Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza xeral municipal sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria

Publicación provisional : 15-01-2010 BOP N 09 -- Publicación definitiva : 07-04-2010 BOP N 63
Redacción Aplicable desde 08-04-2010

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - Artigo 1. Competencia
 - Artigo 2. Obxecto
 - Artigo 3. mbito de aplicacin
 - TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA
 - CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS
 - CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN
 - CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO
 - Seccin 1. A parada
 - Seccin 2. O estacionamento.
 - Seccin 3. Das tarxetas de estacionamento para persoas con eivas
 - TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS
 - CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA
 - CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA
 - TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULULOS (LICENZAS DE PASO)
 - CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA
 - TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES
 - CAPTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIN DO VEHCULO
 - CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VHCULOS DA VA PBLICA
 - TTULO QUINTO: DA RESOPONSABILIADADE
 - TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS
 - ANEXO II: INFORMACIN RELATIVA PERDA DE PUNTOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

As entidades locais gozan de autonoma para a xestin dos intereses que lles son propios. A Lei reguladora das bases de rxime local e o seu texto refundido establecen que a ordenacin do trfico de vehculos e persoas nas vas urbanas ser de competencia das entidades locais, as cales a exercen dentro do lmite estabelecido pola lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas.

A manifestacin desta competencia, en materia de circulacin, reflctese na elaboracin dunha Ordenanza que regulamente os aspectos relacionados coa mesma dentro do municipio.

O feito da circulacin viaria hoxe en da consustancial ao ser humano, sendo a actividade que mis se prodiga e a que mis vincula poboacin xa sexa na sa faceta condutora ou simplemente peonil, razn pola que require unha lexislacin concreta e axeitada s sas especiais circunstancias.

A capacidade normativas das administracins locais debe enfocarse cara a regulamentacin das facetas especficas que constiten a idiosincrasia do municipio, atendendo variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida da sa cidadana.

O Concello de Arteixo regulamenta mediante a presente Ordenanza diversas cuestins e materia de trfico co fin de exercer as competencias atribudas aos municipios polo artigo 7 do Real decreto lexislativo 339/1990, do dous de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria e normativa concordante e complementar as a lexislacin estatal e autonmica neste mbito.

   
  Artigo 1. Competencia  
 

A presente Ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola lei de base de rxime local e a Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

Naquelas materias non regulamentadas expresamente nesta Ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de seguridade viaria e os regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou poidan desenvolvela no futuro.

   
  Artigo 2. Obxecto  
 

obxecto da presente Ordenanza:

A regulamentacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcamentos entre todos as persoas usuarias; compatibizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

O estabelecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

Estabelecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de Lei.

   
  Artigo 3. mbito de aplicacin  
 

As normas contidas neta Ordenanza obrigarn aos titulares e persoas usuarias das vas e terreos pblicos urbanos do Concello de Arteixo, e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao Concello de Arteixo, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de persoas usuarias.

Mediante esta Ordenanza reglase o uso das vas urbanas do termo municipal de Arteixo para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento parra todos aqueles que fan uso das mesmas.

Entndese por persoas usuarias da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou utilice a mesma para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal

   
  TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS  
 

Artigo 4. Persoas usuarias.

As persoas usuarias das vas estn obrigadas a comportrense de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

Artigo 5. Normas de comportamento dos pens.

1. Os pens transitarn polas beirarras, beiravas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, mais que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens extremarn as precaucins e circularn cerca das fachadas dos edificios, polo lugar ms afastado do centro da calzada.

2. Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzaren as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos dos bloques de edificios perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3. Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, ags que estea habilitado un paso para cruzala.

4. Nos pasos de pens regulamentados por semforo, os pens debern respectar as sas sinais ou fases que lles afecten, as coma calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5. Os pens debern respectar os sinais dos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico e seguir as sas indicacins.

Artigo 6. Zonas peons

O Concello poder estabelecer illas ou zonas peons nas que, como norma xeral, ser prioritaria a circulacin de pens, e restrinxirase total ou parcialmente a circulacin e o estacionamento de vehculos ags nas zonas especialmente autorizadas.

As illas ou zonas peons disporn da sinalizacin correspondente entrada e sada. Nos sinais indicaranse as limitacins e os horarios, de proceder, sen prexuzo de que se poidan utilizar outros elementos mbiles ou telemticos que impidan a entrada e a circulacin de vehculos na ra ou zona afectada.

A prohibicin de circulacin e de estacionamento nas illas ou zonas peons poder estabelecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das e poderalle afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

As limitacins de circulacin e de estacionamento que se estabelezan nas illas ou zonas peons non lle afectarn aos seguintes vehculos:

Os do servizo de prevencin e extincin de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e aqueloutros vehculos de servizos pblicos de limpeza, reparacin ou similares, para a prestacin do servizo correspondente.

Os que trasladen persoas enfermas ou persoas eivadas con domicilio ou atencin dentro da rea.

Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza corrrespondente.

Os vehculos comerciais ou industriais tern acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario estabelecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados para o efecto.

Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e enxoval tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios estabelecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente, segundo dispn o artigo 38.4 desta Ordenanza

Os vehculos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados para o efecto pola Autoridade municipal, de conformidade co estabelecido no artigo 24 desta Ordenanza.

O Concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar aos vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 7. Zonas de prioridade invertida e regulamentacin de trfico en circunstancias especiais.

A administracin municipal poder estabelecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a prol da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

Cando circunstancias especiais as o requiran, a autoridade municipal, por medio da Polica Local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a axeitada regulamentacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

Artigo 8. Control do vehculo e outras obrigas do condutor.

Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos ou animais. Ao aproximrense a outras persoas usuarias da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ancins, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa proia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguirdade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a das demais persoas usuairas da va. Para estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin axeitada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a axeitada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o conductor e calquera deles.

Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos tales coma pantallas con acceso a internet, monitores de televisin e reprodutores de vdeo ou DVD. Exceptanse, para estes efectos, o uso de monitores que estean vista do condutor e cuxa utilizacin sexa necesaria para a visin de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visin en vehculos con cmara de manobras traseiras, as coma o uso de dispositivo GPS.

Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son, ags durante a correspondente ensinanza e a realizacin das probas de aptitude en circuto aberto para a obtencin do permiso de conducin de motocicletas de das rodas, cando as o esixa o Regulamento xeral de condutores.

Prohbese durante a conducin, a utilizacin de dispositivos de telefona mbil e calquera outro medio ou sistema de comunicacin, ags cando o desenvolvemento da comunicacin tea lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares ou instrumentos similares.

Quedan exentos de dita prohibicin os axentes da autoridade, os condutores de vehculos especiais e de acompaamento destes, de furgns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcins que tean encomendadas.

Prohbese que nos vehculos se instalen mecanismos ou sistemas, se leven instrumentos ou se acondicionen de forma encamiada a eludir a vixilancia dos axentes de trfico e que se emitan ou fagan sinais con dita finalidade, as coma a utilizacin de mecanismos de deteccin ou inhibicin de radares.

Prohbese levar abertas as portas do vehculo,abrilas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse do mesmo sen terse asegurado previamente de que iso non implica perigo ou entorpecemento para as outras persoas usuarias, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehculo ags que utilicen dispositivos homologados para o efecto. As mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de va. Excepcionalmente permtese esta circulacin a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan as nais ou os pais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicins especficas de seguridade estabelecidas regulamentariamente.

Artigo 9. Circulacin de motocicletas e ciclomotores.

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10. Circulacin de bicicletas.

As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectantes debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos consonte a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminacin pblica, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha prenda reflectante, de circularen por va interurbana.

As bicicletas circularn polos carrs especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos pens que os crucen. De circularen pola calzada por non ter va reservada, efectuarano preferiblemente polo carril da dereita, ags que tean que realizar un xiro prximo esquerda.

Os espazos de uso compartido por bicicletas e pens, ademais dos parques e prazas de uso pblico, sern aqueles que estean debidamente sinalizados. Neste caso a velocidade das bicicletas deber axustarse ao paso dos pens, os cales sempre tern prioridade en caso de conflito. Os ciclistas debern apearse se as circunstancias as o requirisen.

Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

As bicicletas non podern circular por vas urbanas nas que se permita unha velocidade superior aos 50 Km/h e carezan de beirava.

Artigo 11. Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano.

O lmite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas ser de 50 Km/, ags para os vehculos que transporten mercadoras perigosas, que circularn como mximo a 40 Km/h, sen prexuzo de que a autoridade municipal, vistas as sas caractersticas peculiares, poida estabelecer en certas vas e/ou zonas lmites inferiores ou superiores.

Nas zonas peons, as definidas no artigo 6 da presente ordenanza, non se poder pasar a velocidade de 10 Km/h, e nas ras dun s carril ou con grande aglomeracin de persoas podern determinarse zonas 30, reas especialmente acondicionadas e sinalizadas nas que a velocidade mxima na banda de circulaicn de 30 kilmetros por hora.

Todo condutor estrar obrigado a respectar os lmites de velocidade estabelecidos. Co fin de axeitar a velocidade do vehculo de maneira que sempre poida deter a marcha do mesmo dentro dos lmites do seu campo de visin e perante calquera obstculo, deber ter en conta, ademais:

As propias condicins fsicas e psquicas.

As caractersticas e o estado da va, do vehculo e da sa carga.

As condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin.

En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

Poderase circular por debaixo dos lmites mnimos de velocidade nos casos de transportes e vehculos especiais, ou cando as circunstancias do trfico impidan o mantemento dunha velocidade superior mnima sen risco para a circulacin, as coma nos supostos de proteccin ou acompaamento a outros vehculos, nas condicins que regulamentariamente se estabelezan.

Artigo 12. Actividades que afecten seguridade da circulacin.

A realizacin de obras, instalacins, colocacin de colectores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta Ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levarse a efecto a pedimento da autoridade municipal.

Prohbese tirar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir na mesma ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese tirar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de lumes ou, en xeral, poer en perigo a seguridade viaria.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desterres ou fincas de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparellos.

Quen tivese creado sobre a va algn obstculo ou perigo deber facelo desaparecer a o antes posible, adoptando mentres tanto as medidas necesarias para que poida ser advertido s demais persoas usuarias e para que non se dificulte a circulacin.

Prohbese ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal

Prohbese expresamente a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 13. Emisin de perturbacins e contaminantes.

Non podern circular polas vas obxecto desta Ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as coma tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites estabelecidos nos supostos de teren sido obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaboraren nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posbeis deficiencias e reformas indicadas.

Tanto nas vas pblicas urbanas coma nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos anteditos vehculos cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen estaren dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo, consonte ao artigo 70.2 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria,.

Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por enriba das limitacins previstas nas normas reguladoras dos vehculos.

Igualmente, queda prohibida dita emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por enriba dos niveis que o goberno estabeleza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertidos de lixo e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todos caso, e fra dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin do lixo ou lumes ocasionais poida acadar a estrada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN  
 

Artigo 14. Sinalizacin

A sinalizacin das vas urbanas correspndelle autoridade municipal. A Alcalda ou o concelleiro delegado ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as coma a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

Todas as persoas usuarias das vas obxecto desta Ordenanza estarn obrigadas a acataren os sinais da circulacin que estabelezan unha obriga ou unha prohibicin e a adaptaren o seu comportamento mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vas polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoa unha obriga de detencin, non poder iniciar a sa marcha o condutor do vehculo as detido at ter cumprido a finalidade que o sinal estabelece.

Artigo 15. Alteracin.

A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a situacin, modelo e dimensins dos sinais que se implanten.

Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre elas ou ao lado destas, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, deslumbrar s persoas usuarias da va ou distraer a sa atencin.

O Concello proceder retirada inmediata de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente ao sinais non regulamentarios coma se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 16. Sinalizacin de entradas.

1. Os sinais de trfico preceptivos instalados nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, ags sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2. Os sinais instalados nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 17. Orde de prioridade.

A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

1) Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do trfico.

2) Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3) Semforos.

4) Sinais verticais de circulacin.

5) Marcas viarias.

No suposto de que as prescricins indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradicin entres si prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o devandito apartado, ou a ms restritiva de tratarse de sinais do mesmo tipo.

Artigo 18. Modificacin temporal.

A Autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de produciren grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

   
  CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO  
 

   
  Seccin 1. A parada  
 

Artigo 19. Parada

Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerar parada da detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica Local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20. Lugar de parada.

1. A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto das persoas usuarias da va, coidando especialmente a colocacin do mesmo.

En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o ms preto posible do bordo dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se a sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis preto posible do bordo esquerdo, adaptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

2. Os pasaxeiros tern que baixar pola banda correspondente beirarra. A persoa condutora, de ter que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 21. Modo de parada.

1. En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos en que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que se atopen de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixo.

2. Nas apradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima de un metro desde a fachada ms prxima.

Artigo 22. Parada de taxis

Os auto taxi e vehculos de gran turismo pararn na forma e lugares que determine a Ordenanza reguladora do servizo e, no seu defecto, con suxeicin estrita s normas que con carcter xeral se estabelecen na presente Ordenanza para as paradas.

Artigo 23. Parada de autobuses.

1. Os autobuses, tanto de lias urbanas coma interurbanas, unicamente podern deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola autoridade municipal.

2. Os condutores de autobuses estarn obrigados a situar o vehculo dentro da zona delimitada para o efecto, o mis preto posible do bordo da calzada, sen chegar en ningn caso a obstaculizar a circulacin.

Artigo 24. Itinerarios

A autoridade municipal poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida de alumnado. Unha vez aprobados estes, dita autoridade poder fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnado fra de ditas paradas.

Artigo 25. Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, aprobado polo Real decreto 1428/2003, de 21 de novembro, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) En dobre fila, ags que anda quede libre un carril en ras de sentido nico de circulacin e das en ras en dous sentidos, e sempre que o trfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c) Sobre os refuxios, illas, medianas, zonas de proteccin e demais elementos de canalizacin do trfico.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se encontre sinalizado o acceso de vehculos coa correspondente licenza de paso.

e) Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para o uso exclusivo de diminudos fsicos.

f) A menos de cinco metros dunha esquina, cruzamento, interseccin ou bifurcacin, ags que a parada se poida realizar en chafrns ou fra destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

g) Nas pontes, pasos a nivel, tneles e debaixo dos pasos elevados, ags sinalizacin en contrario.

h) Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin s persoas usuarias que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i) Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

j) Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

k) Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

l) Nos rebaixes da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

m) Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas de celebracin dos mesmos.

n) No medio da calzada, anda no suposto caso de que a largura da mesma o permita, ags que estea expresamente autorizado.

) Nas vas pblicas declaradas de atencin preferente por resolucin municipal ags que a parada se poida realizar nos chafrns.

o) Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

p) Cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

   
  Seccin 2. O estacionamento.  
 

Artigo 26. Estacionamento.

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito.

Artigo 27. Modo de estacionamento.

1. O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto das persoas usuarias da va coidando especialmente a colocacin do mesmo situndoo o mis preto posible do bordo da calzada segundo o sentido da marcha e o evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor. Para tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins axeitadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao poerse en marcha espontaneamente pola accin de terceiros, ags que neste ltimo caso tea existido violencia manifesta.

2. O estacionamento efectuarase de forma que permita s demais persoas usuarias a mellor utilizacin do restante espazo libre.

Artigo 28. Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal.

1. O estacionamento pode ser:

a) En fila ou cordn, aquel no que os vehculos estn situados uns detrs de outros e de forma paralela ao bordo da beirarra.

b) En batera, aquel no que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao bordo da beirarra.

c) En semibatera, aquel no que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao bordo da beirarra.

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2. Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

Artigo 29. Parte de estacionamento.

1. Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivese prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2. Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarse no sentido da marcha e en ambos os lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros.

Artigo 30. Maneira de estacionar.

1. Os condutores debern estacionar os vehculos tan cerca do bordo como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o bordo da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

2. Os vehculos de das rodas debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcamento, sen prexuzo de que de existiren espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inexcusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco non se poder estacionar de dificultarse a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar4 estes vehculos entres si ou a calquera outro elemento non destinado para tal fin, tales como rbores, farois, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias s demais persoas usuarias da va. Sen prexuzo da sancin que se poida impoer pola infraccin cometida, a Polica Local poder adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehculo estacionado nestas condicins. Os gastos que se deriven da retirada do vehculo corrern por conta do responsable da infraccin.

Artigo 31. Servizo colectivo.

1. A Autoridade municipal poder fixar zonas na va pblica par o estacionamento ou para a utilizacin como terminais de lia de autobuses, tanto de servizo urbano coma interurbano, de non existir para estes ltimos estacin de autobuses.

2. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras de calquera natureza non podern estacionar nas vas pblicas a partir da hora que a Autoridade municipal determine mediante a correspondente resolucin municipal.

3. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras con Massda Mxima utorizada (MMA) superior a 3.500 Kg, as como calquera outro tipo de vehculos que polo seu volume oculten a fachada dos efivicios ou poidan faciliatar a escalada ao interior destes, non podern estacionar nas vas pblicas urb ans ags nos lugares expresamente autorizados polo Concello.

Artigo 32. Estacionamento limitado.

1. O Concello poder estabelecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos.

Artigo 33. Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

c) Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadoras, nos das e horas en que estea en vigor a reserva, ags se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 60 minutos.

d) Nas zonas reservadas para o estacionamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais, servizos de urxencia ou polica.

e) Cando o vehculo estacionado deixe para a circulacin rodada unha anchura libre inferior dun carril de tres metros.

f) Nas ras de dobre sentido de circulacin nas cales a anchura da calzada s permita o paso de das columnas de vehculos.

g) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h) En condicins que dificulten a sada doutros vehculos estacionados regulamentariamente.

i) Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

j) Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola Ordenanza regulamentadora desta clase de estacionamento.

k) Diante dos lugares reservados para colectores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

l) Nas vas pblicas, os remolques, separados do vehculo motor.

m) De forma distinta a como se indica nas marcas e lias de estacionamento ou fra dos lmites do permetro marcado.

n) En dobre fila, en calquera suposto.

o) Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venda na va pblica. Considerarase que est en dita situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

p) Na calzada, de maneira diferente determinada no artigo 28 desta Ordenanza.

q) Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, por mor de actos pblicos, obras ou outras causas.

r) Onde estea prohibida a parada.

s) Nas licenzas de paso, sinalizadas como tais mediante placa de licenza municipal, ocupndoos total ou parcialmente.

   
  Seccin 3. Das tarxetas de estacionamento para persoas con eivas  
 

Artigo 34. Tarxeta de persoas eivadas

1. O Concello de Arteixo, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 da Lei de seguridade viaria, e en virtude do disposto no artigo 60 da Lei 13/1982 do 7 de abril, adoptar as medidas necesarias para a concesin da tarxeta de aparcamento para persoas con eivas con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que da mesma se derivan, tendo en conta a recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dunha tarxeta de estacionamento para persoas eivadas e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2. O Concello expedir a tarxeta de aparcamento especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e ter validez para todo o territorio nacional. Dita tarxeta permitiralle ao titular do vehculo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, ags nos que estean destinados a un vehculo determinado ou nos debidamente sinalizados para o estacionamento regulamentado con limitacin temporal, carga e descarga e entrada e sada de vehculos.

3. As tarxetas expedidas con anterioridade entrada en vigor desta disposicin normativa podern seguir at a sa substitucin.

   
  TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS  
 

Artigo 35: Dos colectores e da carga e descarga en obras.

1. Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o Concello poder autorizar:

a) Licenzas de paso provisionais, sempre e cando se dispoa dun espazo no interior do solar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga 3 e descarga ou colocacin de colectores para materiais de construcin ou retirada de cascallos e similares.

2. A colocacin de colectores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do Concello . A colocacin dos mesmos realizarase de acordo coas condicins que estabeleza o documento de autorizacin.

3. Cando por razns de interese pblico se debesen realizar obras, operacins de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

   
  CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA  
 

Artigo 36: Elementos mbiles e fixos

1. Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, bolardos, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2. A ocupacin da va pblica por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola Autoridade municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as coma tampouco en pasos de pens, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinadas persoas usuarias. Cando se considere conveniente pola Autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten que se altere a sa situacin.

3. Queda prohibido cambiar de situacin os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4. Non se podern colocar obstculos sobre a va pblica para reservar o uso da mesma.

Artigo 37. Retirada de obstculos

1. A Autoridade municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para as persoas usuarias da va.

c) A sa colocacin fose inxustificada.

d) Tea transcorrido o tempo autorizado ou non se cumprisen as condicins fixadas na autorizacin.

e) Se estime conveniente atendendo ao interese xeral.

2. As persoas responsbeis estarn obrigadas a retirar os obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos Servizos tcnicos municipais, repercutindo a cargo daqueles os gastos que se tivesen producido.

   
  CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA  
 

Artigo 38. Carga e descarga

1. A Autoridade municipal poder estabelecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar ditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadoras ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea realizando operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3. O Concello atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulamentado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder estabelecer regulamentacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo Concello, na que, unha vez concedida, se far constar lugar, data e horario autorizado, as coma as precaucins a adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente Ordenanza Fiscal.

5. Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as coma a Masa mxima autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 39. Vehculos dedicados.

1. Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercadoras, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para tal efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacins correspondentes.

2. O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente Ordenanza. Porn, a travs da Alcalda poderanse limitar en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 40. Tarxeta de carga e descarga

1. O Concello poder habilitar unha tarxeta para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 kg.) non tean posibilidade de obter a tarxeta correspondente. Os vehculos tern caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, desenvolverase no termo municipal.

2. Para a concesin da antedita tarxeta debern achegarse os seguintes documentos:

a) Alta no Imposto sobre Actividades Econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

b) Permiso de circulacin do vehculo.

c) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

d) Carta de pagamento do Imposto sobre vehculos de traccin mecnica, de facerse o pagamento noutro municipio.

e) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 41. Manobra de carga e descarga.

1. A carga e descarga de mercadoras realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins axeitadas, cando as caractersticas de acceso dos viais o permita. Cando isto non sexa posbel, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2. A carga e descarga na va pblica fra das zonas reservadas s se permitir nos das, horas e lugares que se autoricen especialmente polo Concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a) Na va pblica cando exista lugar habilitado para iso dentro dos estabelecementos.

b) Superando o tempo mximo autorizado.

c) Depositando mercadoras nas vas, beirarras, beiravas e zona peons.

d) Fra do horario habilitado pola Autoridade municipal para tal fin.

e) Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 42. Disposicins sobre carga e descarga.

A Alcalda poder ditar disposicins que regulamenten as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacins das zonas d e carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e barrios.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1) Camins de 8,6 toneladas ou mis.

2) Vehculos que transporten mercadoras perigosas.

3) Outras.

Artigo 43. Vehculos pesados.

Os camins de transporte superior a 8,6 toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadoras ou lugar destinado polo Concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins axeitadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola Autoridade municipal

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 44. Material descargado.

As mercadoras, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, ags en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso as condicins que determina a presente Ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 45. Precaucins.

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obriga de deixar limpa a va pblica.

As carretas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos estabelecementos debern dispor de rodas de material que evite os estragos no pavimento.

Artigo 46. Execucin.

As mercadoras cargaranse de descargaranse pola lado do vehculo que estea mis preto da beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens coma de vehculos.

No caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 47. Prohibicin.

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean realizando dita actividade.

Artigo 48. Tempo mximo

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para rematalas o ms axia posbel, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente, poderase autorizar pola Autoridade municipal un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 49. Horario.

O horario xenrico de carga e descarga nas zonas reservadas ser, ags sinalizacin ou autorizacin expresa, de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas, de luns a sbado.

   
  TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULULOS (LICENZAS DE PASO)  
 

Artigo 50. Licenzas de paso

No relativo s autorizacins para entrada e sada de vehculos, estarase ao estipulado na Ordenanza municipal n13 de pasos, aprobada polo Pleno da corporacin municipal o vinte e sete de decembro do ano dous mil un, corrixida polo Pleno o vinte e oito de febreiro do ano dous mil dous, publicada no BOP 132 do once de xuo do ano dous mil dous.

Artigo 51. Titulares das licenzas de paso.

1. Estabelecementos industriais ou comerciais ou de servizos relacionados co autombil.

2. Locais destinados garda de vehculos de transporte particular

3. Locais destinados garda de vehculos de transporte de viaxeiros de mis de cinco prazas.

4. Fincas con vivendas unifamiliares.

5. Obras de construcin, derruba, reforma e reparacin de edificios.

6. Aqueles supostos anlogos aos anteriores dos que exista informe favorbel emitido polos Servizos tcnicos, e que en atencin natureza da actividade desenvolvida, ao emprazamento ou intensidade do trnsito, a Alcalda considere oportuno autorizar.

Artigo 52. Modalidades de paso.

1. Paso permanente, as 24 horas do da, todos os das.

2. Paso laboral, desde as 8.00 s 22.00 horas, con excepcin de domingos e festivos.

3. Paso nocturno, desde as 21.00 s 9.00 horas do da seguinte.

Artigo 53. Reservas ocasionais.

Con independencia dos pasos permanentes ou limitados referidos no devandito artigo, poderanse outorgar autorizacins de reserva de carcter temporal para as seguintes finalidades:

1. Servizos de mudanza.

2. Formigonado e bombeo.

3. Vehculos de exposicin.

4. Descarga de combustibles.

5. Elevacin ou montaxe de estruturas varias.

6. Outros usos extraordinarios.

Outorgaranse previa solicitude da persoa interesada, garantindo en todo momento a fluidez da circulacin rodada, adoptando as medidas que se estimen necesarias.

Artigo 54. Reservas especiais.

As reservas de espazos para organismos oficiais reduciranse ao mximo e limitaranse xornada laboral en das hbiles. As mesmo e previa xustificacin , poderanse outorgar licenzas de paso para vehculos de diminudos fsicos, que non poder ser de mis dunha praza.

En centros mdicos e hospitalarios ser autorizable a reserva para unha ambulancia e un vehculo de urxencias.

Artigo 55. Duracin.

A licenza outorgarase por una ano, renovndose automaticamente cada ano previo pagamento das taxas correspondentes, de conformidade coa Ordenanza fiscal vixente.

Artigo 56. Sinalizacin.

Ao outorgamento da licenza de paso esixirase a instalacin da sinalizacin que neste artigo especifcase polo mido e que deber ser asumida polo titular da licenza.

1. No interior dos edificios:

a) A sinalizacin que se corresponda coa estabelecida para o trnsito no exterior (prohibicins de xiro, direccin obrigatoria,...).

b) Sinalizacin de STOP no acceso beirarra.

c) Instalacin de sinal automtico de aviso de entrada de vehculos, cando o nmero destes exceda de 15 ou en garaxes nos cales haxa que subir rampla at a beirarra desde o interior, as coma nos garaxes de comunidades includos no proxecto de edificacin.

2. No exterior dos locais:

a) Instalacin na porta ou fachada do edificio ou construcin de que se trate, do disco de prohibicin de detencin ou estacionamento, axustado ao modelo oficial, facilitado polo Concello previo pagamento da taxa correspondente, que deber de conter, obrigatoriamente as seguintes caractersticas:

- Denominacin do paso: Permanente, laboral ou nocturno.

- Metros de reserva autorizados

- Nmero de licenza

- Nos supostos de paso laboral ou nocturno, indicar o horario.

b) O acceso dos vehculos realizarase mediante rampla metlica regulamentaria, pintada de cor amarela. No caso de carecer por non ser necesaria, o ancho de ocupacin da va pblica ter que levar pintado o bordo mis exterior da beirarra de cor amarela.

c) Sinal automtico de aviso de sada de vehculos, para o suposto contemplado no apartado c) do pargrafo un deste artigo.

Artigo 57. Caractersticas dos pasos.

O espazo mnimo para albergar un vehculo ser de 4,50 por 2,20 metros, admitndose menores dimensins para albergar motocicletas e/ou ciclomotores.

A lonxitude mnima dos pasos ser a determinada pola normativa de planeamento vixente.

Artigo 58. Suspensin.

O Concello poder suspender, por razns de trnsito, obras na va pblica ou outras circunstancias de interese pblicio, os efectos da licenza con carctere temporal.

Artigo 59. Efectos da extincin do dereito de paso.

A revogacin da licenza pola autoridade competente ou a cancelacin da mesma instancia da persoa interesada, ocasionar a obriga do titular de retirada de sinalizacin e rampla, con entrega do disco ao Concello.

Artigo 60. Resolucin.

A competencia para outorgar a licenza correspndelle ao alcalde, que a poder delegar nun tenente de alcalde ou na Comisin de Goberno. A resolucin deber recaer no prazo mximo de dous meses, transcorrido o cal haber de entenderse desestimada a solicitude.

   
  CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA  
 

Artigo 60. Concepto

1. Entndese por reserva de espazo en va pblica, a acotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte das persoas autorizadas, o cal est suxeito ao previo pagamento dos dereitos determinados pola Ordenanza fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado s licenzas de paso.

3. As persoas usuarias autorizadas estarn obrigadas a colocar as tarxetas que para o efecto se concedan pola autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehculo, perfectamente visbel na sa parte esquerda.

Artigo 61. Sinalizacin da reserva de espazo.

A zona acotada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zigzag e delimitada por sendos sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estes debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

   
  TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIN DO VEHCULO  
 

Artigo 62. Supostos.

1. A Polica Local poder inmobilizar os vehculos que se atopen nos seguintes supostos:

a) Cando o condutor se negue a someterse s probas para a comprobacin do grao de impregnacin alcohlica, do consumo de psicotrpicos, estupefacientes, estimulantes ou substancias anlogas, ou cando o resultado da proba sexa superior taxa regulamentariamente estabelecida.

b) Cando o vehculo supera os niveis de rudo, gases e fumes permitidos regulamentariamente.

c) Cando o vehculo vaia desprovisto de cintos e outros elementos de seguridade obrigatorios.

d) Cando os condutores de ciclomotores e motocicletas circulen sen o obrigatorio casco homologado.

e) Cando ao vehculo se lle tea efectuado unha reforma de importancia non autorizada.

f) Cando o vehculo non estea autorizado a circular.

g) Cando a circulacin do vehculo non estea amparada polo correspondente seguro obrigatorio.

h) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se rebase o dobre do tempo aboado consonte ao estabelecido na Ordenanza municipal at que se logre a identificacin do condutor.

i) Cando se estacione un autobs ou vehculo de transporte de mercadoras de terceira categora en vas pblicas do termo municipal.

j) En calquera outra circunstancia que legalmente se estabeleza.

2. Os gastos que se xeren como consecuencia da inmobilizacin do vehculo ser por conta do titular do mesmo, que deber aboalos ou garantir o seu pagamento como requisito previo a levantar tal medida, sen prexuzo do dereito de defensa que lle asiste e da posibilidade de repercutilo sobre a persoa resonsbel que tea dado lugar a que o Concello adopte dita medida. O pagamento destes gastos independente do pagamento da multa por infraccin normativa de trfico que, no seu caso, se tramite.

3. Cando con motivo dunha infraccin, o infractor non acredite a sa residencia habitual en territorio espaol, o axente denunciante fixar provisionalmente a conta da multa e, de non depositarse o seu importe ou garantirse o seu pagamento por calquera medio admitido en dereito, proceder inmobilizacin do vehculo.

4. Para os efectos de inmobilizacin, utilizaranse os instrumentos mecnicos axeitados, que se determinen, colocando na parte superior da porta do condutor advertencia na que se far constar informacin sobre o procedemento a seguir.

5. A utilizacin destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehculo dar lugar ao devengo dunha taxa segundo estabeleza a correspondente Ordenanza Fiscal.

6. A inmobilicacin do vehculo rematar unha vez se identifique o condutor e/ou desaparezan as causas que a motivaron, previo pagamento da taxa devengada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VHCULOS DA VA PBLICA  
 

Artigo 63. Retirada de vehculos

A Polica Local poder ordenar a retirada dun vehculo da va pblica cando se encontre estacionado en calquera das seguintes circunstancias:

a) En lugares que constita un perigo.

b) De perturbar gravemente a circulacin de pens ou vehculos.

c) De obstaculizar ou dificultar o funcionamento dalgn servizo pblico.

d) De ocasionar perdas ou deterioro no patrimonio pblico.

e) De encontrarse en situacin de abandono.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se rebase o dobre do tempo aboado consonte ao estabelecido ao respecto nesta Ordenanza.

g) Nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinadas persoas usuarias (carril bus, carril taxi, paradas, diminudos, diminudos fsicos, etc.) .

h) No caso de accidentes que impidan continuar a marcha.

Nun estado de deterioro tal quer fose obrigado sa inmobilizacin

i) Cando procedendo legalmente inmobilizacin do vehculo non houbese lugar axeitado para practicar a mesma sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

j) En espazos reservados a servizos de seguridade ou urxencias.

k) En vas catalogadas como de atencin preferente (VAP).

l) En calquera outro suposto previsto na Lei ou nesta Ordenanza.

Artigo 64. Perigo para a circulacin.

Considrase que un vehculo se atopa estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e as sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade dos sinais de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice do recanto da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura dos mesmos.

f) Na calzada, fra dos lugares permitidos.

g) Nas medianas, separadores, illas ou outros elementos de canalizacin do trfico,.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 65. Perturbacin da circulacin.

Entenderase que o vehculo se atopa estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o bordo oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun paso sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illas ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado polo sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

j) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

k) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

l) Cando o estacionamento se efecte no medio da calzada.

m) Cando, se estar includos nos devanditos pargrafos, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 66. Obstaculizacin dun servizo pblico.

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de colectores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descargas, sen autorizacin.

Artigo 67. Perda ou deterioro do patrimonio pblico.

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioro do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboradas, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do municipio.

Artigo 68. Situacin de abandono.

1. A Autoridade municipal poder presumir razoablemente que un vehculo se atopa en situacin de abandono nos seguintes casos:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fose depositado trala sa retirada da va pblica pola Autoridade competente.

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a un mes no mesmo lugar e presente desperfectos que fagan imposbel o seu desprazamento polos seus propios medios o lle falten as placas de matriculacin. Nesta caso, ter o tratamento de residuo slido urbano de acordo coa normativa ambiental correspondente.

2. No suposto a) contemplado no devandito apartado e naqueles vehculos que, anda tendo signos de abandono, mantean a placa de matriculacin ou dispoan de calquera signo ou marca visbel que permita a identificacin do seu titular, requirirase a este, unha vez transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de quince das retire o vehculo do depsito, coa advertencia de que en caso contrario, se proceder ao seu tratamento como residuo slido urbano.

Artigo 69. Estacionamento en zona de horario limitado.

Os vehculos que ocupen unha praza de estacionamento con limitacin temporal podern ser retirados en calquera das circunstancias seguintes:

a) Cando o vehculo non aboase previamente o distintivo de autorizacin. Presumirase que non se aboou dito distintivo cando este non se encontre colocado de forma visbel no parabrisas do vehculo.

b) Cando o tempo de ocupacin da praza exceda no dobre do que conste como autorizado no distintivo.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados, ocupando unha praza de estacionamento con limitacin temporal, podern ser apartados , arrastrados, empurrados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos ditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsbeis dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

Artigo 70. Outros supostos de retirada

Anda cando se atopen correctamente estacionados, a Autoridade municipal poder retirar os vehculos da va pblica nas situacins seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realizacin dun acto pblico debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevexa a realizacin de labores de limpeza, reparacin ou sinalizacin da va pblica.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estaren correcta ou incorrectamente estacionados podern ser apartados, arrastrados, empurrados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos ditos servizos de emerxencia. As persoas titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsbeis dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

O Concello deber advertir coa antelacin suficiente as devanditas circunstancias, sempre que iso sexa posbel, mediante a colocacin dos avisos necesarios.

Unha vez retirados , os vehculos sern conducidos ao lugar de depsito autorizado mis prximo, o cal se poer en coecemento dos seus titulares.

Artigo 71. Gastos.

Ags as excepcins legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehculo da va pblica e a sa estada no depsito sern por conta do titular daquel, que ter que pagalos ou garantir o pagamento como requisito previos devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de interposicin de recurso que o asiste. A retirada do vehculo s poder facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 72. Suspensin da retirada dun vehculo.

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que o guindastre tea iniciado a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se encontraba, previo aboamento da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de guindastre e /ou inmobilizacin.

Artigo 73. Retirada de obxectos da va pblica

Sern retirados inmediatamente da va pblica polo Concello todos aqueles obxectos que se encontren na mesma e non haxa ningunha persoa que se faga responsbel dos mesmos, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

De igual forma actuarase no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as coma se o seu propietario se negase a retiralo de inmediato.

   
  TTULO QUINTO: DA RESOPONSABILIADADE  
 

Artigo 74. Autora.

1. A responsabilidade das infraccins ao disposto na Lei de seguridade viaria, nos seus regulamentos e na presente Ordenanza, recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin ags no suposto dos pasaxeiros dos vehculos que estean obrigados a utilizar o casco de proteccin ou o cinto e outros elementos de seguridade nos casos e nas condicins que regulamentariamente se determina, en que a responsabilidade pola infraccin recaer no condutor.

2. Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente por el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obriga imposta aos mesmos que ocasiona un deber de previr a infraccin administrativa que se imputa aos menores.

A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta, que poder ser moderada pola autoridade sancionadora.

Cando se trate de infraccins leves, previo o consentimento das anteditas persoas no primeiro pargrafo deste apartado, poder substiturse a sancin econmica de multa por medidas sociais relacionadas coa seguridade viaria.

3. O titular que figure no Rexistro de vehculos da Direccin Xeral de Trfico ser en todo caso responsbel polas infraccins relativas documentacin do vehculo, as relativas ao estado de conservacin, cando as deficiencias lle afecten s condicins de seguridade do vehculo e polas derivadas do incumprimento das normas relativas a recoecementos peridicos.

4. O titular ou arrendatario do vehculo co que se cometese unha infraccin debidamente requirido para iso, ten o deber de identificar fidedignamente ao condutor responsbel da infraccin e de incumprir esta obriga no trmite do procedemento oportuno sen causa xustificada, ser sancionado pecuniariamente como autor de infraccin moi grave, prevista no artigo 65.5.i) da Lei de seguridade viaria.

Nos mesmos termos respondern as persoas especificadas no devandito pargrafo cando non sexa posbel notificarlle a denuncia ao condutor que aqueles identifiquen, por causa imputbel a eles.

5. As empresas de aluguer sen condutor a curto prazo acreditarn o cumprimento da obriga legal de identificar ao condutor responsbel da infraccin mediante a remisin, ao rgano instrutor correspondente, dun duplicado ou copia do contrato de arrendamento onde quede acreditado o concepto de condutor da persoa que figure no contrato.

   
  TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 75. rgano competente

Ser competencia da Alcalda, ou da Concellara na que aquela delegue, a imposicin das sancins por infraccin aos preceptos contidos na presente Ordenanza.

Artigo 76. Valor probatorio das denuncias dos axentes.

As denuncias dos Axentes da Polica Local, cando exerzan funcins de vixilancia e control da circulacin viaria, tern valor probatorio, sen prexuzo do deber daqueles de achegar todas as probas que sexan posbeis sobre os feitos da denuncia e sen prexuzo, as mesmo, das probas que na sa defensa poidan achegar ou designar os denunciados.

Artigo 77. Denuncias da cidadana

Calquera persoa poder formular denuncia da infraccin aos preceptos da presente Ordenanza que puidese observar.

A denuncia non ter presuncin de veracidade, mais de ser ratificada polo persoa denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 78. Procedemento administrativo.

2. O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta Ordenanza se rexer polo que ao respecto estabelece a Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, o regulamento de procedemento sancionado ren materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria e normativa concordante.

3. O rgano encargado da instrucin dos expedientes sancionadores ser a unidade de instrucin de sancins municipais de trfico da Deputacin Provincial da Corua.

Artigo 79. Recursos.

Sen prexuzo de que as persoas interesadas poidan interpoer calquera outro recurso que estimen procedente, contra as resolucins ditadas nos expedientes sancionadores, que poen fin va administrativa, podern interpoer potestativamente, recurso de reposicin , no prazo de un mes, contado desde a notificacin da resolucin, de acordo co previsto nos artigos 116 e 117da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ou ben interpoer, directamente e no prazo de dous meses, recursos contencioso administrativo perante o Xulgado do Concencioso- admininistativo, consonte ao disposto no art. 109.c) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn e art. 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regulamentadora da xurisdicin contencioso administrativa.

O aboamento do importe da multa indicado na notificacin da notificacin da denuncia, tanto se o sinalado polo axente no acto da denuncia coma na notificacin enviada posteriormente polo instrutuor, na forma que se determina no pargrafo terceiro do artigo 67.1 da Lei de trfico, circulacin e vehculos a motor e seguridade viaria, implicar unicamente a renuncia a formular alegacins e a terminacin do procedemento sen necesidade de que se dite resolucin expresa e sen prexuzo da posibilidade de interpoer os correspondentes recursos.

Artigo 80. Prazo de prescricin.

1. O prazo de prescricins das infraccins previstas na Lei de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, ser o de tres meses para as infraccins leves, seis meses para as infraccins graves e un ano para as in fraccins moi graves.

O prazo de prescricin cntase a partir do da en que os feitos se cometesen. A prescricin interrmpese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a investigar a sa identidade ou domicilio e se practique con proxeccin externa dependencia en que se orixine. Tamn se interrompe a prescricin pola notificacin efectuada de acordo co estabelecido no artigo 78 da Lei de seguridade viaria. A prescricin reinciase se o procedemento se paraliza durante mis de un a mes por causa non imputbel persoa denunciada.

2. O prazo de prescricin das sancins ser de un ano, computado desde o da seguinte a aquel en que adquira firmeza en va administrativa a resolucin pola que se impoa a correspondente sancin. Interromper a prescricin a iniciacin, co coecemento da persoa interesada, do procedemento de execucin, volvendo a transcorrer o prazo se aquel est paralizado durante mis de un mes por causa non imputbel persoa infractora.

Artigo 81. Conta das multas

1. As infraccins que puidesen cometerse contra o disposto na presente Ordenanza sern sancionadas coas multas previstas na Lei trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

No Anexo desta Ordenanza recllense, de acordo con dita norma, aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado e contra a presente Ordenanza, as coma o importe das sancins que lle corresponde s mesmas, sen prexuzo do estabelecido no devandito pargrafo.

2. Aquelas infraccins que non estando explicitamente previstas no Anexo da presente Ordenanza, se atopen tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola Autoridade municipal da seguinte forma, ags que na antedita normativa se indique expresamente outra cousa:

a) Infraccins leves: Multa de 60 euros.

b)Infraccins graves: Multa de 120 euros.

c) .

Infraccins moi graves: Multa de 310 euros.

3. Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccin que, de conformidade coa lexislacin vixente a dito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarselle Xefatura provincial de trfico, rgano competente para a sa detraccin.

Artigo 82. Reducin e residencia.

1. As multas podern facerse efectivas cunha reducin do 30% sobre a conta que se tea consignado correctamente no Boletn de denuncia polo axente ou, no seu defecto, na notificacin posterior de dita denuncia realizada polo instrutor do expediente, sempre que dito pagamento se efecte durante os trinta das naturais seguintes a aquel en que tea lugar a antedita notificacin. O aboamento anticipado coa reducin anteriormente sinalada implicar unicamente a renuncia a formular alegacins a e a terminacin do procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa, sen prexuzo da posibilidade de interpoer os recursos correspondentes.

2. Cando o infractor non acredite a sa residencia legal en territorio espaol, o Axente denunciante fixar provisionalmente a conta da multa e, de non depositarse o seu importe, inmobilizar o vehculo.

Artigo 83. Pagamento das multas.

O pagamento das multas, tanto ordinario coma anticipado, deber facerse efectivo perante o Servizo de recadacin da Deputacin Provincial da Corua, a travs das entidades colaboradoras do mesmo.

Cando non se tivese feito uso da posibilidade de pagamento anticipado, debern facerse efectivas dentro dos quince das hbiles seguintes data en que a resolucin sancionadora tea adquirido firmeza na va administrativa.

Transcorrido dito prazo sen terse efectuado o ingreso, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de constrinximento, constitundo ttulo executivo suficiente a providencia de constrinximento ditada para o efecto pola Tesourara da Deputacin provincial.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

1. A presente Ordenanza derroga o resto de normas do mesmo rango do Concello de Arteixo, que se opoan, contradigan ou non desenvolvan debidamente o contido da mesma.

2. Esta Ordenanza, cuxa redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da DD/MM/AA entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir de dita data.

   
  ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS  
 

No presente Anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, contra o Real decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do Texto articulado e contra a presente Ordenanza, as coma o importe das sancins que corresponde s mesmas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

LSV: Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

CIR: Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin.

OMT: Ordenanza Municipal de Trfico.

ART: Artculo

APART: Apartado do artigo

OPC: Opcin dentro do apartado do artigo

INF: Cualificacin da infraccin:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi grave

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2010/04/07/2010_0000004503.html

   
  ANEXO II: INFORMACIN RELATIVA PERDA DE PUNTOS  
 

O titular dun permiso ou licenza de conducin que sexa sancionado en forme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccins que se relacionan na Lei de seguridade viaria perder o nmero de puntos que, para cada unha delas, se sinalan en dita norma, nos termos e forma que, as mesmo, se indican en dita normativa

A ttulo informativo, nesta Ordenanza inclese:

En primeiro termo, as infraccins e a perda de puntos que ocasionan segundo figura no Anexo II da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 17/2005, do 19 de xullo.

En segundo lugar, os cadros resumo elaborados con base nova redaccin de dita norma dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria (Boletn oficial do Estado de 24 de novembro de 2009), dado que a Disposicin final stima dispn que A presente Lei entrar en vigor aos seis meses da sa publicacin no Boletn oficial do Estado, ags os artigos 9.bis 2, 59 bis, 77 e 78 que entrarn en vigor no prazo de un ano e os efectos desta Lei que sexan favorables para o infractor, que entrarn en vigor o da seguinte ao das sa publicacin no Boletn oficial do Estado.

A) Infraccins que levan aparellada a perda de puntos segundo o Anexo II da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 17/2005, do 19 de xullo:

1. Conducir cunha taxa de alcohol superior regulamentariamente estabelecida.:

Valores mg/l aire expirado, mis de o,50 (profesionais e titulares de permisos de conducin con menos de dous anos de antigidade mis de 0,30 mg/l): 6.

Valores mg/l aire expirado, superior a 0,25 at 0,50 (profesionais e titulares de permisos de conducin con menos de dous anos de antigidade mis de 0,15 ate 0,30 mg/l): 4.

2. Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias de efectos anlogos: 6.

3. Incumprir a obriga de someterse s probas de deteccin do grao de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias de efectos anlogos: 6.

4. Conducir de forma manifestamente temeraria, circular en sentido contrario ao estabelecido ou conducir vehculos en competicins e carreiras non autorizadas: 6.

5. Circular por autoestradas ou autovas con vehculos cos que estea expresamente prohibido: 4.

6. Exceder en mis dun 50% a velocidade mxima autorizada, sempre que iso supoa superar, cando menos, en 30 quilmetros por hora dito lmite mximo: 6.

7. O exceso en mis do 50% nos tempos de conducin ou a minoracin en mis do 50% nos tempos de descanso estabelecidos na lexislacin sobre transporte terrestre: 6.

8. Conducir un vehculo cunha ocupacin que supoa aumentar nun 50% ou mis o nmero de prazas autorizadas, excludo o condutor ags que se trate de autobuses urbanos ou interurbanos: 4.

9. Conducir un vehculo cun permiso ou licenza que non o habilite para iso: 4.

10. Tirar va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan producir incendios ou accidentes de circulacin: 4.

11. Conducir de forma neglixente creando un risco certo e relevante para as outras persoas usuarias da va: 4.

12. Exceder os lmites de velocidade estabelecidos:

En mis de 40 km/h ags que estea incurso no indicado no apartado 6: 4.

En mis de 30km/h at 40km/h: 3.

En mis de 20 km/h at 30 km/h: 2

13. Incumprir as disposicins legais sobre prioridade de paso, e a obriga de deterse no sinal de stop, e nos semforos coa luz vermella acesa: 4.

14. Incumprir as disposicins legais sobre adiantamento poendo en perigo ou entorpecendo a quen circule en sentido contrario e adiantar en lugares ou en circunstancias de visibilidade reducida:4.

15. Adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas: 4.

16. Efectuar o cambio de sentido incumprindo as disposicins recollidas netas Lei e nos termos estabelecidos regulamentariamente: 3.

17. Realizar a manobra de marcha atrs en autoestradas e autovas: 4

18. Aumentar a velocidade ou efectuar manobras que impidan ou dificulten o adiantamento polo condutor do vehculo que vai ser adiantado: 4.

19. Non respectar os sinais dos axentes que regulamentan a circulacin: 4.

20. Non manter a distancia de seguridade co vehculo que lle precede: 3.

21. Conducir utilizando manualmente o telfono mbil, auriculares ou calquera outros dispositivo incompatbel coa obrigatoria atencin permanente conducin nos termos que se determinen regulamentariamente: 2.

22. Parar ou estacionar nas curvas, cambios de rasante, tneles, pasos inferiores, interseccins ou calquera outro lugar perigoso que constita un risco circulacin ou aos pens nos termos que se determinen regulamentariamente: 2.

23. Parar ou estacionar nos carrs destinados para o transporte pblico urbano: 2.

24. Conducir vehculos que tean instalados mecanismos ou sistemas encamiados a eludir a vixilancia dos axentes de trfico, ou que leven instrumentos coa mesma intencin, as coma a utilizacin de mecanismos de deteccin de radares: 2.

25. Circular sen iluminacin cando sexa obrigatoria ou utilizala sen axustarse ao estabelecido regulamentariamente: 2.

26. Conducir sen utilizar o cinto de seguridade, o casco e demais elementos de proteccin ou dispositivos de seguridade, nos casos e condicins que se determinen regulamentariamente: 3.

27. Circular con menores de 12 anos como pasaxeiros de motocicletas ou ciclomotores coas excepcins que se determinen regulamentariamente: 2.

B) Infraccins que levan aparellada a perda de puntos segundo figura no Anexo II da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, de conformidade coa redaccin de dita norma dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios