidropedais, motos acuticas, etc., fra das zonas sinaladas e destinadas a tal fin.

g) Practicar a pesca en lugar ou en poca non autorizada, salvo que pola normativa especfica se regule outro tipo de sancin.

h) Calquera outra infraccin a esta ordenanza que non estea expresamente cualificada como falta grave ou moi grave.

   
  Artigo 41.  
 

Son infraccins graves:

a) As que reciban expresamente esta cualificacin nesta ordenanza ou na lexislacin sectorial aplicable.

b) Baarse cando est izada a bandeira vermella.

c) Facer lume na praia, as como usar parrillas, bombonas de gas ou outros utensilios para facer lume, sen a autorizacin correspondente.

d) O uso de escopeta submarina ou arpn que pola sa proximidade poida supor risco para a sade e seguridade das persoas.

e) O incumprimento das normas de limpeza por parte dos titulares dos servizos de tempada da praia, ou de calquera outra actividade autorizada polo rgano competente.

f) O depsito, en papeleiras e similares, de materiais en combustin por parte dos usuarios das praias.

g) A presenza de animais na praia durante a tempada de bao.

h) Dificultar, de xeito intencionado, as funcins do servizo pblico de salvamento.

i) O incumprimento dos requirimentos especficos que formule a Administracin municipal, sempre que se produza por primeira vez.

j) A resistencia a facilitar informacin ou dar informacin ou documentacin falsa, inexacta, incompleta ou que induza a erro, ou a prestar colaboracin Administracin municipal ou aos seus axentes.

k) O uso de vehculos non permitidos por toda a extensin da praia, en particular motos ou quads.

l) A reincidencia, consistente na previa comisin e sancin firme dunha infraccin leve.

   
  Artigo 42.  
 

Son infraccins moi graves:

a) As que reciban expresamente esta cualificacin na presente ordenanza ou na lexislacin sectorial aplicable.

b) A vertedura e depsito de materias que poidan producir contaminacin e risco de accidentes.

c) Realizar calquera ocupacin con instalacin fixa ou desmontable sen contar con preceptiva autorizacin.

d) A circulacin de embarcacins non autorizadas a distancia inferior a 200 metros da costa.

e) A producin de calquera tipo de impacto negativo sobre a fauna e flora tanto litoral como maria e, en xeral, de carcter medioambiental.

f) As que se realicen de forma consciente e deliberada, sempre que se produza un dano grave, a xuzo da administracin competente, que deber especificar debidamente.

g) O incumprimento reiterado dos requirimentos formulados pola Administracin municipal.

h) A reincidencia na comisin de falta grave. Entndese, para estes efectos, que hai reincidencia cando o suxeito cometeu una infraccin grave nos ltimos cinco anos e a resolucin sexa firme.

   
  Artigo 43.  
 

As sancins pola infraccin s normas da presente ordenanza son, con independencia dos apercibimentos que procedan:

a) Pola comisin de infraccins leves: multa dende 60,00 ata 300,00 euros.

b) Pola comisin de infraccins graves: multa desde 300,01 ata 1.500,00 euros.

c) Pola comisin de infraccins moi graves: multa desde 1.500,01 ata 3.000,00 euros.

   
  Artigo 44.  
 

A determinacin da conta das infraccins presente ordenanza deber fixarse tendo en conta as circunstancias que concorran, tales como a existencia de intencionalidade o reiteracin, a natureza dos prexuzos causados e a reincidencia.

   
  Artigo 45.  
 

Son responsables das sancins tipificadas nesta ordenanza, todas aquelas persoas que participasen na comisin do feito infractor por calquera ttulo, sexan persoas fsicas ou persoas xurdicas. Excepto nos supostos nos que sexan menores de idade, onde respondern os pais, titores ou aqueles que dispoan da custodia legal.

Son responsables, subsidiariamente, en caso que non se poida identificar aos autores, os titulares ou propietarios dos vehculos ou embarcacins cos que se realice a infraccin.

En relacin aos animais, en ausencia do propietario ser responsable subsidiario a persoa que nomomento de producirse a accin levaba o animal.

Son responsables os titulares das licenzas ou autorizacins, cando por motivo do exercicio dun dereito concedido nas mesmas, se cometa algunha das infraccins tipificadas na presente ordenanza.

   
  Artigo 46.  
 

O procedemento aplicable ao expediente sancionador ser o previsto na Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn e, en particular, no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. No non previsto nesta ordenanza, rexer o regulado nas normas citadas e demais de xeral aplicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios