Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Oroso - Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por licencia de apertura de establecementos, instalacins e actividades

Publicación provisional : 08-09-2003 BOP N 206 -- Publicación definitiva : 08-09-2003 BOP N 206
Redacción Aplicable desde 09-09-2003

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - Artigo 2..FEITO IMPOIBLE.
 - Artigo 3..SUXEITO PASIVO.
 - Artigo 4..DEVENGO.
 - Artigo 5..COTA TRIBUTARIA.
 - Artigo 6..EXENCINS E BONIFICACINS.
 - Artigo 7..NORMAS DE XESTIN.
 - Artigo 8..INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 144 da Constitucin

e polo artigo 106 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do

Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do TR 2/2004 da lei reguladora das Facendas Locais, o Excmo. Concello de Oroso establece a taxa por licencia de apertura de establecementos, instalacins e actividades, que rexerase pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden o previsto no artigo 57 da citada Lei.

   
  Artigo 2..FEITO IMPOIBLE.  
 

1.Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants, instalacins e actividades renen as condicins de tranquilidade, seguridade, salubridade e calquera outras esixidas polas leis, planes urbansticos, ordenanzas e regulamentos estatais, autonmicos e municipais na materia, de cara outorgamento da pertinente licencia de apertura.

2.A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A primeira instalacin.

b) O traslado da actividade a outro local.

c) A ampliacin da actividade desenrolada no local, anda que contine o mesmo titular.

d) A ampliacin do local.

e) A variacin de actividade.

f) A reapertura do establecemento tras modificacins substanciais no local e as sas instalacins, como consecuencia de obras, anda que non cambie a sa actividade.

3.Non se devengar a taxa nos supostos de cambio de titularidade cando non se producise alteracin algunha nas condicins obxectivas do local polas cales concedeuse a licencia.

   
  Artigo 3..SUXEITO PASIVO.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades as que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenrolar ou, no seu caso, se desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil, as como titulares das instalacins cuxa licencia se conceda.

Considerarase substituto do contribunte o propietario dos locais ou terreos onde se siten os correspondentes establecementos ou instalacins, que podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4..DEVENGO.  
 

1.Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.Cando a apertura ou instalacin tivese lugar sen obter a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento, instalacin ou actividade rene ou non as condicins esixibles con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autoriza-la apertura do establecemento actividade ou instalacin ou decreta-lo seu peche, se non fora autorizable dita apertura.

   
  Artigo 5..COTA TRIBUTARIA.  
 

1.A cota tributaria das licencias que se soliciten, ser a resultante de aplicalas seguintes tarifas, tendo en conta a superficie til do local ou instalacin.

Se se tratase de instalacins terase en conta a superficie total das mesmas, includa o pechamento de proteccin ou seguridade esixible segundo a normativa que resulte de aplicacin.

2.O cadro de tarifas o seguinte, segundo a Actividade estea ou non sometida ao procedemento de avaliacin de incidencia ambiental recollido no Decreto 133/2008 ou norma que o substita:

SUPERFICIE

Actividades non sometidas a avaliacin de incidencia ambiental

Actividades sometidas a avaliacin de incidencia ambiental

Hasta 25 m2

150

300

De 26 a 100 m2

200

500

De 101 a 250 m2

250

700

De 251 a 400 m2

300

900

Mis de 400 m2

350 + 100 por cada 200 m2 ou fraccin de mis

1.200 + 200 por cada 200 m2 ou fraccin de mis

3.A tarifa mxima aplicable para superficies maiores de 400 m2 ser en todo caso de 2.100 .

   
  Artigo 6..EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da TR 2/2004, non se concedern mis exencins ou bonificacins que as que expresamente preveanse nas leis ou as que se deriven da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artigo 7..NORMAS DE XESTIN.  
 

1.A taxa esixirase no rxime de autoliquidacin debendo o suxeito pasivo, no momento de presenta-la correspondente solicitude de licencia, practica-la autoliquidacin nos impresos habilitados efecto pola Administracin municipal e realizar o seu ingreso en calquera entidade bancaria autorizada. Non se tramitar a solicitude de licencia se non se acreditase o ingreso do importe total da dbeda.

2.No suposto de que non se iniciara o expediente de conformidade co disposto no artigo 71.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Procedemento Administrativo Comn, proceder a devolucin do ingresado a instancia do interesado.

3.Cando os servicios municipais comproben que se est a exercitar calquera actividade sen obte-la previa licencia preceptiva, considerarase o acto de comprobacin como a iniciacin do trmite de esta ltima, coa obriga do suxeito pasivo de abona-la taxa establecida, sen perxuicio da imposicin da sancin que corresponde e, no suposto de que se preste de oficio, por liquidacin practicada pola Administracin municipal.

4.Unha vez adoptada a resolucin que proceda e efectuadas pola Administracin municipal as comprobacins oportunas, se existisen discrepancias entre o declarado ou liquidado inicialmente, practicarase liquidacin definitiva que se notificar interesado, reclamando ou devolvendo no seu caso a cantidade que proceda.

   
  Artigo 8..INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das

sancins que s mesmas correspondan en cada caso, se estar disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada a sa redaccin definitiva polo Pleno do Concello, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios