Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar por parte do servizos sociais municipais

Publicación provisional : 05-11-2009 BOP N 237 -- Publicación definitiva : 07-01-2010 BOP N 03
Redacción Aplicable desde 01-01-2010

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. CONCEPTO. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO.
 - ARTIGO 3. CONTA
 - ARTIGO 4. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 5. NORMAS ADICIONAIS.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. CONCEPTO. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, R.B.R.L:, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Realdecreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundidoda L.B.R.L. e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, este Concello establece as taxas pola prestacin do servizo de axuda no fogar por parte dos servizos sociais municipais na presente ordenanza, as normas da cal atenden prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da L.R.Facendas Locais.

2. Todo isto con base na Lei 39/2006 do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e de Atencin as persoas en situacin de dependencia (BOE n 299 do15 de decembro de 2006), e demais normativa estatal de desenvolvemento, as como a normativa de carcter autonmico, Orde do 22 de Xaneiro de 2009, da XUNTA de GALICIA pola que se regula o servizo de axuda no fogar, asi como o Regulamento Mnuicipal do Servizo de Axuda no Fogar O abeiro desta normativa se establece a taxa do servizo en VALDOVIO que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal..

   
  ARTIGO 2. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO.  
 

1. Estarn obrigados pagamento os usuarios do servizo municipal de axuda no fogar na conta que resulte de aplicacin segundo a presente taxa, tendo en conta que o pagamento unha contribucin custo do servizo recibido e s ingresos do usuario; a concesin do servizo prodcese en aplicacin do baremo de acceso, que ten en conta os criterios tcnicos ademais dos econmicos.

2. Para a determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo, terse en conta:

a) A capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase en atencin a sa renda. Teranse en conta, ademais, as persoas convivintes economicamente dependentes: cnxuxe ou parella de feito, e os ascendentes ou fillos /as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade que dependesen econmicamente do solicitante.

b) A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que comprendern os rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

c) Para o cmputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal en vigor sobre o patrimonio, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deducin das cargas e gravames que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das que deba responder. Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual na que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de co-titularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do beneficiario.

d) No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito as rendas de mbolos dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de mbolos dous membros da parella.

e) A capacidade econmica por razn de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos seguintes convivintes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que dependesen economicamente dos citados perceptores.

f) A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos apartados anteriores, modificada alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos.

g) Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes a ltima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

   
  ARTIGO 3. CONTA   redacciones
 

Participacin no financiamento do servizo das persoas usuarias

1.- Quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo a persoa usuaria cunha capacidade econmica igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM) que cada ano publique o goberno na Lei de presupostos do Estado.

2.- Para o resto dos supostos, establcese a seguinte regulacin progresiva do copagamento do servizo, fixada na Ordenanza fiscal correspondente actualizada segundo o IPREM, e que deber respectar en todo caso os lmites expresados na seguinte escala:

RENDA PER CPITA

INGRESOS EN RELACIN CO IPREM

COPAGAMENTO DA PERSOA USUARIA

Menor ou igual ao 100% do IPREM

Acceso gratuito

Entre o 100% e o 150% do IPREM

10%

Entre o 150% e o 200% do IPREM

12%

Entre o 200% e o 250% do IPREM

15%

Entre o 250% e o 300% do IPREM

20%

Entre o 300% e o 350% do IPREM

28%

Entre o 350% e o 400% do IPREM

37%

Entre o 400% e o 450% do IPREM

45%

Entre o 450% e o 500% do IPREM

60%

Mis do 500% do IPREM

65%

En todo caso, o custo do servizo vir determinado para cada contribunte polas prestacins ejecutadas as persoas beneficiarias no perodo obxecto de liquidacin, sendo o custo unitario (euros/hora) de 12 IVE includo.

3.- Sen prexuizo do establecido no punto anterior, podern preverse excepcins s criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestructuracin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada da concesin do servizo, da que se deber deixar constancia no correspondente expediente.

4.- As liquidacins de prezos practicaranse por meses naturais e o abono efectuarase mediante cargo na conta bancaria que a persoa solicitante do Servizo de Axuda no Fogar facilitar no impreso normalizado.

5.- O baremo para calcular a achega da persoa usuaria polas atencins domiciliarias ser obxeto de cargo na conta bancaria que a persoa solicitante do Servizo de Axuda no Fogar facilitar no impreso normalizado.

6.- PROGRAMA XANTAR NA CASA.

O Servizo prestarase de acordo co Convenio suscrito co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, non podendo superar en ningn caso os 7,5, e ser financiado do xeito seguinte:

Vicepresidencia 46,66%

Concello 26,67%

Usuario 26,67%

TOTAL 100%

Sobre esta base queda fixado o porcentaje do copagamento dos usuarios no 26,67%.

   
  ARTIGO 4. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO  
 

O pagamento do servizo efectuarase mensualmente, segundo se establece no prego de prescricins tcnicas regulador da xestin do Servizo pblico de axuda no fogar, visto que a empresa adxudicataria asumir a xestin do cobro da taxa. O non pagamento de das cotas consecutivas determinar a interrupcin do servizo.

   
  ARTIGO 5. NORMAS ADICIONAIS.  
 

1. Para gozar do servizo condicin indispensable que o usuario estea empadroado no Concello de Valdovio. Esta condicin poder obviarse no caso de persoas empadroadas no municipio que acolleran a familiares residentes noutros concellos por circunstancias sociais, que valorarn os tcnicos municipais no momento de formular a proposta correspondente.

2. O solicitante do servizo, unha vez avaliada a situacin polos tcnicos municipais, deber concertar co Departamento de Benestar Social os obxectivos, programacin, actividades e outros aspectos que establezan os traballadores sociais deste.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente ordenanza entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da 1 do mes seguinte da sa publicacin. Permanecer en vigor ata a sa derogacin expresa conforme disposto no artigo 17.4 TRLRHL.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios