Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - ORDENANZA FISCAL N 2, REGULADORA DA TAXA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU DE QUE ENTENDA A ADMINISTRACIN OU AS AUTORIDADES MUNICIPAIS A INSTANCIA DE PARTE.

Publicación provisional : 16-11-2006 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 23-12-2006 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 28-12-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Devengo
 - Artculo 5. Responsables
 - Artigo 6. Base impoible e liquidable
 - Artigo 7. Cota tributaria
 - Artigo 8. Normas de xestin
 - Artigo 9. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables
 - Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de Abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a Taxa por Documentos que expida a Administracin ou as Autoridades Locais a instancia de parte, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do RDl 2/2004 citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible a actividade municipal desenrolada como consecuencia da tramitacin a instancia de parte de toda clase de documentos que expida ou de que entenda a Administracin ou Autoridades Municipais.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, que soliciten, provoquen ou resulten beneficiadas pola tramitacin ou expedicin dos documentos a que se refire o artigo 2.

   
  Artigo 4. Devengo  
 

A obrigacin de contribur nace coa solicitude da expedicin do documento, ou co documento mesmo, do que vaia entender a Administracin municipal, sen que se inicie a actuacin ou o expediente ata que se efecte o pago xunto coa solicitude, co carcter de depsito previo.

   
  Artculo 5. Responsables  
 

1. Sern responsables solidarios das obrigacins tributarias establecidas nesta Ordenanza as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.


2. Sern responsables solidarios das obrigacins tributarias establecidas nesta Ordenanza as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 6. Base impoible e liquidable  
 

A base impoible depender, en cada caso, da clase ou natureza do documento tramitado ou expedido pola Administracin municipal.

   
  Artigo 7. Cota tributaria  
 

EPGRAFE 1

Padrn de habitantes

1.-Altas e cambios de domicilio

0,00 euros

2.-Certificacins do padrn

2,00 euros

3.-Volante de empadroamento

1,00 euros

4.-Certificacins do padrn en libros

5,00 euros

5.-Outros non incluido entre os anteriores

3,00 euros

*Todos os documentos tramitados a travs da sede electrnica do Concello de Cerceda, tern unha cota de 0,00 euros.

 

EPGRAFE 2

Certificacins e consultas

1.-De acordos e resolucins de rganos administrativos

3,00 euros

2.-Outros certificados

3,00 euros

3.-Dilixencias de cotexo e compulsa:

Soamente pola primeira copia

1,00 euros

4.-Bastanteo de poderes

10,00 euros

5.-Por informes emitidos pola polica local

25,00 euros

6.- Por informes emitidos pola arquitecta municipal (*)

29,60 euros

(*) cota incluida na ordenanza 4, reguladora da expedicin de licencias.

 

EPGRAFE 3

Participacin en procesos selectivos de persoal

1.-Posto de traballo grupo A ou asimilados

30,00 euros

1.-Posto de traballo grupo B ou asimilados

25,00 euros

1.-Posto de traballo grupo C ou asimilados

20,00 euros

1.-Posto de traballo grupo D ou asimilados

15,00 euros

1.-Posto de traballo grupo E ou asimilados

10,00 euros

   
  Artigo 8. Normas de xestin  
 

En todo caso, os documentos debern solicitarse por escrito no rexistro municipal, ou ben a travs da sede electrnica municipal do Concello de Cerceda. As cotas ingresaranse en calqueira das contas bancarias das que dispn o Concello de Cerceda, debendo adxuntar solicitude do documento, a copia do ingreso efectuado. nicamente as cotas correspondentes s documentos tramitados no padrn de habitantes, podern ingresarse na Tesourera da Corporacin. En ningn caso se obter o documento municipal, sen que conste de xeito expreso o ingreso da cota correspondente.

   
  Artigo 9. Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables  
 

9.1- Por razns de capacidade econmica, os solicitantes, previo informe dos servicios sociais, podern quedar exentos do pago da taxa por expedicin de documentos.

9.2- Contemplaranse as seguintes exencins no 50% da cota:

- Persoas con grado de discapacidade igual ou superior 33%: Debern aportar o certificado de discapacidade.

- Familia numerosa: Debern aportar o certificado de familia numerosa ou carnet familiar no que conste dito carcter.

- (nicamente para as cotas includas no epgrafe 3: Participacin en procesos selectivos de persoal ) Persoas que figuren como demandantes de emprego, dende, a lo menos, os 6 meses anteriores data da convocatoria das probas selectivas nas que soliciten a sa participacin, e non estn percibindo prestacin ou subsidio por desemprego. Debern aportar a certificacin expedida pola oficina de emprego na que conste que a/o aspirante figura como demandante de emprego dende, polo menos esa data, e certificacin do servicio pblico de emprego estatal na que conste que non est percibindo prestacin ou subsidio por desemprego.

Para disfrutar destas exencins, deber aportarse a documentacin esixida en cada caso, no momento da solicitude do documento correspondente.

Ags o disposto anteriormente e de conformidade co artigo 9 da Lei 39/88 do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios