Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - ordenanza fiscal nmero 6, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 30-11-2010 BOP N 228 -- Publicación definitiva : 18-01-2011 BOP N 11
Aplicable desde 19-01-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Exencins e bonificacins
 - Artigo 6. Cota tributaria
 - Artigo 7. Tarifa
 - Artigo 8.Devengo
 - Artigo 9.Normas de xestin
 - Artigo 10.Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN FINAL NICA
   
  Artigo 4. Responsables  
 

Respondern da deuda tributaria, xunto aos debedores principais, outras persoas ou entidades. Para estos efectos consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de de-cembro, xeral tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade ser sempre subsidiaria.

Con relacin responsabilidade solidaria e subsidiaria da deuda tributaria estarse ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Exencins e bonificacins  
 

Estarn exentos os documentos que presenten ou se expidan para asociacins inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins, Alcaldes de Barrio e aqueles outros que sexan declarados expresamente de interese social pola Xunta de Goberno.

   
  Artigo 6. Cota tributaria  
 

A cota tributaria determinarse por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa fixada no artigo seguinte.

A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende o seu inicio ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7. Tarifa   redacciones
 

A taxa a que se refire esta ordenanza rexir polas seguintes tarifas:

CONCEPTO

IMPORTE ()

CENSO DE POBOACIN DE HABITANTES

1.Certificacins de empadroamento e vecianza

2.Certificados de convivencia e residencia

2,00

CERTIFICACINS E COMPULSAS

1.Certificacin de documentos ou acordos municipais

5,00

2.Cotexo de documentos

**1

3.Bastanteo de poderes

15,00

DOCUMENTOS EXPEDIDOS POLAS OFICINAS MUNICIPAIS

1.Informes testificais

30,00

2.Fotocopias de documentos administrativos

0,50 /ud.

LICENZAS URBANISTICAS

1.Certificacins catastrais

15,00

2.Denuncias urbansticas

15,00

3.Informes con planos

20,00

4.Recoecemento de firmas, fe de vida ou similar

15,00

5.Informes de alcalda (antigidade, ubicacins, etc.)

30,00

**1 1/ud. Para mis de 20 compulsas aplicarselle un 50% de recargo se os interesados o solicitan con carcter de urxencia.

   
  Artigo 8.Devengo  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos a tributo.

Ademais, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sin previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9.Normas de xestin  
 

A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin.

As cotas satisfaranse nas oficinas municipais, no momento de presentacin do escrito de solicitude de tramitacin do documento ou expediente, ou ao retirar a certificacin ou notificacin da resolucin si a solicitude non existira ou non fse expresa.

Os documentos recibidos polos condutos de outros rexistros xerais sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso sen o previo pago dos dereitos, a cuxo fin se requerir ao interesado para que no prazo de dez dias aboe as cotas correspondentes, co apercibimento de que transcorrido o dito prazo sen efectualo, terselle por non presentados os escritos ou documentos e ser arquivada a solicitude.

As certificacins ou documentos que expida a Administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de pleitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se tea satisfeita a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 10.Infraccins e sancins  
 

En todo o referente a infraccins e sancins, ser de aplicacin a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en concreto os artigos 181 e seguintes, e as disposicins que a desenvolven

   
  DISPOSICIN FINAL NICA  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrado o 18/11/2010, entrar en vigor no momento da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou a sa derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios