Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola rede de sumidoiros

Publicación provisional : 20-11-1999 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 20-11-1999 BOP N 267
Redacción Aplicable desde 12-05-2009

Redacciones Redacciones
 - Articulo 5. .-Cuota tributaria
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Articulo 5. .-Cuota tributaria   redacciones
 

Cuota tributaria

4. En todo caso as tarifas aplicables sern as seguintes:

I.- SERVIZO DE ALCANTARILLADO

Establcense tres tipos de usuario (domstico, comercial/industrial e de obra) e os seguintes tramos de consumo: 36-76-101 e > 101 m3; sendo o consumo mnimo trimestral por abonado o de 36 m3 de auga consumida.

ABONADO DOMSTICO

TARIFA/

Consumo ata 36 m3

0,25

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,26

Consumo >75 m3 e <101 m3

0.31

Consumo >100 m3

0,47

ABONADO COMERCIAL/INDUSTRIAL

Consumo ata 36 m3

0,25

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,39

Consumo >75 m3 e <101 m3

0,47

Consumo >100 m3

0,71

ABONADO DE OBRAS

Consumo ata 36 m3

0,54

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,59

Consumo >75 m3 e <101 m3

0,71

Consumo >100 m3

1,07

II.- ACOMETIDAS DE SANEMAENTO

Establcense as seguintes tarifas para as acometidas de saneamento, segundo o seguinte desglose:

ACOMETIDAS DE SANEAMENTO ATA 4 METROS DE LONXITUDE DE 160/200 MM

Euros

Unidade base (en terra)

279,57

Prolongacin de acometida/ml

69,35

Demolicin e reposicin en asfalto/ml

19,24

Demolicin e reposicin en hormign/ml

34,30

Demolicin e reposicin en beirarra/ml

37,64

Os prezos anteriores son de aplicacin a acometidas inferiores a 10 metros. Para lonxitudes superiores efectuarase, por parte do Servizo de Augas, un orzamento, con respecto cal ser preceptivo o acord do abonado.

En ningn caso podern aplicarse s usuarios estas tarifas de acometidas de saneamento, cando as mesmas xa estn includas en obras financiadas por outra administracin.

CONSERVACIN DE ACOMETIDAS

0,27/mes

III.- DEPURACIN DAS AUGAS RESIDUAIS

Establcense tres tipos de usuario (domstico, comercial/industrial e de obra) e os seguintes tramos de consumo: 36-76-101 e > 101 m3; sendo o consumo mnimo trimestral por abonado o de 36 m3.

ABONADO DOMSTICO

TARIFA/

Consumo ata 36 m3

0,38

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,42

Consumo >75 m3 e <101 m3

0,50

Consumo >100 m3

0,75

ABONADO COMERCIAL/INDUSTRIAL

Consumo ata 36 m3

0,57

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,63

Consumo >75 m3 e <101 m3

0,75

Consumo >100 m3

1,13

ABONADO DE OBRAS

Consumo ata 36 m3

0,86

Consumo >36 m3 e <76 m3

0,95

Consumo >75 m3 e <101 m3

1,13

Consumo >100 m3

1,70

IV.- CUOTA DE BOMBEO

Establcese unha cuota de bombeo que debern satisfacer os usuarios cuxas augas residuais sexan trasladadas estacin depuradora co uso do sistema de bombeo. A tarifa que deber satisfacer ser de 1,67 /mes.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa conforme disposto no artigo 17.4 TRLRFL.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios