Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedicin de licenzas de apertura de establecemento

Publicación provisional : 11-03-2010 BOP N 47 -- Publicación definitiva : 30-04-2010 BOP N 80
Redacción Aplicable desde 02-05-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito impoible
 - Artigo 3.-Devengo
 - Artigo 4.-Suxeito pasivo
 - Artigo 5.-Beneficios fiscais
 - Artigo 6.- Base impoible e Cota tributaria
 - Artigo 7.-Normas de xestin
 - Artigo 8.-Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

De conformidade c disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do Rxime Local, e, cs artigos 20 a 27 e 57 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, estabrcese a Taxa por expedicin de licenzas de apertura de establecementos , que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, pola Lei Xeral Tributaria e demais normas que a desenvolven.

   
  Artigo 2.-Feito impoible  
 

1.-Constite o feito impoible desta taxa, a realizacin da actividade administrativa municipal tendente a comprobar que se dan as condicins estabrecidas na lexislacin e nas Ordenanzas Municipais para a apertura de establecementos comerciais ou industriais, tanto se esta actividade se produce como consecuencia dunha peticin do interesado, como se se orixina por comprobacins ou inspeccins da apertura sen que o titular tivese solicitado ou obtido a licenza.

2.-Aos efectos da aplicacin deste tributo, se considera como apertura, estando por tanto suxeito ao pago da taxa:

a) Os primeiro establecementos

b) Os traslados de locais.

c) Os cambios de actividade desenvolta en locais, anda que contine o mesmo titular, ou a ampliacin das actividades exercidas no establecemento.

d) Os traspasos, transmisins, cesins,cambios de forma societaria, unins e fusins de empresas e cambios de denominacins social.

3.-Enterase por establecemento, que require a obtencin de licenza para a sa apertura:

a) Os locais adicados ao exercicio habitual do comercio. Se presumir dita habitualidad nos casos a que se refire a lexislacin mercantil e fiscal, e, especficamente, cando a realizacin da actividade est suxeita a tributacin polo IAE.

b) Os locais nos que se desenvolva unha actividade econmica de carcter comercial, industrial, de servizos, profesional ou artstica.

c) Toda edificacin habitable cuxo destio principal non sexa a vivenda, e que se dedique a:

-Casinos ou crculos adicados ao esparcimento ou recreo dos seus membros ou asociados.

-Depsito ou almacn, anda que est pechado ao pblico.

-Actividades que, tendo ou non un fin lucrativo, impliquen a presencia habitual de persoas no local.

-Locais nos que se realicen usos e actuacins contempladas no Regulamento de Actividades Molestas, Nocivas, Inslubres ou Perigosas.

-Locais e recintos nos que se realicen espectculos pblicos.

-Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao pblico, onde se exerzan actividades artsticas, profesionais ou de ensino con fins lucrativos e suxeitas ao IAE.

   
  Artigo 3.-Devengo  
 

Devengase a taxa e nace a obriga de contribur:

a) dende que, ao solicitar a licenza, se inicia a actividade administrativa.

b) Non existindo solicitude do interesado, dende que a Administracin tea coecemento de que se realiza a actividade no establecemento e se inicie un expediente de inspeccin, de denuncia ou de calquer outro procedemento lextimo.

   
  Artigo 4.-Suxeito pasivo  
 

1.- suxeito pasivo, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da LXT, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou que se desenvolve no establecemento.

2.-Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da LXT.

3.-Sern responsables subsidiarios, os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e c alcalce que sinala o artigo 43 da LXT.

   
  Artigo 5.-Beneficios fiscais  
 

Unicamente se aplicarn os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei ou nos tratados internacionais.

   
  Artigo 6.- Base impoible e Cota tributaria  
 

1.-Se considerar base impoible o importe da cota tributaria resultante do IAE, con independencia de que est ou non exento do seu pago.

A cota tributaria ser o resultado de aplicar base impoible, o tipo de gravmen do 50%.

   
  Artigo 7.-Normas de xestin  
 

A liquidacin da taxa se realiza no momento da solicitude da licenza, que se concede mediante acordo da Xunta de Goberno Local, a licenza retrase unha vez comprobado o ingreso efectivo da taxa.

   
  Artigo 8.-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que lle correspondan , estarase ao disposto nos artigo 178 e ss. da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor a partires do da seguinte ao da sa publicacin no Boletn oficial da provincia, e manter a sa vixencia en tanto non sexa derogada ou modificada expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios