Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar

Publicación provisional : 14-12-2009 BOP N 262 -- Publicación definitiva : 10-02-2010 BOP N 27
Redacción Aplicable desde 29-09-2010

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1..OBXECTO.
 - ARTIGO 2..OBRIGADOS AO PAGAMENTO.
 - ARTIGO 3..CONTA.
 - ARTIGO 4..DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA.
 - ARTIGO 5..PARTICIPACIN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS.
 - ARTIGO 6..REVISINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICION FINAL
 - ANEXO
   
  ARTIGO 1..OBXECTO.  
 

obxecto da presente ordenanza fiscal establecer o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar no Concello de Cario.

   
  ARTIGO 2..OBRIGADOS AO PAGAMENTO.  
 

2.1. Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza os que se beneficien da prestacin do servizo de axuda no fogar. Para ser beneficiario do mesmo estarase ao establecido no Regulamento do servizo de axuda no fogar.

2.2. A obriga de pagamento nace dende o momento no que se inicie a prestacin do servizo. As liquidacins correspondentes practicaranse mensualmente nos primeiros quince das do mes seguinte prestacin do servizo, na entidade bancaria que a persoa usuaria establecer para tal efecto.

   
  ARTIGO 3..CONTA.  
 

Establcese como prezo inicial do servizo aos efectos de cobro o de 12 euros/hora.

   
  ARTIGO 4..DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA.  
 

Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria a que solicita o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsables dos menores que formen parte dela.

A capacidade econmica das persoas usuarias do SAF calcularase en funcin da sa renda, e se o caso, do seu patrimonio. Terase en conta, ademais as persoas conviventes economicamente dependentes, de acordo co establecido nos pargrafos seguintes.

A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que comprendern os rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos de actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

Para o cmputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal en vigor sobre patrimonio, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deducin das cargas e gravames que diminan o seu valor, e as como das dbedas e obrigas persoais das que deba de responder.

Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual na que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do beneficiario.

No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito, as rendas de ambos os dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ambos os dous membros da parella.

A capacidade econmica por razn de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co nmero anterior, entre a suma dos seguintes conviventes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que

dependesen economicamente dos citados perceptores.

A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir de 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% anos aos menores de 35 anos.

Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ltima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

   
  ARTIGO 5..PARTICIPACIN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS.  
 

5.1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

Para os demais casos a conta do prezo pblico determinarase aplicando as tarifas seguintes:

INGRESOS EN RELACIN AO IPREM

COPAGAMENTO

Entre o 100% e o 150%

10%

Entre o 150% e o 200%

12%

Entre o 200% e o 250%

15%

Entre o 250% e o 300%

20%

Entre o 300% e o 350%

28%

Entre o 350% e o 400%

37%

Entre o 400% e o 450%

45%

Entre o 450% e o 500%

60%

> 500%

65%

5.2. Sen prexuzo do establecido no punto anterior, podern preverse excepcins aos criterios xerais nos casos nos que a problemtica principal atendida sexa a desestruturacin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada do rgano competente para acordar a concesin do servizo, da que en todo caso deber deixarse constancia no expediente.

   
  ARTIGO 6..REVISINS.  
 

6.1. O importe abonado polas persoas usuarias poder ser revisado cando concorran e se xustifiquen variacins socioeconmicas que impliquen unha modificacin substancial da sa capacidade econmica, que supoa como mnimo unha variacin do 20% en cmputo anual respecto do declarado na solicitude de servizo. Tal variacin deber ter unha duracin temporal mnima de catro meses para ser tida en conta, e xustificarase mediante declaracin de IRPF, certificados da Axencia Tributaria, informes dos servizos sociais ou calquera outra documentacin necesaria a xuzo do Concello.

6.2. En calquera caso, con carcter xeral, no ltimo trimestre do ano procederase revisin do importe abonado polas persoas usuarias, procedndose aplicacin da tarifa correspondente.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora do prezo pblico por prestacin do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP n. 64, de 19 de marzo de 1997.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar entrar en vigor a partir do da seguinte sa publicacin ntegra no BOP e permanecer en vigor ata a data da sa derrogacin parcial ou total.

   
  ANEXO   redacciones
 

4-. CONTIDO DO SERVIZO.5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:-A realizacin de actividades que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo recollidos no artigo 12 da Orde de axuda no fogar de 22 de xaneiro de 2009.-Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.(....)

8-. DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS. As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se recollen na Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, referido artigo 37 da Lei 13/2008, de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, tern os seguintes deberes:(...)

9-. PERSOAL E FUNCINS.- O persoal que pode intervir no Servizo de Axuda no Fogar est composto por profesionais e persoas voluntarias e as sas funcins e tarefas sern as seguintes: a) Traballador/a Social, como profesional responsable do Programa que recibir a demanda, far o estudio e a valoracin da situacin presentada, desear o proxecto de intervencin axeitado a ela e ser responsable do seu seguimento e valoracin. As sas funcins e tarefas concretas sern : (....) - Avaliacin e seguimento ( como mnimo cada dous meses ) dos casos atendidos, e adaptacin do servizo s necesidades presentadas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios