Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIN DE AUGA, INCLUIDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE, COLOCACIN E UTILIZACIN DE CONTADORES

Publicación provisional : 17-03-2011 BOP N 52 -- Publicación definitiva : 10-05-2011 BOP N 88
Redacción Aplicable desde 11-05-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.-
 - Artigo 4. Responsables.-
 - Artigo 5. Base impoible e base liquidable.-
 - 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.-Devengo.
 - Artigo 8.-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 9.-Normas de xestin.
 - Artigo 10. Infraccins e Sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da constitucin e polo artigo 106 da lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases do rxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido regulador das facendas locais, este concello establece a taxa pola distribucin de auga, includos dereitos de enganche, colocacin e utilizacin de contadores.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a actividade municipal desenrolada con motivo da distribucin de auga potable a domicilio, o enganche de lias rede xeral e a colocacin e utilizacin de contadores.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.-  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 35.4 da lei xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados polos servizos a que se refire esta ordenanza.

Tern consideracin de substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais s que se provea do servizo, as cales podern repercutir, no seu caso, as costas sobre os respectivos beneficios.

   
  Artigo 4. Responsables.-  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da lei xeral tributaria.

Sern responsables subsidiarios das obrigas tributarias as persoas ou entidades nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible e base liquidable.-  
 

A base do presente tributo estar constituda por:

Nas acometidas rede xeral: o feito da conexin rede por cada vivenda, local ou industria.

No subministro ou distribucin de augas: os metros cbicos de auga consumida no inmoble onde estea instalado o servizo.

Na colocacin e utilizacin de contadores: o custo do contador, a sa instalacin e mantemento.

   
  6.- Cota tributaria.  
 

A conta da taxa regulada nesta ordenanza ser a establecida nas seguintes tarifas:

Usos domsticos, agrcolas, gandeiros e comerciais

Cota fixa trimestral

3 euros/abonado trimestre

Consumo

De 0 a 30 m3/ abonado trimestre

0,30 /m3

De 31 a 60 m3/abonado trimestre

0,45 /m3

Mis de 60 m3/abonado trimestre

0,65 /m3

Usos industriais

Cota fixa trimestral

4,50 /abonado trimestre

Consumo

De 0 a 30 m3/ abonado trimestre

0,35 /m3

De 31 a 60 m3/abonado trimestre

0,50 /m3

Mis de 60 m3/abonado trimestre

0,70 /m3

Usos para obras:

Cota fixa trimestral

5 /abonado trimestre

Consumo

De 0 a 30 m3/ abonado trimestre

0,40 /m3

De 31 a 60 m3/abonado trimestre

0,55 /m3

Mis de 60 m3/abonado trimestre

0,75 /m3

Dereitos de acometida rede municipal

200,00

Subministro e instalacin de contador, vlvula de corte, vlvula antirretorno e racores necesarios para a conexin

72,00

Exceso de 5 metros rede en entubado de 1 facturarase previo orzamento realizado polo concello.

(para dimetros diferentes a 1 realizarase estudio especfico)

11,00 /m en terra

21,00 /m en asfalto

24,00 /m en aceiras

As tarifas veranse incrementadas, no seu caso, co correspondente IVE.

   
  Artigo 7.-Devengo.  
 

A obriga de contribur nacer no momento de prestarse o servizo previa a correspondente solicitude ou desde que se utilice este sen obter a previa autorizacin, debendo depositarse previamente o pago correspondente enganche e contadores.

   
  Artigo 8.-Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 9.-Normas de xestin.  
 

1.- Os solicitantes de acometida de enganche farn constar fin a que destinan a auga, advertndose que calquera infraccin ou aplicacin diferente de aquela para a que se solicita, ser sancionado cunha multa na cantidade que resulte da liquidacin do fraude, sen prexuzo de retirarlle o abastecemento de auga. Tdalas concesins, responden a unha pliza ou contrato subscrito polo particular e o Concello que se far por duplicado exemplar.

2.- A concesin do servizo outorgarase mediante acto administrativo, previa solicitude do interesado no concello, e quedar suxeito s disposicins da presente ordenanza e as que se fixasen no oportuno contrato. Ser por tempo indefinido en tanto as partes non manifesten por escrito a sa vontade de rescindir o contrato e por parte do subministrador se cumpran as condicins prescritas nesta ordenanza e o contrato que queda dito.

3.- Ningn abonado pode dispoer da auga mis que para aquilo que lle foi concedida salvo causa de forza maior, quedando terminantemente prohibido, a cesin de balde ou a rebenta de auga.

4.- O Concello por providencia do seor alcalde, pode, sen outro trmite, cortar o abastecemento de auga a un abonado cando negue a entrada domicilio para o exame das instalacins, cando ceda a ttulo de balde e onerosamente a auga a outra persoa, cando non pague puntualmente as cotas de consumo, cando exista rotura de precintos, selos ou outra marca de seguridade posta polo Concello.

5.- O cobro da taxa por consumo farase mediante recibos trimestrais previa aprobacin e publicacin do correspondente Padrn. Os dereitos de enganche e de contadores faranse efectivos unha vez aprobada a solicitude.

6.-As dbedas por esta taxa podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento, de acordo co Regulamento xeral de recadacin.

7.-En caso de que por escaseza de caudal, augas sucias, sequas, xeadas, reparacins, etc., o Concello tivera que suspender total ou parcialmente o subministro, os abonados non tern dereito a reclamacin algunha, nin indemnizacin por danos, prexuzos ou calquera outros conceptos, entendndose neste sentido que a concesin faise a ttulo precario.

   
  Artigo 10. Infraccins e Sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as coma das sancins que s mesmos correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 77 e seguintes da lei xeral tributaria.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada inicialmente polo Pleno da corporacin na sesin celebrada o da 15 de marzo de 2011 e entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios