Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - Ordenanza reguladora do outorgamento de licencias de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios

Publicación provisional : 12-12-2000 BOP N 283 -- Publicación definitiva : 12-12-2000 BOP N 283
Redacción Aplicable desde 13-12-2000

Redacciones Redacciones
 - PRIMEIRO
 - Artigo 1. .
 - Artigo 2. .
 - Artigo 3. .
 - Artigo 4. .
 - Artigo 5. .
 - Artigo 6. .
 - Artigo 7. .
 - Artigo 8. .
 - Artigo 9. .
   
  PRIMEIRO  
 

A presente ordenanza ten por obxecto establecer no municipio de Teo os requisitos e o procedemento para o outorgamento das licencias de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios, e a modificacin de uso dos mesmos, de conformidade co disposto no artigo 168.1 da Lei 1/97, do 24 de marzo, do solo de Galicia, e artigo 21.2A) do Regulamento de servicios das corporacins locais.

   
  Artigo 1. .  
 

Para os efectos desta ordenanza teen a natureza de edificios as obras de nova planta as como a ampliacin ou reforma de estructuras dos xa existentes, realizadas abeiro dunha licencia urbanstica.

   
  Artigo 2. .  
 

A licencia de primeira utilizacin ou ocupacin ten por finalidade exclusiva o comprobar que:

a) O edificio e no seu caso a urbanizacin realizada simultaneamente, realizronse conforme proxecto tcnico e licencia concedida.

b) Rene as condicins tcnicas de seguridade, salubridade e ornato pblico.

c) O edificio pode destinarse a determinado uso.

d) O constructor repuxo, de telos danado, os elementos e equipamentos urbansticos.

   
  Artigo 3. .  
 

1.-Os interesados en obter licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dun edificio, presentarn unha solicitude dirixida alcalde do Concello de Teo cos requisitos do artigo 70 da Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e de procedemento administrativo comn, identificndose con toda claridade o edificio respecto do que se solicita a licencia.

2.-A dita solicitude debern acompaa-los seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada da preceptiva licencia de obra de nova planta, reforma de estructura ou ampliacin.

b) Certificado da finalizacin da obra, e de se-lo caso, da urbanizacin, conforme proxecto tcnico aprobado, expedido por tcnico competente, na que se deber facer constar que o inmoble rene as condicins necesarias para ser ocupado

c) Xustificante de ter solicitado a alta no imposto de bens inmobles de natureza urbana.

d) Xustificante de ter aboada a taxa municipal.

   
  Artigo 4. .  
 

A competencia para o seu outorgamento est atribuda Alcalda, en virtude do artigo 21.q) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de rxime local, segundo redaccin dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, sen prexuzo da posible delegacin que se efecte noutro rgano municipal.

   
  Artigo 5. .  
 

O procedemento impulsarase de oficio en tdolos seus trmites, ordenndose e instrundo conforme disposto na Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

   
  Artigo 6. .  
 

1.-Polos servicios tcnicos municipais, previa visita de inspeccin, emitirase informe no que se far constar se a obra se fixo consonte o proxecto tcnico e licencia urbanstica concedida, se foron debidamente restaurados os elementos urbansticos e equipamento urbano que puideron quedar afectados como consecuencia das obras; se rene as condicins de seguridade, salubridade e ornato pblico e se o edificio apto para o uso a que se destina.

2.-Se se comprobasen diverxencias entre o realizado e o proxecto sobre o que recaeu a concesin da licencia de obras, farase constar no informe tcnico a clase de infraccin cometida, e a sa posible legalizacin.

3.-As mesmo indicarase, para os efectos da concesin da licencia de primeira ocupacin, se o edificio rene as condicins de habitabilidade e hixiene s para os efectos de autoriza-la contratacin dos servicios de auga, gas, electricidade e anlogos, sen prexuzo da tramitacin do correspondente expediente sancionador.

Neste caso, a concesin da licencia de primeira ocupacin realzase co nico fin de permitir unha ocupacin do inmoble basendose en que o mesmo rene as condicins mencionadas, e sempre que a obra fose legalizable.

   
  Artigo 7. .  
 

1.-A solicitude de licencia deber resolverse no prazo dun mes.

2.-Os informes e dictames servirn de motivacin resolucin cando se incorporen ou axunten texto da mesma.

   
  Artigo 8. .  
 

Se vencese o prazo para resolver sen terse dictado resolucin expresa, considerarase concedida de acordo co disposto no artigo 43.2 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e de procedemento administrativo comn, segundo redaccin da Lei 4/99, do 13 de xaneiro.

   
  Artigo 9. .  
 

1.-Prohbese s titulares do edificio a sa ocupacin, sen ter obtido a licencia de primeira utilizacin ou ocupacin.

2.-Nos alleamentos totais ou parciais do inmoble construdo, farase constar de forma fidedigna s adquirentes a carencia da licencia de primeira ocupacin, se esta non se obtivese tempo do alleamento.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios