Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - REGULAMENTO DO SERVIZO DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA

Publicación provisional : 12-03-2010 BOP N 48 -- Publicación definitiva : 27-09-2010 BOP N 185
Redacción Aplicable desde 15-10-2010

Redacciones Redacciones
 - CAPITULO I.- OBXECTO, AMBITO DE APLICACION E CONDICIONS DE SERVICIO
 - Artgo un
 - Artigo dous
 - Artgo tres
 - Artgo catro
 - Artigo cinco
 - Artigo seis
 - Artigo sete
 - CAPITULO II.- SUMINISTRO DE AUGA, CONEXION DE VERQUIDOS E POLIZA DE ABONO
 - Artigo oito
 - Artigo nove
 - Artigo dez
 - Artigo once
 - Artigo doce
 - Artigo trece
 - Artigo catorce. Tipos de suministros.
 - Artigo quince
 - Artigo dezaseis
 - Artigo dezasete
 - Artigo dezaoito
 - Artigo dezanove. Sistemas contraincendios
 - Artigo vinte
 - CAPITULO III.- SERVICIO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
 - 1.- ACOMETIDAS
 - Artigo vinten
 - Artigo vintedous
 - Artigo vintetrs
 - Artigo vintecatro. Suministro a unha urbanizacin
 - Artigo vintecinco
 - 2.- CONTADORES
 - Artigo vinteseis
 - Artigo vintesete
 - Artigo vinteoito
 - Artigo vintenove
 - Artigo trinta
 - Artigo trinta e un
 - Artigo trinta e dous
 - CAPITULO IV.- SERVICIO DE SANEAMENTO
 - Artigo trinta e tres
 - Artigo trinta e catro
 - Artigo trinta e cinco
 - Artigo trinta e seis
 - Artigo trinta e sete
 - Artigo trinta e oito
 - Artigo trinta e nove
 - Artigo corenta
 - Artigo corenta e un
 - Artigo corenta e dous
 - Artigo corenta e tres
 - Artigo corenta e catro
 - CAPTULO.- CONSIDERACINS ACERCA DOS VERQUIDOS DE AUGAS RESIDUAIS
 - Artigo corenta e cinco
 - Artigo corenta e seis
 - Artigo corenta e sete
 - Artigo corenta e oito
 - CONSIDERACIONS PARA AUTORIZACION DE VERQUIDOS INDUSTRIAIS
 - Artigo corenta e nove
 - Artigo cincoenta
 - Artigo cincoenta e un
 - Artigo cincoenta e dous
 - Artico cincoenta e tres
 - CAPITULO V.- REXIME ECONOMICO
 - 1.- FACTURACION COBRO E INFORMACION
 - Artigo cincoenta e catro
 - Artigo cincoenta e cinco
 - Artigo cincoenta e seis
 - Artigo cincoenta e sete
 - Artigo cincoenta e oito
 - Artigo cincoenta e nove
 - Artigo sesenta
 - Artigo sesenta e un
 - Artigo sesenta e dous
 - Artigo sesenta e tres
 - Artigo sesenta e catro
 - 2.-INSPECCION, SANCIONS E RECLAMACIONS
 - Artigo sesenta e cinco
 - Artigo sesenta e seis
 - Artigo sesenta e sete
 - Artigo sesenta e oito
 - Disposicins finais.
   
  CAPITULO I.- OBXECTO, AMBITO DE APLICACION E CONDICIONS DE SERVICIO  
 

   
  Artgo un  
 

1. O regulamento ten por obxecto establece-las normas respecto s unidades de prestacin dos servicios de suministro de auga potable e saneamento no termo municipal de VALDOVIO e as sas caractersticas, regula-las relacins entre a empresa concesionaria e os usuarios, determinando as sas respectivas situacins, dereitos, deberes e obrigas bsicas, as como recolle-lo mbito de aplicacin de prezos e tarifas e o rxime de infraccins e sancins.

2. A efectos de simplificacin, no presente Regulamento denomnase aboado usuario que tea contratado o Servicio de augas e Saneamento. O aboado debe ser titular do dereito de uso da finca, local ou industria.

3. Para efectos do presente Regulamento denomnase concesionario adxudicatario da xestin integral do Servicio Municipal de Auga e saneameento e depuracin do Concello de Valdovio.

   
  Artigo dous  
 

1. O servicio de abastecemento de auga potable, saneamento e depuracin do Concello de Valdovio seguir ostentando, en todo momento, a condicin de Servicio Pblico Municipal do Excmo.Concello de Valdovio.

2. Os servicios a que afecta este Regulamento quedarn sometidos permanentemente control do Concello de Valdovio, quen poder revisa-los traballos realizados polo concesionario, en todo momento ou lugar, procurando non entorpece-la prestacin dos mesmos.

   
  Artgo tres  
 

Corresponde concesionario, cos recursos e instalacions existentes no servicio na data de aprobacin do presente regulamento:

a) Planificar, proxectar, executar (sen prexuzo das iniciativas do propio Concello), conservar e explota-las obras e instalacins necesarias para captar, regular, depurar, almacenar e distribuir auga potable poboacin do Concello de VALDOVIO, as como para recoller, conducir, separar e depura-las augas residuais para o seu verquido s cauces pblicos de acordo as condicins que se fixan neste Regulamento e na lexislacin aplicable, utilizando efecto os recursos e medios actualmente dispoibles e os que no futuro resulten das inversins que se realicen polo propio concesionario ou lle sexan asignados.

A incorporacin Servicio de obras e instalacins con posterioridade comezo da concesin esixir a recepcin das mesmas polo Concello e a firma da acta polo concesionario de adscripcin das mesmas Servicio.

Incumbe concesionario a conservacin, mantemento e explotacin das obras e instalacins destinadas abastecemento e saneamento e depuracin de augas, que sexan executadas polo Estado, a Xunta de Galicia ou outras Administracins, unha vez se produza a sa entrega Concello de VALDOVIO e a adscripcin s citados servicios.

b) A tramitacin e execucin de acometidas de suministros de auga e saneamento a tdas aquelas persoas ou entidades que o soliciten para o seu uso en edificios, locais e recintos situados dentro da rea da sa competencia, sempre que stes renan as condicins esixidas por este Regulamento e fose aprobadas pola corporacin municipal.

c) Suministrar auga s usuarios, garantizando a sa potabilidade de acordo s disposicins sanitarias vixentes, ata a chave de rexistro (considerada con caracter xeral, como inicio da instalacin interior do aboado) as como efectua-la recollida de augas fecais ou residuais dende a arqueta situada no lmite da propiedade do aboado co dominio pblico.

d) O concesionario deber cubrir na sa condicin de xestor das infraestructuras municipais, a sa eventual responsabilidade civil por danos causados a terceiros suscribindo unha pliza de seguros na conta recollida no contrato da concesin.

e) Dispoer dun servicio permanente para recepcin de avisos de averas e para informacins urxentes e aquelas anomalas que poidan producirse relacionadas coa prestacin do servicio, cun rexistro de chamadas e avisos.

f) Informar s aboados, sempre que se sexa posible e polos medios adecuados de difusin, das interrupcins ou alteracins que se produzan no contrato de suministro como resultado das sas actuacins ou de terceiros.

g) Colaborar coas autoridades e centros de educacin para facilitar, sen afectar explotacin que os aboados e pblico en xeral poidan coece-lo funcionamento das instalacns.

h) Contesta s reclamacins que se lle formulen por escrito no plazo de 15 das.

i) Aplica-los prezos e cadros de tarifas correspondentes o abastecemento e saneamento que, en cada momento se tean aprobadas.

   
  Artgo catro  
 

Ademis dos dereitos que ao concesionario lle outorguen as disposicins legais e regulamentarias en materia de xestin do Servicio Pblico e das recoecidas empresa adxudicataria no contrato concesionario, con caracter xeral, este ter os seguintes dereitos.

a) Inspeccionar, revisar e intervir nas instalacins interiores do suministro que, por calquera causa, se atopen ou poidan atoparse en servicio.

b) Cobrar s usuarios a totalidade das tarifas fixadas nas Ordenanzas vixentes.

c) Percibir nas sas oficinas ou ben por domiciliacin bancaria a travs das contas dos aboados, o importe das facturacins ou cargos, que debidamente autorizados, corresponda pagar s aboados e usuarios polas prestacins que realizara o concesionario.

   
  Artigo cinco  
 

Son obrigas do aboado:a) Todo aboado vir obrigado puntualmente a aboa-los cargos que o concesionario lle formule de acordo s prezos e tarifas aprobados, as como os que se deriven da prestacin dos servicios complementarios a que fai referencia o presente Regulamento.

A obrigatoriedade do pago ntegro dos consumos de auga considerarse extensiva s casos nos que os mesmos se orixinen por fuga, avera ou defecto de construccin ou conservacin nas instalacins interiores, ou por calquera outra causa non imputable concesionario.

b) Respeta-las instalacins que integran a infraestructura dos servicios, redes de distribucin de auga potable e evacuacin de augas residuais e acometidas correspondentes, como bens de servicio pblico, prohibndose a manipuacin ou alteracin de calquera elemento das mesmas por persoal non autorizado.

c) Proporcionar concesionario os datos interesados polo mesmo, en relacin co contrato de suministro e as variacins que poidan presentarse.

d) Manter as sas instalacins de xeito que non se produzan perturbacins nas redes pblicas de abastecemento e saneamento e utilizar de forma correcta as instalacins do servicio, adoptando as medidas necesarias para conserva-las mesmas en forma axeitada, mantendo intactos os precintos que garanticen a non manipulacin do contador, abstndose de intervir sobre as instalacins de acometida e garantizando as condicins idneas para as lecturas de consumo.

e) Os aboados debern en inters xeral e no seu propio, comunicar concesionario calquera avera ou perturbacin (fugas, prdidas de presin, vertidos incontrolados, etc. ) que, seu xuizo se produzan na rede de distribucin pblica ou nas instalacins privadas.

Anlogamente, debern comunicar concesionario a existencia de obstruccins na rede de saneamento que produzan ou sexan susceptibles de producir desbordamentos, cheirumes ou calquera tipo de molestias s cidadns.

Igualmente, debern notificar concesionario as manipulacins nas redes ou os usos indebidos de auga que poidan ser causa grave de contaminacin ou perigo de accidente para persoas ou bens.

f) Cumpri-las limitacins e prioridades que o Concello estableza no uso e consumo de auga, as como da rede de sumidoiros.

g) Facilita-lo libre acceso s instalacins ou recintos, s empregados da empresa ou persoa autorizada para o desenvolvemento dos traballos relacionados coa realizacin de lecturas, inspeccins, obras e reparacins e suspensin de suministro.

h) Os aboados non podern, baixo ningn concepto, ceder gratuitamente ou remuneradamente auga a terceiros, xa sexa con caracter permanente ou temporal, sendo responsables de toda defraudacin que se produza no suministro ben por s ou por persoa que de l dependa.

i) Os aboados estn obrigados, con permiso municipal previo , a solicitar da empresa a autorizacin pertinente para calquera modificacin nas sas instalacins que implique modificacin no nmero de receptores ou cambio no uso da auga. Tramitarse un expediente de ampliacin da acometida na que se farn constar, por parte do concesionario, os requerimentos de ndole tcnico que se precisen (ampliacin de rede, necesidade de establecer mallas, etc.)

j) Cando o aboado desexe causar baixa no suministro estar obrigado a interesar da empresa dita baixa cunha antelacin mnima de 48 horaas, para poder efectua-la lectura do contador, precintado do mesmo e facturar o consumo correspondente.

k) Cando nunha mesma finca, xunto a auga do Servicio Municipal existira auga doutra procedencia o aboado vir obrigado a informar ao concesionario de tal cistcunstancia, as como a establecer nas instalacins interiores medios axeitados para evita-la entrada desa augas na rede xeral necesitando o visto bo do concesionario.

O concesionario non se responsabilizar da calidade das augas nas instalacins interiores, advirtindose s aboados da responsabilidade en que poidan incurrir de producirse por retroceso a alteracin das condicins de potabilidade das augas da trada pblica.

l) O aboado baixo a sa exclusiva responsabilidade, intransferible a terceiras persoas non poder:

1. Insertar nas tuberas de abastecemento, sen previa autorizacin do concesionario, bombas ou calquera aparato que modifique ou poida afectar s condicins da rede de distribucin no seu entorno, e consecuentemente, interfiran co servicio prestado a outros aboados.

2. Revender ou ceder, incluso a ttulo gratuito, a auga suministrada polo concesionario.

3. Modifica-los accesos s contadores e aparellos de medidas, sen comunicacin escrita concesionario.

4. Utiliza-la auga do servicio pblico para fins distintos s contratados.

5. Manipula-las instalacins interiores xerais, nin instalar elementos nelas, sin supervisin do concesionario.

6. Realizar consumos de auga que non sexan controlados polo equipo de medida ou introducir calquera alteracin nas instalacins que permitise estes consumos. Neste caso a concesionaria poder interrumpir o suministro de auga de senxo inmediato.

7. Ocasionar voluntariamente ou por conducta neglixente fugas de auga.

8. Romper ou altera-los precintos nos aparellos de medida.

   
  Artigo seis  
 

Sern dereitos dos aboados:

a) Recibir nas sas instalacins auga que rena os requisitos de potabilidade establecidos nas disposicins vixentes.

b) Dispoer permanentemente do suministro de auga potable de acordo s condicins que figuren no seu contrato, sen outra limitacin que as establecidas no presente Regulamento e as dems disposicins de aplicacin.

c) Ser informado de todalas cuestins derivadas da prestacin e funcionamento do servicio en relacin suministro, as como recibir contestacin por escrito, cando asi o solicite, no prazo de 15 dias previsto s consultas formuladas por idntico procedemento.

d) Visitar, sen afectar s esixencias da explotacin e sempre previa solicitude concesionario, as instalacins para tratamento de auga e depuracin de residuais, establecendo o concesionario, baixo a sa responsabilidade e criterio, os momento ms axeitados para garanti-la menor interferencia coa prestacin de servicio.

e) A presentar ante o Concello escritos de reclamacin contra os actos do concesionario, no prazo de quince das.

   
  Artigo sete  
 

1. O persoal do concesionario ir provisto obrigatoriamente dun documento expedido por l, no que consten os datos de identificacin pesoal e da sa acreditacin profesional coa empresa.

2. Toda persona fsica que, en nome propio ou en representacin de terceiros, desexe formular reclamacin contra os empregados do concesionario ou contra o que considere calquera anomala no funcionamento do mesmo, poder facelo no prazo de quince das, mediante escrito dirixido Alcalda ou ben propio concesionario.

3. Nas reclamacins que poidan formularse sobre o cumprimento das condicins do servicio o reclamante deber acredita-la condicin de aboado.

4. As reclamacins que se formulen por danos e perdas que se causen polo concesionario rexeranse pola lexislacin aplicable, tendo en conta a natureza das mesmas e o seu caracter contractual ou extracontractual.

   
  CAPITULO II.- SUMINISTRO DE AUGA, CONEXION DE VERQUIDOS E POLIZA DE ABONO  
 

   
  Artigo oito  
 

Denomnase pliza de abono contrato suscrito entre o concesionario e o aboado, que incle os termos e condicins pactados para o subministro de auga e a prestacin do servicio de saneamento.

Para a peticin do suministro:

- O usuario acreditar a sua condicin de receptor do suministro mediante documento bastante.

- No caso de vivenda nova o usuario presentar o Boletin de instalacin interior da Delegacin de Industria e licencia municipal de primeira ocupacin

- No caso dunha obra , o peticionario presentar a licencia para a mesma, realizndose un contrato de auga que se ter a vixencia da licencia de obra nese momento.

- No caso dunha industria ou comercio o usuario presentar o citado boletn e licencia municipal de apertura.

En ningn caso se proceder suministro se non estn realizado-los anteriores requisitos.

Nos casos en que estea constituda a comunidade de propietarios con contador xeral nico, sta deber suscribir unha pliza de aboamento xeral.

Non se suscribir contrato de suministro a aquel usuario con recibos pendentes de cobro, sexa cal fose a ubicacin do novo suministro solicitado de acordo as responsabilidades reflexadas no artigo 12 punto 1.

Baixo ningn concepto se farn concesins gratutas, calquera que sexa o caracter e natureza do peticionario, considerndose caducada-las que actualmente poidan existir, ags as expresamente recoecidas no prego de condicins da concesin.

O traslado de domicilio e ocupacin do mesmo local por persoa distinta que formalizou o contrato, exixe novo contrato, ou no seu caso, a subrogacin do anterior, sempre que se cumpran tdolos requisitos deste regulamento.

Non se autorizarn altas nin baixas temporais, ags no especificado no artigo 11.

   
  Artigo nove  
 

1. A solicitude de acometidas s redes de distribucin de auga potable e de evacuacin de augas residuais deber presentarse de xeito independentes, para cada finca que legal ou fsicamente constita unha unidade de edificacin debendo cada unha delas satisfacer por separado as condicins previstas neste regulamento.

Considernse unidades de edificacin independentes os edificios dun s portal, ou cada un dos portais no caso de que existan varios nun mesmo edificio. No caso de que un mesmo edificio ou construccin tea mis dun acceso, o concesionario poder decidi-la conveniencia de realizar a medida que lle sexan solicitadas mis dunha acometida.

2. Queda expresamente prohibida a utilizacin dun subministro de auga ou dun colector de verquidos por outra finca ou propiedade distinta daquela para a que se contratou, ainda cando pertenzan mesmo dono. No caso de segregacins, divisins ou acumulacins, ainda que non estiveran rexistradas oficialmente, debern comunicarse estas circunstancias concesionario, para a modificacin das condicins de acometida e, no seu caso, da pliza de servicio.

3. Naqueles casos nos que, a xuzo do concesionario, exista causa xustificada, o titular do uso dun local comercial ou industrial de planta baixa dun inmoble poder contratar sa costa, acometidas independentes ou reforzala existente.

   
  Artigo dez  
 

1. As extensions das redes de abastecemento e / ou saneamento para edificacins novas ou antigas que non a posan sern a cargo do aboado e pasarn rede municipal, tendo en conta o especificado no artigo 23.

Neste senso, e con carcter xeral, precisarase ampliar a rede existente nos seguintes casos:

- Cando a lonxitude da cometida supere os 10 ml.

- Cando para suministrar peticionario se precise cruzar un vial.

- Cando entre o punto final de rede e o solicitante fose susceptible un novo suministro.

En calquer caso as solicitudes de suministro xerarn un informe por parte do concesionario que se detallan e xustifican os requerimentos de carcter tcnico que se precisen.

2. As instalacins das redes de abastecimento e saneamento propias de urbanizacions, novas ras ou polgonos, sern executadas a cargo do promotor, con suxeccin correspondente proxecto tcnico necesariamente aprobado polo Concello e previo informe favorable do concesionario que poder incorporar esixencias en canto a materiais e dotacins, incorporndose rede municipal salvo as excepcins contempladas neste regulamento. A posta en servicio, as como a conexin rede existente ser realizada polo concesionario a cargo do promotor.

3. s efectos deste regulamento entenderase por urbanizacins e polgonos aqueles terreos sobre os que a actuacin urbanstica esixa a creacin, modificacin ou ampliacin de infraestructura viaria e de servicios, tanto se as obras se realizan para conexin entre as distintas parcelas ou solares nos que se divida o terreo, como se se executaran para uni-la urbanizacin ou polgono con outra zona xa urbanizada e con servicios.

4. O permiso de acometida de suministro e saneamento para o polgono ou urbanizacin, as como para os solares e inmobles ubicado nel, estar supeditado a que previamente se acredite o cumprimento das condicins seguintes:

- Os esquemas das redes interiores de distribucin e saneamento, as como as demis instalacins relacionadas, debern ter sido informadas polo concesionario do servicio e proxectados por tcnico competente, debendo ser executadas por conta do promotor ou propietario da urbanizacin ou polgono e con cumprimento das normas tcnicas do concesionario ou que prevera, a tal fn, o propio Concello.

- As obras e instalacions previstas no proxecto aprobado e as modificacins que convenientemente autorizadas polo concesionario, sexan introducidas posteriormente, executaranse por conta do promotor ou propietario e sempre baixo a direccin dun tcnico deste ltimo.

- O concesionario poder esixir, tanto durante o desenvolvemento das obras como na sa recepcin ou posta en servicio, as probas e ensaios que estime convintes co fn de garanti-la idoneidade de execucin e o cumprimento das especificacins de calidade que afecten s materiais previstos no proxecto, sendo os gastos derivados de tales probas a cargo do promotor ou propietario da urbanizacin.

5. En ningn caso estar facultado o promotor ou executor da urbanizacin para realizar as acometidas de abastecemento ou saneamento nos posibles edificios, solares ou parcelas da mesma o cal competencia exclusiva do concesionario.

6. Una vez rematada-las instalacins sern verificadas polo concesionario, e, se as encontrara conformes, informar Concello no que lle afecte para a aceptacin da propiedade das instalacins, as sa servidumes de paso e usos da urbanizacin que pasen a dominio pblico, asumindo a xestin e mantemento dos servicios de abastecemento e saneamento, unha vez que lle sexa ordenado polo Concello.

A rede da urbanizacin poder seguir sendo privada no caso de colocacin dun contador xeral entrada da mesma con tanto mnimos e/ou cotas de servicio e mantemento como vivendas e puntos de consumo da comunidade como existan na urbanizacin, ou pasar a propiedade municipal no caso de que se queira a colocacin de contadores individuais en cada unha das vivendas e puntos de consumo comunitarios.

Poder denegarse a solicitude de acometida ou acometidas s sas redes polas causas ou circunstancias seguintes:

a) Por falta de presentacin de cualquera dos documentos esixidos.

b) Por incumprimento do estipulado neste regulamento no que se refire a requisitos previos para a conexin s redes pblicas

c) Cando a cota de verquido do inmoble para o que solicita a acometida rede de saneamento sexa inferior rede de conduccin xeral correspondente, ags que o propietarios instale sa costa o sistema de bombeo axeitado.

d) Cando algunha parte das instalacins xerais deba discorrer pola propiedade de terceiros sen que se acredite a constitucin da servidume de paso, inscrita no Rexistro da Propiedade ou non se adquira a franxa de terreo afectada.

e) Cando a pressin no punto de acometida do abastecemento sexa insuficiente para un correcto servicio e non se houbera instalado, a cargo do aboado o grupo de elevacin.

f) Cando a presin no punto de acometida de abastecemento sexa excesiva para un correcto servicio e non se instalara a cargo do aboado as medidas de reduccion de presin axeitadas.

   
  Artigo once  
 

1. Excepcionalmente, o concesionario poder conceder acometidas ou tomas de auga con carcter provisional ou temporal para obras.

Estas tomas concederanse sempre en precario, previa presentacin da licencia municipal, rexndose polas mesmas condicins xerais establecidas mis a que se poida determinar particularmente para este caso.

2. En ningn caso se utilizar para vivendas e locais a auga suministrada para unha acometida de obra. remata-las obras, o constructor comunicar este feito concesionario e quedar clausurada automticamente esta acometida rexndose o suministro polas condicins xerais establecidas ou polas que se poidan establecer atendendo caracter e finalidade do mesmo.

3. Ata a sinatura das plizas definitivas do servicio, manterase en vigor a pliza do servicio provisional para obra, sendo o constructor ou solicitante autorizado o responsable de aboar toda a auga consumida, a que se facturar a tarifa de obra, independemente do uso que tea.

   
  Artigo doce  
 

1. O contratante do suministro e saneamento ser o titular ou titulares da finca, local ou industria a abastecer ou quen o represente legalmente, ags as excepcins que se detallan neste artigo.

No seu caso, o contratante poder se-lo inquilino, con autorizacin escrita e bastante da propiedade. Esta autorizacin implicar a asuncin por parte do propietario das eventuais responsabilidades e do resarcimento de danos concesionario, en caso de incumprimento do contrato de suministro e saneamento por parte do inquilino.

2. Todo suministro solicitado ou concedido acometida destinarse exclusivamente s usos para os que houbera sido solicitada e concedida, debendo comunicar o aboado previamente concesionario calquera modificacin, solicitando a sa aprobacin e a formalizacin dun novo contrato no que se inclan as circunstancias modificadas.

3. Nos casos de cambio de titularidade da finca, local ou industria abastecidos e cando sexa o propietario o aboado titular do contrato de suministro, ambolos dous debern comunicar de xeito que faiga f dentro do prazo dun mes, o cambio habido, co fn de proceder a formalizar un novo contrato de suministro a nome do novo titular. Sempre tendo en conta o referido no artigo n8

4. Nos casos nos que os titulares do contrato de suministro foran os inquilinos o novo inquilino deber substituir a autorizacin do propietario a que se fai referencia no apartado primeiro deste artigo por outra semellante seu nome. E procederase subrogacin do contrato ou alta e baixa.

Se houbera modificacin da propiedade da finca, local ou industria sen cambio de titularidade do contrato de suministro e saneamento, o novo propietario entenderase inexcusablemente subrogado nas responsabilidades asumidas polo anterior propietario en relacin cos incumprimentos do contrato e resarcimento de danos que poideran causar concesionario os inquilinos do inmoble, cando non os houberan asumido estes.

5. Nos casos en que o solicitante dos servicios sexa unha Comunidade de Propietarios, s poder contrata-los mesmos o seu representante legal, debidamente acreditado.

6. Nos casos en que se soliciten os servicios para execucin de obras, o contratante deber se-lo titular da licencia municipal.

   
  Artigo trece  
 

Toda alta no servicio ser obxecto de solicitude do interesado e suscripcin da correspondente pliza na que se far constar as caractersticas do suministro e que producir efectos econmicos dentro do bimestre/trimestre no que comece o disfrute do servicio e coa facturacin correspondente bimestre/trimestre completo.

Cada vez que se produza unha alta pagaranse as taxas municipais de acordo co establecido na Ordenanza Fiscal.

As baixas solicitaranse polo titular do contrato suscribindo a correspondente solicitude e previa comprobacin e pago das facturas pendentes e do trimestre en que se solicita a baixa, pasarase orde para corte de suministro e precintado da chave de paso.

   
  Artigo catorce. Tipos de suministros.  
 

A prestacin do servicio clasificarase segundo o especificado na Ordenanza Fiscal polos tipos de tarifas, pero como norma xeral ser:

1. Usos domsticos. Son aqueles nos que a auga se utiliza exclusivamente para atender necesidades primarias da vida, preparacin de alimentos e hixiene persoal.

Aplicarse esta modalidade exclusivamente s locais destnado a vivendas sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial, profesional nin de servicios de calquera tipo.

2. Usos comerciais e industriais. Son aqueles nos que a auga constite un elemento directo ou indirecto dun proceso de produccin ou nos que se utiliza para o acondicionamento, limpeza ou hixiene nun establecemento profesional, comercial, industrial ou de servicios.

Adicionaimente, tern a consideracin de usos industriais aqueles usos, potencialmente domsticos, para os que, como resultado das inspeccins e anlisis que realizar o Servicio Municipal ou os laboratorios autorizados efectos se determinar unha contaminacin improcedente das augas residuais sen prexuzo das responsabilidades nas que incurrira o actuante.

3. Usos municipais. Son aqueles que corresponden s edificios e instalacins municipais.

O concesionario instalar contadores en todos e cada un dos puntos de suministros que afecten a cargo do Concello, calculndose polos servicios tcnicos do concesionario os consumos municipais donde, polas caractersticas de ditos puntos, non poida instalarse un contador.

Non se considerarn consumos municipais os de aquelas dependencias que sendo municipais tean contratada a sa xestin a unha empresa privada.

4. Uso para obras. Son aqueles nos que a auga se usa na construccin.

5. Usos especiais. Consideranse suministros especiais aqueles non includos nas modaldiades anteriores.

   
  Artigo quince  
 

1. Para a suspensin do servicio de abastecimento a un aboado, o concesionario deber segui-los trmites legais previstos o efecto.

A utilizacin inadecuada por parte dun aboado do servicio de saneamento poder ocasiona-la suspensin do servicio de abastecemento, como medida cautelar complementaria.

2. O concesionario poder suspende-lo servicio de abastecemento e/ou saneamento a un aboado nos seguintes casos:

a) Se non satisface, puntualmente o importe dos servicios conforme estipulado na Ordenanza fiscal.

b) Por falta de pago, das cantidades resultantes de liquidacins en firme de fraude ou no caso probado de reincidencia no mesmo.

c) En tdolos casos en que o aboado empregue a auga que se lle suministre en forma ou para usos distintos dos contratados.

d) Cando o aboado estabreza ou permita estabrecer derivacins na sa instalacin para suministro de auga ou evacuacin de residuais a outros locais ou vivendas diferentes consignada na sa pliza de servicio, anda sendo da sa propiedade

e) Cando o aboado non permita a entrada no local a que afecta a pliza de servicio en horas de servicio , en horas hbiles ou de normal relacin co exterior persoal que, autorizado polo concesionario e provisto da sa correspondente documentacin acreditativa, trate de revisa-las instalacins, sendo preciso, en tal caso, que se faiga consta-la negativa ante testemuas ou en presencia dalgn axente da autoridade.

f) Por neglixencia do aboado respecto reparacin de averas nas sas instalacins, que poidan causar danos s redes, va pblica ou a terceiros.

g) En caso de realizar verquidos non autorizados que poidan producir danos nas instalacins de saneamento ou depuracin, atndose o concesionario lexislacin vixente.

h) En caso de que o aboado utilice a auga para rego de hortas, cultivos ou zonas verdes en terreos anexos vivenda habitual, cando por causas excepcionais o Concello prohba os consumos para estes usos e as o dispoa mediante bando.

13. Os gastos orixinados polo restablecemento sern por conta do aboado, que non recuperar o servicio ata que non proceda seu pagamento.

   
  Artigo dezaseis  
 

RESERVAS DE AUGA

1. O concesionario poder propoer Concello o establecemento de condicins e prioridade no uso da auga potable no suposto de restriccins por sequa, catstrofes ou accidentes graves nas instalacins de captacin, tratamento ou distribucin de auga, utilizando o seu mellor criterio para reduci-lo dano poboacin afectada, e, comunicando as medidas adoptadas a travs dos medios de difusin mis axeitados, a sa previsible duracin e das razns que levaron a adoptalas sen prexuzo da normativa xeral de seguridade civil que sexa de aplicacin.

2. Os aboados que prevean utiliza-la auga para alimentar aparellos ou instalacins que poidan verse danados como consecuencia dunha interrupcin ou disminucin de presin no suministro, en todolos locais nos que se desenvolve calquera tipo de actividade na que a auga represente unha permanente e inexcusable necesidade para a sade pblica ou seguridade de persoas e bens, e, especialmente, en centros hospitalarios, almacens de productos inflamables e combustibles e grandes centros comerciais debern dispoer de depsitos de reserva con capacidade suficiente e adoptar en xeral as medidas necesarias para garanti-la continuidade do servicio, sen prexuzo do que estableza as regulacins especficas de cada sector.

Igualmente as industrias nas que a auga represente un elemento indispensable no proceso de produccin ou conservacin de productos debern dispoer de depsitos de reserva, de forma que quede asegurado o seu autoabastecemento mnimo durante a lo menos, 24 horas.

O prestador do servicio quedar exonerado de responsabilidade civil nestes casos, que polas sas caractersticas especiais debern proverse de medios de reserva.

3. O concesionario non ser responsable dos danos que poida ocasionar unha eventual falta de suministro motivada por averas ou pola normal manipulacin da rede.

   
  Artigo dezasete  
 

1. En todolos edificios que por albergar un alto nmero de usuarios, se comprobe que o caudal capaz de circular pola cometida poida ser insuficiente para garantizar un correcto suminitro, deberase ampliar a red xeral existente, atendendo s requisitos tcnicos do concesionario, cando de aplicacin o dito no artigo 23. Se o problema fose de presin, debido elevada altura do inmoble ste deber dotarse de grupos de sobrelevacin que alimentndose de depsitos acumuladores garanticen a presin a tdalas alturas. Dito depsito deber ser controlado a travs do aparato contador, sendo a cargo do aboado a instalacin e mantemento dos equipos correspondentes

2. Como medida de hixiene e control , recomendase que estes depsitos dispoan dos medios axeitados para a sa facil e eficaz limpeza peridica. Obrigatoriamente, debern estar provistos dun rexistro de entrada, desagamento e tubo de ventilacin.

O desaugamento do depsito de reserva ir conectado rede de saneamento.

   
  Artigo dezaoito  
 

1. Entndese por instalacin interior do abastecemento a comprendida a partir da chave de rexistro de acometida, sita no exterior da propiedade do aboado.

2. O propietario dun edificio ser responsable das averas que se produzan na instalacin interior.

3. O propietario realizar seu cargo coa maior rapidez que lle sexa factible e, en todo caso, dentro dun prazo mximo de cinco das naturais, a reparacin das averas que se presenten a partir da chave de rexistro. O concesionario, se a gravedade da avera o esixira proceder corte de suministro de xeito cautelar ata que se efecte a reparacin e inspeccionar a instalacin con posterioridade mesma, antes de reanuda-lo servicio.

4. Se a xuizo do concesionario ou de tcnico competente se determinase que existe perigo grave para a seguridade das persoas por mal estado das instalacins ou ameaza de danos graves o concesionario poder, previa comunicacin o Concello, suspende-lo suministro de forma inmediata, poendoo en coecemento do interesado. Neste caso, como naqueles outros nos que exista necesidade de acometer a reparacin con urxencia, o concesionario poder repercutir aboado os gastos nos que se incurrira, debidamente xustificados.

   
  Artigo dezanove. Sistemas contraincendios  
 

1. A conexin rede pblica de abastecemento das acometidas para sistemas contra incendios esixir a firma dun contrato especfico entre o concesionario e aboado. En calquer caso o mantemento do sistema correr a cargo do aboado.

2. Dito contrato ter a mesma tramitacin e caracter que os de suministro ordinario e estar polo tanto suxeito s mesmas prescripcins reguladas por aqueles. A utilizacin da rede contra incendios ser unicamente con este fn.

3. Efectuada a instalacin, as bocas de incendio sern precintadas por persoal do concesionario, entendndose que foron utilizadas cando desapareza o precinto. De terse utilizadas na extincin dun incendio o aboado debe poelo en coecemento do concesionario co fin de que se repoan os precintos correspondentes e evitar posibles responsabilidades derivadas, as como en todo caso que tea desaparecido o precinto correspondente.

4. As redes interiores de incendio sern sempre independentes das restantes existentes na finca en que se instala e non poder ser conectada derivacin algunha para outros usos.

5. Nas instalacins contra incendios non se instalar contador nin se rexir cargo algn derivado do maior ou menor consmo de auga nin polos verquidos da mesma rede de saneamento. De ser necesaria a utilizacin das bocas de incendio facturarse exclusivamente polo concepto de disponibilidade do servicio e pola tarifa mnima industrial vixente en cada momento.

   
  Artigo vinte  
 

1. Para a execucin de obras de urbanizacin e daquelas instalacins que se realicen nas ras, vas pblicas ou bens de dominio pblico, o concesionario autorizar, a peticin da Entidade Pblica ou do contratista adxudicatario da obra, o uso da auga procedente das bocas de rego ou hidrantes.

2. Cando o solicitante sexa o contratista da obra, deber constituir previamente ante o concesionario, se ste o estima necesario, para responder de eventuais danos sobre as instalacins pblicas, un depsito equivalente doble do valor de reposicin da boca de rego ou hidrante.

A constitucin deste deposito e o dereito a utiliza-la auga por estes medios quedar reflexado nun acordo especfico. O depsito ser devolto contratista, unha vez transcurrido o prazo de utilizacin do suministro, senon se houberan producido danos.

3. O consumo de auga a que se refire o presente artigo ser aboado polo contratista, segundo o consumo rexistrado polo contador que o concesionario houbera instalado efecto, sendo a cuanta como mximo a reflexada pola Ordenanza Fiscal correspondente a suministro Industrial.

4. Salvo os casos previstos nos anteriores nmeros deste artigo a utilizacin das bocas de rego ou hidrantes s estar permitida s servicios pblicos de extincin de incendios e a outros servicios municipais.

   
  CAPITULO III.- SERVICIO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO  
 

   
  1.- ACOMETIDAS  
 

   
  Artigo vinten  
 

a) Entendese por acometida de abastecemento, o ramal que, partindo dunha tubera da rede de distribucin conduza a auga ata paramento vertical do edificio ou lmite da propiedade que se desexa abastecer. Esta acometida comprende dende o colarn de toma na tubera xeral ata a chave de rexistro situada nunha arqueta de rexistro na va pblica.. Estar formada por unha tubera nica de caractersticas especficas segundo o caudal e presin de auga a suministrar e a ss lonxitude axustarse valor mximo de 10 ml (artigo n 10).

b) Entndese por acometida de saneamento o colector das augas residuais dunha instalacin, edificio (establecemento) ou nave industrial, que se extende dende a arqueta situada no lmite da finca ou propiedade privada ata o pozo de rexistro da rede de saneamento que estea conectado.

Nas instalacins en donde poidera falta-lo pozo de rexistro entenderase que a acometida remata, excepcionalmente no colector xeral.

As instalacins que non se axusten a estas normas sern obrigadas a adaptarse ante calquera modificacin ou reparacin nas acometidas. O custo correspondente ser a cargo do aboado.

A efectos das obrigas do concesionario, ste deber realizar seu cargo exclusivamente a limpeza da rede xeral de saneamento que estea conectada a acometida e ata o pozo de rexistro donde se produza o entronque da mesma. Os custos de mantemento, limpeza, desobstruccin, substitucin e reparacin da acometida de saneamento sern a cargo do aboado, salvo no caso de existir na Ordenanza correspondente cota de conservacins da acometida.

No caso de execucin de acometidas clandestinas, por parte do propietario, supenderase o servicio ata que tea a autorizacin correspondente e unha vez aprobada aboar os custos totais de execucin da acometida, previamente realizacin do contrato.

c) Denomnase rede de distribucin de auga potable conxunto de tuberas cos seus elementos de maniobra, bombeos, control e accesorios, instalado en ras, prazas, camios e demis vas pblicas para distribui-la auga poboacin.

d) Denomnase rede de saneamento conxunto de colectores, sumidoiros e rexistros, con tdolos elementos de bombeo, control e accesorios, instalados en ras, prazas, camios e demis vas pblicas que sirven para a evacuacin de augas residuais ata o cauce pblico ou estacins depuradoras.

   
  Artigo vintedous  
 

a) O subministro de auga ou a autorizacin para verquidos das augas residuais ser autorizado polo Concello e prestado polo concesionario con suxeccin a este Regulamento e demis disposicins de caracter xeral.

De calquera maneira os verquidos a cauces pblicos realizaranse sempre nas condicins e circunstancias e cos lmites impostos na vixente lexislacin de augas e costas.

b) O concesionario poder establecer limitacins na prestacin do servicio de suministro de auga ou para autorizar verquidos de augas residuais, ou realizar dito servicio en precario, cando as circunstancias do caso as o fagan aconsellable, segundo as condicins previstas no artigo correspondente deste regulamento.

c) Como norma xeral, non se concedern illadamente acometidas de suministro de auga potable nin de verquido de augas residuais, tramitndose simultneamente ambas solicitudes. As obras correspondentes executaranse, na medida do posible, mesmo tempo, sempre que exista rede de auga e colectores en servicio.

   
  Artigo vintetrs  
 

A determinacin das caractersticas das novas acometidas ou de ampliacin do Servicio dun inmoble, a sa instalacin, conservacin e manexo, sern sempre informadas polo concesionario, quen realizar en exclusiva os traballos e instalacins correspondentes a cargo do peticionario, en todo caso segundo os prezos aprobados polo Concello. Asimesmo o concesionario do Servicio determinar as modificacins que na rede existente deben efectuarse como consecuencia da peticin ampliacin e/ou reforzo e que tamn satisfar o peticionario, entendendose que esta modificacin pertence a tdolos efectos patrimonio municipal. Caso de non aboa-lo solicitante esta modificacin non se proceder suministro.

Toda persoa que desexe acometida de abastecemento de auga potable e/ou acometida de verquido de augas residuais, previa obtencin das licencias municipais de entronque, far unha solicitude concesinario o cal realizar un informe das condicins necesarias para a conexin; estes traballos sern competencia exclusiva do concesionario.

   
  Artigo vintecatro. Suministro a unha urbanizacin  
 

No caso de solicitude de suministro a unha urbanizacin poder facerse de dous modos distintos:

- Se os propietarios da urbanizacin desexan que a rede xeral interior siga sendo privada, isntalarse un contador xeral no lmite da rede municipal e facturarase a nome da comunidade o importe da lectura do mesmo, con tantos mnimos e/ou cotas de servicio e mantemento como vivendas e puntos de consumo comunitario cando existan no interior da urbanizacin.

Neste caso, todalas averas que se produzan a partir do contador xeral sern por conta da comunidade. Sendo de aplicacin o reseado no artigo n 15 considerarse a urbanizacin un s suministro.

- Se queren instalar contadores individuais de consumo, tern que cede-la rede xeral que pasar a ser propiedade municipal e aplicndose a cada vivenda o especificado neste regulamento, procedndose por parte do servicio instalacin das acometidas individuais e os contadores correspondentes, as como os dos consumos comunitarios que sern facturados Comunidade.

   
  Artigo vintecinco  
 

Si na Ordenanza Municipal estivese prevista cota de conservacin de acometidas de abastecemento, as reparacins das averas nas acometidas e que sexan debidas seu normal uso correspondern Servicio de augas sen que se produza cargo algn ao aboado por este motivo; se esta cuota non existise a reparacin das averas debern ser aboadas polo Concello propietario da acometida .

Se a avera fose debida a outras razns diferentes s do seu normal uso, a reparacin ou substitucin ser realizada polo Servicio de augas e facturarse o aboado, o importe da reparacin.

   
  2.- CONTADORES  
 

   
  Artigo vinteseis  
 

Os contadores ou medidores de caudais do suministro de auga potable sern dos tipos aprobados e verificados polas Delegacins de Industria ou Organismos competentes e como mnimo de clase metrolxica tipo B.

   
  Artigo vintesete  
 

1. A colocacin e instalacin de contadores realizarse exclusivamente polo concesionario, correndo os gastos por conta do aboado.

2. No caso de existencia de cota de conservacin de contadores, a substitucin ou reparacin dos inutilizados ou averiados polo seu normal uso ou antigidade corresponder concesionario. De non existir esta cota os gastos correspondentes sern por conta do aboado.

3. No caso de non existir cota de conservacin de contador, ou a substitucin ou reparacin dos contadores inutilizados ou averiados por outras razns diferentes s do seu uso normal (xeadas, actos vandlicos, etc.) ser por conta do aboado, neste caso notificarse por escrito dndolle un prazo de 7 das para persoarse nas oficinas do servicio e aboa-lo importe correspondente reparacin ou substitucin. De non facelo as, procederase suspensin do suministro seguindo o procedemento legalmente establecido.

   
  Artigo vinteoito  
 

1. Toda vivienda unifamiliar ou local comercial (independentemente de que sexa destinado a actividades industriais, exercicio profesional ou a prestacin de calquera servicios) dispor dun contador individual.

2. Cando no mesmo edificio exista mis dun usuario cada un deber ter contador independente.

No caso de instalacins antigas de comunidade de propietarios con contador xeral, o mnimo de abono obrigatorio e cotas de servicio e/ou mantemento ser o que corresponda suma de tantos mnimos e cotas como nmero de vivendas ou locais constitan a comunidade, includo-los suministros a servicios propios da mesma.

A comunidade de propietarios ser a responsable do pago do recibo correspondente.

O contador que estar verificado pola Delegacin de Industria, ser propiedade do aboado e ser colocado no seu emprazamento definitivo unicamente polo Servicio.

s suministros existentes sen contador medidor do caudal establecerselles un mximo de 30 dias para instalacin de dito aparello, durante o que se facturar o estimado polo Servicio en funcin das caractersticas do suministro e a lo menos o doble do mnimo marcado pola Ordenanza en cada tipo de suministro. Pasado dito perodo procederse expediente de suspensin de suministro en caso do que sexa aboado Servicio. No caso de un consumidor clandestino a suspensin de suministro farse no momento no que se detecte dito consumo clandestino.

Nos casos en que nun mesmo edificio existan distintos tipos de suministros (domstico, industrial, hosteleiro, etc.) instalaranse contadores independentes para cada un deles, pero si debido s esixencias tcnicas somentes se pode instalar un, o consumo total tarifarse de acordo tarifa mis alta correspondente s englobados no contador nico.

O tempo establecido ser dun mximo de 30 dias.

Non se permitir extender un mesmo suministro a varias fincas ou edificacins anda no caso de estar contigas e pertencer mesmo dono.

Os contadores estarn colocados no lugar axeitado, de libre acceso, na planta baixa, cerca da chave de paso instalada fronte finca de que se trate e sempre no exterior da propiedade, tendo que ser lexible dende a via pblica. No caso de vivendas colectivas situaranse nun compartimento ou caixa, nun lugar de uso comn do edificio mediante o sistema chamado de batera ou semellante, de tal xeito que o empleado lector do Servicio poida libremente anota-las indicacacins de todolos contadores nun s acto.

Os contadores situados no interior das vivendas sern trasladados exterior ou lmite da propiedade no prazo mis breve posible.

   
  Artigo vintenove  
 

1. O aboado estar obrigado a facilitar o acceso contador persoal do concesionario, quen deber leva-la oportuna identificacin.

A lectura dos contadores polo concesionario deber facerse no perodo comprendido entre as 8:00 e as 20:00 horas.

   
  Artigo trinta  
 

No caso de que un aboado estime que o volume de auga consumido na sa instalacin non corresponda rexistrado polo seu contador, poder solicita la sa revisin concesionario.

As tolerancias para verificacin de contadores sern as que fixe, en cada caso, o Centro Nacional de Metroloxa ou Organismo equivalente.

No caso de verificacin de funcionamento correcto, a concesionaria proceder a facturar os gastos (alquiler, do equipo, man de obra, gastos administrativos,...) ocasionados por dita revisin.

No caso de verificacin de funcionamento incorrecto, o concesionario proceder a reface-las liquidacins por consumo de auga, correxidas nas porcentaxes de desviacin detectadas, correspondentes s dous meses anteriores momento da peticin de verificacin polo aboado.

Se o aboado non estivese de acordo coa comprobacin realizada polo concesionario poder solicitar da Delegacin de Industria a verificacin correspondente e/ou presenta-la reclamacin ante o Concello sendopola sa conta os gastos derivados desta comprobacin, no suposto de que a lectura fora correcta..

   
  Artigo trinta e un  
 

1. O aboado poder instalar, pola sa conta e para a sa propia administracin, cantos contadores divisionarios de consumo estime convintes, estando colocados estes, detrs do contador instalado polo servicio.

2. O concesionario guiarase sen embargo para a facturacin de consumos, exclusivamente polos aparellos de medida do Servicio, non vindo obrigado a acepta-las reclamacins que se apoien en lecturas dos contadores non instalados polo concesionario.

3. As operacins de colocar e retira-los contadores s podern executalas os empregados do servicio, prohibndose a calquera outra persoa facer calquera operacin neles.Asimesmo queda prohibdo altera-los precintos que como garanta levan colocado-los contadores. Se por calquera accidente se rompese un deles pasarase inmediatamente aviso servicio, quen levar a efecto a reposicin o antes posible.

No caso de rescisin do contrato ou de contadores colocados polo persoal distinto do Servicio Municipal de augas, o concesionario proceder a retira-lo contador do aboado, o cal poder pasar a recollelo polas sas oficinas dentro dos tres meses seguintes.

   
  Artigo trinta e dous  
 

1. A lectura peridica dos contadores ser realizada pola concesionaria. A lectura tomada determinar o consumo do aboado.

2. A lectura e facturacin de consumos farase trimestralmente.

3. Cando, por circunstancias alleas vontade do concesionario, non fose posible a lectura do contador do aboado, o empregado estar obrigado a deixar constancia da sa visita, depositando no buzn de correos, ou por debaixo da porta de entrada do local do aboado unha tarxeta na que se reflexar esa circunstancia e na que o aboado deber reflexa-la lectura efectuada por el mesmo.

O aboado devolver o impreso de lectura debidamente cumprimentado antes das 48 horas seguintes data de entrega do mesmo polo lector. Os impresos de lectura recibidos polo concesionario con posterioridade a este prazo podern ser considerados nulos. Nese suposto, facturarase o consumo en base o mesmo perodo do ano anterior, e no caso de non ter tampouco a lectura real do citado periodo, realizarase a facturacin como si o consumo fose cero nese perodo e sen que dea lugar a descontos por eses mnimos en facturacins posteriores. Admitirase as mesmo que o aboado, comunique a lectura persoal ou telefnicamente.

   
  CAPITULO IV.- SERVICIO DE SANEAMENTO  
 

   
  Artigo trinta e tres  
 

1. O concesionario est facultado para a prestacin dos seguintes servicios relacionados co saneamento.

a) Utiliza-la rede pblica para a captacin e canalizacin das augas residuais ata as estacins de depuracin.

b) A execucin das instalacins, ampliacins, desatasques, substitucins, reparacins, reformas e melloras das redes e acometidas de saneamento.

c) A limpeza da rede de sumidoiros, levando os residuos s instalacins previstas e autorizadas a tal fn. Sempre que os sumideiros non pertezan a unha rede separativa.

d) De forma transitoria, a limpeza, nos casos en que sexa posible cos medios mecnicos do Servicio e sempre a costa do usuario, das fosas spticas dos aboados servicio de saneamento, ata en tanto a rede pblica de saneamento non cubra a totalidade do termo municipal.

e) O tratamento, cos medios e infraestructuras postos a disposicin polo Concello ou, no seu caso, polas Entidades Pblicas correspondentes, das augas residuais con anterioridade seu verquido s cauces pblicos.

   
  Artigo trinta e catro  
 

1. Os aboados servicio de augas debern obrigatoriamente conectarse rede de saneamento cando as sas vivendas ou instalacins se atopen fronte rede municipal de saneamento.

Para isto solicitarn a acometida correspondente que se realizar a costa do aboado, ags que se prevean formas de financiamento diferentes de acordo co Concello.

2. Para os lugares donde non exista a rede, as vivendas estarn dotadas de fosas spticas que debern ser periodicamente limpadas transportando os lodos xerados nas mesmas ata a estacin depuradora Municipal ou lugar designado polo Concello para tal fin. O prezo da limpeza das fosas spticas verase incrementado nas taxas ou prezos de verquido dos resduos vertedoiro pblico ou lugar designado polo Concello. En este senso o vaciado e tratamento das extraccins das fosas rexirase pola tarifa aprobada polo Concello.

3. E responsabilidade do aboado, como propietario da fosa sptica, a execucin das obras necesarias para o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.

   
  Artigo trinta e cinco  
 

Os edificios fronte s que exista rede de colectores pblica, verquern a sta directamente as augas residuais a travs da correspondente acometida sen atravesar propiedades de terceiros.

Ser necesario que as augas verquidas cumpran as condicins fsico-qumicas esixidas neste regulamento e, no seu caso, na lexislacin vixente.

   
  Artigo trinta e seis  
 

1. As instalacins interiores de saneamento dun edificio que se localicen a cota inferior rasante da ra, debern ser completamente estancas presin de 1 Kg./cm2.

2. Naqueles casos nos que os colectores de saneamento dun edificio se atopen a cota inferior do colector da ra o propietario ou propietarios instalarn seu cargo e mantemento posterior a infraestructura e equipo de bombeo necesario para efectua-lo verquido rede pblica.

   
  Artigo trinta e sete  
 

1. Naqueles casos nos que as vivendas, locais comerciais e edificios industriais utilicen auga doutras procedencias, exclusivamente ou xunto coa rede pblica de abastecemento e vertan as sas augas residuais rede pblica de saneamento, o concesionario poder realizar a estimacin de ambolos dous caudais, ou o aboado poder instalar un caudalmetro homologado coa que se realizar a medida exacta.

2. Naqueles casos con stanos, fincas ou locais nos que sexa necesario debido nacemento de augas procedentes do subsolo (anda que sexa limpa) ou de outros orixes (choivas, regatos, etc.) e que estas sexa necesario evacualas rede de saneamento, ditas augas tern a consideracin de auga residual, sendo de aplicacin para a facturacin do caudal verquido o sinalado no punto anterior (Art. 37 punto1).

3. Est prohibido o verquido rede pblica de saneamento de augas residuais por quen non sexa aboado Servicio.

   
  Artigo trinta e oito  
 

As obras de construccin e instalacin dos colectores e acometidas de saneamento axustaranse nas sas caractersticas s condicins e prescripcins tcnicas establecidas nas Ordenanzas Municipais de edificacin e disposto no PXOU aprobado polo Excmo.Concello. O concesionario non poder aplicar outros criterios, ags que, debidamente cumprimentados foran aprobados polo Concello.

   
  Artigo trinta e nove  
 

1. As obras de construccin e instalacin das acometidas dende a fachada do inmoble ata a conexin coa rede de saneamento pblica executaranse polo concesionario segundo o cadro de prezos autorizado polo Concello.

2. A seccin das conduccins, tipo de rexistros e demis caractersticas rexiranse segundo as normas municipais de aplicacin e as disposicins de planificacin urbanstica correspondente, e o exposto no artigo 21.

3. As obras de ampliacin da rede promovidas polos particulares realizaranse en exclusiva polo concesionario a cargo do solicitante.

   
  Artigo corenta  
 

1.- Toda acometida rede de sumidoiros deber dispor dunha arqueta de rexistro no lmite da propiedade do aboado.

2.- A limpeza das acometidas ser realizada polo concesionario, que percibir do aboado o importe debidamente facturado por dita limpeza como contraprestacin e segundo o cadro de prezos autorizado polo Concello, ou no seu defecto, dita limpeza quedar cuberta pola correspondente taxa de conservacin (se existe).

   
  Artigo corenta e un  
 

1. Previamente conexin rede pblica de saneamento o concesionario realizar as comprobacins que estime necesarias para controlar que o efluente previsto cumpre as condicins fsico-qumicas que se especifican neste Regulamento e que a instalacin interior se axusta s normas aplicables.

2.- Se o aboado ocultase ou enmascarase as caractersticas do efluente sern de aplicacin as actuacins de control e de posible suspensin do servicio que se reflexaron no artigo correspondente deste regulamento.

   
  Artigo corenta e dous  
 

1. Cando con ocasin da reforma, ampliacin ou reparacin dun edificio ou nave industrial, se incremente o nmero de vivendas, establecementos ou locais, ou varen as condicins de verquido, o propietario ou promotor estar obrigado a solicitar do concesionario as novas acometidas, en caso necesario e a modificacin das plizas de servicio, a que se dera lugar. As novas acometidas axustaranse s normas e procedementos que se recollen neste regulamento.

2. En caso de que se descubrira polos servicios tcnicos do Concello ou do concesionario a realizacin de obras de saneamento non comunicadas Servicio levantarase acta deste feito, propoendo o concesionario Concello a actuacin que corresponda.

A execucin de obras de saneamento que supoan a utilizacin non autorizada dos servicios regulados neste Regulamento tanto directa como indirectamente e a ocultacin de datos das acometidas poder motiva-la suspensin do servicio e o cargo polo concesionario aboado ou usuario dun ano de utilizacin do servicio s tarifas vixentes.

   
  Artigo corenta e tres  
 

1. O concesionario non asume responsabilidade algunha polas filtracins, inundacins, afundimentos e, en xeral, calquera tipo de dano que se produza en propiedades particulares, como consecuencia do mal funcionamento de conduccins que discurran por terreos excludos do viario pblico.

2. No caso de que os Servicios de Sanidade do Concello ou das entidades pblicas que correspondan, e por existir risco grave para a sade pblica, previo informe tcnico sanitario en tal senso, decidisen a necesidade de executar obras de saneamento en terreos non pblicos ou labores de limpeza e desatascamento en dominios privados, o Concello poder ordenar Concesionario a execucin destes traballos, autorizando o reparto ou derrama dos custos incurridos entre tdolos aboados e usuarios afectados.

A relacin de afectados e o presuposto e custo das obras ser xustificado polo concesionario ante os responsables designados polo Concello.

   
  Artigo corenta e catro  
 

1. Nos casos en que se concedan acometidas ou tomas de auga provisionais para obras, o concesionario indicar constructor ou solicitante, cando fose necesario o punto autorizado polo verquido de augas residuais.

2. O constructor e os usuarios desa acometida provisional absteranse de verquer materia algunha que, por si mesma ou en reaccin coa auga, poida provocar atascos ou danos na conduccin de saneamento, sendo responsables dos danos nos que se poidera incurrir.

3. A autorizacin de verquidos, conexins provisionais rede de sumidoiros e utilizacin puntual da rede de saneamento pblica ser solicitada concesionario nos impresos que se faciliten por ste, consignndose os datos necesarios para identificacin dos verquidos que se pretendan. O concesionario aplicar os prezos que correspondan, deducidos da tarifa de saneamento aprobada.

   
  CAPTULO.- CONSIDERACINS ACERCA DOS VERQUIDOS DE AUGAS RESIDUAIS  
 

   
  Artigo corenta e cinco  
 

1. A efectos do presente regulamento, os verquidos clasificanse nas modalidades seguintes:

a) Augas residuais domsticas.

b) Augas residuais industriais.

2. Considranse como augas residuais domsticas as que proceden do uso da auga de abastecemento, pozo ou manantial en vivendas, sexan individuais ou colectivas, as como daquelas institucins e centros que sexan asimilados pola sa natureza ou en razn do servicio social que presten, tarifa de saneamento aprobada.

Estas augas residuais acarrearn, ags casos excepcionais, os residuos procedentes da preparacin, coccin e manipulacin dos alimentos, as augas de lavado de roupas e utensilios de cocia, excrementos humanos e materiais biodegradables producidos no normal desenvolvemento das actividades domsticas.

Non se permite a incorporacin s augas residuais domsticas de disolventes, pinturas, cidos, sustancias slidas non degradables, plsticos nin aqueles elementos que poidan provocar obturacin das conduccins ou o seu dano. Evitarase igualmente aqueles elementos que sexan de difcil ou imposible eliminacin nas depuradoras de residuais.

3. Consideranse como augas residuais industriais as procedentes do uso da auga de abastecemento, pozo ou manatial en establecementos industriais, naves e locais comerciais de todo tipo, que poidan ser susceptibles, como consecuencia da actividade destes establecementos, sen acarrear outros residuos diferentes adems, ou en vez, dos presentes nas augas residuais definidas como domsticas.

4. A tarifa de abastecemento e saneamento a aplicar deber ser, en todolos casos, uniformemente, industrial ou domstica.

   
  Artigo corenta e seis  
 

1. As autorizacins de verquidos rede de saneamento quedarn sen efecto nos seguintes casos:

a) A peticin do usuario, de non existir finalmente ocupacin da vivenda, local ou establecemento, o que supor darse de baixa como aboado do abastecemento municipal e, simultnea e consecuentemente do saneamento. Non se admitirn baixas de aqueles aboados nos que non exista abastecemento de auga municipal, ou ben anda existindo, tean outros suministros alternativos. Salvo ruina declarada do inmoble.

b) Por decisin das autoridades, como consecuencia de resolucin xudicial ou administrativa, a proposta ou non do concesionario.

2. Con carcter especfico, os verquidos rede de sumidoiros axustaranse na sa composicin e caractersticas s condicins e requisitos que se indican de seguido, afectndolle as prohibicins que se expresan:

a) Ausencia total de gasolinas, naftas, petrleo e productos intermedios de destilacin, benceno, tolueno, xileno ou de calquera outro disolvente inmiscible na auga, asi como sustancias combustibles ou inflamables.

Os talleres de autombiles, garaxes e semellantes debern dispoer de de retencin de grasas e aceites e os existentes carentes delas instalaranos e estarn en disposicin de funcionamento nun prazo mxmo dun ano dende a aprobacin defnitiva do presente regulamento.

b) Ausencia total de carburo clcico e outras sutancias txicas potencialmente perigosas como hidruros, perxidos, cloratos, percloratos e bromatos.

c) Ausencia de compoentes susceptibles de dar lugar a mezclas inflamables ou explosivas. A tal efecto, as medidas efectuadas cun exposmetro no punto de descarga de verquidos rede de sumidoiros debern dar sempre valores inferiores 10 por cento do lmite inferior de explosividade.

d) Non se permitir o envo directo rede de sumidoiros de gases procedentes de escapes de motores de combustin interna.

e) Non se permitir presencia de cantidades notables de materias slidas, viscosas ou constituidas por partculas de gran tamao, susceptibles de provocar obstruccins nos sumidoiros e obstaculiza-los traballos de conservacin e limpeza da rede, inclundos entre outras sustancias ou materiais, cenizas, carbonia, area, barro, palla, birutas, metal, vidro, trapos, ceras e grasas semislidas, sangue, esterco, desperdicios de animais, cscaras e outra semellantes xa sexan enteiras ou trituradas.

f) Verquidos peridicos ou espordicos no que debido a sa concentracin, caudal horario ou cantidade horaria de polucionantes exceda durante calquera perodo maior de 15 minutos e en ms de 5 veces o valor promedio en 24 horas da concentracin, caudal horario ou cantidade horaria de polucionantes, e que poidan causar perturbacins no proceso de tratamento das augas residuais.

g) Concentracins de residuos radiactivos que infrinxan as regulamentacins aplicables.

h) Residuos con coloracins indesexables e non eliminables polo proceso de depuracin de augas que se aplique.

i) Disolventes orgnicos e pinturas, calquera que sexa a sa proporcin as como productos susceptibles de precipitar ou depositarse na rede de sumidoiros ou reaccionar coas augas desta.

j) Con carcter xeral, quedar prohibido o verquido de sustancias ou materias que, por disposicin da Lei 20/86 de 14 de maio, bsica de resduos txicos e perigosos e o RD 833/88, de 20 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento para a execucin da mesma, tean a condicin de txicos ou perigosos. Especficamente, con respecto s talleres de autombiles, garaxes e similares, estarase obrigatoriamente disposto nas Ordes do MOPU de 28 de febreiro de 1989 e 13 de xuo de 1990 sobre a xestin de aceites usados, considerados por esta regulamentacin como txicos e perigosos.

3. A presencia dos residuos enviados rede pblica de, corpos e sustancias que, anda non sendo por si mesmos perxudiciais poidan provocar atascos na rede, obrigar a instala-la fosa de decantacin correspondente. O concesionario informar Concello destes casos, ademis de aboado para que a entidade pblica proceda en consecuencia no caso de que o causante dos verquidos non adopte as medidas aconsellables.

4. En todo caso, est totalmente prohibido o verquido rede de sumidoiros de calquera sustancia comprendida nas taboas 3 e 4 do RD 833/88 de 20 de xullo, as como os elementos reseados na tboa seguinte:

Parmetro

Valor lmite

pH

5,5-9

Slidos en suspensin

1.000 Mg/l

Demanda bioqumica de osxeno DBO5

1.000 Mg/l

Demanda qumica de osxeno DQO

1.500Mg/l

Temperatura

40C

Conductividade elctrica a 25C

5.000μS/cm

Aluminio

20,0Mg/l

Arsnico

1,0Mg/l

Bario

20,3Mg/l

Boro

3,0Mg/l

Cadmio

0,5Mg/l

Cromo hexavalente

3,0Mg/l

Cromo total

5,0Mg/l

Ferro

10,0Mg/l

Manganeso

10,0Mg/l

Nquel

10,0Mg/l

Mercurio

0,1Mg/l

Chumbo

1,0Mg/l

Selenio

1,0Mg/l

Estao

5,0Mg/l

Cobre

3,0Mg/l

Zinc

10,0Mg/l

Cianuros totais

5,0Mg/l

Cloruros

2.000Mg/l

Sulfuros totais

5,0Mg/l

Sulfitos

2,0Mg/l

Sulfatos

1.000Mg/l

Fluoruros

15,0Mg/l

Fsforo total

50,0Mg/l

Nitrxeno amoniacal

85,0Mg/l

Aceites e grasas

150,0Mg/l

Fenois totais

2,0Mg/l

Aldehdos

2,0Mg/l

Detergentes

6,0Mg/l

Pesticidas

0,1Mg/l

Toxicidade

30,0Mg/l

   
  Artigo corenta e sete  
 

1.Queda totalmente prohibdo verter directa ou indirectamente rede de saneamento pblica calquera dos seguintes productos:

a) En xeral todo tipo de sustancias coas concentracin referidas no anexo nmero 2 do Regulamento de A.Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas ou naquelas disposicins globais vixentes en cada momento que resulten de aplicacin e que o concesionario poer a disposicin dos aboados para a sa eventual consulta.

b) En particular, productos inflamables ou explosivos, baixo calquera estado fsico e en cantidade algunha e sustancias txicas que poidan constituir riscos para a sade dos operarios do servicio de mantemento ou provocar molestias pblicas.

c) Sustancias ou corpos capaces de causa-la obstruccin dos colectores, pola sa propia natureza ou por reaccin qumica.

d) Disolventes orgnicos ou pinturas, sustancias qumicas tales como carburo clcico, sulfuros, cianuros, formaldehidos, etc. nas concentracins marcadas pola Lei.

e) Materias grasas ou aceites nos que a concentracin exceda de 250 ppm (partes por milln).

f) En ningn caso, se podern utilizar verquidos que afecten s acuferos que contean sustancias das expresadas na relacin primeira do anexo Titulo II do R.D.P.H.

2.Cando o concesionario deba encargarse da xestin de estacins de depuracin de residuais, e en relacin co inventario de verquidos industriais que deber redactarse efecto, quedarn determinadas as sustancias que poidan perturba-la boa marcha da instalacin da depuracin e os tratamentos particulares que deban realizarse, no seu caso, o aboado industrial, para que lle sexa permitido o verquido rede de saneamento pblica.

3.Os danos e perdas que poideran derivarse dun verquido prohibido definido neste artigo sern imputados totalmente causante do mesmo, sen prexuzo das responsabilidades de tipo legal en que poideran incorrer.

   
  Artigo corenta e oito  
 

1.Est prohibida a realizacin de calquera tipo de verquido que poida causar efectos perniciosos na infraestructura de saneamento, supoa riscos para as persoas ou molestias para a colectividade.

2.A infraccin do disposto no prrafo anterior deste artigo, independentemente da adopcin das medidas legais que sexan do caso, dar lugar a que o concesionario, previo informe do Concello adopte as seguintes medidas:

a) A prohibicin inmediata e total do verquido cando se trate de sustancias nas que o efecto perxudicial non se poida correxir na estacin depuradora.

b) A obriga de implanta-lo tratamento preventivo por exclusiva conta do aboado, que reduza as concentracins dos elementos contaminantes s limites permitidos.

3.O concesionario establecer a vixilancia e comprobacin regular dos verquidos e as sas concentracins, complementando os medios das entidades pblicas destinados a este fin e en estreita colaboracin con elas.

Descuberta polo concesionario ou por inspectores autorizados, a existencia de verquidos irregulares, levantarase acta de infraccin, que ser posta inmediatamente en coecemento do Concello para a imposicin das sancins administrativas ou a esixencia das responsabilidades que procedan.

   
  CONSIDERACIONS PARA AUTORIZACION DE VERQUIDOS INDUSTRIAIS  
 

   
  Artigo corenta e nove  
 

1.Con independencia dos requisitos de caracter xeral, que son de obrigado cumprimento, os solicitantes de acometidas de saneamento para resduos industriais debern presentar concesionario un proxecto contendo a descripcin detallada dos seus verquidos, as como a caracterizacin dos mesmos, realizada por laboratorio autorizado, caudal e periodicidade. A vista dos datos aportados, o concesionario poder autorizar ou non a conexin rede pblica de colectores, sen necesidade de tratamento corrector previo.

2.Se da valoracin realizada polo concesionario do proxecto citado se desprendese que non posible a autorizacin dos verquidos e fose necesario establecer instalacins correctoras para axeitalos s limites permitidos, o concesionario comunicaralle interesado, ordeandolle as correccins a introducir e concedendolle un prazo que estar en razn da magnitude das mesmas.

   
  Artigo cincoenta  
 

1. A execucin das obras e instalacins de saneamento interiores , a sa conservacin e garanta de correcto funcionamento estar a cargo dos propietarios ou titulares da industria, podendo ser comprobado o seu estado por persoal do concesionario cando sexa necesario, en razn das garantas de control e do bon servicio que estea obrigado a suministrar.

   
  Artigo cincoenta e un  
 

1. Non se permitir a conexin s redes de auga nin s de sumidoiros s industrias que non dispoan de autorizacin, emitida en conformidade s proxectos e informes tcnicos presentados.

2. Se das comprobacins e anlises que se efecten efecto se determinara que os resultados do tratamento corrector non son os previstos no proxecto aprobado ou resultaran insuficientes o usuario estar obrigado a introduci-las modificacins necesarias para obte-los resultados do proxecto inicial.

   
  Artigo cincoenta e dous  
 

1. As anlisis e probas para comproba-las caractersticas dos verquidos efectuaranse por persoal facultativo do concesionario, cos seus medios ou os que fosen necesarios, en funcin da carazterizacin, estabrecndose na autorizacin a periodicidade mnima para manter dita autorizacin.

2. O concesionario utilizar os procedementos normalizados polo Concello ou Administracin competente para os casos mis frecuentes de homoxeneizacin, neutralizacin, identificacin e almacenamento de sustancias, amlisis dos verquidos prohibdos, separacin de grasas e aceites, decantacin de slidos, etc. podendo, non obstante, os interesados propoer un sistema de control e identificacin distinto, que deber ser previamente aprobado pola Administracin competente.

3. Os gastos das anlises corrern a cargo do aboado, empresa ou particular que sexa causante dos verquidos ou, no seu caso, houbera encargado a realizacin das probas de identificacin ou os seus contrastes.

   
  Artico cincoenta e tres  
 

1. Para a toma de mostras, exame e control dos verquidos, o persoal do concesionario ou do designado polo Concello ver facilitado polos donos ou titulares das indusrias o acceso s propiedades, dependencias e instalacins nas que se produzan verquidos rede de saneamento pblica, para realizar as medicins ou outros medios de comprobacin que se estimen necesarios en relacin co servicio.

   
  CAPITULO V.- REXIME ECONOMICO  
 

   
  1.- FACTURACION COBRO E INFORMACION  
 

   
  Artigo cincoenta e catro  
 

Como norma xeral a determinacin dos consumos que realice cada aboado concretarase pola diferencia entre as lecturas dos perodos consecutivos de facturacin.

O importe da facturacin calcularase de acordo coa Ordenanza vixente.

O concesionario poder modifica-lo tipo de tarifa a aplicar usuario se ste usase a auga para fns distintos s especificados no contrato.

   
  Artigo cincoenta e cinco  
 

1.Cando non sexa posible coece-los consumos realmente realizados, como consecuencia de avera no equipo de medida, a facturacin do consumo efectuarase de acordo consumo realizado durante o mesmo perodo de tempo e na mesma poca do ano anterior, de non existir referencia, liquidaranse as facturacins de acordo medida aritmtica dos seis meses anteriores.

2.Naqueles casos nos que non existan datos histricos para obter-lo promedio que se alude no prrafo anterior, facturarase media do sector do que se desenvolve o aboado en caso industrial e no caso domstico a media da facturacin.

   
  Artigo cincoenta e seis  
 

1. obrigatorio o precintado de todo o aparato de medida en canto que as sas lecturas serven de base de liquidacin das facturacins por consumo de auga. Este precinto oficial garantiza:

a) Que o contador pertence a un sistema aprobado.

b) Que o seu funcionamento no momento da instalacin correcto.

c) Que o seu mecanismo non sufreu modificacin externa que poidera altera-lo seu b funcionamento.

2.O aboado nunca poder manipula-lo aparello de medida nin o seu precinto. A sa instalacin e precintado ser realizado sempre polo persoal do concesionario.

   
  Artigo cincoenta e sete  
 

obriga do aboado a conservacin en b estado do aparello de medida e do recinto no que se aloxa as como do acceso mesmo.

   
  Artigo cincoenta e oito  
 

Os impostos, taxas, arbitraxes, dereitos, ributos ou gastos de calquera clase, establecidos ou que poidan establecerse polo Estado, provincia, Concello ou calquera Administracin Pblica, que graven dalgunha forma, ben a documentacin que sexa necesaria formalizar para suscribir un contrato de suministro, ou ben o suministro en si mesmo, as como calquera outra circunstancia relacionada con ste, sern por conta do aboado.

   
  Artigo cincoenta e nove  
 

1.A facturacin do servicio de abastecemento, saneamento e depuracin dunha vivenda ou local farase nun s recibo a nome do aboado do abastecemento e polo mesmo perodo de facturacin para tdolos servicios.

2.Nos casos de Comunidade de Propietarios con contador colectivo xeral, a facturacin do servicio de saneamento e depuracin farase no mesmo recibo de abastecemento e con cargo Comunidade.

3.O aboado poder facer efectivo-los importes facturados polo concesionario preferentemente polo sistema de domiciliacin bancaria, ou, no seu defecto nas oficinas do concesionario en das hbiles e en horario de oficina.

4.No caso de devolucin de recibos polas entidades bancarias ser por conta do mesmo a totalidade dos gastos que se produzan por motivo de dita devolucin, includa a liquidacin de intereses de demora correspondentes.

Das devolucins consecutivas poder dar lugar anulacin da domiciliacin bancaria.

Pasado o perodo voluntario sen facer efectivo o correspondente recibo, isto ser causa de iniciacin do expediente de suspensin de suministro, sen prexuzo de que o importe impagado quede includo en procedemento de apremio.

Para os casos de morosidade no aboamento dos recibos, o Concesionario tramitar a xestin da suspensin de suministro. Corrern a cargo do aboado os gastos de dita xestin (elaboracin de comunicados, certificado de correos, etc.) se se realizase o pagamento antes de efectuarse a suspensin, as como os de reposicin de suministro no caso de que o suspensin se levase a cabo.

No caso de rotura de precintos por parte do aboado, este feito ser notificado mediante o expediente correspondente Concello e, ags os supostos de caso fortuito, o infractor ser penalizado cunha sancin igual importe do suministro correspondente a 12 meses polo mnimo de consumo e/ou importe da cota de servicio na tarifa contratada.

Os recibos de cobro do suministro sern emitidos polo Servicio Municipal de Augas.

   
  Artigo sesenta  
 

O aboado poder obter do concesionario calquera informacin relacionada coas lecturas, facturacins, comprobacin de contador, cobros, tarifas aplicadas, e en xeral sobre toda cuestin relacionada co suministro que se houbera xerado nun perodo de dous anos anteriores data de presentacin da peticin correspondente.

   
  Artigo sesenta e un  
 

1.O aboado ter dereito a reclamar a devolucin de ingresos indebidos do concesionario. A devolucin das cantidades percibidas indebidamente debern ser devoltas polo concesionario no prazo de 10 das dende a emisin do informe da concesionaria respecto, unha vez que se comprobe o erro da facturacin, de medida, ou calquera outra causa que o provocase.

2.Cando o aboado presente unha reclamacin por escrito para a devolucin de ingresos indebidos, expresar de forma clara e concisa os conceptos polos que reclama e os fundamentos da reclamacin, e acompaarase mesma os xustificantes dos ingresos supostamente indebidos e calquera outra documentacin que o caso corresponda.

   
  Artigo sesenta e dous  
 

Non ser atendida ningunha reclamacin sobre o consumo de auga que non sexa formulada polo aboado ou persoa que o represente legalmente e debidamente acreditada.

   
  Artigo sesenta e tres  
 

1.O concesionario est autorizado para vixia-las condicins e forma en que os aboados utilizan o servicio de abastecemento e saneamento e depuracin.

2.A negativa a facilitar a entrada en horas hbiles s persoas autorizadas polo concesionario para efectuar ditas comprobacins, xustificarse mediante a presencia dun axente da autoridade nico efecto de que sexa testigo da negativa.

   
  Artigo sesenta e catro  
 

Cando o aboado desexe causar baixa no suministro, vir obrigado a aboar todolos recibos pendentes e o importe total da facturacin do mes en que cause baixa.

   
  2.-INSPECCION, SANCIONS E RECLAMACIONS  
 

   
  Artigo sesenta e cinco  
 

1.A actuacin dos inspectores acreditados polo concesionario reflexarase nun documento, no que quedarn reflexados o nome e domicilio do aboado inspeccionado, da e hora da mesma, e os feitos contrastados.

Unha copia deste documento, asinada polo inspector entregarase aboado.

2.Os inspectores efecto debern invitar aboado, o persoal dependente do mesmo, familiar ou calquera outra persoa que poida actuar de testemua a que presencie a inspeccin e asine o documento, podendo o aboado facer constar, coa sa sinatura, as manifestacin que estime pertinentes. A negativa a facelo non afectar tramitacin e conclusins que se establezan posteriormente. O aboado poder dirixirse , posteriormente, ainda dentro das corenta e oito horas seguintes, coas alegacins que estime oportunas, direccin do concesionario. Non se tomarn en consideracin as manifestacins que non vean asinadas polo aboado titular ou quen acredite a sa representacin.

   
  Artigo sesenta e seis  
 

1.O concesionario, en posesin do documento, formular a liquidacin de fraude, distinguindose, a efectos da devolucin e as responsabilidades do fraude, os seguintes casos:

a) Que non exista contrato algun para o suministro de auga.

b) Que por calquera procedemento, se houbera manipulado ou alterado o rexistro do contador ou aparello de medida.

c) Que se houberan realizado derivacins de caudal, permanente ou circunstancial, antes dos equipos de medida.

d) Que se utilice a auga para usos distintos dos contratos, afectando facturacin dos consumos segndo a tarifa a aplicar.

2.O concesionario practicar a corresponiente liquidacin, segundo os casos da seguinte forma:

Caso a. Formular unha liquidacin por fraude que incluir un consumo equivalente capacidade nominal do contador que regulamentariamente houbera correspondido s instalacins utilizadas para a accin fraudulente, cun tempo de oito horas diarias de utilizacin e durante o prazo de a lo menos un mes, ou ben o que medie entre a adquisicin da titularidade ou dereitos de uso das instalacins citadas, e o momento en que se houbera subsanado a existencia de fraude detectado sen que poida extenderse, en total, a mis dun perodo de facturacin.

Caso b. Se se falsearon as indicacins do contador ou aparello de medida instalado, por calquera procedemento ou dispositivo que produza un funcionamento anormal do mesmo, tomarase como base para a liquidacin da conta do fraude a capacidade de medida do caudal nominal, computndose o tempo a considerar en 8 horas diarias dende a data da ltima verificacin oficial do contador, sen que este tempo non exceda do ano, descontndose os consumos que durante este perodo de tempo fosen aboados polo autor do fraude.

Caso c. Se o fraude se efectu derivando o caudal antes do aparello do contador, liquidarase como no caso primeiro, de non existir contrato de suministro e sen facerse desconto pola auga medida polo contador.

Caso d. Neste caso, a liquidacin da auga utilizada en forma indebida practicarse en favor do concesionario aplicando consumo a diferencia entre a tarifa correspondente uso real que se est dando auga e as que, en dito perodo, se aplicaran en base uso contratado. Dito perodo non poder ser considerado en mis dun ano.

3.En todolos casos, o importe do fraude deducido de acordo s preceptos establecidos nos prrafos anteriores, estar suxeito s impostos que lle foran repercutibles, debendose consignar a conta dos mesmos nas correspondentes liquidacins.

4.As liquidacins que formule o concesionario sern notificadas s interesados que, contra as mesmas, podern formular reclamacins ante o Concello ou ben ante o Organismo competente en materia de consumo, no prazo de quince das a contar dende a notifiacin de dita liquidacin, sen prexuzo das demis accins en que se consideren asistidos.

   
  Artigo sesenta e sete  
 

Toda actuacin, comportamento ou conducta que incumpra a normativa deste regulamento, dar lugar imposicin de sancins s infractores, conforme previsto neste regulamento e na normativa sectorial aplicable, sen perxuzo e con independencia da esixencia de danos e perxuzos e das responsabilidades de orde penal que procederan.

   
  Artigo sesenta e oito  
 

1.O concesionario queda sometido permanentemente control do Concello de VALDOVIO, que mediante os seus servicios tcnicos ou econmicos podern revisa-las instalacins, os traballos e a documentacin do concesionario en calquera momento.

2. Os usuarios podern presentar reclamacins de queixa contra a actuacin do concesionario no prazo de 15 das dende a notificacin ou realizacin do acto litixioso por parte da empresa. Estas reclamacins poderan presentarse indistintamente en:

a) Ante o propio concesionario, que a reflexar nun libro foliado e dilixenciado polo Concello, procedendo sa remisin Concello nun prazo mxmo de 48 horas xunto co seu informe.

b) Ante os organismos competentes

As reclamacins sern resoltas pola Alcalda, esgotando a va administrativa.

   
  Disposicins finais.  
 

1.Derroganse cantas disposicins anteriores se opoan preceptuado neste regulamento.

2 O presente regulamento entrar en vigor da seguinte da sa publicacin ntegra no BOP de A Corua, transcurrido en todo caso o prazo de quince das a que fai referencia o artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

3 Nos termos non contemplados, estarase o disposto na lexislacin vixente aplicable.

4 Todos os aspectos relacionados coa calidade da auga de consumo rexiranse polo establecido no R.D. 140/2003.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios