Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pla utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do domnio pblico local plas empresas explotadoras de telefonia mbil

Publicación provisional : 15-09-2009 BOP N 202 -- Publicación definitiva : 27-11-2009 BOP N 253
Redacción Aplicable desde 01-01-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 4.- SUCESORES E RESPONSABLES
 - Artigo 5.- EXENCINS E BONIFICACINS
 - Artigo 6.- BASE IMPOIBLE
 - Artigo 7. - TIPO IMPOSITIVO E COTA BSICA
 - Artigo 8. - PERODO IMPOSITIVO E REMUNERACIN DA TAXA
 - Artigo 9. - RXIME DE DECLARACIN E DE INGRESO
 - Artigo 10. - INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA. - ACTUALIZACIN DOS PARMETROS DO ARTIGO SEXTO. -
 - DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA. - MODIFICACIN DOS PRECEPTOS DA ORDENANZA E DAS REFERENCIAS QUE FAI NORMATIVA VIXENTE, CON MOTIVO DA PROMULGACIN DE NORMAS POSTERIORES. -
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 20 e 24.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Concello de VALDOVIO establece a taxa pola utilizacin privativa ou o aproveitamento especial constitudo no solo, subsolo ou voo das va pblicas municipais a favor de empresas explotadoras ou prestadoras de servizos de telefona mbil, que afectan a xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza, a cuxas normas atende o previsto no artigo 57 do mesmo texto legal.

   
  Artigo 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa reguladora da presente ordenanza, a utilizacin privativa e o aproveitamento especial do dominio pblico local constitudo no voo, solo ou subsolo das va pblicas municipais e outros terreos pblicos a favor de empresas explotadoras ou prestadoras de servizos de telefona mbil que afectan a xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza.

   
  Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades, a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, titulares das empresas explotadoras, distribuidoras e comercializadoras de servizos de telefona mbil que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza.

Considranse prestados dentro do termo municipal todos os servizos que, pola sa natureza, dependan do aproveitamento do voo, solo ou subsolo da va pblica ou que estean en relacin con estes.

   
  Artigo 4.- SUCESORES E RESPONSABLES  
 

Os supostos responsables, xa sexan subsidiarios ou solidariamente, sern os previstos na normativa tributaria.

   
  Artigo 5.- EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Non lle concedern mis exencins ou bonificacins que as expresamente previstas nas leis, ou nas derivadas da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artigo 6.- BASE IMPOIBLE  
 

Para determinar a conta da taxa por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico municipal por parte dos servizos de telefona mbil, que precisan utilizar a rede de telefona fixa instalada neste municipio, aplicaranse as seguintes frmulas de clculo:

Base Impoible:

A Base Impoible deducida da utilizacin do aproveitamento especial do dominio pblico polo servizo de telefona mbil, calclase:

BI = Cml x Nt + (NH x Cmm)

BI = 66,78 x 3.143 + (6.636 x 279,5) = 2.064.651.

Cota Tributaria / Operador = CE x CB

Sendo:

BI = Base Impoible

Cml = Consumo telefnico medio estimado, por unidade de urbana, corrixido polo coeficiente atribudo participacin da telefona mbil. O seu importe para o exercicio 2010 de 66,78 euros/ano.

Nt = Nmero de telfonos fixos instalados no municipio, no ano 2007. Nmero de habitantes 6.985 (31-12-2008).

Informe C.N.T.C. (Comisin Nacional de Telecomunicacins).

Uso telfonos por cada 1.000 habitantes = (6.985 x 450)/1.000 = 3.143

Resulta 3.143 telfonos fixos.

NH = 95% do nmero de habitantes empadroados no Municipio.

95% s / 6.985 = 6.636.

Cmm = Consumo medio telefnico e de servizos, estimado por telfono mbil, o seu importe para 2010, de 279 euros/ano.

Fonte C.N.T.C. (Comisin Nacional de Telecomunicacins)

Liquidacin taxa telefona mbil Concello de VALDOVIO

BI = 66,78 x 3.143 + (6.636 x 279,5) = 2.064.651 .

   
  Artigo 7. - TIPO IMPOSITIVO E COTA BSICA  
 

O tipo impositivo ser o 1,5% sobre a Base Impoible, calculada segundo o establecido no artigo 6.

Cota Tributaria:

A cota bsica global determnase aplicando o 1,5% sobre a Base Impoible.

CB =1,5% x s/BI

C.B. =1,5% sobre 2.064.651 = 30.969,76 

Por depreciacin a cota ser 30.969 euros.

Cota Tributaria / Operador = CE x CB

Sendo:

CE = Coeficiente atribuble a cada operador, segundo a sa cota de participacin no mercado, inclundo as modalidades de postpagamento e pagamento previo.

O valor da cota bsica (CB) para o 2010 de 30.969 euros.

Imputacin no mercado por operador (datos da memoria da Comisin do Mercado de Telecomunicacins para o ano 2007):

Para o 2010, o valor de CE e a cota tributaria a satisfacer por cada operador como segue:

OPERADOR

PORCENTAJE

MOVISTAR

45,00%

VODAFONE

30,50%

ORANGE

22,50%

YOIGO

0,91%

EUSKATEL

0,50%

RESTO OMV

0,59%

Aplicando estes porcentaxes cota tributaria resultante, que ascende 30.969 , resulta:

ENTES

CE %

CUOTA

MOVISTAR

45%

13.936

VODAFONE

30,5%

9.446

ORANGE

22,5%

6.968

YOIGO

0,91%

281

EUSKATEL

0,5%

155

RESTO OMV

0,59%

183

TOTAL

30.969

Para os efectos de determinar o coeficiente CE, os suxeitos pasivos podern probar ante o Concello, que o coeficiente real de participacin no exercicio 2009 foi inferior. Neste caso, as autoliquidacins trimestrais axustaranse aplicando o coeficiente acreditado polo obrigado tributario.

   
  Artigo 8. - PERODO IMPOSITIVO E REMUNERACIN DA TAXA  
 

O perodo impositivo coincide co ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cesamento na utilizacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local necesario para a prestacin da subministracin ou servizo, casos nos que proceder aplicar o rateo trimestral, conforme s seguintes regras:

a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota correspondente aos trimestres que restan por finalizar o exercicio, includo o trimestre en que ten lugar a alta.

b) No caso de baixas por cesamento de actividade liquidarase a cota que corresponda aos trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, inclundo aquel no que se orixine o cesamento.

   
  Artigo 9. - RXIME DE DECLARACIN E DE INGRESO  
 

As empresas operadoras de servizos de telefona mbil relacionados no artigo 7 desta Ordenanza debern presentar a autoliquidacin e efectuar o ingreso da cuarta parte resultante do que establece o devandito artigo nos meses de abril, xullo, outubro e decembro.

Outras empresas prestadoras de servizos de telefona mbil, presentarn a sa declaracin sobre a base dos parmetros establecidos no artigo 7 e tendo en conta o perodo de prestacin efectiva dos servizos durante o ano 2010.

   
  Artigo 10. - INFRACCINS E SANCINS  
 

1. A falta de ingreso da dbeda tributaria que resulta da autoliquidacin correcta da taxa, dentro dos prazos establecidos nesta Ordenanza, constite infraccin tributaria tipificada no artigo 191 da Lei xeral tributaria, que se cualificar e sancionar segundo dispn o mencionado artigo.

2. O resto de infraccins tributarias que se poidan cometer nos procedementos de xestin, inspeccin e recadacin desta taxa, tipificaranse e sancionaranse de acordo co que se prev na Lei xeral tributaria, no Regulamento xeral das actuacins e procedementos de xestin e inspeccin tributarias, aprobado polo Real decreto 1065/2007 e na Ordenanza xeral de xestin, inspeccin e recadacin dos ingresos de dereito pblico municipais.

3. A falta de presentacin de forma completa e correcta das declaracins e documentos necesarios para que se poida practicar a liquidacin desta taxa, constite unha infraccin tributaria tipificada no artigo 192 da Lei xeral tributaria, que se cualificar e sancionar segundo o dispn o mencionado artigo.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA. - ACTUALIZACIN DOS PARMETROS DO ARTIGO SEXTO. -  
 

As ordenanzas fiscais dos exercicios futuros podern modificar o valor dos parmetros Cml, Nt, NH e Cmm, se as procede.

Se non se modifica a presente ordenanza, continuarn sendo de aplicacin os parmetros establecidos para o exercicio 2010.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA. - MODIFICACIN DOS PRECEPTOS DA ORDENANZA E DAS REFERENCIAS QUE FAI NORMATIVA VIXENTE, CON MOTIVO DA PROMULGACIN DE NORMAS POSTERIORES. -  
 

Os preceptos desta ordenanza fiscal que, por razns sistemticas reproduzan aspectos da lexislacin vixente e outras normas de desenvolvemento, e aquelas nas se fagan remisins a preceptos desta, entenderanse que son automaticamente modificadas e/ou substitudas, no momento no que se produza a modificacin dos preceptos legais e regulamentarios de que traen causa.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da Corporacin provisionalmente na sesin ordinaria realizada o da 18 de Agosto de 2009, e definitivamente , logo da exposicin pblica, BOP de 15/09/2009 n 202, no Pleno do da 16 Novembro 2009 , e entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir de 1 Xaneiro 2010, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios