Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N 7 .-TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIAS URBANSTICAS.

Publicación provisional : 12-08-2004 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 26-10-2004 BOP N 247
Aplicable desde 30-07-2010

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e Natureza.
 - ARTIGO 2. Feito Impoible
 - ARTIGO 3. Suxeito Pasivo
 - ARTIGO 4. Responsables.
 - ARTIGO 5. Base Impoible
 - ARTIGO 6. Cota Tributaria.
 - ARTIGO 7. Beneficios Fiscais
 - ARTIGO 8. Supostos Especiais de non Suxeicin.
 - ARTIGO 9. Cobramento
 - ARTIGO 10. Autoliquidacin..
 - ARTIGO 11. Normas de xestin
 - ARTIGO 12. Tramitacin
 - ARTIGO 13. Resolucin
 - ARTIGO 14. Notificacins
 - ARTIGO 15. Desestimento, caducidade e duracin das licencias.
 - ARTIGO 16. Infraccins e Sancins
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamento e Natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a exaccin da Taxa por licencias urbansticas, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, da que as normas atenden previsto no artigo 57 do devandito R.D.lexislativo.

   
  ARTIGO 2. Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible da Taxa a actividade municipal , tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo que se refiren os artigos 194 e 198 da Lei 9/2002. de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e que se vaian realizar dentro do trmino municipal, axstandose s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na devandita Lei e nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento.

   
  ARTIGO 3. Suxeito Pasivo  
 

1.- Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 36 da Lei Xeral Tributaria, que sexan solicitantes da licencia ou que se executen as instalacins, obras o construccins sen obte-la receptiva licencia.

2.- En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras.

   
  ARTIGO 4. Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas, e xurdicas s que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os/as administradores/as das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. Base Impoible  
 

1.- Constite a base impoible da taxa:

a) Nos servicios urbansticos, o nmero de servicios prestados.

b) Nas obras de nova planta e reconstruccin, reforma e derrubamento, a superficie expresada en metros cadrados.

c) Nos pechamentos de fincas e solares, a lonxitude expresada en metros lineais.

d) Nas obras ou instalacins na va pblica, a lonxitude ou a superficie afectada pola obra ou instalacins, expresada en metros lineais ou cadrados, respectivamente, ou o nmero de unidades, segundo as caractersticas dos mesmos.

e) Nas instalacions industriais de maquinaria e anlogos, a potencia dos aparatos ou o nmero de unidades, segundo as caractersticas dos mesmos.

   
  ARTIGO 6. Cota Tributaria.   redacciones
 

2
Obras de nova planta e reconstrucin

2.1
At 200 m2 de superficie a construr, por m2 ou fraccin
1,35

2.2
De mis de 200 m2 de superficie a construr, por m2 ou fraccin
1,41

2.3
Construcins destinadas a oficinas, despachos, almacns, comercios e outros usos de negocio, por m2 ou fraccin de superficie a construr
1,50

2.4
Construcins destinadas a actividades industriais e frabrs, por m2 ou fraccin de superficie a construr
1,53

2.5
Alpendres, alboios, hrreos, cobertizos sen pechar e construccins similares, por m2 ou fraccin de superficie a construr
1,21

2.6
Invernadoiros cunha superficie at 500 m2
36,97

2.7
Invernadoiros cunha superficie maior a 500 m2
294,54

2.8
Piscinas, por m3 ou fraccin de capacidade
1,50

2.9
Outras instalacins deportivas, por m2 de superficie
1,50

2.10
Formacin de viais, soleiras e beirarras en terreos particulares, por cada m2 ou fraccin a construr.
0,49

2.11
Formacin de gabias en terreos particulares, por cada m2 ou fraccin a construr.
0,21

2.12
En todos os supostos deste apartado, a cota tributaria nunca poder ser inferior a
36,97

   
  ARTIGO 7. Beneficios Fiscais  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa, ags aqueles expresamente recollidos nas normas ou os derivados da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  ARTIGO 8. Supostos Especiais de non Suxeicin.  
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa , pero si da obriga de solicita- la oportuna licencia:

a) As obras que deban efectuar os particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificiacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello de Arteixo.

b) O blanqueo ou pintado de fachadas e muros.

c) Os derrubamentos ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de ruina inminente e que foran ordenados polo Concello.

d) Os derrubamentos ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

   
  ARTIGO 9. Cobramento  
 

1. Cbrase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licencia urbanstica, se o suxeito pasivo formulara expresamente sta.

2. Cando as obras foran iniciadas ou executadas sen obter a oportuna licencia, a taxa cobrarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se na obra en cuestin ou non autorizable , con independencia da iniciacin do expediente administrativo que se poida instrur para a autorizacin desas obras ou a sa derruba se non foran autorizables.

   
  ARTIGO 10. Autoliquidacin..  
 

1. Sen prexuzo do establecido no artigo anterior e a teor do conferido no artigo 27 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o solicitante da licencia proceder a autoliquidar o seu importe e ingresar a cota tributaria resultante. A referida autoliquidacin e un acto do obrigado tributario, cuxo importe ser reintegrado ao contribuinte, se por causas non imputables ao mesmo non chegara a prestarse o servicio.

2. Se unha vez autoliquidada a taxa, resultara unha cota superior ou inferior as especificadas na presente ordenanza fiscal, procederase a requirir o ingreso da diferencia antes de expedir a licencia, no primeiro caso, e a devolucin do exceso, no segundo.

3. Independentemente do sinalado no pargrafo anterior, a Administracin tributaria poder comprobar os actos realizados polos obrigados tributarios, aos que se refire o artigo 10 da presente ordenanza fiscal, ben por medio de procedementos de xestin ou de inspeccin, segundo os criterios ou normas estabelecidos na Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 11. Normas de xestin  
 

1. As licencias para construccins, obras e instalacins, solicitaranse por medio de instancia dirixida o Sr. Alcalde, en exemplar triplicado, segundo modelo oficial, no que se determinarn os documentos que haber de aportar o interesado. Nos supostos de falla de calquera dos documentos esixidos actuarase segundo o previsto no artigo 71 da lei 30/92, de 26 de novembro.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia, se modificara ou ampliara o proxecto, deberase poer en coecemento da Administracin Municipal, acompaado o novo orzamento reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou amplicin. Se se trata da ampliacin na obra xa autorizada, deberase tramitar en igual forma que se de nova construccin se tratara, e con aboamento de novos dereitos. No suposto de reformas sen ampliacin da superficie da obra, tramitarase e exaccionarase coma obra de reforma.

   
  ARTIGO 12. Tramitacin  
 

1. Recibida a solicitude de licencia, procederase a recabar nun s acto, os informes regulamentarios sobre a procedencia da concesin da licencia solicitada.

2. Evacuados os informes, formularase proposta de resolucin, que deber ser motivada nos supostos en que fose denegatoria.

3. Previamente outorgamento da licencia, practicarase liquidacin definitiva dos dereitos ou taxas que procedan, procedndose fiscalizacin correspondente pola Intervencin Municipal.

   
  ARTIGO 13. Resolucin  
 

A Alcalda ou a Comisin de Goberno, se tivera delegada tal atribucin, adoptar a resolucin que procedera en canto outorgamento da licencia solicitada.

   
  ARTIGO 14. Notificacins  
 

1. Adoptada a resolucin que proceda, polo rgano correspondente practicarase a corrrespondente notificacin os/as interesados/as e comunicarase dita resolucin s servicios municipais responsbles da execucin do acordo municipal.

2. Nos supostos de resolucin denegada da pretensin formulada, procederase, de oficio, devolucin do depsito constituido, seguindo o procedemento que rexe a devolucin de ingresos indebidos, sempre que o/a intersado/a non realizara as obras ou fixera ouso das instalacins solicitadas, todo iso, sen prexuzo das sancins previstas no ordenamento xurdico.

3. Remitirase Unidade de Rendas e Exaccins copia dos actos de concesin da licencia, a fin de que se comprobe o estricto cumprimento das previsins consignadas nos mesmos en canto tea transcendencia de carcter fiscal.

4. A execucin das obras queda suxeita vixilancia, fiscalizacion e revision do Concello, quen a exercer a travs dos seus tcnicos e axentes.

   
  ARTIGO 15. Desestimento, caducidade e duracin das licencias.   redacciones
 

1. At tanto non recaia acordo municipal sobre da concesin da licencia, os/as interesados/as podern desistir ou renunciar expresamente mesma. No suposto de que calquera dos actos mencionados se formule dentro do prazo de tres meses contados a partir da data de presentacin que estabelece o artigo 9 do Regulamento de Servizos das Corporacins Locais, as cotas a liquidar sern 20 por cento das sinaladas na tarifa estabelecida no artigo 6. sempre que a actividade municipal dera comezo.

2. Consideranse caducadas as licenzas se despois de seren concedidas transcorren mis de seis meses sen dar comezo as obras ou cando, unha vez iniciadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, ags nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licenza antes de que expire o referido prazo, para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

3. Todas as licenzas que se conceden tern un prazo para a execucin das obras. Rematado o prazo quedar caducada e sen valor nin efecto ningn a autorizacin obtida, salvo que, anticipadamente, se solicite e obtea, no seu caso, a prrroga regulamentaria. As prrrogas que se concedan levarn igualmente fixado o prazo, que como mximo ser o da licenza primitiva. Os dereitos pola concesin da prrroga fxanse no 1% da parte da obra pendente de executar.

   
  ARTIGO 16. Infraccins e Sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase o disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL   redacciones
 

As tarifas establecidas na presente ordenanza incrementaranse anualmente segundo o IPC.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 20 de novembro de 1989.

Foi modificada segundo acordos plenarios de data 18 de xullo de 1996, 19 de agosto de 1997, 6 de setembro de 2001, 26 de setembro de 2002, 24 de novembro de 2003, 29 de xullo de 2004, 28 de xullo de 2005, 28 de setembro de 2006, 25 de outubro de 2007 e 12 de novembro de 2008

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 25 de marzo de 2010. Entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios