Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles

Publicación provisional : 16-12-2003 BOP N 287 -- Publicación definitiva : 29-06-2004 BOP N 147
Redacción Aplicable desde 27-11-2009

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1 : OBXECTO
 - ARTIGO 2 : TIPOS DE GRAVAME
 - ARTIGO 3: EXENCIN POR CRITERIOS DE ECONOMA E EFICIENCIA.
 - ARTIGO 3 BONIFICACIN PARA OS BENS INMOBLES QUE CONSTITAN O OBXECTO DA ACTIVIDADE DE EMPRESAS DE URBANIZACIN, CONSTRUCCIN OU PROMOCIN INMOBILIARIA
 - Disposicin final
   
  ARTIGO 1 : OBXECTO  
 

A presente Ordenanza grava o valor dos bens inmobles nos trminos establecidos no artigo a propiedade dos elementos determinantes da cota tributaria que se regulan nos artigo 62 da Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora das facendas Locais.

   
  ARTIGO 2 : TIPOS DE GRAVAME   redacciones
 

A. O tipo de gravame aplicable s bens inmobles urbanos queda fixado no 0,50 por cento.
B.
C.- Para todos os grupos de bens inmobles de caractersticas especiais: o 1,3 %.

   
  ARTIGO 3: EXENCIN POR CRITERIOS DE ECONOMA E EFICIENCIA.  
 

abeiro do disposto no artigo 63.4 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, establcese unha exencin a favor dos bens inmobles urbanos ou rsticos nos que a cota tributaria non exceda de un euro.

   
  ARTIGO 3 BONIFICACIN PARA OS BENS INMOBLES QUE CONSTITAN O OBXECTO DA ACTIVIDADE DE EMPRESAS DE URBANIZACIN, CONSTRUCCIN OU PROMOCIN INMOBILIARIA  
 

Tern dereito a unha bonificacin do 50 % sobre a cota ntegra do imposto, sempre que as se solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitan o obxecto da actividade de empresas de urbanizacin, construccin e promocin inmobiliaria tanto de obra nova coma de rahabilitacin equiparabla a sta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

1- O prazo de aplicacin desta bonificacin abranguer desde o perodo impositivo seguinte remate das mesmas, sempre que durante este tempo se realicen obras de urbanizacin ou construccin efectiva, sen que, en ningun caso, a bonificacin poida aplicar a mis de tres perodos impositivos.

2- Para o goce desta bonificacin, os interesados debern presentar escritos dirixidos Excmo. Sr. Presidente da Deputacin Provincial de

A Corua durante o ano correspondente inicio das obras, debendo achegar a seguinte documentacin:

- Copia do recibo do imposto sobre bens inmobles, correspondente inmoble que se refire a solicitude de exencin. No caso de que non se despoa do mesmo, certificacin expedida pola Xerencia Territorial do Catastro de A Corua-Provincia, no que se faga constar a referencia catastral do referido inmoble.

- Certificado da concesin da preceptiva licencia municipal que autorice a realizacin das obras.

- Certificado do tcnico-director das obras de construccin, visado polo Colexio Oficial competente, no que se indique a data de inicio das obras.

- Documentacin que acredita que e o inmoble para o que se solicita a bonificacin non figura entre os bens do inmovilizado da empresa: cdula de cualificacin provisional, no caso de vivendas de proteccin oficial, fotocopia do derradeiro balance de situacin presentado ante Facenda ou certificado do censor xurado de contas, no que se faga constar tal circunstancia.

- Documentacin pola que se acredite que os inmobles s que afectan as obras constiten o obxecto da empresa de urbanizacin, construccin ou promocin inmbiliaria: fotocopia dos Estatutos sociais ou fotocopia da declaracin de alta no imposto sobre actividades econmicas.

3- vista da documentacin presentada, Excma. Deputacin Provincial dictar resolucin concedendo ou denegado a bonificacin solicitada. A bonificacin concedida s ter efectos para o perido impositivo seguinte inicio das obras, debendo solicitarse expresamente a sa prrroga para os dous perodos impositivos seguientes, achegando a documentacin que acredite que se seguen a cumpri-los requisitos establecidos.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do da un de xaneiro do ano 2009, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios