Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 14-02-2003 BOP N 37 -- Publicación definitiva : 31-03-2003 BOP N 74
Aplicable desde 02-09-2005

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- EXENCINS
 - ARTIGO 5.-BONIFICACINS
 - ARTIGO 6.- BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 7.- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 8.- DEDUCIN NA COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 9.- RETRIBUCIN
 - ARTIGO 10.- XESTIN
 - ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME  
 

1.-No uso das potestades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 de bases de rxime local e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construccins, instalacins e obras.

2.- Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1.-Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase a mesma ou non, sempre que a sa expedicin lle corresponda Concello das Pontes.

2.- As construccins, instalacins e obras a que se refire o apartado anterior podern consistir, entre outras actuacins, en:

a)Movemento de terras.

b)Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

c)Obras de demolicin.

d)Obras nos edificios, tanto as que modifiquen o seu interior como o seu exterior.

e)Aliacins e rasantes.

f)Obras de fontanera e sumidoiros.

g)Obras nos cemiterios.

h)Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas, persoas xurdicas ou entidades do artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2.- No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo quen solicite as correspondentes licencias ou realice as construccins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

3.- Os suxeitos pasivos que residan no extranxeiro durante mis de seis meses de cada ano natural, estarn obrigados a designar un representante con un domicilio no territorio espaol, para os efectos das relacins coa facenda pblica.

   
  ARTIGO 4.- EXENCINS  
 

Exmese do pago deste imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexan donos o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia ou Provincia da Corua, sempre que estean directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeoportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto que se trate de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  ARTIGO 5.-BONIFICACINS  
 

1.- Establecese unha bonificacin do 95 por cento da cota tributaria do imposto a favor das construccins, instalacins ou obras, realizadas por asociacin sen nimo de lucro, en centros destinados a:

-Asistencia ou integracin social.

-Desenvolvemento de actividades culturais, deportivas ou actividades de entidades veciais de libre participacin.

-Bens cualificados como histrico-artsticos ou includos no correspondente catlogo.

Para acceder a esta bonificacin ser necesario acompaar a solicitude cos estatutos da asociacin debidamente rexistrados, as como unha memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver no local. A devandita actividade deber manterse, no tempo e lugar, por un perodo nunca inferior a catro anos.

2.- Establcense unhas bonificacins a favor das construccins, instalacins e obras de carcter industrial ou comercial que contriban dinamizacin do emprego no Concello das Pontes de Garca Rodrguez:

a) Cando se xeren ata dez postos de traballo

15 por cento

b) Cando se xeren entre once e vinte e cinco postos de traballo

30 por cento

c) Cando se xeren entre vinte e seis e cincuenta postos de traballo

45 por cento

d) Cando se xeren entre cincuenta e un e cen postos de traballo

60 por cento

e) Cando se xeren mais de cen postos de traballo

75 por cento

As porcentaxes deste apartado incrementaranse nun 20 por cento adicional cando os traballadores contratados procedan das empresas auxiliares afectadas pola reduccin da actividade da Mina de ENDESA GENERACIN, SA sita no Concello das Pontes de Garca Rodrguez. No caso de contratacin mixta, esta porcentaxe ser proporcional ao nmero de traballadores de cada unha das modalidades. Os postos de traballo que dan dereito bonificacin debern manterse no tempo por un perodo nunca inferior a catro anos.

Esta bonificacin deber ser solicitada con anterioridade ao devengo do imposto xuntando a documentacin xustificativa da creacin do nmero de postos de traballo.

3.- Establecese unha bonificacin do 95 por cento en favor das construccins, instalacins ou obras que consistan en rehabilitacin ou reparacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social.

4.- Establecese unha bonificacin en favor das construccins, instalacins ou obras de vivendas de proteccin oficial do 50 por cento, que deber ser solicitada xunto coa peticin de licenza municipal.

5.- Establecese unha bonificacin do 95 por cento a favor das construccins, instalacins ou obras destinadas realizacin de actividades industriais -entendendo como tales a pequena e mediana empresa- ou comerciais, cando estas sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, esta declaracin acordarase previa solicitude do suxeito pasivo achegando os documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos establecidos en cada caso, por voto favorable da maiora simple dos seus membros, por concorrer circunstancias que sirvan para a creacin ou modernizacin de locais comerciais, cos seguintes requisitos:

a) Que se trate de obras de creacin de pequena e mediana empresa, comercio ou reforma, rehabilitacin ou reparacin de comercios abertos con mais de cinco anos de antigidade.

b) Que as obras sexan executadas por un empresario que tea o seu domicilio fiscal establecido no Concello das Pontes con polo menos un ano de antigidade.

As construccins, instalacins ou obras que se inicien sen terse concedido a preceptiva licenza municipal non podern acollerse aos beneficios fiscais previstos neste apartado.

6.- Establecese unha bonificacin do 95 por cento da cota tributaria do imposto en favor das construccins, instalacins e obras feitas polas Cooperativas e Sociedades Laborais.

Para acceder a esta bonificacin ser necesario xuntar coa solicitude unha copia compulsada da escritura de constitucin, a inscricin no Rexistro Mercantil e a cualificacin da empresa como laboral no caso das Sociedades Laborais, e no caso das cooperativas a copia compulsada da escritura e da inscricin no Rexistro Galego de Cooperativas.

Para as bonificacins recollidas nos puntos 1 e 6 anteriores, a inactividade por un prazo superior a seis meses ou o cambio de actividade nos locais dentro dos catro anos seguintes ao outorgamento do beneficio darn lugar perda da bonificacin e liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicacin dos xuros de demora correspondentes.

Unha vez recibida a solicitude de bonificacin xunto coa documentacin xustificativa, o Interventor Municipal emitir un informe sobre a procedencia ou non da concesin da bonificacin. vista de tal informe, corresponderalle ao Pleno da Corporacin a concesin ou non da bonificacin.

A comisin de calquera infraccin urbanstica na execucin da construccin, instalacin ou obra supor a perda inmediata da bonificacin concedida.

   
  ARTIGO 6.- BASE IMPOIBLE  
 

1.-A base impoible do imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entndese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoble o imposto sobre valor engadido e demais impostos anlogos propios dos rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, de ser o caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

2.-Para a determinacin do presuposto de execucin material partirase do prezo unitario de metro cadrado ou ratio de investimento, segundo a tipoloxa da construccin, fixados no anexo desta ordenanza, non tendo en consideracin o presuposto que figure no proxecto tcnico presentado. Non obstante, e soamente para aquelas tipoloxas de construccins que dun xeito directo ou analxico non figuren recollidas no anexo de estimacins, a determinacin da base impoible suxeita a gravame farase a partir do devandito proxecto tcnico.

   
  ARTIGO 7.- COTA TRIBUTARIA  
 

1.-A cota tributaria ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

2.-O tipo de gravame queda fixado no 2,8 por 100.

   
  ARTIGO 8.- DEDUCIN NA COTA TRIBUTARIA  
 

1.-Os suxeitos pasivos podern deducir da cota ntegra a totalidade do importe da taxa polo outorgamento de licencia urbanstica correspondente construccin, instalacins ou obra.

2.-A anterior deduccin s poder practicarse se o suxeito pasivo realiza o ingreso deste imposto e da taxa dentro do perodo voluntario. A tal efecto, para practica-la deduccin, deber presentar o xustificante de ter pagado a taxa polo outorgamento da licencia.

   
  ARTIGO 9.- RETRIBUCIN  
 

O imposto retribuirase no momento de comenza-la construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  ARTIGO 10.- XESTIN  
 

1.- Cando sexa concedida a licenza preceptiva ou cando, non solicitndose, concedndose ou denegndose dita licenza, sexa iniciada a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta.

A liquidacin a que se refire este apartado practicarase utilizando como base impoible a que resulte do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial correspondente. Noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais en funcin dos mdulos establecidos no anexo de valoracins da presente ordenanza ou nos establecidos oficialmente polo Colexio de Arquitectos.

2.-Os servizos de urbanismo comunicarn ao servizo de xestin tributaria os actos de concesin de licenza para actividades suxeitas a tributacin acompaando unha copia do orzamento presentado polos interesados no proxecto ao que se refire a licenza concedida.

3.-No caso de que non se executen as obras, construccins ou instalacins o interesado ter dereito devolucin do ingresado unha vez que formule renuncia expresa licenza ou transcurra o tempo mximo previsto na mesma para a iniciacin das obras e, consecuentemente caduque a licenza.

4.-Unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custe real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real e efectivo das obras, construccins ou instalacins que servirn de base para a determinacin da cota tributaria, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar, no prazo dun mes, declaracin complementria e a ingresar simultneamente o importe que resulte.

As devolucins, cando procedan, axustarnse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

   
  ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS  
 

En materia de infraccins e sancins sern aplicables os artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno do Concello e publicada integramente no boletin oficial, comenzar a rexer o mesmo da da sa publicacin e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

A presente Ordenanza fiscal que consta de 11 artigos e unha disposicin derradeira, foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin de data 14 de outubro de 2010.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios