Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - REGULAMENTO DE RXIME INTERNO PARA A ORGANIZACIN E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE SANTA COMBA.

Publicación provisional : 02-09-2009 BOP N 193 -- Publicación definitiva : 30-12-2010 BOP N 248
Redacción Aplicable desde 31-12-2010

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO 1: DISPOSICINS XERAIS.
 - Artigo 1.-Obxecto.
 - CAPTULO II: PROCEDEMENTO E ADXUDICACIN DE PRAZAS.
 - Artigo 2: Requisitos.
 - Artigo 3.-Responsables.
 - Artigo 4. Integracin de nenos/as con discapacldades
 - Artigo 5. Reserva de prazas e novas solicitudes.
 - Artigo 6. Solicitudes.
 - Artigo 7. Baremo de admisin.
 - Artigo 8. Comisin de baremacin.
 - Artigo 9. Relacin de admitidos e lista de agarda.
 - CAPTULO III: INCIDENCIAS E BAIXAS.
 - Artigo 10. Incidencias.
 - Artigo 11.-Baixas.
 - CAPTULO IV: ESTRUCTURA E NORMATIVA DO CENTRO.
 - Artigo 12. N de unidades da Escola Infantil Municipal de Santa Comba.
 - Artigo 13. Funcionamento interno
 - Artigo 14. Aspectos sanitarios
 - Artigo 15. Alimentacin
 - Artigo 16. Rxime econmico.
 - Artigo 17. Vacacins do persoal.
 - Artigo 18. Horario e Calendario da Escola Infantil Municipal de Santa Comba.
 - Artigo 19. Participacin dos pais.
 - Artigo 20. A Promocin do uso da lingua galega
 - Artigo 21. Libro de Reclamacins
 - Disposicin final.
   
  CAPTULO 1: DISPOSICINS XERAIS.  
 

   
  Artigo 1.-Obxecto.  
 

Este regulamento basase nos criterios adoptados pola Consellera de Familia e Promocin de Emprego, Muller e Xuventude, a travs da Orde do 8 de marzo de 2002, pula que se regula o procedemento de adxudicacin de prazas nos centros de atencin primeira infancia dependentes da dita Consellera, para o curso 2008/09, e adptanse s necesidades propias da Escola Infantil Municipal do Concello de Santa Comba.

   
  CAPTULO II: PROCEDEMENTO E ADXUDICACIN DE PRAZAS.  
 

   
  Artigo 2: Requisitos.  
 

2.1 mbolos dous pas ou representantes legais, e mais o menor para o que se solicita praza, debern figurar de alta no padrn municipal de habitantes de Santa Comba na data da solicitude. Excepcionalmente e s no caso no que non se cubran as prazas ofertadas, se poder obviar o cumprimento deste requisito, a criterio da Comisin de Baremacin.

2.2 0 domicilio real e efectivo, menos do menor, debe atoparse no Concello de Santa Comba, extremo que ser comprobado travs dos medios municipais necesarios.Excepcionalmente e s no caso no que non se cubran as prazas ofertadas, se poder obviar o cumprimento deste requisito, a criterio da Comisin de Baremacin.

2.3 0 rapaz para o que se solicita a praza deber ter como mnimo tres meses de idade no momento de ingreso no centro, e non ter cumpridos os tres anos 31 de decembro do ano no que se solicita a praza.

   
  Artigo 3.-Responsables.  
 

Os pais ou olores e aquelas persoas que tivesen a representacin legal do menor ou solicitasen a matrcula do menor.

   
  Artigo 4. Integracin de nenos/as con discapacldades  
 

A integracin de nenos/as con discapacidade estar supeditada para cada curso existencia de persoal axeitado e en nmero suficiente. En ningn caso haber mis dun nano/a de integracin por aula, e a efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como das. Non podern asistir ao centro os nenos/as que cumpran 5 anos antes do 31 de decembro do ano no que se solicita a praza.

   
  Artigo 5. Reserva de prazas e novas solicitudes.  
 

5.1 RENOVACIN:

a) Gozan de preferencia para a adxudicacin de praza as solicitudes de nenos/as matriculados no curso anterior, sempre que continen reunindo os requisitos sinalados no artigo 1.

b) Non poder renovar praza o solicitante que no momento da reserva tea pendente o pagamento dalgunha mensualidade.

c) As reservas de praza dos nenos/as xa matriculados/as, levarase a cabo do 1 30 de xuo de cada ano.

5.2 NOVO INGRESO:

a) En segundo lugar teranse en conta as solicitudes de nova ingreso na E.I.M., que sern atendidas por esta orde:

* Fillos/as do persoal que preste servizos na E.I.M

* Solicitantes aun/ha irmnl con praza renovada na E.I.M.

* As prazas vacantes que resten, adxudicaranse segundo a puntuacin obtida en aplicacin do baremo (Anexo 1).

c) O prazo de presentacin das novas solicitudes: entre o 1 de abril e 31 do mes de maio de cada ano (coas lxicas variacins e caso de concorrencias de festivos) e a sa concesin estar condicionada existencia de prazas vacantes. As que non obtivesen praza, conformarn unha lista de agarda.

5.3 INGRESOS URXENTES:

Na E.I.M. de Santa Comba, e debido necesidade de dispoer da capacidade completa do centro, non se reservan prazas para ingresos uncentes. Anda as, e previa consulta e proposta Vicepresidencia de Igualdade, procederase adxudicacin urxente de praza na aula correspondente nos seguintes casos:

* Nenos/as tutelados pola Vicepresidencia

* Fallos/as de mulleres vctimas de violencia de xnero

* Aqueles en que concurran circunstancias econmicas e/ou familiares e sociais que o requiran, a interpretacin dos Servizos Sociais Municupais.

5.4 SOLICITUDES DE INGRESO FORA DE PRAZO:

a) S se admitirn solicitudes fora dos prazos establecidos nos puntos 5.1 e 5.2 polas seguintes causas:

Nacemento do nenola con posterioridade remate do prazo de presentacin de solicitudes

Cambio de Concello de residencia posterior remate do prazo de presentacin de solicitudes

Outras circunstancias motivadas e valoradas polos Servizos Sociais Municipais (Violencia de xnero, Incorporacin mundo laboral, incapacidade para os cuidados...)

b) Coas solicitudes fra de prazo achegarase documentacin acreditativa da circunstancia alegada, e a sa concesin estar condiciona existencia de prazas dispoibles nas aulas do grupo de idade dula nenola para o que se solicita praza. De non ser as, pasar a formar parte da lista de agarda, por detrs das solicitudes presentadas en prazo.

   
  Artigo 6. Solicitudes.  
 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, segundo modelo establecido, sen prexuzo do disposto no artigo 38.4 da Lei 30192, do 26 de novembro, de rxime xuridico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, achegando con ala os seguintes documentos:

1. Fotocopia do libro de familia completa.

2. Xustificacin de ingresos: ltima nmina e declaracin do IRPF de cada membro da unidade familiar computable para efectos econmicos: pais e fallos, e no caso de familias monoparentais, s poi ou nai e filos.

No caso de non ter abriga de presentar declaracin:

Os solicitantes de devolucin rpida (modelo 104), achegarn copia da comunicacin que lles enva a Axencia Estatal Tributaria en aplicacin do artigo 81 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

As persoas non obrigadas a declarare que non solicitan devolucin rpida (modelo 104) achegarn certificacin dos datos existentes na Administracin, expedida pola Axencia Estatal de Administracin Tributaria, en aplicacin do artigo 16 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de dereitos e garantas dos contribuntes. Certificacin positiva ou negativa de percepcin da prestacin econmica do INEM, xustificantes doutros ingresos.

3. Certificado de residencia no Concello de Santa Comba e informe de convivencia da unidade familiar. Para estas efectos, entndese por unidade de convivencia s persoas unidas por vnculos de matrimonio ou s unidades de convivencia que constitan ncleos estables de vida en comn, e mais os seus fallos.

4. Ttulo de familia numerosa (de se-lo caso).

De carecer dalgn dos documentos sinalados anteriormente ser necesario presentar calquera outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar, econmica ou social, segundo proceda.

As mesmo, e de carecer de acreditacin documental dalgunha das incidencias alegadas, poderase presentar informe dos servicios sociais do Concello.

No caso de que a solicitude non rena os requisitos esixidos, o Concello, consonte o artigo 71 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xuradico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, requirir interesado para que, nun prazo de 10 das, corrixa os erros detectados ou engada os documentos necesarios, con indicacin de que, se as non se fixese, se ter por desistido da sa peticin, logo de resolucin en tal sentido.

Os interesados tern que presentar dentro dos 15 das seguintes notificacin da admisin a seguinte documentacin complementaria:

- Certificado mdico do neno/a.

- Carta actualizada de vacinacin.

- 2 fotografas tamao carn do nenola.

Se non presentase a devandita documentacin no prazo sinalado, tarase por decada a solicitude de praza logo de resolucin para este efecto.

   
  Artigo 7. Baremo de admisin.  
 

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acedada segundo o baremo establecido no anexo 1, mediante o que se avaluarn os factores socioeconmicos familiares e laboras da unidade familiar. En caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade renda per cpita mis baixa.

   
  Artigo 8. Comisin de baremacin.  
 

A tdalas solicitudes recibidas aplicarase un procedemento de estimacin. Para tal fin constituirase unha comisin coa seguinte composicin:

- Presidente: o alcalde.

- Vocal 1. : a concelleira-delegada de Familia, Muller e Promocin do Emprego.

- Vocal 2. : ola directoria da gardera.

- Secretario/a: o da Corporacin ou funcionario en quen delegue.

Os acordos tomaranse por maiora simple e resolver, en caso de empate, o presidente.

   
  Artigo 9. Relacin de admitidos e lista de agarda.  
 

9.1. Unha vez estudiadas pola comisin tdalas solicitudes presentadas, e unha vez resoltas, procederase publicacin da relacin provisional de admitidos, e da lista de espera, no taboleiro de anuncios do Concello.

9.2. No prazo de dez das contados a partir da data de exposicin da relacin provisional de admitidos, os interesados podarn presentar no rexistro do Concello as reclamacin que estimen oportunas dirixidas presidente da comisin de baremacin.

9.3. Estudiadas pola comisin de baremacin tdalas reclamacins presentadas, expoerase no taboleiro de anuncios do Concello a relacin definitiva de admitidos e a lista de espera coa puntuacin obtida en cada caso.

9.4. As resolucins recadas debernselles notificar s solicitantes. Os admitidos disporn dun prazo de quince das para confirmaren a sa praza e achegaren a documentacin complementaria.

9.5. As vacantes que se vaian producindo longo do curso sern cubertas por rigorosa orde entre os solicitantes en lista de espera.

   
  CAPTULO III: INCIDENCIAS E BAIXAS.  
 

   
  Artigo 10. Incidencias.  
 

10.1 A inasistencia do usuario por un perodo determinado, excepto as de carcter excepcional mencionadas no punto 10.2, non d dereito reduccin nas tarifas, mentres non se formalice a baixa correspondente.

10.2 Con carcter excepcional, poderase solicitar exencin de pagamento por:

causas de enfermidade do usuario, dende o primeiro da do segundo mes posterior comezo da ausencia, ata o prmeiro da do mesmo mes de incorporacin.

causa de vacacins do usuario: se son quincenais deberselle aplicar un desconto do 50% da tarifa mensual e se son mensuais deberselle aplicar un desconto do 100% desa mensualidade.

   
  Artigo 11.-Baixas.  
 

Ser causa de baixa na gardera por algunha das circunstancias seguintes:

11.1. Por cumprimento da idade mxima regulamentaria de permanencia na gardera.

11.2. Por solicitude dos pais ou representantes legais.

11.3. Polo non pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar que se retira a dbeda. 11.4. Por comprobacin de falsidade nos documentos ou datos achegados.

11.5. Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer no centro.

11.6. Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.

As baixas por incompatibilidade ou inadaptacin sern resaltas pola comisin, unha vez odos a direccin escolar e mailo interesado. As baixas producidas longo do curso escolar por calquera dos motivos anteriores, cubriranse coas solicitudes que quedasen en lista de espera en cada grupo de idade por rigorosa arde de entrada da solicitude no rexistro da Corporacin.

   
  CAPTULO IV: ESTRUCTURA E NORMATIVA DO CENTRO.  
 

   
  Artigo 12. N de unidades da Escola Infantil Municipal de Santa Comba.  
 

Primeiro ciclo de Educacin Infantil: 0-3 anos.

N unidades: 3

UNIDADES

IDADE

RATIO

1

3 -12 meses

1/8 nonos

1

12- 24 meses

1/13 nonos

1

2 - 3 anos

1/20 nenos

   
  Artigo 13. Funcionamento interno  
 

Para a estancia no centro, e unha vez aceptada a correspondente solicitude de admisin, tdolos/as nenoslas aportarn unha muda completa para deixar no centro, as como unha bolsa de cueiros, toallias hmidas,bibern, chupete ... O persoal do centro avisar con antelacin s pais para repoer este material, e a sa falta continuada ser causa de non recollida do/a neno/a.

Identificaranse as roupas dos/as nenoslas co seu noma e apelido, sobre todo abrigos, xerseis, mochilas, mandilns..., para evitar posibles confusins. No centro procurarase o uso de roupas cmodas (chndal ou similar).

Para asegurar o bo funcionamento do centro, necesario avisar con antelacin cando ola nenola non vais a asistir.

Aconsllase que oslas nenoslas non leven Escala Infantil obxectos de valor (pulseiras, aneis, pinzas do pelo...). No caso de parda ou estrago, o centro quedar excluido de toda responsabilidade.

Oslas nenoslas non podarn entrar no centro cos seus propios xoguetes unha vez rematado o periodo de adaptacin.

Para calquera consulta sobre a evolucin do/a neno/a, cambios de aula, comedor, asesoramento pedagxico,... podarn solicitares citas persoais direccin.

Os/as nenos/as sern recollidos/as coa maior puntualidade posible, e somantas sern entregados s persoas que figuran na folla de inscricin. A relacin da E.I.M. sern tanto co poi como coa nai do menor. Nos casos en que se deba entregar / nenola a outra persoa (familia extensa, coidador/a, ...), os pais debern comunicalo con anteriondade. A direccin do centro resrvase a posibilidade de solicitar a correspondente identificacin. De darse unha situacin de separacin matrimonial (en proceso ou con sentencia) ou disputa pola garda do menor, deber documentarse ante a Direccin da E.I.M. o procedemento a seguir na entrega dota menor (persoas autorizadas, das, perodos, horarios, ...), que ser acordado por mbolos dous pais ou representantes por escrito, ou ratificado xudicialmente. No caso de que non se documente este extremo, a E.I.M. proceder supoendo total responsabilidade de ambos pais, de xeito indistinto.

Durante o perodo de adaptacin, s/s nenoslas acudirn Escala Infantil de xeito progresivo, que ir en aumento en funcin da sa evolucin.

Os/as nenos/as que asistan Escala Infantil, debern descansar menos durante 1 mes continuado 6 ano. Este descanso non se asimila a baixa nin ausencia,polo que se conservar a praza, e non se cobrar a mensualidade correspondente. Deber comunicarselle Escala Infantil no momento da realizacin da matrcula.

   
  Artigo 14. Aspectos sanitarios  
 

a) Todoslas os/as nenos/as da Escala Infantil estn cubertos por un seguro escolar de pagamento obrigatorio e non prorrateable (anual e abonable xunto coa 1 mensualidade).

b) Un/ha neno/a enfermo/a non debe asistir Escala Infantil. No caso de presentar febre ou calquera tipo de alteracin, avisarase s pais para que sexo recollido/a maior brevidade.

c) Cando se sospeite a incubacin dunha enfermidade infecto- contaxiosa (catarros, gripe, varicela, sarampelo, rubola, ...), o/a neno/a non deber asistir centro.

d) A medida que un/ha neno/a reciba novas doses de vacina, os pais debern actualizar o libro e facilitalo centro.

e) En caso de baixa por enfermidade contaxiosa, ola nenola reincorporarase aportando informe mdico de alta.

g) En caso de accidente importante ou uncencia mdica, procederase a chamar a unha ambulancia (061) e avisarselle aos pais inmediatamente.

f) Se o/a neno/a precisa ser medicado/a durante a estancia na Escala Infantil, deber aportarse unha solicitude escrita por parte dos pais, asi como informe mdico que indique: tipo de medicacin, doses e horario de administracin. Debern as mesmo marcarse os envases da medicacin a administrar con: noma do/a nenola, doses e horario.

   
  Artigo 15. Alimentacin  
 

a) A Escala Infantil dispn de servizo de cocia.

b) Os pais tern informacin previa a cerca dos mens que se distribuir s / s nenoslas da E.I.M.

d) Se por calquera motivo unlunha nenola vai facer uso do servizo de comedor, e non o ten contratado mensualmente, ou necesita puntualmente un men de dieta, ser necesario avisar centro antes das 10:00 h.

e) Os pas ou titores debern comunicar E.i.M. a dieta que seguir cada bebe no 1 ano de vida (introduccin de novas alimentos, cambio de leite ou cereais, introduccin do glute... ).

g) Os/s nenas/as non podarn levar lambetadas centro, ags en casos de celebracins e sempre para compartir cos seus compaeiros/as.

h) Os pais/nais deixarn constancia no centro de si o seu fillola e alrxico/a a algn alimento.

i) Os horarios para a administracin de comidas son:

Almorzo: 8:00 a 9:30

Media man: 10:30 a 11:00

Xantar: 12:30 a 13:00 (bebs)

13:00 a 13:30 (2-3 anos)

Merenda: 16:00 a 16:30 (bebs)

16:30 a 17:00 (2-3 anos)

   
  Artigo 16. Rxime econmico.  
 

A determinacin do rxime econmico correspondente a taxa pula prestacin do servizo de Escola Infantil do Concello de Santa Comba, se regular na correspondente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo 17. Vacacins do persoal.  
 

As Vacacins do persoal repartiranse ao longo do ano (22 das hbiles ou 30 das naturais), podndose reservar 11 das hbiles ou 15 das naturais para os meses de vern (xuo, xullo e agosto).

   
  Artigo 18. Horario e Calendario da Escola Infantil Municipal de Santa Comba.  
 

0 horario da gardera ser de 7.45 s 20.30 horas, sendo o mximo de horas de asistencia do menor centra de 8 horas. S en casos de especial necesidade, e trala debida xustificacin dos horarios de traballo dos dous pais e a falta dunha persoa que os poida recoller do centro, permaneceran no centro un mximo de 10 horas. Ser estimado pola comisin.

0 servizo das EIMs desenvolverase de luns a venres, excluidos os das festivos segundo o calendario laboral, durante os 12 meses do ano, salvo causa xustificada. Asos usuarias/os podarn asistir ao centro un mximo de 11 meses dentro do periodo de setembro a agosto do seguinte ano. Por causas debidamente xustificadas admitirase a asistencia da/do nena/o os 12 meses. Neste caso deberase formular a solicitude cunha antelacin mnima dun mes ante o departamento municipal do que dependan as EIMs a travs do rexistro xeral do concello. Logo de avaliar a situacin e coecer a valoracin da direccin do centro, elevarase a alcalda a proposta oportuna para a sa aprobacin por resolucin.

Os das 24 e 31 de decembro, 5 de xaneiro e o martes de entroido a escola permanecer aberta dende as 7.45 h. a 15.00 h. sempre e cando exista demanda,entendendo por tal mis do 25% da capacidade da escola. De non existir dita demanda a escola permanecer pechada.

A comisin propor Pleno a modificacin destas bases segundo as necesidades existentes, e como mnimo sern revisadas anualmente.

   
  Artigo 19. Participacin dos pais.  
 

Dende a direccin do centro fomentarase a colaboracin dos pais coa gardera infantil e as relacins co persoal desta, as como a participacin nos rganos colexiados que puidesen crearse.

No mes de agosto, despois do proceso de matriculacin, babar unha reunin cos pais/nais ou representantes legais dos nenos/as aceptados/as no centro por grupos para amosarlles as instalacins da Escola e explicarllea todo o que se considere de interese para eles.

   
  Artigo 20. A Promocin do uso da lingua galega  
 

A lingua predominante no centro ser o galego, dicir, esta ser a lingua habitual que ser a do seu normal funcionamento. Isto non quita que se Wanda de xeito individualizado a aqueleslas nenos/as que non taan coecemento abondo do galego.

   
  Artigo 21. Libro de Reclamacins  
 

Existe un libro de reclamacins a disposicin do usuario.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo que se refire o artigo 70.2, en relacin co 65.2 da citada Lei 711985, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte.

ANEXO I

Baremo de aplicacin s solicitudes de admisin na gardera infantil do Concello de Santa Comba

1..-Situacin socio familiar

1.-Por cada membro menor de 18 anos a cargo da unidade familiar, incluido/a ola solicitante: 4 puntos

2.-Por cada membro maior de 18 anos a cargo da unidade familiar, sen ingresos econmicos ags os pais do solicitante: 4 puntos

3.-Por minusvalia fsica, psquica ou sensorial, enfermidade crnica que requira intemamento peridico, alcoholismo ou drogadiccin (segundo o grao):

- Pai: ata 5 puntos

- Nai: ata 5 puntos

Outros membros da unidade familiar: ata 5 puntos

4.-Por ausencia do fogar familiar (viuvez, separacin, divorcio, familia monoparental, etc.):

- Pai: 6 puntos

- Nai: 6 puntos

5.-Por irmn/- ns/s con praza renovada no centro nun grupo de idade superior do/a neno/a para o que se solicita praza: 5 puntos

6.-Pola condicin de familia numerosa: 6 puntos

7.-Calquera outra circunstancia socio familiar que sexa susceptible de estimacin a xuzo da comisin e axeitadamente acreditada: ata 5 puntos

2..Situacin laboral familiar

1.-Situacin laboral de ocupacin de mbolos dous membros parentais: 7 puntos

2.-Situacin laboral de desemprego sen prestacin econmica:

- Pai: 4 puntos

- Nai: 4 puntos

3.-Situacin laboral de desemprego con prestacin econmica:

- Pai: 3 puntos

- Nai: 3 puntos

4.-Traballos sen cualificar fra do fogar sen percepcin econmica fixa:

- Pai: 3 puntos

- Nai: 3 puntos

No caso de familias monoparentais adxudicarselle-la puntuacin do epgrafe correspondente computando por dous, exceptuando o epgrafe 2.1, no que a puntuacin da familia monoparental asimilase formada por dous membros

3..-Situacin econmica

RPC mensual da unidade familiar (pais e filias) referida salario mnimo interprofesional vixente:

1.-Inferiores a 120, 21: +3 puntos

2 -Entre 120,21 e 270,45: + 2 puntos

3 -Entre 270,46 e 330.56: +1 punto

4.-Superior a 330,56: 1 punto

A prestacin do servicio da gardera infantil municipal financiarase coas achegas da Xunta de Galicia, a travs da Consellera correspondente, deste Concello e dos propios usuarios.

ENTRADA EN VIGOR

Esta Regulamento, cuxa redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 23 de setembro de 2010, entrar en vigor ao da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP), sendo de aplicacin a partir de dita data, mantendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derrogacin.

RECURSOS

Ao abeiro do artigos 10, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicin contencioso-administrativa, contra o presente acordo, os interesados podarn interpoer directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do da seguinte ao da publicacin deste anuncio.

Podern, as mesmo, interpor calquera outro recurso que estimen procedente ou conveniente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios