Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - Regulamento sobre as normas para a expedicin de tarxetas de estacionamento para persoas con minusvala no Concello de Abegondo

Publicación provisional : 16-12-2009 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 08-03-2010 BOP N 44
Redacción Aplicable desde 26-03-2010

Redacciones Redacciones
 - 1. OBXECTO
 - 2. TITULARES
 - 3. DOCUMENTACIN A PRESENTAR
 - 4. PROCEDEMENTO
 - 5. INDICADORES PARA A CORRECTA UTILIZACIN DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO
 - 6. CADUCIDADE DAS TARXETAS
 - 7. DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I: SOLICITUDE DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO
   
  1. OBXECTO  
 

O presente regulamento ten por obxecto a regulamentacin da expedicin polo Concello de Abegondo das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvala, ao abeiro do disposto nos artigos 27,2 da Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia, e 50.2 e 53.1 do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  2. TITULARES  
 

a) Teen dereito a que se lles expida a tarxeta de estacionamento todas aquelas persoas que estando empadroadas neste municipio, presenten problemas graves de mobilidade con documento acreditativo da sa situacin, con carcter persoal e intransferible, coa finalidade de favorecer o uso de transportes privados e para que o seu titular poida gozar de facilidades de estacionamento relacionadas coa devandita tarxeta.

b) Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa fsica poder utilizala en calquera vehculo en que se traslade, sexa ou non da sa propiedade e sexa titular o conductor do vehculo ou non. Cando se faga uso dos dereitos que outorga esta tarxeta colocaranse nun lugar visible do vehculo.

   
  3. DOCUMENTACIN A PRESENTAR  
 

- Solicitude debidamente cumprimentada

- D.N.I. do titular da tarxeta

- Certificado de empadronamento

- Unha fotografa tamao carn

- Certificado de minusvala actualizado e expedido polos equipos de estimacin da Xunta de Galicia ou polos autorizados noutras comunidades autnomas, e neste debe figurar se se recoecen ou non dificultades graves de mobilidade. No caso de que no certificado de minusvala non conste este dato, o interesado a travs do departamento de servizos sociais do Concello, far a peticin oportuna dirixida ao EVO correspondente, co fin de que lle sexa estimado o seu problema de mobilidade.

   
  4. PROCEDEMENTO  
 

A solicitude presentarase no departamento de servizos sociais do Concello, xunto coa documentacin necesaria.

Presentada a solicitude, sta rexistrase no rexistro xeral do Concello.

O/A traballador/a social remitir copia ao EVO para informe preceptivo e vinculante para a resolucin do procedemento, en caso de que o certificado de minusvala que presente o solicitante non indique a imposibilidade de facer uso do transporte pblico.

Unha vez recibido informe do EVO, o departamento de servizos sociais emitir informe-proposta que se elevar Alcalda, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

A resolucin ser notificada ao/ interesado/a de acordo co procedemento establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

   
  5. INDICADORES PARA A CORRECTA UTILIZACIN DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO  
 

A tarxeta, unha vez concedida, ser asinada polo/a titular, que deber plastificala. Cando se utilice, colocarase na parte dianteira do vehculo, de maneira que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.

A tarxeta persoal e intransferible e d dereito utilizacin das correspondentes prazas de estacionamento destinadas para uso exclusivo das persoas con minusvala en todo o territorio da Comunidade Autnoma de Galicia.

O Concello establecer reserva con carcter permanente das prazas de aparcamento debidamente sinalizadas para vehculos que transporten s persoas titulares destas tarxetas. Situaranse prximas aos pasos de pens dentro as zonas destinadas a aparcamentos de vehculos lixeiros, ben sexan interiores ou subterrneos.

   
  6. CADUCIDADE DAS TARXETAS  
 

A tarxeta ter unha validez de dez anos de duracin, ags nos casos en que o certificado de minusvala indique prazos de revisins previstos.

Un mes antes de que caduque a tarxeta, o titular deber solicitar unha nova, tendo a obriga de entregar a anterior no momento de recibir a actualizada. Seguirase o mesmo procedemento que se segue para o outorgamento da tarxeta inicial.

O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continan vixentes, polo que poder requirir aos/s solicitantes, en calquera momento, para que acheguen probas actualizadas de ditas condicins.

Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada aos servizos sociais no prazo mximo e improrrogable de un mes; de non ser as, o Concello poder anular a sa vixencia.

   
  7. DISPOSICIN FINAL  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e transcorra o prazo de 15 das hbiles previsto no aetigo 65.2 da devandita lei, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXO I: SOLICITUDE DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO  
 

DATOS DO/A SOLICITANTE:

Don/Dona ________________________________

D.N.I. __________, telfono _______________

domicilio_____________________________

municipio ____________________________, cdigo postal ________________________

DATOS DO/A BENEFICIARIO:

Don/Dona ________________________

D.N.I. ___________, telfono ___________

domicilio___________________________

municipio ___________________________, cdigo postal ________________________

EXPN:

 Que ten recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico e as figura no certificado emitido polo equipo de valoracin e orientacin (EVO) correspondente.

 Que est recoecido/a como minusvlido/a ( ....... %), pero no certificado non aparece expresamente recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico polo Equipo de Valoracin e Orientacin correspondente.

 Que ten graves problemas de mobilidade pero non ten a condicin de minusvlido/a por non estar recoecido polo Equipo de Valoracin e Orientacin correspondente.

 Que beneficiario/a dunha tarxeta de estacionamento expedida polo Concello de ......... e xa solicitou o traslado do expediente.

SOLICITA:

Que lle sexa expedida a tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, segundo o modelo establecido no Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras da Comunidade Autnoma de Galicia, comprometndose a cumprir as normas que regulan a sa expedicin.

Abegondo, ............ de .......................................... de 20........

Asdo.:

Sr. Alcalde do Concello de Abegondo

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios