Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - Regulamento de utilizacin da Piscina Municipal do Concello de Pontedeume

Publicación provisional : 12-06-2002 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 12-06-2002 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 12-06-2002

Redacciones Redacciones
 - CAP.I. ASUNCIN DO SERVICIO.
 - CAP.II. MODALIDADES DE PRESTACIN.
 - CAP.III. MBITO DE APLICACIN.
 - CAP.IV. RXIME BSICO
 - CAP.V. NORMAS DE USO
 - CAP.VI. POTESTADES DO CONCELLO
 - CAP VII. RXIME SANCIONADOR. INCUMPRIMENTOS
 - CAP.VIII. RECLAMACINS E RECURSOS.
 - CAP. IX. SUPLETORIEDADE
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  CAP.I. ASUNCIN DO SERVICIO.  
 

1.- De conformidade co previsto nos arts 4 da Lei 7/1985, 106 do RD Lexislativo 781/1986, 30 e 33 do Dto de 17.06.1955 polo que se aproba o Regulamento de Servicios das Corporacins Locais, e 155.2 do Texto refundido da Lei de contratos das Administracins Pblicas (TRLCAP), polo Concello de Pontedeume establcese o seguinte Regulamento de utilizacin da Piscina Municipal do Concello de Pontedeume, co fin de determina-lo seu rximen Xurdico bsico de acordo cos sinalados preceptos.

2.- O servicio pblico sinalado asmese expresamente como propio desta Administracin, luz da atribucin de competencias prevista no apartado 2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril e artigo 80.2 n) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, baixo o ttulo "instalacins culturais e deportivas".

3.- A prestacin deste servicio desenvolverase de conformidade co disposto na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, que regula a intervencin dos organismos competentes en actividades pblicas ou privadas que directa ou indirectamente poidan ter consecuencias negativas para a sade,mediante as correspondentes limitacins preventivas de carcter administrativo, e os Decretos 53/1989, do 9 de marzo; 173/1992, do 18 de xuo, e 122/1995, do 20 de abril, da Xunta de Galicia, que establecen as normas obrigatorias que regulan o control sanitario das piscinas de uso colectivo.

   
  CAP.II. MODALIDADES DE PRESTACIN.  
 

4.- O servicio prestarase en calquera das modalidades previstas na lexislacin vixente, ben sexa mediante xestin directa (art. 85.3 da Lei 7/1985), indirecta (art. 85.4 da anterior Lei, en relacin co 156 do TRLCAP), ou consorcio (art. 87 Lei 7/1985), de acordo coa modalidade que en cada momento se determine polo Pleno Corporativo.

   
  CAP.III. MBITO DE APLICACIN.  
 

5.- O eido obxectivo do presente Regulamento est constituido polo conxunto de instalacins integrantes ou anexas Piscina cuberta climatizada de titularidade municipal que aparezcan inscritas como tales no Inventario de Bens deste Concello, ou que de feito se destinen prestacin do servicio.

O seu mbito subxectivo abarcar a toda aquela persona que, mediante o pago dunha taxa asuma unha relacin especial co Concello, adquirindo o dereito uso das instalacins de conformidade e co cumprimiento dos deberes establecidos no presente Regulamento.

   
  CAP.IV. RXIME BSICO  
 

6.- Obxecto.-

Formlase o presente regulamento coa finalidade de ordear a utilizacin da piscina municipal e dependencias anexas, destinadas servicio pblico, e co obxectivo de formular un conxunto de normas encamiadas planificacin das actividades deportivas dentro da Piscina Municipal e demis instalacins complementarias da mesma, coa fin de acada-los seguintes obxectivos:

* Utilizacin racional e ordenada das citadas instalacins deportivas municipais, garantindo cidadana, en condicins de igualdade, o acceso s mesmas.

* O aproveitamento integral dos recursos dispoibles, tanto materiais coma humanos.

* A coordinacin dos esforzos e actividades no mbito deportivo.

7.- Normativa reguladora. Definicins

Defnese como piscina como toda instalacin que supoa a existencia de un ou mas vasos artificiais destinados a cointer auga oara ser utilizados para o bao colectivo, natacin as como os equipamentos necesarios para a prctica desta actividade. A piscina municipal de Pontedeume de uso colectivo, cuerta e climatizada.

A instalacin deber adaptarse en todo momento s normas que regulen o control sanitario das piscinas e o seu tratamento, instalacin e demis extremos relacionados con esta actividade e, en especial, as contidas no Decreto nm. 53/1989, do 9 de marzo, da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Regulamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo, modificado polo Decreto 173/1992, do 18 de xuo, e polo Decreto 122/1995, do 20 de abril, ou no seu caso calquera modificacin do mesmo, que se produxese.

s efectos previstos neste Regulamento aplicaranse as definicins contempladas no devandito Decreto 53/1989, do 9 de marzo.

8.- Condicin de abonado. Clases de abonados.

1.- Para adquirir a condicin de ABONADO nas instalacins da Piscina Cuberta Climatizada do Concello de Pontedeume necesario:

a) Cubrir o boletn de inscripcin, no modelo que no seu momento se determinne.

b) Fotocopia do D.N.I. do titular.

c) Fotocopia do Libro de Familia (no caso de abonado familiar).

d) Abonar o importe corespondente cota de entrada sinalada na correspondente Ordenanza fiscal.

Aquelas persoas que houbesen ostentado a condicin de abonados, causando baixa, e desexen novamente formalizar a sa inscripcin de abonados debern estar corrente do pago das sas cotas mensuais para poder formalizar a nova inscripcin.

2.- A condicin de abonado da dereito utilizacin da piscina, zona relax e ximnasio durante todo o horario de funcionamento da instalacin.

3.- Entndese por abonado familiar, o responsable da unidade familiar que pode incluir conxuxe e fillos menores de 18 anos e que fan uso das instalacins sen limitacin horaria nin de das. Os fillos/as cumprir os 18 anos de idade debern inscribirse nunha das categoras individuais reguladas na correspondente Ordenanza fiscal, sen ter que aboar a cota de entrada.

As familias numerosas tern un desconto do 15% da tarifa establecida para o abono.

4.- Entndese por abonado da terceira idade, a persoa maior de 65 anos ou menores de 65 anos que sexan pensionistas, que poidan facer uso das instalacins deportivas da piscina municipal, sen limitacin de horario nin de das.

5.- Entndese por abonado con minusvala, cando a discapacidade sexa superior 33%, segundo certificacin efecto expedida pola Consellera de Servicios Sociais.

6.- Practicarase un desconto terceira idade, que ser do 25% da tarifa establecida para abono e cursos, a membros deste colectivo cuns ingresos brutos anuais inferiores a 12.000 euros, cando se faga uso das instalacins en horario reducido, que se fixa de 11:00 a 15:00 horas.

Esta mesma bonificacin, nas mesmas condicins, se establece para colectivos desfavorecidos, nos que se inclen as persoas con minusvala.

7.- As tarifas que se fixen na Ordenanza Fiscal para Cursos, tanto de carcter xeral ou especial, tern para os abonados, unha reduccin do 33% frente s non abonados.

9. Cota de entrada e cotas mensuais.

1.- formalizarse a inscripcin como Abonado farase efectiva a cantidade correspondiente COTA DE ENTRADA. A duracin desta cuota, de carcter irrecuperable, ser desde a data de formalizacin da inscripcin ata a data na que o abonado cause baixa.

2.- As cotas MENSUAIS sern as fixadas na Ordenanza Fiscal correspondente. O pago das mesmas realizarase de conformidade co disposto na devanadita Ordenanza Fiscal.

3.- O impago das cotas mensuais ocasionar a imposibilidade de acceso Piscina. Acumulados TRES recibos pendentes de cobro, ser motivo de baixa automtica como abonado e causar baixa no Padrn, debendo, no caso de nova solicitude de abonado piscina, aboar a cota de entrada correspondente.

4.- Co fin de axilizar os trmites administrativos, sempre que un abonado desexe realizar cambios nos seus datos persoais (Direccin, telfono,...) o ben nos seus datos bancarios, deber notificalo persoalmente ou por escrito nas oficinas de gestin da Piscina Municipal de Pontedeume.

5.- Sempre que un abonado desexe causar baixa das instalacins, deber comunicalo persoalmente ou por escrito nas oficinas de gestin da Piscina Municipal de Pontedeume, adxuntando o carnet acreditativo de abonado e sempre na primeira quincena do mes anterior que desexe causar baixa.

6.- Nos casos de cursos impartidos na piscina municipal, deberase aboar a cota que se fixe na correspondente Ordenanza fiscal, no momento de inscripcin no mesmo, sendo as cotas irreducibles por dito perodo

10.- Acceso s instalacins e actividades.

1.-Para acceder s instalacins e asistir s correspondentes actividades, ser imprescindible a presentacin do carnet/tarxeta de abonado. Os abonados estn obrigados a presentar o seu carnet/tarxeta sempre que se llo requiera o persoal da instalacin.

2.- O carnet/ tarxeta persoal e intrasferible, s pdese utilizar polo seu titular.

3.- No caso de que se presenten dudas sobre a identidade do portador do carnet /tarxeta, e a requerimento do persoal da instalacin, ste deber identificarse co documento acreditativo (D.N.I., Pasaporte ou similar).

4.- No caso de extravo do carnet /tarxeta de abonado, se deber comunicar inmediatamente nas Oficinas de Xestin das Instalacins, onde se emitir un novo carnet/tarxeta, previo pago de 3,00 Euros, e entrega de unha/s fotografa/s tamao carnet, se procede.

5.- Pola substitucin, por calquera motivo do carnet/ tarxeta de abonado, dar lugar obriga de pago de 3,00 euros.

11.- Condicin de usuario non abonado.

1.- Considerase usuario da piscina, calquera persoa, que previo pago da entrada libre correspondente, utilice as instalacins deportivas da Piscina Municipal de Pontedeume, o da de abono da entrada e sen lmite de tempo.

2.- A entrada libre da dereito usuario utilizacin da piscina, zona relax e ximnasio durante todo o horario de funcionamento da instalacin.

3.- Para acceder s instalacins, imprescindible adquirir a entrada correspondente no momento de entrar nas instalacins.

4.- O precio das entradas o fixado na correspondente Ordenanza Fiscal.

   
  CAP.V. NORMAS DE USO  
 

12.- Dereito de uso

1. Toda a cidadana ten dereito a acceder e a usa-las instalacins deportivas municipais en condicins de igualdade, con suxeicin s principios democrticos de convivencia, s normas que contn o presente regulamento e s instruccins que na sa execucin dicten as autoridades municipais e os funcionarios encargados da xestin do servicio.

2. O dereito de uso tamn se axustar s condicins da autorizacin municipal e s horarios aprobados regulamentariamente.

3. A entrada s actos deportivos puntuais que se organicen nas instlacins da Pisicina Municipal, e que esixa o pagamento dunha entrada necesitar a previa autorizacin expresa e escrita da Alcalda. No caso de tratarse de actos ou actuacins extradeportivas por sociedades, partidos polticos ou outros espectculos artsticos de ndole non deportiva, sern resoltos pola Alcalda, que en todo caso poder recabar os informes correspondentes do Servicio Municipal de Deportes. Dita resolucin sobre a procedencia ou improcedencia de concede-la autorizacin para usa-las instalacins, ser notificada s interesados e s servicios encargados da sa execucin.

4. Calquera usuario/a ten dereito a formula-las reclamacins e suxestins que estime pertinentes perante os encargados da xestin do Servicio ou por escrito perante a Alcalda. Para este fin, existirn follas de reclamacins a disposicin dos usuarios.

13.- Deberes e responsabilidades dos/as usuarios/as.

1. Os/as usuarios/as teen a obriga de colaborar no mantemento das debidas condicins de limpeza e hixiene das instalacins e deben respecta-las normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobles doas instalacins deportivas obxecto da presente ordenanza conforme as normas que contn o presente regulamento e s instruccins que na sa execucin dicten as autoridades municipais e os funcionarios encargados da xestin do servicio.

2. As avaras, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacins coma consecuencia da desaxeitada ou neglixente utilizacin darn lugar responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles ser esixida polo Concello de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo iso sen prexuzo da sancin administrativa que proceda.

3.- O Concello de Pontedeume e a empresa adxudicataria do servicio non se farn responsables, en ningn caso, dos obxectos perdidos, abandonados, ou subtrados nas instalacins.

14.- Prohibicins.

1. Non se autoriza a entrada de animais nas instalacins deportivas.

2. Est prohibido o consumo de calquera tipo de bebidas ou de comidas na zona de praia reservada a baistas.

3.- Est prohibido fumar en todo o recinto das instalacins deportivas,ags na cafetera.

4.- Est prohibido entrar na zona de bao vestidos con roupa ou calzado de calle. O pblico, espectadores visitantes e/ou acompaantes frecuentarn nicamente os locais e reas reservados s mesmos, empregando para elo os accesos especficos.

5.- Os acompaantes dos abonados teen prohibida a entrada s vestuarios e zonas de praia de piscina, as como as persoas non participantes nas actividades deportivas que se desenrolan.

6.- Prohbese abandoar desperdicios dentro do recito da instalacin debendo empregarse as papelerias ou outros recipientes destinados efecto.

6. Todo usuario ou usuaria que manifeste un comportamento contrario normativa do presente regulamento, ser obrigado a abandona-la instalacin.

15.- Uso dos vestiarios.

1.- Os vestiarios deben manterse en correctas condicins hixinicas de utilizacin.

2.- Est totalmente prohibido fumar dentro dos vestiarios.

3.- obrigatorio o uso de chancletas para ducharse e circular polos vestiarios.

4.- Est totalmente prohibido realizar accins hixinicas como afeitarse, depilarse ou tinguirse.

5.- Os armarios deben deixarse valeiras despois do seu uso. As chaves dos armarios non podern sar das instalacins en ningn caso.

16.- Uso das Piscinas

1.- obrigatorio, por motivos hixinicos, o uso de zapatillas de auga e gorros de bao, e se recomenda o uso de gafas protectoras.

2.- obrigatorio ducharse antes da inmersin na auga do vaso, estando prohibido acceder mesmo con aceites e/ou cremas.

3.- Est prohbida a entrada vestido e con calzado da ra na zona de praia.

4.- Os usuarios debern respetar os espacios reservados para eles, cando se impartan cursos na piscina.

5.- Prohibido ouriar e cuspir na piscina.

6.- O nmero mximo de usuarios no vaso, segundo o establecido no Decreto 53/1989, de 9 de marzo, Consellera de Sanidade, polo que se aproba Regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo, e as sas modificacins, en funcin da superficie de lmina de auga, segundo consta na documentacin tcnica da istalacin deportiva ascende a 104 persoas.

7.- No horario de bao libre, os/as nenos/as menores de 14 anos, debern ir acompaados por un adulto.

8.- Non est permitido o emprego de colchonetas, flotadores, gafas de cristal, ou calquera elemento que, a xuzo dos responsables da seguridade do vaso, poidan supoer algn risco para o resto de usuarios. Na piscina haber material auxiliar -tboas, manguitos,...- que podern ser empregados por calquera abonado, o cal o solicitar monitor e/ou socorrista, quedando a criterio deste a conveniencia do seu uso.

9.- Prohbese saltar auga de cabeza, desde os laterais ou sentarse nas corcheiras. Tampouco est permitido ningn tipo de xogo ou actividade que comporten saltar, empuxar, etc. O socorrista poder obrigar a abandoar o vaso a todas aquelas persoas que non respeten esta norma.

10.- Cada usuario debe respecta-la estaxe indicada polo socorrista, determinada segundo o seu nivel.

11.- Para evitar riscos sanitarios est prohibida a entrada na zona reservada s baistas, daquelas persoas que padezan enfermidades cutneas ou doutro tipo que pola sa natureza se poidan contaxiar a travs da auga.

17.- Uso da sala de relax e ximnasio.

1.- Non est permitida a entrada a menores de 18 anos.

2.- Por motivos hixinicos obrigatorio levar unha toalla para realiza-los exercicios nos distintos aparatos e bancos.

3.-Toda persoa que utilice o material de musculacin por primeira vez deber poerse en contacto co monitor da sala, para realizar previamente a ficha de seguemento.

4.- obrigatoria a utilizacin de calzado axeitado na sala de relax e ximnasio. Non se pode acceder sala co mesmo calzado que se utilice para acceder dende o exterior.

5.- O usuario debe respecta-lo material da sala e recollelo unha vez remate o seu uso.

18.- Uso das saunas.

1.- Non est permitida a entrada a menores de 18 anos.

2.- obrigatorio ducharse antes de entrar na sauna.

3.- Gafas, lentes de contacto e obxectos metlicos deben retirarse antes de entrar na sauna.

4. No podern facer uso da sauna aquelas persoas que padezan problemas de hipertensin ou cardiopatas graves.

5.- En todo momento deber respectarse o aforo mximo.

6.- Est totalmente prohibida a manipulacin dos botns de control da sauna.

   
  CAP.VI. POTESTADES DO CONCELLO  
 

19.- Potestades do Concello de Pontedeume.

A fin de garantir a axeitada utilizacin das instalacins comprendidas no presente Regulamento, o Concello dispor das seguintes potestades:

1.- Esixi-lo pagamento da taxa correspondente para permiti-lo acceso as instalacins.

2.- Obrigar cumprimento dos deberes sinalados nos artigos 13 a 18 do presente Regulamento, poidendo proceder desaloxo do ususario en caso contrario e nos supostos extremos.

Estas medidas podern facerse efectivas por mediacin do xestor do servicio, ou a travs dos medios previstos na Lei 30/1992 para a executoriedade dos actos administrativos e no RD 1372/1986 para a defensa dos bens das entidades locais.

   
  CAP VII. RXIME SANCIONADOR. INCUMPRIMENTOS  
 

20.- Faltas.

Consideraranse faltas leves as seguintes conductas:

a) A desobediencia das instruccins e advertencias que o persoal das instalacins determine co fin de cumpri-lo presente regulamento, en especial os artigos referentes comportamento dos usuarios e a utilizacin das instalacins.

b) As accins que causen desperfectos nas instalacins ou equipamento.

Consideraranse faltas graves as seguintes conductas:

a) A falta de respecto cos traballadores das instalacins ou demais usuarios.

b) As accins que impliquen deterioro grave das instalacins ou equipamento.

c) A reiteracin de faltas leves.

Consideraranse faltas moi graves:

a) As accins que prexudiquen gravemente ou supoan riscos para a sade dos usuarios ou traballadores da instalacin.

b) As accins que impliquen un deterioro moi grave ou irreversible nos equipamentos da instalacin.

c) A reiteracin de faltas graves.

21.- Sancins.

As faltas leves sern sancionadas con multa de 30,05 a 60,10 . Estas sancins sern impostas por acordo da Alcalda.

As faltas graves sern sancionadascon multa de 60,11 a 150,25 . Estas sancins sern impostas pola Alcalda, despois da audiencia usuario.

As faltas moi graves sern sancionadas con multa de 150,26 a 300,51 , e coa prohibicin de entrada nas instalacins por un perodo mximo dun ano, perdendo, no seu caso, a condicin de abonado. Estas sancins sern impostas por acordo da Comisin municipal de gobenro.

21.- Procedemento sancionador.

A tramitacin do procedemento sancionador acomodarase regulado no RD 1398/1993, polo que se aproba o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. En todo caso teranse en conta os principios e circunstancias sinaladas no Ttulo IX da Lei 30/1992 e, especialmente no que respecta gradacin das sancins, gravidade da infraccin, culpabilidade do autor, entidade dos prexuzos causados Concello ou a terceiras persoas, a reincidencia (sempre que non tivese a consideracin de elemento constitutivo da infraccin), a intencionalidade e o arrepentimento e vontade de subsana-lo dano causado.

Os expedientes instruiranse pola Concellera delegada competente resolvndose pola Alcalda do Concello.

   
  CAP.VIII. RECLAMACINS E RECURSOS.  
 

22.- Calquera deficiencia observada no normal desenvolvemento do servicio aqu regulamentado, as como nas instruccins dadas polo encargado ou xestor do servicio, podern ser obxecto de reclamacin ante a Alcalda do Concello ou, de se-lo caso, interposicin de recurso de alzada.

A resolucin adoptada pola Alcalda esgota a va administrativa sendo susceptible de recurso contencioso-administrativo.

   
  CAP. IX. SUPLETORIEDADE  
 

23.- No expresamente non sinalado neste Regulamento, ser de aplicacin o establecido nalexislacin local relativa s seus servicios, que en todo caso se adapatar. As mesmo deber de terse en conta a normativa sectorial, constituida polo Decreto 53/1989, 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sanitario das piscinas de uso colectivo, e as sas mdificacins, as como demis normativa que o mesmo se refire ou que sexa de aplicacin.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

Este Regulamento entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado ntegramente no B.O.P, sempre e cando transcurrira o prazo sinalado polo art. 65.2 por remisin do 70.2 da Lei 7/1985.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios