Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - Ordenanza fiscal nm. 2.4, reguladora da taxa por licenzas de apertura de establecementos

Publicación provisional : 17-11-2009 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 31-12-2009 BOP N 274
Redacción Aplicable desde 01-01-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Exencins e bonificacins
 - Artigo 7. Remuneracin
 - Artigo 8. Declaracin
 - Artigo 9. Liquidacin e ingreso
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1.985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade con o disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por Licenzas de Apertura de Establecementos", que rexer tanto pola presente Ordenanza Fiscal, como no seu caso, pola a xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin, as normas da cal atenden ao prevido no artigo 57 e concordantes do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a determinar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas e Regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 de Regulamento de Servizos de Corporacins Locais.

2. Para tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin destas.

d) O cambio de razn social permanecendo invariable a actividade.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil, ou local, toda edificacin habitable, estea ou non aberta ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Dedquese ou poida dedicarse ao exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artes, da construcin, comercial e de servizos que estea suxeita ao Imposto sobre Actividades Econmicas.

b) Anda sen desenvolverse aquelas actividades sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, garaxes, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver, ou no seu caso, desenvlvase en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase, ags para actividades temporales, en funcin ca cota do IAE, ponderada polos coeficientes correctores sinalados a continuacin

CONCEPTO

Cota Euros

1. Licenzas de establecementos suxeitos a Avaliacin Ambiental ou o Reglamento de Actividades Recreativas e espectculos

Sobre o resultado de aplica-los anteriores coeficientes, aplicarase un ndice que pondere a situacin do local, de acordo coa categora da ra segundo a clasificacin vixente las va pblicas a efectos fiscales, segundo o seguinte cadro:

2,5

2. Licenzas de establecementos non suxeitos a Avaliacin Ambiental nin o Reglamento de Actividades Recreativas e espectculos

(Para actividades grupo 1, 3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 do Anexo III do Decreto 133/2008 de 12 de xuo)

1,5

3. Coeficiente por superficie: Os importes das tarifas dos Epgrafes 1 e 2 anteriores aplicarse o coeficiente de acordo coa superficie UTIL do local, dacordo coa seguinte escala:

Hasta 50 m.2................................................................................................. 0,8

De 51 a 100 m.2............................................................................................ 1,0

De 101 a 200 m.2.......................................................................................... 1,2

De 201 a 500 m.2.......................................................................................... 1,5

De 501 a 1.500 m.2....................................................................................... 1,6

De 1.501 a 3.000 m.2.................................................................................... 1,7

De 3.001 a 10.000 m.2.................................................................................. 1,8

De 10.001 a 20.000 m.2................................................................................ 1,9

Licenzas por actividades de carcter temporal (espectculos pblicos, circos, parques de atraccins e anlogos)

a. Por prazo nn superior a 6 meses

450,00

b. Por prazo nn superior a 15 das

250,00

En todo caso, os dereitos por outorgamento das preceptivas licenzas con carcter mnimo, esixirse unha cota de 90,00

Os cambio de titularidade de licencias de aperturas supondrn una taxa fixa de 90,00

2. A cota tributaria esixirase por unidade de local, considerndose, en todo caso, como locais separados:

a. Os que as estiveran por ras, camios ou paredes continuas, sen oco de paso nestas.

b. Os situados nun mesmo edificio ou edificios contiguos que tean portas diferentes para o servizo do pblico e se achen divididos en calquera forma perceptible, anda cando para o seu dono se comuniquen interiormente.

c. Os departamentos ou seccins dun local nico, cando estando dividido en forma perceptible poidan ser doadamente illados e neles se exerza distinta actividade.

d. Os pisos dun edificio, tean ou non comunicacin interior, salvo cando neles se exerza a mesma actividade por un solo titular.

e. Os postos, caixns e compartimentos nas feiras, mercados ou exposicins permanentes, sempre que se achen illados ou independentes para a colocacin e venda dos xneros, anda que existan entradas e sadas comns a todos eles.

Teranse, as mesmo, en conta as seguintes normas en canto determinacin dos locais obxecto da presente taxa:

a. Considerarase a existencia de locais separados cando nun local nico se exerzan actividades que sexan obxecto polo seu titular de administracin ou contabilidade distinta.

b. Cando se trate de fabricantes que efectuen as fases de fabricacin dun determinado produto en instalacins non situadas dentro dun mesmo recinto, considerarase o conxunto de todas elas como un solo local. Este criterio de unidade de local aplicarase tamn naqueles casos nos que as instalacins dun establecemento de hospedaxe ou depsito non estean situadas no mesmo recinto.

c. Cando un ben destnese conxuntamente a vivenda e ao exercicio dunha actividade, s ter a consideracin de local a parte do ben na que, efectivamente, se exerza a actividade de que se trate, as como a parte proporcional daqueles elementos que non poidan ser susceptibles de separacin entre os dous usos do ben.

d. En todos os casos, aos efectos do cmputo da superficie do local, se ter en conta toda a que estea dedicada actividade, e includos os anexos que se entenda que forman parte do local principal, nos termos definidos no artigo 2 da presente Ordenanza.

3. Nos casos de variacin ou ampliacin de actividade a desenvolver no establecemento suxeito, da cota que resulte por aplicacin dos apartados anteriores deste artigo, deducirase o devengar por este concepto tributario con ocasin da primeira apertura e de ulteriores variacins ou ampliacins da actividade, as como da ampliacin do local. A cantidade a ingresar ser a diferenza resultante, cun mnimo de 100 euros.

4. En caso de desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin de licenza, as cotas a liquidar sern o 10 por 100 das sinaladas no nmero anterior, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente.

5. As cotas resultantes por aplicacin das tarifas includas no apartado 1 do presente artigo, incrementaranse nun 50 por 100 cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen a remuneracin. Para estes efectos, considerarase que a tramitacin adquiriu tal carcter cando, logo de solicitude de interesado, o rexistro de sada do documento correspondente tea data anterior aos quince das hbiles seguintes contados a partir do seguinte a aquel en que tea lugar a entrada da solicitude de urxencia no rexistro municipal.

   
  Artigo 6. Exencins e bonificacins  
 

So admitiranse vos beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7. Remuneracin  
 

1. Devengarse a Taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza de apertura.

2. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo ningn, pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza. Iso sen prexuzo do establecido no apartado 4 do artigo 5 da presente Ordenanza.

   
  Artigo 8. Declaracin  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn no Rexistro Xeral a oportuna solicitude con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local e acompaando o xustificante de ingresar directamente na Tesourara municipal ou en entidade colaboradora, o importe dos dereitos correspondentes, conforme determina a presente ordenanza fiscal.

2. Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura varisese ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou altersense as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben amplisese o local inicialmente previsto, estas modificacins habern de poer en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

4.-Os servicios tcnicos comprobarn e investigarn as solicitudes e documentacin aportadas polos interesados, concedndose as autorizacins de non atopar diferencias cos pedimentos das licencias.

5.-Se existisen diferencias, notificaranse as mesmas aos interesados e efectuaranse, de ser o caso, as liquidacins complementarias que procedan, concedndose as autorizacins unha vez que os interesados corrixan as diferencias e realicen os ingresos complementarios que procedan.

   
  Artigo 9. Liquidacin e ingreso  
 

1. Segundo o prevido no artigo 27 do citado Texto Refundido, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo presentarse simultaneamente coa oportuna solicitude, non facultando o peticionario para realizar a actividade solicitada, que s poder levarse a cabo cando se obtea a correspondente licenza.

2. Os escritos recibidos polos condutos distintos do Rexistro Municipal, a que fai referencia o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, que non vingan acompaados do xustificante de ingreso dos dereitos correspondentes, sern admitidos provisionalmente pero non poder drselles curso sen que se emende a deficiencia ao fin da cal se requirir ao interesado para que no prazo de dez das contados a partir do seguinte a aquel en que lle sexa notificado o devandito requirimento, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo, se tern os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude, previos os trmites oportunos.

3. En todo caso, unha vez iniciado o expediente, a Administracin municipal poder comprobar a realidade dos datos achegados polo interesado as como calquera outros que haxan de servir de base para o clculo dos dereitos correspondentes e, vista dos resultados de tal comprobacin, practicar a liquidacin oportuna, con deducin do, se o caso, ingresado mediante autoliquidacin.

4. A prctica da liquidacin, no seu caso, o sen prexuzo da potestade administrativa para a inspeccin dos datos declarados ou da actividade desenvolvida realmente polo suxeito pasivo, e para a aplicacin de sancins, se iso houbera lugar.

5. Todas as liquidacins que se practiquen como consecuencia da regulado nos apartados anteriores sern notificadas aos obrigados ao pagamento, para o seu ingreso nas arcas municipais a travs de entidade colaboradora correspondente, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala a Lei Xeral Tributaria e normas ditadas no seu desenvolvemento

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que por estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e na normativa regulamentaria ditada en desenvolvemento desta ltima.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A partir da aplicacin da presente Ordenanza Fiscal, quedan derrogadas cantas disposicins de igual ou inferior rango opanse ao disposto nesta, e en especial a Ordenanza reguladora da Taxa por Licenzas de Apertura de Establecementos publicada definitivamente no BOP 295 de 24 de decembro de 2007.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2010, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios