Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Brin - ORDENANZA FISCAL N. 6-T REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 10-12-2008 BOP N 283 -- Publicación definitiva : 23-03-2009 BOP N 66
Redacción Aplicable desde 14-02-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artgo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Exencins.
 - Artgo 6. Cota Tributaria.
 - Artgo 7. Tarifa.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin e ingreso.
 - Artigo 10. Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional nica
 - Disposicin derrogatoria nica
 - Disposicin Derradeira
 - Disposicin Derradeira
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos , que se rexer polo disposto no devandito RDL e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais .
2. Para os efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que se provocase polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.
3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as personas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 , de 17 de decembro, Xeral tributaria que soliciten, ou resulten beneficiadas ou afectadas ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artgo 4. Responsables.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente deste tributo as personas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei 58/2003 , de 17 de decembro , Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Exencins.  
 

Tern unha exencin subxectiva aqueles contribuntes que acrediten a sa falta de capacidade econmica para o pagamento da cota correspondente, segundo informe dos servicios sociais do Concello de Brin respecto.

   
  Artgo 6. Cota Tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.
2. A cota da tarifa corresponde a tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, incluida a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artgo 7. Tarifa.   redacciones
 

tarifa a que se refire o artigo anterior estructrase do seguinte xeito:

I.DOCUMENTACIN XERAL
TARIFA
Informes urbansticos a instancia de parte
20,00 /unidade
Concesin de licencia de auto-taxi
60,00
Certificacin de acordos municipais:
1. Do ano en curso
2. De anos anteriores
1,00
3,00
Busqueda de documentacin no arquivo :
1. Do ano en curso
2. De anos anteriores
1,00
3,00
II. DEREITOS DE EXAME
TARIFA
Exame para prazas encadradas no grupo A1 ou asimilado
18,00
Prazas do grupo A2 ou asimilado
16,00
Prazas do grupo C1 ou asimilado
14,00
Prazas do grupo C2 ou asimilado
12,00
Prazas do grupo Agrupaciones profesionales ou asimilado
10,00
III. PLANOS, FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS TCNICOS
TARIFA
Compulsa de documentos:
Mis de 10 folios , por cada folio
0,10 /ud
IV. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POLA POLICIA LOCAL
TARIFA
Informes, dilixencias e demis documentos expedidos pola polica local
60,00
V. OUTROS DOCUMENTOS
TARIFA
Exemplar de ordenazas fiscais
15,00
Bastanteo de poderes
10,00
Por cada documento que se expida en fotocopia a peticin dos particulares:
1. Mis de 15 folios , por cada folio en formato A4 b/n
2. Mis de 15 folios , por cada folio en formato A4 color
3. Mis de 3 folios , por cada folio en formato A3 b/n
4. Mis de 3 folios , por cada folio en formato A3 color
0,05 /ud
0,20 /ud
0,10 /ud
0,25 /ud
Por cada impresin que se realice nas dependencias municipais a peticin dos particulares:
1. Mis de 15 folios , por cada folio en formato A4 b/n
2. Mis de 15 folios , por cada folio en formato A4 color
3. Mis de 3 folios , por cada folio en formato A3 b/n
4. Mis de 3 folios , por cada folio en formato A3 color
0,05 /ud
0,20 /ud
0,10 /ud
0,25 /ud
Certificacins grficas e descriptivas catastrais emitidas a favor de empadroados en Brin relativas a bens situados no Concello
5,00/ud
Certificacins grficas e descriptivas catastrais emitidas a favor de persoas non empadroadas en Brin relativas tanto a bens situados dentro como de fora do Concello
30,00/ud

VI.TAXAS OLA EXPEDICIN DO TTULO E.C.D.L.:

-. Inscricin ao programa (TEHI) mis primeiro exame: 35 euros.

-. Seguintes exames: 15 euros por cada exame de mdulo.

-. Edicin de diploma: 10 euros.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.
2. Nos casos a que se refire o apartado 2 del artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9. Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, mediante un impreso de autoliquidacin adxnto escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou mediante o impreso se aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.
2. Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non podern drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para esta finalidade se requerir interesado para que, no plazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.
3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xuzgados ou Tribunais para toda clase de pleitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfacera a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003 , de 17 de decembro , xeral tributaria.
Disposicin adicional nica

   
  Disposicin adicional nica  
 

As modificacins que se introduzan na regulacin do imposto, polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposicin e que resulten de aplicacin directa, producirn, de ser o caso, a correspondente modificacin tcita da presente ordenanza fiscal.

   
  Disposicin derrogatoria nica  
 

A partir da data de entrada en vigor da presente ordenanza fiscal quedar derrogada a Ordenanza fiscal n 6-T, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos, publicada definitivamente no BOP n 5 de 08/01/2007.

   
  Disposicin Derradeira  
 

   
  Disposicin Derradeira  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello do Brin en sesin celebrada o 26 de novembro de 2.008 ( modificacin ) e entrar en vigor no da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local.
No caso de modificacins parciais desta ordenanza fiscal, os artigos non modificados continuarn vixentes.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios