Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Regulamento municipal da prestacin do servizo de axuda no fogar

Publicación provisional : 15-01-2010 BOP N 09 -- Publicación definitiva : 14-06-2010 BOP N 110
Redacción Aplicable desde 01-07-2010 hasta 20-04-2015 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Obxecto e Definicin
 - Artigo 2.- Obxectivos
 - Artigo 3.- Contido do Servizo
 - Artigo 4.- Persoas Destinatarias
 - Artigo 5.- Modalidades de Acceso Servizo
 - Artigo 6.- Intensidade e Horarios do Servizo
 - Artigo 7.- Criterios de Organizacin e Procedemento
 - Artigo 8.- Procedemento de Acceso e Documentacin
 - Artigo 9.- Tramitacin
 - Artigo 10.- Requisitos
 - Artigo 11.- Prazo de presentacin de solicitudes
 - Artigo 12.- Profesionais do servizo
 - Artigo 13.- Dereitos das persoas usuarias do servizo
 - Artigo 14.- Obrigas das persoas usuarias do servizo
 - Artigo 15.- Obrigas do persoal do Servizo Municipal de Axuda no Fogar
 - Artigo 16.- Causas de extincin, modificacin ou suspensin temporal do servizo
 - RXIME ECONMICO E FINANCIEIRO
 - Artigo 17.- Financiamento do servizo
 - Artigo 18.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do SAF
 - Artigo 19 .- Participacin no financiamento do servizo das persoas usuarias
 - Artigo 20.- Baremo de Puntuacin total
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - ANEXO III
 - ANEXO IV
   
  Artigo 1.- Obxecto e Definicin  
 

A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Catoira, como prestacin bsica de actuacin do Servizos Sociais Comunitarios, inserta nun sistema integrado de Servizos Sociais, de carcter complementario e transitorio, con planificacin, coordinacin e control pblico.

O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, con carcter preventivo, educativo e rehabilitador, naquelas situacins que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar, facilitando a permanencia no seu propio entorno de convivencia, garantindo unha mellor calidade de vida e evitando ou retardando a sa posible institucionalizacin.

O Servizo de Axuda no Fogar constite un conxunto de intervencins profesionais, que teen por obxecto a atencin de situacins de dependencia no entorno do domicilio habitual dos/as usuarios/as, fomentado a autonoma persoal e favorecendo a complementariedade da familia e das redes da apoio mesma. Este conxunto de intervencins sern realizadas por persoal cualificado e sempre coa supervisin tcnica por parte do servizos sociais comunitarios do concello.

A finalidade do SAF a prestacin de atencins e coidados de carcter persoal, domstico, psico-social, educativo e preventivo, orientado a facilitar s usuarios/as a autonoma persoal suficiente no seu medio habitual, mentras isto sexa posible e conveniente.

   
  Artigo 2.- Obxectivos  
 

O Obxectivo xeral do SAF promover unha mellor calidade de vida das persoas, potenciando a sa autonoma e unhas condicins axeitadas de convivencia no seu propio contorno familiar e sociocomunitario.

Obxetivos Especficos:

- Favorecer a permanencia das persoas e unidades de convivencia con limitacins de autonoma persoal no seu contorno habitual o maior tempo posible e coa maior calidade de vida.

- Previr situacins de crise persoal ou familiar, prestando un conxunto de atencins a aquelas persoas que se atopan en situacins de carencia de autonomia ou autovalemento.

- Evitar ou retrasar o ingreso das persoas en centros residenciais, sempre que as circunstancias o fagan posible

- Optimizar as destrezas, capacidades e habilidades persoais e familiares que permitan o mximo grao de autonoma.

- Contribuir creacin de hbitos axeitados para garantir unha condicins de vida dignas.

- Promover cambios favorables na dinmica familiar.

- Apoiar e complementar familia en situacins de sobrecarga derivadas da atencin as persoas dependentes ou de crise familiar.

- Prestar atencin, apoio e intervencins de carcter socio educativo a unidades familiares con menores a cargo en situacins de risco e/ou con atencins deficitarias, ou ben noutras situacins obxecto de intervencin social.

- Facilitar s coidadores familiares a dispoibilidade de tempo para actividades de carcter persoal que tean que realizar fora do domicilio.

- Promocionar outras formas de apoio sociocomunitario e do voluntariado social.

   
  Artigo 3.- Contido do Servizo  
 

O SAF ten consideracin de prestacin bsica, que ofrecer unha atencin integral e polivalente s/s usuarios/as, abarcando a cobertura de diferentes necesidades da persoa e/ou familia, apoiando e fomentando os aspectos de relacin humana, a autoestima e a mellora das condicins de vida.

Todas as atencins e distintas actividades s que fai referencia este artigo desenvolveranse reforzando e complementando as capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, non eliminando nin substitundo as actividades que a persoa usuaria poida realizar e en ningn caso suplantara as responsabilidades familiares.

As actividades que se van a desenvolver dende o SAF podern ser complementarias a outras intervencins realizadas polos/as distintos/as profesionais doutros programas e proxectos dos Servizos Sociais.

Para a realizacin das diversas atencins para desenvolver dende o SAF, a persoa usuaria deber dispor ou proverse dos medios necesarios, contando se preciso, co apoio e asesoramento dos Servizos Sociais Comunitarios.

De conformidade coa valoracin tcnica realizada polos Servizos Sociais Comunitarios, podern prestarse os seguintes tipos de atencin , dacordo coa seguinte tipoloxa:

1.- Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria:

Comprende as tarefas dirixidas especificamente persoa usuaria cando esta non poida realizalas por si mesma ou precise de apoio para levalas a cabo:

- Asistencia para levantarse o deitarse

- Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

- Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

- Supervisin do estado de sade, se procede, da administracin da medicacin prescrita por facultativos.

- Apoio ou axuda para cambios posturais, mobilizacins, orientacins espacio-temporais.

- Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

- Adestramento na realizacin das actividades da vida coti no entorno domstico que potencien a autonomia do/a usuario/a.

- Acompaamento fora do fogar para acudir a consultas, tratamentos ou a outras actividades de coio e/ou convivencia social.

- Apoio na realizacin de xestins necesarias ou urxentes.

2.- Atencins das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

- Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

- Compra de alimentos e outros productos de uso comn.

- Preparacin de alimentos.

- Lavado, coidado das prendas de vestir e pasar o ferro.

- Coidados bsicos da vivenda.

- Calquera outra tarefa necesaria para o normal funcionamento do domicilio do/a usuario/a, referenciada no proxecto individual de intervencin.

Este tipo de atencins poder ser facilitado en parte,se o caso, por programas especificos de lavandera ou alimentacin a domicilio.

3.- Atencins de carcter psicosocial: que favorezan a participacin familiar e co entorno,as como de apoio ao desenvolvemento de capacidades persoais tales como a afectividade, a convivencia na estructura familiar, facilitar actividades de ocio no propio fogar, apoio e orientacin nos cambios da dinmica e estructuracin familiar, a integracin na comunidade, de acompaamento fora do fogar, de apoio para a realizacin de xestins bsicas como facer a compra ou ira ao mdico, etc.

4.- Atencins de carcter socioeducativo:

Son aquelas intervencins formativas, entre outras, a adquisicin de hbitos e habilidades e de organizacin, tales como: cambios de hbitos de orde e limpeza, apoio na organizacin do orzamento familiar, prctica en habilidades sociais, organizacin domstica, apoio no manexo da correspondencia, do telfono, etc.

5.-Atencins de carcter tcnico e complementario:

Son as actuacins que poidan ser necesarias ben para a posta en funcionamento do servizo, ben para que contine en condicins idneas ou para permitir unha atencin inmediata en situacins de crise ou emerxencia tales como:

* Prestacins de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia ou similiares.

* Adaptacins funcionais do fogar.

* Prestacins de axudas tcnicas.

* Servizo de podoloxa, fisioterapia ou terapia ocupacional.

En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo SAF:

- A realizacin de actividades domsticas que non fosen incluidas no proxecto de intervencin e no acordo do servizo.

- Actuacins que, polo seu carcter sanitario deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Todas as atencins prestadas a travs do SAF deberanse desenvolver, entendendo o servizo de axuda no fogar, como un apoio unidade familiar ou de convivencia de tipo:

- Asistencial

- Preventivo: evitando internamentos e permitindo a convivencia no seu medio normalizado, as como a participacin na dinmica familiar e social.

- Educativo: reforzando procesos de adquisicin de hbitos e organizacin do fogar, para o funcionamento autnomo da unidade familiar.

- Rehabilitador: tratando de recuperar e restablecer a autonomia e o desenvolvemento de capacidades atrofiadas ou non desenvolvidas suficientemente.

   
  Artigo 4.- Persoas Destinatarias  
 

O SAF estar dirixido a todas as persoas ou unidades de convivencia do Concello de Catoira para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin.

Son potenciais usuarios/as do servizo:

- As persoas maiores con dficits de autonoma.

- Persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato.

- Fogares con menores en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo.

- Drogodependentes suxeitos a tratamentos domiciliarios de desintoxicacin

- Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

- En xeral, cando exista unha situacin de desatencin social ou familiar, avaliada tecnicamente que xustifique a intervencin do servizo.

En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin a dependencia.

   
  Artigo 5.- Modalidades de Acceso Servizo  
 

O acceso ao servizo realizarase a travs dos Servizos Sociais Comunitarios, de acordo coas seguintes modalidades:

1.- ACCESO DIRECTO

O acceso ao servizo ser directo para as persoas que, tendo recoecida a situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin do Programa Individual de Atencin (PIA), segundo oestablecido no Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s pretacins do sistema na Comunidade Autnoma de Galicia, as como na Orde do 17 de decembro de 2007 pola que se establecen os criterios para a elaboacin do programa individual de atencin, fixacin das intensidades de proteccin dos servizos , rxime de incompatibilidades das prestacins e xestins das prestacins econmicas.

2.- ACCESO DE LIBRE CONCORRENCIA

Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso servizo, logo de prescripcin tcnica favorable dos servizos sociais comunitarios, resolverase en rxime de libre concorrencia de acordo cos criterios establecidos neste Regulamento.

De igual maneira expresada no punto anterior procederase nas situacins en que a problemtica principal estea relacionada con aspectos convivenciais e socioeducativos e comunitarios.

Nos supostos recollidos neste artigo empregarase un baremo no que, ademis dos posible dficits de autonoma, se valoren factores de carcter persoal e sociofamiliar, o apoio social, a situacin da vivenda e outros que dificulten obxectivamente a normalizacin social e a calidade de vida.

   
  Artigo 6.- Intensidade e Horarios do Servizo  
 

A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e da proposta emitida no informe tcnico.

O SAF estar rexido polos seguintes horarios, que debern respetar tanto persoa usuaria e persoas do entorno, coma s profesionais ou persoal voluntario que intervean:

- Establcese como perodo de prestacin de servizo de luns a sbado dende as 7:00 hasta as 22:00 horas, quedando excluidos os domingos e festivos, ags naqueles casos que as o requiran e que se contemple na valoracin tcnica e no proxecto individual de intervencin.

- Nos casos de acceso na modalidade de libre concorrencia, como norma xeral o servizo ter unha duracin mximo de 60 horas mensuais.

- A intensidade do Servizo de Axuda no Fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia estar predeterminado no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de maneira que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artgo 4.1 a da Orde do 22 de xaneiro de 2009, todos os das da semana e cumprir co establecido na normativa autonmica.

Grado I

Dependencia Lixeira

* Nivel 1: Entre 20 25 horas mensuais

* Nivel 2: Entre 25 30 horas mensuais

Grado II

Dependencia Severa

* Nivel 1: Entre 30 e 40 horas mensuais

* Nivel 2: Entre 40 e 55 horas mensuais

Grado III

Gran Dependencia

* Nivel 1: Entre 55 e 70 horas mensuais

* Nivel 2: Entre 70 e 90 horas mensuais

   
  Artigo 7.- Criterios de Organizacin e Procedemento  
 

O Servizo de Axuda no Fogar estar integrado nos Servizos Sociais Comunitarios de titularidade municipal e ser coordinado por un/unha profesional do equipo tcnico dos Servizos Sociais da entidade local, cunha cualificacin de diplomado/a en traballo social.

competencia do Concello a organizacin propia do SAF coas funcins de Direccin Tcnica do Servizo, Planificacin, Programacin, Coordinacin, Execucin, Seguimento, Supervisin, Control e Avaliacin. Tamn competencia municipal a recepcin, estudo-avaliacin e resolucin das solicitudes individuais, as como as propostas de altas e baixas.

Asimesmo, o Concello como entidade pblica, poder contratar a prestacin deste servizo, no mbito das sas competencias a empresas, cooperativas, entidades privadas, etc, debidamente autorizadas, segundo o regulado na Lei 30/2007 de 30 de outubro, de Contratos das Administracins Pblicas.

As entidades privadas podern realizar a prestacin dun servizo privado de axuda no fogar en rxime de libre mercado sempre que cumpran os requisitos de autorizacin e acreditacin legalmente establecidos.

Ademis, as entidades privadas non podern subcontratar a execucin da prestacin principal do SAF, entendendo por tal a atencin regular e continuada realizada no fogar da persoa ou unidade de convivencia usuaria, en aplicacin do proxecto de intervencin deseado para cada caso. Non obstante, poderanse subcontratar prestacins complementarias do servizo, entendendo por tales aquelas que non tean carcer regular, as que se poidan executar fra do domicilio e as que reforcen a atencin regular por medios tcnicos ou humanos especializados.

1.- O procedemento a desenvolver na modalidade de ACCESO DIRECTO, dirixido a persoas con dependencia valorada e que tean a resolucin do Programa Individual de Atencin (PIA) onde se determine o Servizo de Axuda no Fogar, ter a consideracin de resolucin de asignacin e incorporacin servizo, coas seguintes fases:

1.1.- Rexistro de entrada da resolucin do PIA.

1.2.- Derivacin departamento de Servizos Sociais, que informar sobre a disponibilidade da praza ou de incorporacin na lista de espera.

1.3.- O/A traballador/a social dos Servizos Sociais Comunitarios, realizarn a visita domiciliaria para a valoracin da situacin actual elaborando o proxecto de intervencin (Anexo II) e informe social no que se contemplar a capacidade econmica da persoa usuaria e a cota de cofinanciacin correspondente cando proceda.

1.4.- No caso de desestimento ou renuncia do servizo da persoa, sta expresarase por escrito e se notificar Unidade de Dependencia da Xunta de Galicia.

1.5.- No caso de aceptacin, decretarase por Resolucin da Alcalda a incorporacin servizo. Esta resolucin notificarase /a usuario/a e a entidade prestadora do servizo.

Cando tean que participar no cofinanzamento do servizo, incorporarase no expediente unha orde de domiciliacin bancaria.

1.6.- O servizo iniciarase previa presentacin do persoal da entidade prestadora do servizo por parte do persoal tcnico dos Servizos Sociais Comunitarios.

2.- Na modalidade de LIBRE CONCORRENCIA, ser de aplicacin o seguinte:

O procedemento iniciarase por instancia de parte, de conformidade cos principios xerais recollidos na Lei30/1992, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins e do Procedemento Administrativo Comn, e cos baremos que se elaboren en desenvolvemento do estipulado neste Regulamento.

Cando circunstancias debidamente acreditadas no expediente as o xustifiquen, o procedemento de acceso ao servizo poder iniciarse de oficio.

As solicitudes dos particulares para acceder servizo debern ser valoradas en toda caso por un/ha traballador/a social dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello, que unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar mediante o correspondente informe, a idoneidade do servizo as como a intensidade recomendable para cada caso concreto.

O rgano competente para ditar a resolucin ser o/a Alcalde/sa do Concello.

3.- Unha vez notificada a resolucin de concesin do servizo, debern acordarse, entre os Servizos Sociais Comunitarios do Concello e a persoa usuaria, as condicins bsicas da prestacin, que se substanciarn no acordo do servizo (Anexo III ).

4.- No caso de extrema e urxente necesidade, debidamente xustificada, mediante resolucin do/a alcalde/sa poderase iniciar de oficio a prestacin do servizo de maneira inmediata, sen prexuzo da posterior instrucin do correspondente expediente.

5.- Na prestacin do servizo, ademis do persoal tcnico, poder colaborar persoal voluntario baixo a supervisin dos servizos sociais municipais para estos efectos, cos procedementos contemplados na lexislacin vixente en materia de voluntariado.

   
  Artigo 8.- Procedemento de Acceso e Documentacin  
 

A solicitude para acceder Servizo Municipal de Axuda no Fogar poder ter lugar a instancia de parte ou ben de oficio a proposta dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais.

A solicitude formularase por escrito en modelo normalizado, recollido no Anexo IV da presente Ordenanza, que se facilitar nas dependencias municipais de Servizos Sociais e no Rexistro Xeral do concello, onde deber ser presentada, ou a travs de calquera dos medios sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico da Administracins Pblicas e de Procedemento Administrativo Comn.

A solicitude deber ir acompaada da seguinte documentacin:

1.- Fotocopia do DNI / NIE do/a interesado/a.

2.- Volante de empadroamento colectivo dos membros de convivencia.

3.- Fotocopia da tarxeta sanitaria das persoas beneficiarias do servizo.

4.- Xustificantes de ingresos de cada membro da unidade de convivencia computable:

a) Declaracin da ltima declaracin fiscal da renda ou certificacin negativa.

b) Xustificantes de pensins, prestacins ou rendas de traballo (INEM, INSS, nminas, certificacins empresa dos rendimentos de traballo, etc).

c) No caso de percepcin de ingresos irregulares en conta e periocidade, tomarase a conta percibida nos doce meses anteriores da solicitude, mediante unha declaracin individualizada e por escrito.

d) Certificacins catastrais sobre bens rsticos, urbanos e industriais do ltimo exercicio fiscal impositivo.

e) Calquera outro documento acreditativo da situacin econmica e laboral (vida laboral, contratos laborais, etc)

f) Declaracin sobre percepcin de alugueres.

5.- Informe mdico, elaborado por persoal facultativo do servizo pblico de sade. Se foran necesarios para valorar a prestacin do servizo, poderanse aportar informes mdicos complementarios.

6.- Xustificantes acreditativos do aluguer, recibos dos prstamos hipotecarios ou gastos de reforma da primeira vivenda, se o caso.

7.- Xustificantes acreditativos dos gastos orixinados por enfermidades crnicas, tratamentos especiais, coidados e atencins especiais e precisos.

Con independencia desta documentacin, o concello poder esixir os documentos complementarios que, durante a tramitacin do expediente, estime oportunos en relacin coa prestacin solicitada.

A administracin municipal poder dispoer que se efecten as comprobacins oportunas sobre a veracidade dos datos aportados polos/as interesados/as. Igualmente poder reclamar, as aclaracins por escrito e a documentacin necesaria co fin de garantir a correcta cumprimentacin do expediente.

A documentacin econmica e familiar revisarase anualmente.

   
  Artigo 9.- Tramitacin  
 

1.- Recibida a solicitude xunto coa documentacin correspondente, o persoal municipal responsable do Servizo de Axuda no Fogar, proceder a comprobar os datos aportados e que a solicitude rena os requisitos establecidos no presente regulamento comunicando persoa solicitante que nun prazo de 10 das enmende a falla ou achegue os documentos preceptivos, coa indicacin de que si non se fixera as, dacordo co art. 71.1 da Lei 30/1192 do 26 de novembro de Rxime Xurdico da Administracin Pblica e do Procedemento Administrativo Comn, se ter por desistido da sa peticin.

2.- Unha vez completados os expedientes e realizada a visita domiciliaria as como as entrevistas necesarias, elaborarase o informe proposta, no que se recoller ademis da informacin do informe social, os seguintes datos:

a) Proposta de concesin / denegacin.

b) Causa de denegacin, no seu caso.

c) Puntuacin total.

d) Tarefas a realizar.

e) Horario aproximado do servizo, duracin e intensidade do mesmo.

f) Aportacin econmica do/a beneficiario/a, no seu caso.

g) Observacins, no seu caso.

3.- O informe-proposta, favorable ou desfavorable, ser elevado Alcalda para a sa resolucin.

4.- De ser favorable a resolucin, en funcin da disponibilidade do servizo, o/a beneficiario/a pasar a ser alta do SAF, ou ben lista de espera, e ocupar nela o nmero de orde que lle corresponda en funcin da puntacin acadada polo seu expediente trala sa baremacin. No caso de igualdade de puntuacin, a prioridade establecerase pola antigidade no empadroamento municipal e na lista de espera.

A concesin do servizo considrase prorrogada en tanto non se acorde a sa baixa ou non se presente renuncia da persoa interesada.

Contra a resolucin denegatoria, a persoa interesada poder interpoer os recursos e reclamacins estipulados na lexislacin vixente.

5.- Este procedemento poderase acurtar cando unha situacin reciba a consideracin de urxente segundo o criterio do/a Traballador/a Social dos servizos sociais municipais. A sa xustificacin estar motivada por presentarse a necesidade de forma imprevista e/ou en situacins de alto risco, e nicamente ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A sa desaparicin levar consigo a extincin do carcter urxente do caso e pasar proceso ordinario de resolucin da peticin.

Nestes casos, o informe-proposta deber acreditar xustificadamente as razns da urxencia, con carcter previo resolucin da Alcalda.

6.- Para a posta en funcionamento do servizo, ser requisito previo e imprescindible que o/a usuario/a asine un contrato interno, a modo de compromiso de respeto s normas do servizo, as tarefas a desenvolver, horarios, das e achega econmica correspondente.

   
  Artigo 10.- Requisitos  
 

Son requisitos xerais para ter acceso servizo:

Estar empadroado/a e con residencia efectiva no concello de Catoira.

Aportar a documentacin requerida para efectuar a solicitude.

   
  Artigo 11.- Prazo de presentacin de solicitudes  
 

O prazo de presentacin de solicitudes estar aberto todo o ano.

   
  Artigo 12.- Profesionais do servizo  
 

1.- Traballador/a Social dos servizos sociais comunitarios do concello de Catoira responsable do programa municipal de Axuda no Fogar, a quen lle corresponden as funcins de:

- Programacin e avaliacin xeral do servizo.

- Difusin e informacin sobre o servizo.

- Supervisin e control da xestin do servizo.

- Estudo e analise das demandas e dos resultados

- Recibir a solicitude, realizar o estudo, diagnose, baremacin e informe social para a resolucin

- Sinalar e definir os obxectivos das intervencins, e realizar o protocolo de derivacin para o/a traballador/a social da entidade coa que tea contrato administrativo o concello para a prestacin do servizo.

- Avaliar e facer o seguimento de cada caso.

- A coordinacin e avaliacin continua co/a traballador/a social da empresa ou entidade adxudicataria do servizo.

- Formular propostas de modificain do servizo: ampliacins, reducins, baixas, etc.

2.- Traballador/a Social da entidade coa que tea contrato administrativo o concello para a prestacin do SAF, ter as seguintes funcins:

- Planear a estratexia a seguir e asignar as persoas auxiliares do fogar mis axeitadas a cada persoa beneficiaria.

- Asignacin e supervisin de tarefas as auxiliares do SAF.

- Control da execucin do servizo e dos profesionais que o desenvolven

- Estudo e anlise de resultados.

- Facer o seguimento individualizado dos casos con visitas domiciliaras frecuentes, mnimo bimensual.

- Presentar periodicamente informes de seguimentos, nos que constarn as incidencia mis significativas.

- Manter reunins peridicas con outros profesionais dos servizo.

- Reforzar a formacin e reciclaxe das auxiliares do SAF.

- Presentar o protocolo de actuacin ante unha situacin de emerxencia ou similar.

- Elaboracin da memoria anual do servizo.

3.- Auxiliares de Axuda no Fogar. Son funcins sas:

- Executar as tarefas de atencin persoal e domstica deseadas no proxecto de intervencin.

- Facer persoa usuaria partcipe do seu proceso de vida e non substitulo naquelas funcins que poida desenvolver por si mesma.

- Orientacin en actividades da vida coti, favorecendo unha normalizacin no funcionamento do fogar.

- Educar e apoiar s persoas usuarias para crear ou manter hbitos de hixiene da vivenda, aseo persoal, control da medicacin, etc.

- Actuar de enlace entre a persoa usuaria e os tcnicos do servizo.

- Colaborar coa traballadora social no seguimento e avaliacin.

- Favorecer o apoio social s persoas usuarias facilitando e fomentando o contacto co exterior.

   
  Artigo 13.- Dereitos das persoas usuarias do servizo  
 

As persoas usuarias do servizo, abeiro do establecido no artigo 6 da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar, tern dereito:

1.- acceso servizo e a ser tratadas con respecto e dignidade, sen ningn tipo de discriminacin, tanto polos profesionais que prestan o servizo, como por parte dos servizos sociais municipais.

2.- A recibir unha atencin adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin prescritas en cada caso a travs do programa de intervencin individualizado.

3.- A coecer a organizacin e o regulamento do servizo.

4.- A coecer a situacin do seu expediente.

5.- tratamento confidencial dos seus datos dacordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

6.- A recibir informacin precisa e clara sobre as posibles modificacins sobrevidas durante a prestacin efectiva do servizo.

7.- A presentar queixas e suxestins persoal coordinador do servizo sobre o desenvolvemento da prestacin.

   
  Artigo 14.- Obrigas das persoas usuarias do servizo  
 

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se recollen no artigo 7 da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar, tern as seguintes obrigas:

1.- Cumprir coas condicins do servizo, abstndose de realizar cambios de horarios, tarefas, etc, sen autorizacin do responsable municipal do servizo e facilitando a execucin das tarefas persoal a cargo e poendo sa disposicin os medios materias necesarios.

2.- Colaborar, na medida das sas posibilidades, no desenvolvemento do servizo en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

3.- A facilitar e colaborar no seguimento e avaliacin do servizo.

4.- Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presten o servizo, as como respectar os limites das sas obrigas laborais.

5.- Informar dos cambios de calquera circunstancia que implique unha modificacin na sa capacidade econmica, as como de circunstancias relevantes de carcter persoal ou familiar que puidesen dar lugar modificacin, suspensin ou extincin na prestacin do servizo.

7.- Comunicar con 24 horas de antelacin calquera ausencia temporal do domicilio que puidese impedir a prestacin do servizo. De non ser as, a persoa beneficiaria aboar o 100% do custe desa hora de servizo.

8.- Participar no pagamento do servizo nos termos que se establezan na Ordenanza Fiscal reguladora do servizo vixente no Concello de Catoira.

9.- Permanecer no domicilio mentres se lle preste o servizo.

   
  Artigo 15.- Obrigas do persoal do Servizo Municipal de Axuda no Fogar  
 

1.- Prestar un trato respetuoso cara a persoa usuaria, evitando que a confianza con este e a sa familia interfira no traballo.

2.- Respectar a intimidade da persoa usuaria e gardar a debida confidencialidade.

3.- Respectar integramente o horario e as tarefas establecidas e non realizar cambio algn sen previa autorizacin do profesional responsable.

4.- A posibilidade ou non de realizar traballos a outros membros da familia estar supeditada disposto no proxecto de intervencin.

5.- Avisar s usuarios/as das sas ausencias coa debida antelacin, trala autorizacin do xefe de persoal e a comunicacin profesional responsable do servizo.

6.- Non recibir, en ningn caso, dieiro, xoias nin obxecto algn.

7.- Non recibir ningn tipo de agasallo, prestacin ou gratificacin por parte do/a usuario/a.

8.- Non dispoer das chaves do domicilio, ags cando as condicins das situacins concretas as o esixan, sempre coa demanda e consentimento do/a usuario/a e aceptacin da traballadora social responsable do SAF.

9.- Non permitir que sexa o/a usuario/a quen oriente o servizo, e manter unha relacin de equilibrio afectivo axustado a/o usuaria/o.

10.- Avisar s responsables da entidade adxudicataria da prestacin do SAF ou no seu caso, s servizos de urxencia correspondentes, naquelas situacins en que durante a prestacin do servizo exista un risco para a integridade do/a beneficiaria/o.

En todo caso, a entidade adxudicataria, non poder encomendar seu persoal a prestacin dun Servizo de Axuda no Fogar con aquelas persoas usuarias que garden unha relacin de parentesco ata o segundo grao de afinidade e o 3 de consaguinidade.

   
  Artigo 16.- Causas de extincin, modificacin ou suspensin temporal do servizo  
 

1.- Sern causas de extincin do Servizo de Axuda no Fogar, e por conseguinte a baixa no mesmo, as seguintes:

a) Por renuncia ou desestimento da persoa usuaria.

b) O cambio de programa individual de atencin ou proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co Servizo de Axuda no Fogar.

c) Traslado definitivo da sa residencia a outro Concello.

d) Baixa no padrn municipal de habitantes.

e) Falecemento da persoa usuaria ou ingreso en residencia.

f) Desaparicin das causas que motivaron o servizo.

g) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

h) Incumprimento das condicins establecidas con contrato de prestacin do servizo ou no regulamento interno de funcionamento do mesmo.

i) Impago das cotas correspondentes durante tres meses consecutivos ou alternos.

j) Cando a familia e/ou usuario/a ocultaran datos econmicos ou de outra ndole para acceder servizo.

k) Suspensin do servizo por mis de tres meses.

l) Aparicin de causas sobrevidas que produzan a imposibilidade material de continuar coa prestacin do servizo.

m) Por reorganizacin do servizo en funcin da dispoibilidade econmica do exercicio ou pola prioridade de acceso de persoas dependentes moderadas ou gran dependentes, ou aquelas outras con urxente necesidade como menores en situacin de risco.

2.- Sern causas de modificacin das condicins da prestacin do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes:

a) A alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe e acordo do sevizo.

b) As modificacins tamn podern producirse a peticin da persoa interesada/o mediante solicitude subscrita pola mesma e coa valoracin do/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios, vista dos posibles cambios da situacin que motivou a concesin

c) As persoas usuarias que accederan Servizo de Axuda no Fogar polo sistema de libre concorrencia, e fosen valoradas con posterioridade correspondndolles a efectividade do dereito, podern ver modificadas as condicins da prestacin do servizo conforme establecido no programa individual de atencin e normativa de aplicacin.

3.- Sern causas de suspensin temporal do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes:

a) A ausencia temporal do domicilio; neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivaron esta ausencia

b) Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo; esta suspensin durar mentres persista o cambio das circunstancias causantes da situacin.

c) Cando outra persoa ou entidade asuma a atencin do/a usuario/a por un perodo non superior a tres meses.

Para todas as extincins, modificacins e/ou suspensins efectuadas sobre a prestacin do SAF, ser necesario o informe social do/a traballador/a social municipal, que deber ser incorporado expediente.

   
  RXIME ECONMICO E FINANCIEIRO  
 

 

   
  Artigo 17.- Financiamento do servizo  
 

O Servizo de Axuda no Fogar do Concello de VALDOVIO, financiarase coas achegas econmicas das administracin pblicas pertinentes, o presuposto municipal e as aportacins dos/as usuarios/as en aplicacin dos baremos aprobados polo concello e establecidas na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do SAF.

   
  Artigo 18.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do SAF  
 

1.- Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria, aquela para a cal se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsable dos menores que formen parte dela.

2.- A capacidade econmica das persoas usuarias do SAF calcularase en atencin sa renda e, se o caso, seu patrimonio. Teranse en conta, ademis, as persoas convivintes econmicamente dependentes, dacordo co establecido nos pargrafos seguintes.

3.- A renda valorarase atendendo s ingresos netos que se perciban , que comprendern os rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime, os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario, os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais. Dos ingresos netos deduciranse os gastos derivados de alugueres, hipotecas ou de reforma sempre da 1 vivenda e residencia habitual e permanente, ata un mximo do valor equivalente 60% do IPREM vixente e de forma excepcional poderase deducir os gastos orixinados polos tratamentos e coidados especiais derivados de enfermidades crnicas.

4.- Para o cmputo do patrimonio terase en conta o disposto na normativa fiscal vixente sobre o mesmo, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deduccins das cargas e gravames que diminuan o seu valor, as como as dbedas e obrigas persoais das que deba responder.

Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual en que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do/a beneficiario/a.

5.- No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito, as rendas de mbolos dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de mbolos dous membros da parella.

6.- A capacidade econmica por razn de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, dacordo co nmero anterior, entre a suma dos seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que dependesen econmicamente dos citados perceptores.

7.- A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada dacordo cos nmeros anteriores, modificada alza, se procede legalmente, pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos.

8.- Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ltima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

9.- Realizarase unha revisin anual para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica das persoas usuarias do SAF.

10.- No nivel de renda dos/as beneficiarios/as, e dacordo establecido na Disposicin Adicional Sexta da Lei 39/2006, non se tern en consideracin como renda a conta das prestacins pblicas vinculadas servizo para coidados no contorno familiar e de asistencia personalizada que se derivan da aplicacin deste texto lexislativo.

   
  Artigo 19 .- Participacin no financiamento do servizo das persoas usuarias  
 

1.- Quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo a persoa usuaria cunha capacidade econmica igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM) que cada ano publique o goberno na Lei de presupostos do Estado.

2.- Para o resto dos supostos, establcese a seguinte regulacin progresiva do copagamento do servizo, fixada na Ordenanza fiscal correspondente actualizada segundo o IPREM, e que deber respectar en todo caso os lmites expresados na seguinte escala:

RENDA PER CPITA

INGRESOS EN RELACIN AO IPREM

COPAGAMENTO DA PERSOA USUARIA

Menor ou igual ao 100% do IPREM

Acceso gratuito

Entre o 100% e o 150% do IPREM

10%

Entre o 150% e o 200% do IPREM

12%

Entre o 200% e o 250% do IPREM

15%

Entre o 250% e o 300% do IPREM

20%

Entre o 300% e o 350% do IPREM

28%

Entre o 250% e o 400% do IPREM

37%

Entre o 400% e o 450% do IPREM

45%

Entre o 450% e o 500% do IPREM

60%

Mis do 500% do IPREM

65%

3.- Sen prexuizo do establecido no punto anterior, podern preverse excepcins s criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestructuracin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada da concesin do servizo, da que se deber deixar constancia no correspondente expediente.

4.- As liquidacins de prezos practicaranse por meses naturais e o abono efectuarase mediante cargo na conta bancaria que a persoa solicitante do Servizo de Axuda no Fogar facilitar no impreso normalizado.

5.- O baremo para calcular a achega da persoa usuaria polas atencins domiciliarias ser obxeto de actualizacin segundo a conta anual do IPREM.

   
  Artigo 20.- Baremo de Puntuacin total  
 

Se a solicitude presentada cumpre cos requisitos esixidos no regulamento, a traballadora social dos servizos sociais municipais far unha valoracin e sinalar unha puntuacin segundo o baremo que, xunto coa data de presentacin da solicitude, condicionarn o lugar a ocupar na listaxe de espera.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

As persoas beneficiarias dos servizos na actualidade, disporn dun prazo de tres meses a contar dende a entrada en vigor do presente regulamento para presentar a documentacin necesaria de conformidade co establecido no artigo 8 do mesmo, a efectos de valorar o prezo pblico que puidera corresponderlles aboar.

Unha vez presentada a documentacin citada, o concello emitir proposta de resolucin nun prazo mximo de dous meses, que determinar, no seu caso, o importe a aboar por cada usuario/a do servizo dacordo co disposto no presente regulamento.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

 

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente regulamento, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legal establecida, entrar en vigor conforme previsto no art. 70.2 e 65.2, da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de rxime local.

   
  ANEXO I  
 

O Baremo para determinar a asignacin do Servizo de Axuda no Fogar en Rxime de Libre Concorrencia ser o que estivera en vigor en cada momento, aprobado polo rgano competente da Xunta de Galicia.

Na actualidade, rixe o seguinte (Orde do 22 de xaneiro de 2009):

Factor 1.- Autonoma Persoal (mximo total 40 puntos)

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin de discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que, polo calendario ofical da implantacin, tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar) non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase dacordo coa seguinte taboa:

TABOA DE EQUIVALENCIA PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMIA PERSOAL

Carencia de autonomia pero pendente de valoracion

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%

100%


81% a 87%


88%-93%


94%-

100%

Grao de discapacidade sen valoracin de ATP ou BVD
75%-100% de discapacidade e ata 14 pts

ATP


75%-100% discapacidade e 15-29 pts ATP


75%-100% discapaciade e 30-40 pts

ATP


75%-100% discapacidade e 45-72 pts ATP

Grao de discapaciade + axuda terceira persoal (RD 1971/1999)
75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts BVD

40-49 pts BVD

50-64 pts BVD

65-74 pts

BVD

75-89 pts

BVD

90-100 pts BVD

Grao de discapacidade axuda terceira persoa. Puntuacin BVD (RD 504/2007)

Grao nIvel 1

Grao I

Nivel 1

Grao II

Nivel 2

Grao III

Nivel 1

Grao

III

Nivel 2

Grao III

Nivel 2

Situacin de dependencia (Decreto 176/2007)

5 pts

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

400 pts

Puntuacin Nivel de Autonoma prsoal
TOTAL PUNTOS AUTONMIA PERSOAL

Factor-2: Apoio Social (mximo total 20 puntos) Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)


A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)


A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)
Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)


Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)


Est ben atendido (0 puntos)


Puntos

Total puntos apoio social


Factor-3: Situacin Familiar (mximo total 20 puntos)

1.1.Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)


Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)


Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)


Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)


1.1.Limitacins de rol (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores, titores ou coidadores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin persoa (2 puntos)


1.1.Monoparentalidade (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores ou persoas solicitantes (2 puntos)


1.1.Habilidades parentais (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)


1.1.Nmero de menores ou persoas en situacin de vulnerabilidade (mximo total 10 puntos) Puntos

Un (3 puntos)


Dous (5 puntos)


Tres (7 puntos)


Catro ou mis (10 puntos)


Puntos

Total puntos situacin familiar


Factor-4: Outros Aspectos Sociais (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)


Non hai auga corrente (1 punto)


Non pose WC (1 punto)


Non pose cuarto de bao completo (1 punto)


Non ten neveira (1 punto)


Non ten quentador (1 punto)


Non ten lavadora (1 punto)


Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)


Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)


Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)


1.1.Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)


Ausencia de relacins sociais (6 puntos)


Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)


Integracin axeitada no contorno (0 puntos)


Puntos

Total puntos outros aspectos sociais


1 RESUME

PTS

1 FACTOR I: Total puntos autonoma persoal


1 FACTOR II: Total puntos apoio social


1 FACTOR III: Total puntos situacin familiar/socializacin menores


1 FACTOR IV: Total puntos outros aspectos sociais


Puntos

TOTAL XERAL


   
  ANEXO II  
 

Servizo de Axuda no Fogar: Proxecto de Intervencin

1.- Datos de identificacin do expediente:

Expediente 1

Intervencin n 2

Data de solicitude

Data de inicio

Sector referencia 3

mbito de atencin 3

N total de usuarios
Nome e apelidos

Data nacemento

DNI

Sexo

Estado Civil


Proxecto

Data do proxecto

Data fin do proxecto
Antecedentes relevantes:

2.- Atencin que se prestar:

Das semana:

L

M

Mer

X

V

S

D

N horas semana

Horario


Tipo de servizo a prestar 4:

Perfil dos/as profesionais:

Outros servizos:

3.- Existencia doutros servizos/apoios prestados a domicilio:

Existencia: SI NON

N de horas semanais:

Servizos/Apoios:

4.- Obxectivos especficos e tarefas que se propoen:

Obxectivos do servizo proposto

Tarefas que se realizarn:

5.- Periocidade do seguimentos (mnimo bimensual)

Tcnico Responsable.

Asdo.: ................................................

Identificacin do expediente en SIUSS (1)

N de orde desta intervencin en relacin co total realizadas neste expediente (2)

Tipoloxa SIUS (3)

Pdese empegra a tipoloxa SIUSS (4)

   
  ANEXO III  
 

Servizo de Axuda no Fogar: Acordo do servizo

Reunidos en Valdovio o da ........ / ............. / ................ dun parte don/dona......................................................................con DNI......................................... e doutra.............................................................., en calidade de tcnico/a responsable do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Valdovio

ACORDAN:

1.- Que o Concello de Valdovio prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, desde o da ................ do................de................

2.- Que a prestacin do servizo de axuda no fogar realizarase por un prazo de .........................., con posibilidade de prrroga segundo valoracin do departamento de servizos sociais.

2.- Que o SAF se levar a cabo os das da semana......................................................... en horario de.........................................................., por un total de ........................ horas mensuais.

3.- Que atendendo Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, Ordenzna fiscal municipal que regula as taxas do SAF a aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria compromtese a axchegar o ..............% como contribuccin ao custo do servizo.

4.- Que a persoa usuaria acepta domiciliar o aboamento da taxa do SAF establecido, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

5.- Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

Atencins de carcter persoal


Atencins persoais en outras actividades


Atencins de carcter domstico


Atencins de carcter psicosocial e educativo


Atencins de carcter complementario


6. Que as tarefas que se fixan incialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar sern as seguintes:

7. Que, asi mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

8. Que as modificacins que puidense haber nas condicins inmediatamente estipuladas neste acordo debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexada ao acordo inicial.

9. Que o servizo se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

Ambas partes dan a sa conformidade a este acordo de prestacin do SAF e asnao.

Valdovio a ................de..................de....................

A persoa usuaria O/A tcnico/a responsable

   
  ANEXO IV  
 

Servizo de Axuda no Fogar: Solicitude do Servizo de Axuda no Fogar

Don / Dona........................................................................................................................

Con DNI nm........................................, Estado Civil........................................................

Data de nacemento..............................., Enderezo...........................................................

Telefnos........................................./..........................................

EXPN:

Que precisa apoio na realizacin das tarefas que a continuacin se sinalan para continuar no seu contorno habitual:

- Atencins de carcter persoal:

- Atencins de carcter domstico:

- Atencins de apoio psicosocial:

- Atencins de carcter socioeducativo:

- Atencins de carcter tcnico e complementario

Por isto, SOLICITO sexa admitida a trmite a mia solicitude do Servizo de Axuda no Fogar, para que se proceda valoracin pertinente para a mia inclusin no servizo.

En Valdovio a ...................de....................de.............

Asdo.:...................................

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE VALDOVIO

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios