Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - Ordenanza fiscal nm. 2.6, reguladora da taxa pola participacin en probas selectivas

Publicación provisional : 17-11-2009 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 31-12-2009 BOP N 274
Redacción Aplicable desde 01-01-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito imponible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Exencions e bonificacions
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Devengo
 - Artigo 7. Xestin
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

De conformidade co previsto no Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que aprbase o texto Refundido da lei das facendas locais, este Concello establece a seguinte taxa pola participacin en probas selectivas de acceso o Concello de Cedeira, que se rexer, no seu caso, pola presente Ordenanza e pola Ordenanza Xeral de Gestin, Recaudacin e Inspeccin dos tributos e dems ingresos de dereito pblico, e dems normativa de aplicacin.

   
  Artigo 2. Feito imponible  
 

Constitue o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenrolada con motivo da celebracin de oposicions, concursos ou calesquera probas selectivas de acceso Concello de Cedeira ou, no seu caso, organismos autnomos ou sociedades mercants propiedade do Concello, sexan en como funcionario de carreira ou persoal fixo ou ben para postos interinos ou bolsas de traballo, sen que estean incluidos os derivados da seleccin de programas de fomento de emprego e de similar natureza.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuientes as persoas fsicas que soliciten a participacin nos procedimientos de seleccin de persoal a que fai referencia o artigo 2 da presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 4. Exencions e bonificacions  
 

Estarn exentas do pago da tasa as persoas con discapacidade igual ou superior 33 por 100.

   
  Artigo 5. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo o grupo ou categora laboral da praza que se pretenda acceder, en funcin da titulacin esixida para a mesma, e dacordo cas tarefas siguiente:

CONCEPTO

Importe Euros

1. Probas de acceso o Grupo A1 ou categoras de persoal laboral asimilables.

30,00

2. Probas de acceso o Grupo A2, B ou categoras de persoal laboral asimilables.

20,00

3. Probas de acceso o Grupo C1 e C2 ou categoras de persoal laboral asimilables

15,00

4. Probas de acceso o Grupo E ou categoras de persoal laboral asimilables ou outros non tarefados expresamente

10,00

2. No caso de procesos de promocin interna ou convocatorias exclusivamente para bolsas de traballo, devengarase como cota tributaria o 50 por 100 das tarefas sinaladas no apartado 1.

   
  Artigo 6. Devengo  
 

Devengase a taxa e nace a obriga do seu pagamento cando se inicie a actividade administrativa que constitue o feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin de la oportuna solicitude de participacin en probas selectivas convocadas por este Concello.

   
  Artigo 7. Xestin  
 

1. A Taxa exigirse en rxime de autoliquidacin. A estos efectos, as instancias solicitando a participacin en probas selectivas de personal debern vir acompaadas do xustificante de ingreso nas entidades colaboradoras correspondentes do importe de la taxa correspondiente.

2. O importe da presente Taxa no poder ser devolto mis que no caso de no seren admitido s probas selectivas pola falta dalgn dos requisitos exigidos para tomar parte nas mesmas.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2010, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios