Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIN E TENZA DE ANIMAIS DE COMPAA

Publicación provisional : 30-03-2011 BOP N 61 -- Publicación definitiva : 15-06-2011 BOP N 113
Redacción Aplicable desde 02-07-2011

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO I: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - CAPTULO II: DAS ASOCIACINS DE PROTECCIN E DEFENSA DOS ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE.
 - CAPTULO III: DEFINICINS
 - TTULO II: OBRIGAS DOS PUSUIDORES
 - CAPTULO I: DAS OBRIGAS DE PUSUIDORES DE ANIMAIS E DAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS
 - CAPTULO II: NORMAS PARA TRNSITO DE ANIMIS
 - CAPTULO III: DA TENZA DE ANIMAIS DOMSTICOS E ANIMAIS SALVAXES EN CATIVIDADE
 - CAPTULO IV: DA RESPONSABILIDADE DOS PUSUIDORES DOS ANIMAIS.
 - CAPTULO V: DO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE
 - CAPTULO VI. DA IDENTIFICACIN DOS ANIMAIS
 - TTULO III: DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.
 - CAPTULO I: ANIMAIS CONSIDERADOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
 - CAPTULO II.- DA LICENZA MUNICIPAL.
 - CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
 - CAPTULO IV: DAS OBRIGAS DOS VETERINARIOS, PROPIETARIOS E TEDORES DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.
 - TITULO IV: DAS AGRESIONS A PERSOAS
 - TTULO V: DAS MEDIDAS DE PROTECCIN
 - CAPTULO I: MEDIDAS DE PROTECCIN FOMENTADAS POLO CONCELLO
 - CAPTULO II: DOS ESTABLECEMENTOS
 - CAPTULO III: DO TRANSPORTE DOS ANIMAIS
 - CAPTULO IV: DA EXPERIMENTACIN
 - CAPTULO V: CONTROIS SANITARIOS
 - CAPTULO VI: DA INSPECCIN E VIXILANCIA
 - TTULO VI: DOS ANIMAIS ABANDONADOS
 - TTULO VII: CONCURSOS E EXPOSICINS
 - TTULO VIII: INFRACCINS E SANCINS
 - CAPTULO I: INFRACCINS
 - TTULO IX.-DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

TTULO I: DISPOSICINS XERAIS (Art. 1 ao 5)

-Captulo I: Obxecto e mbito de aplicacin

-Captulo II: Das asociacins de animais domsticos e salvaxes en catividade

-Captulo III: Definicins

TTULO II: DAS OBRIGAS DOS POSUIDORES (Art 6 a 22)

-Captulo I: Das obrigas de pusuidores de animais e das actividades prohibidas

-Captulo II: Normas para trnsito de animis.

-Captulo III: Da tenza de animais domsticos e animais salvaxes en catividade

-Captulo IV: Da responsabilidade dos pusuidores dos animais.

-Captulo V: Do rexistro municipal de animais domsticos e salvaxes en catividade.

-Captulo VI: Da identificacin dos animais

TTULO III: DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. (Art 23 ao 44)

-Captulo I: Animais considerados potencialmente perigosos

-Captulo II: Da licenza municipal.

-Captulo III: Do rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

-Captulo IV: Das obrigas dos veterinarios, propietarios e tedores de animais potencialmente perigosos.

TITULO IV: DAS AGRESINS A PERSOAS (Art. 45 ao 49)

TTULO V: DAS MEDIDAS DE PROTECCIN (Art 50 ao 59)

-Captulo I: Medidas de proteccin fomentadas polo Concello

-Captulo II: Dos establecementos

- Captulo III: Do transporte dos animais

-Captulo IV: Da experimentacin

-Captulo V: Controis sanitarios

-Captulo VI: Da inspeccin e vixilancia

TTULO VI: DOS ANIMAIS ABANDONADOS (Art. 60 ao 65)

TTULO VII: CONCURSOS E EXPOSICINS (Art. 66)

TTULO VIII: INFRACCINS E SANCINS (Art. 67 ao 76)

-Captulo I: Infraccins

TTULO IX: DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENZA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS (Art. 77 ao 84).

DISPOSICIN TRANSITORIA

DISPOSICIN DERrOGATORIA

DISPOSICIN FINAL

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Na Lei 1/1993 do 13 de abril de 1993 de Proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia establcese como obxectivo fundamental a proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade baixo a posesin ou proteccin do home, especificndose nela as atencins mnimas que recibirn os animais, desde o punto de vista hixinico- sanitario, as como a venda, tenza ou mantemento destes, co fin de garantir uns mnimos de bo trato dos animais, regulndose a dito obxecto a inspeccin e vixilancia, as obligacins dos posuidores, os centros de recollida e albergues ou as instalacins para o seu mantemento temporal.

O principio fundamental desta Lei 1/1993, do 13 de abril de 1993, de Proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia a posesin ou tenza responsable.

Ademais a Lei 1/1993, do 13 de abril de 1993, de Proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia e o Decreto 153/1998 que a desenvolve obriga a censar a nivel municipal a todos os animais da especie canina.

Posteriormente o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia, en desenvolvemento da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos, establece unha normativa que regula a tenza de animais potencialmente perigosos e as accins e medidas necesarias a levar a cabo para garantir unha coexistencia segura para as persoas e bens e outros animais.

A aparicin de nova lexislacin e as novas circunstancias sociais crean a necesidade de que, de acordo cos poderes que lle confiren a esta administracin local a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora as Bases de Rximen Local e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin Local de Galicia, se estableza a seguinte Ordenanza para:

-Unir toda a normativa existente estatal e autonmica existente referente a esta temtica nunha ordenanza que facilite a aplicacin da lexislacin.

-Garantir a proteccin dos animais no municipio de Carral.

-Asegurar ao mesmo tempo a seguridade das persoas.

-Facilitar unha boa convivencia entre animais e persoas.

-Aumentar a concienciacin da poboacin no respecto e coidado dos animais.

   
  TTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  CAPTULO I: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1

Este Regulamento ten por obxecto establecer as normas para a proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade no municipio de Carral. Quedan excludos desta regulacin os animais que sexan obxecto da sa regulacin especfica, como os animais salvaxes ou os criados en explotacins gandeiras para aproveitamento da sa producin.

   
  CAPTULO II: DAS ASOCIACINS DE PROTECCIN E DEFENSA DOS ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE.  
 

Artigo 2

Considranse asociacins de proteccin e defensa dos animais domsticos e salvaxes en catividade aquelas que se constitan legalmente, sen fin de lucro, tendo como obxectivo fundamental a defensa e proteccin dos animais no medio no que viven, sendo consideradas de utilidade pblica.

Artigo 3

As asociacins de proteccin e defensa dos animais domsticos e salvaxes en catividade debern de cumprir os requisitos esixidos pola normativa autonmica co fin de ser consideradas como tales, e actuarn coa colaboracin do Concello na realizacin dos seus fins.

Artigo 4

As asociacins teen a obriga de denunciar os feitos que consideren infraccin, de acordo co establecido no presente regulamento.

   
  CAPTULO III: DEFINICINS  
 

Artigo 5

Para os efectos do establecido no presente Regulamento entenderase por:

a)Animais domsticos: os que pertenzan a especies que habitualmente se cren, reproduzan e convivan co home, con fins educativos, sociais ou ldicos, sen ningunha actividade lucrativa e que non son susceptibles de ocupacin.

b)Animais de compaa: os animais domsticos das especies canina e felina, as como doutras especies que se cren, xeralmente no propio fogar, con obxecto de obter a sa compaa.

c)Animais salvaxes en catividade: os que, sendo libres pola sa condicin, sexan obxecto de captura no seu medio natural, mantndose nun grao absoluto de dominacin.

d)Animal abandonado: todo animal de compaa que non tea fogar ou non se atope no fogar do seu propietario ou posuidor e non estea baixo control ou vixilancia.

e)Animais potencialmente perigosos: considranse animais potencialmente perigosos todos aqueles que pertencendo fauna autctona ou alctona, independentemente da sa condicin, natureza, especie ou raza que pertencen, e convivindo no contorno humano como animais domsticos ou de compaa, sexan susceptibles de ocasionar a morte, ou lesins s persoas ou a outros animais, ou de producir danos de certa entidade s cousas.

f)Marcaxe: acto cirrxico que consiste en implantar ou asignar a un animal un cdigo de identificacin individual que o permita diferenciar doutro animal.

g)Identificacin: dotar un animal dunha marca que o permita recoecer e probar a sa identidade.

h)Identificacin definitiva: dotar un animal dunha marca indeleble, fiable, estandarizada, duradeira e practicamente inviolable, que permita recoecer e probar a sa identidade.

i)Sistema de identificacin: medio que se utiliza para a marcaxe dun animal para os efectos de poder recoecelo e probar a sa identidade.

j)Microchip ou transponder: cpsula portadora dun dispositivo electrnico que contn un cdigo alfanumrico identificativo susceptible de ser lido mediante un equipo lector especfico.

   
  TTULO II: OBRIGAS DOS PUSUIDORES  
 

   
  CAPTULO I: DAS OBRIGAS DE PUSUIDORES DE ANIMAIS E DAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS  
 

Artigo 6

Os pusuidores de animais dentro do mbito de aplicacin da presente Lei estarn obrigados a:

A)Mantelo en boas condicins hixinico- sanitarias e realizar calquera tratamento preventivo ou vacinacins que se declararan obrigatorias, ou que sexan necesarias para o seu benestar ou a proteccin da sade pblica.

B)Proporcionarlle a alimentacin, a auga e os coidados que estean en consonancia coas necesidades fisiolxicas e etolxicas do animal.

C)Facilitarlle un aloxamento que deber proporcionarlle un ambiente adecuado, cmodo e hixinico.

D)Non maltratalo nin sometelo a ningunha prctica que lle poida producir sufrimento ou danos inxustificados.

E)Non subministrarlle sustancias que poidan causarlle sufrimento ou danos innecesarios, nin aquelas que se empreguen para modificar o comportamento do animal coa finalidade de aumentar o seu rendemento, salvo que se efecte por prescricin facultativa.

F)Non abandonalo

G)Adoptar as medidas necesarias para impedir que lixen as vas e espazos pblicos de zonas urbanas, debendo recoller os excrementos que os animais depositen nas beirarras, vas e espacios pblicos , fora dos lugares contados para o efecto.

H)Adoptar as medidas necesarias para impedir que o animal poida acceder libremente s vas e espacios pblicos ou privados, as como impedir o seu libre acceso s persoas, animais ou cousas que se atopen neles.

I)Os posuidores de animais que se atopen en liberdade en predios ou recintos debern dispor dos medios adecuados para evitar que poidan ocasionar danos ou molestias aos viandantes. Ademais, procurarn que a circulacin e o transporte dos animais pola va pblica se leve a cabo coas adecuadas medidas de proteccin.

J)No caso de animais que pertenzan a especies recollidas no Regulamento 3626/82/CEE (CITES) debern de ser censados nos rexistros da delegacin provincial e posur o seu correspondente pasaporte ou cartilla sanitaria.

Artigo 7

Queda prohibido, con carcter xeral e respecto de todos os animais:

A)Maltratar ou agredir fisicamente os animais ou sometelos a calquera outra prctica que lles supoa sufrimentos ou danos inxustificados.

B)Abandonalos

C)O uso de toda sorte de mecanismos que, destinados a limitar ou impedir a mobilidade dos animais, lles produzan a estes danos ou sufrimentos innecesarios, en especial os que lles impidan manter a cabeza na sa posicin natural.

D)Desatender a sa alimentacin ou reducila a un nivel de simple subsistencia que poida implicar riscos para a sade do animal ou que resulte innecesaria para as sas caractersticas fisiolxicas.

E)Mantelos en condicins inadecuadas desde o punto de vista hixinico- sanitario ou desatender a prctica do coidado e atencin necesarios de acordo coas necesidades fisiolxicas e etolxicas segundo raza e especie.

F)Obrigalos a traballar ou producir en caso de enfermidade, desnutricin, as como cando exista o risco dunha sobreexplotacin que poa en perigo a sa sade.

G)Subministrarlles substancias non permitidas coa finalidade de aumentar o seu rendemento ou producin.

H)Practicarlles mutilacins aos animais, salvo as supervisadas por un facultativo competente en caso de necesidade a conseguir a presentacin habitual da raza.

I)Vendelos ou cedelos a laboratorios, clnicas e particulares co obxeto de seren utilizados en experimentacin sen a correspondente autorizacin.

J)Vendelos a menores de 14 anos e a incapacitados, sen a autorizacin daqueles que tean a potestade paterna ou custodia.

K)Exercer a venda ambulante de animais sen a correspondente autorizacin municipal, ou fra dos lugares marcados para iso.

L)O sacrificio eutansico dos animais de compaa.

M)A celebracin de certames, concursos, exposicins ou concentracins de animais sen a autorizacin previa do organismo autonmico competente na materia.

N)A posesin, exhibicin, compravenda, cesin, circulacin, doazn ou calquera outra forma de transmisin de especies protexidas pola normativa vixente, includos os convenios internacionais, sen as correspondentes autorizacins expedidas polas autoridades competentes.

O)A tenza de animais perigosos para o home sen dispor de recintos apropiados e a sa circulacin en espazos pblicos ou en locais abertos ao pblico sen as debidas garantas de seguridade.

P)Calquera outra accin ou omisin tipificada como infraccin neste Regulamento.

Artigo 8

Con carcter especfico prohbese tamn:

A)A utilizacin de animis en pelexas, festas, espectculos, e outras actividades que leven consigo maltrato, crueldade ou sufrimento dos animais.

B)A filmacin ou realizacin de escenas de cine, televisin ou calquera outro medio audiovisual que recolla escenas de crueldade, maltrato, ou sufrimento de animais, salvo autorizacin expresa do rgano competente, que verificar que o dano aparente causado aos animais sexa, en todo caso, simulado.

C)A utilizacin ambulante de animais como reclamo publicitario.

D)Mendigar na va pblica utilizando como reclamo calquera animal.

E)Alimentar os animais na va pblica, sobre todo, aqueles que tean propietario coecido.

F)O traslado de animais nos medios de transporte pblico, a excepcin dos servizos de taxi, a criterios do condutor, e a excepcin dos cans gua de persoas con deficiencias visuais que estean co seu dono e garden as condicins hixinico-sanitarias e de seguridade.

G)A entrada e permanencia de animais en establecementos destinados fabricacin, manipulacin, almacenamento, transporte e venda de produtos alimenticios, ags os cans de persoas con deficiencias visuais.

H)A entrada de animais en espectculos pblicos deportivos e culturais, en recintos de prctica de deporte ou piscinas, as como nos espazos destinados especialmente a xogos ou espallamento infantil, ags os cans gua de persoas con deficiencias visuais.

I)A entrada de animais en establecementos pblicos ou aloxamentos hoteleiros, cmpings, etc. ags os cans gua de persoas con deficiencias visuais, sen prexuzo de que os donos dos citados establecementos poidan permitir, baixo o seu criterio e responsabilidade, a entrada de animais aos mesmos.

Artigo 9

1.-O acceso e permanencia dos animais en lugares comunitarios privados ou nas sas dependencias, tales como sociedades culturais, recreativas ou similares, zonas de uso comn de comunidades de vecios ou outras, estar suxeito s normas que rexan nas devanditas entidades.

2.-No caso de posesin de animais aloxados en edificacins destinadas a vivenda humana debern cumprirse as condicins hixinicas axustadas ao seu aloxamento garantindo a ausencia de riscos sanitarios e que non se ocasionen perigos ou lles produzan molestias aos vecios.

3.-En todo caso, desde as 22:00 h. ata as 8:00 h os propietarios dos animais que habiten nas propias vivendas coidarn de que estes non causen molestias por ladridos ou rudos.

Artigo 10

De forma expresa, no referente aos cans,

1.- Queda prohibido deixar as deposicins dos animais nas beirarras ou nas zonas de paso de pens e, en xeral, en toda a va pblica. Os propietarios dos animais son responsables da eliminacin destas deposicins de forma hixinica.

2.- As persoas que empreguen cans para a vixilancia de predios, obras ou calquera outra propiedade, estando estes en liberdade, debern dispor os medios adecuados para evitar que poidan ocasionar danos ou molestias aos viandantes e, en todo caso, daranlles alimento, aloxamento, espazo e curas axeitadas, ademais de telos censados e identificados.

3.- Os cans ceibes en vivendas con acceso va pblica debern estar cercados de xeito que non poidan asustar aos viandantes.

4.- Deber advertirse en lugar visible a existencia dun can de garda.

   
  CAPTULO II: NORMAS PARA TRNSITO DE ANIMIS  
 

Artigo 11

1- Todos os animais, cando transiten por vas pblicas ou zonas verdes, teen que ir debidamente controlados mediante cadea, correa e colar, ou outro medio mis axustado para cada especie.

2- Os animais que transiten por vas pblicas ou zonas verdes debern contar coa correspondente identificacin, habilitando como vlidas as identificacins levadas a cabo con mtodos homologados segundo normas comunitarias.

Artigo 12

Os cans que transiten por vas pblicas ou zonas verdes irn provistos de buceira, ademais de cumprir o disposto no artigo precedente.

Artigo 13

1- Exceptanse do uso de correa, subxeccin e buceira os cans que se empreguen nas tarefas agrcolas ou gandeiras mentres desenvolvan as sas actividades no mbito rural, e aqueles que se empreguen na caza en tempo e forma legal. Tamn no caso dos que circulen fra dos ncleos urbanos por terreos agrcolas en compaa dunha persoa responsable, ou en terreos forestais ou costeiros sempre que non concorran coa presenza de terceiras persoas.

2- A excepcin do artigo anterior tamn se aplicar no caso dos cans gua de persoas con deficiencias visuais.

   
  CAPTULO III: DA TENZA DE ANIMAIS DOMSTICOS E ANIMAIS SALVAXES EN CATIVIDADE  
 

Artigo 14

A tenza de animais domsticos de compaa en vivendas urbanas queda condicionada s circunstancias hixinicas ptimas de aloxamento, ausencia de riscos no aspecto sanitario e inexistencia de molestias para os vecinos.

Artigo 15

Queda expresamente prohibida a presenza de animais nos parques, piscinas e espazos pblicos, especialmente os frecuentados por nenos. Exceptanse os cans gua de persoas con deficiencias visuais.

   
  CAPTULO IV: DA RESPONSABILIDADE DOS PUSUIDORES DOS ANIMAIS.  
 

Artigo 16

O posuidor dun animal, sen prexuzo da responsabilidade civil subsidiaria do propietario, ser responsable dos danos e molestias que ocasione s persoas, animais, cousas, espazos pblicos e ao medio natural en xeral, de acordo co establecido no artigo 1905 do Cdigo Civil, e con subxeccin lexislacin aplicable no seu caso.

   
  CAPTULO V: DO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE  
 

Artigo 17

1- Todos os animais da especie canina do termo municipal debern estar censados no Rexistro de animais domsticos e salvaxes en catividade do Concello.

2- Ser obrigatorio o censo de animais doutras especies diferentes da canina no suposto de que as o dispoa a administracin competente.

3- O censo municipal de animais domsticos e salvaxes en catividade ser levado polo Concello, podendo contar coa colaboracin de veterinarios autorizados.

4- Os datos que consten no censo municipal sern comunicados periodicamente ao rgano autonmico competente para a formacin do censo ao que se refire o artigo 7 da Lei 1/93, de 13 de abril, de Proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade, e dos demais censos que correspondan.

Artigo 18

1- Para que figuren no Rexistro os animais debern estar identificados individualmente, mediante tatuaxe lexible na sa pel ou identificacin electrnica mediante a implantacin dun microchip.

2- No caso da morte ou desaparicin do animal o propietario comunicar esta circunstancia ao Rexistro municipal no prazo mximo de 15 das, causando baixa.

3- Se se transfire a propiedade do animal ou varia de domicilio ou de poboacin tamn se est obrigado a comunicalo no prazo mximo de 15 das, causando baixa.

4- No rexistro levarse nota de baixas, perdas, traslados fra do Concello, as como dos cambios de titularidade.

5- Todos os animais inscritos dispoern da correspondente cartilla sanitaria na que constarn todos os antecedentes de identificacin e sanitarios desde a primeira inscricin ata a morte do animal. A devandita cartilla deber estar a disposicin das autoridades para a sa comprobacin cando fose requirido o posuidor para a sa presentacin.

Artigo 19

No Rexistro de animais domsticos e salvaxes en catividade do Concello debern figuran os seguintes datos:

a)Identificacin do animal: especie, raza, idade, nome.

b)Identificacin do propietario: nome, DNI, direccin, nmero de telfono

c)Nmero e data de expedicin da cartilla sanitaria expedida polo veterinario que identificou o animal e as sucesivas.

   
  CAPTULO VI. DA IDENTIFICACIN DOS ANIMAIS  
 

Artigo 20.

Obriga de identificacin

1. Os propietarios, criadores ou posuidores dos animais aos que se refire esta Ordenanza, tern a obriga de identificalos, ben nos seus tres primeiros meses de vida ou ben no mes seguinte ao da sa adquisicin.

2. Como norma xeral, a identificacin consistir na implantacin dun microchip portador dun cdigo alfanumrico cun nmero de dxitos tal que sexa nico para cada animal. Este tipo de identificacin con microchip obligatorio sen excepcin para todos os animais da especie canina.

3. Sen prexuzo da identificacin sinalada no apartado anterior, os cans de asistencia debern de ser identificados como tales en todo momento, mediante a colocacin en lugar e forma visible do distintivo oficial correspondente.

4. Os animais silvestres en catividade debern estar identificados co sistema (anel, marca auricular, microchip, etc.) que habitualmente utilice para cada especie a Delegacin Provincial de Medio Ambiente, nico rgano substantivo medioambiental competente para autorizar a sa tenza.

Artigo 21

Caractersticas do microchip

1. Deber estar programado cun cdigo alfanumrico nico para cada animal, que en ningn caso poida ser susceptible de modificar.

2. A estrutura do cdigo alfanumrico que incorpore deber cumprir co establecido na norma ISO 11.784, e o sistema de intercambio de enerxa entre o dispositivo e mailo lector deber cumprir coa norma ISO 11.785.

3. O seu tamao ser inferior a 12 mm. de longo e 2,5 mm. de ancho.

4. Estarn dotados dun sistema antimigratorio e o seu recubrimento deber ser biocompatible.

Artigo 22.

Procedemento de identificacin

1.A implantacin do microchip ten que ser efectuada por un veterinario acreditado diante da Consellera de Medio Ambiente da Xunta de Galicia para participar no proceso de identificacin de animais de compaa.

2.O animal deber ser identificado en presenza do seu propietario, figurando os seus datos e a sa sinatura no impreso oficial de identificacin.

   
  TTULO III: DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.  
 

   
  CAPTULO I: ANIMAIS CONSIDERADOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS  
 

Artigo 23

1.-Considranse animais potencialmente perigosos os definidos como tal no artigo 5 de definicins e ademais se consideran cans potencialmente perigosos os seguintes:

a)Cans que tiveran algn episodio de agresins a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou a cousas.

b)Cans que foran adestrados para a garda e defensa.

c)Cans que polas sas caractersticas raciais puidesen ser aptos para o adestramento para garda e defensa, e en concreto, os pertencentes s razas seguintes: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Doberman, Dogo Arxentino, Dogo de Bordeos, Dogo do Tbet, Fila Brasileiro, Mastn Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorqun (Ca de Bou), Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu. Tamn sern considerados neste apartado os cruces en primeira xeracin destes, cruces destas razas entre s ou cruces destes con outras razas, obtendo unha tipoloxa similar a algunha das razas anteriormente descritas.

d)Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. A dita agresividade ser apreciada pola autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente, de oficio ou logo de notificacin ou denuncia, e logo de informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.

2.-Tamn sern considerados potencialmente perigosos os cans que presenten unhas caractersticas fsicas apreciadas pola autoridade competente, ben de oficio ou logo de denuncia, sempre baixo a existencia de informe veterinario. As caractersticas fsicas que se mencionan son todas ou algunhas das seguintes:

a) Forte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuracin atltica, axilidade, vigor e resistencia.

b) Marcado carcter e gran valor

c) Pelo curto.

d)Permetro torcico comprendido entre 60 e 80 cm., altura de cruz entre 50 e 70 cm. e peso superior a 20 Kgs.

e)Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con crneo ancho e grande e meixelas musculosas e abombadas. Mandbulas grandes e fortes, boca robusta, ancha e profunda.

f) Pescozo ancho, musculoso e corto.

g) Peito macizo, ancho, grande, profundo, costelas arqueadas e lombo musculado e corto.

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas e robustas, e extremidades posteriores moi musculosas, con patas relativamente longas formando un ngulo moderado.

   
  CAPTULO II.- DA LICENZA MUNICIPAL.  
 

Artigo 24

Licenza Municipal.

1.-A tenza de animais potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licenza municipal, que se expedir no concello de residencia habitual do propietario.

2.-Nos supostos previstos no apartado 2.a) do artigo 23, o titular do can dispor do prazo dun mes para solicitar a licenza administrativa, a contar desde a resolucin ditada para tales efectos.

3.-Nos supostos previstos no apartado 2.d) do artigo 23, o Concello comunicar os feitos autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente, xuntando os informes esixidos no dito apartado, debidamente motivados. No caso de que se ditara resolucin apreciando agresividade, o titular dispor do prazo dun mes, a contar desde a sa notificacin, para solicitar a licenza administrativa.

Artigo 25

rgano competente para a concesin da licenza.

Tramitado o expediente conforme ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, concederase a licenza e o nmero correspondente da mesma mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia.

Artigo 26

Requisitos e documentacin para a obtencin da licenza municipal.

1.-Para a obtencin da licenza municipal ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a)Ser maior de idade.

Acreditarase mediante fotocopia do D.N.I. ou do pasaporte.

b)Non ter sido condenado por delitos de homicidio, lesins, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a libertade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenza de animais potencialmente perigosos.

-Acreditarase mediante certificado de antecedentes penais.

c)Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos. Poren, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licenza, ter sido sancionado coa suspensin temporal da mesma sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fora cumprida integramente.

-Acreditarase mediante certificado negativo expedido pola Consellera de Medio Ambiente.

d)Dispoer de certificado de capacidade fsica e aptitude psicolxica para a tenza de animais potencialmente perigosos expedido polo director dun centro mdico-psicotcnico debidamente autorizado, conforme se recolle nos artigos 4, 5 e 6 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

e)Acreditacin de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causar o animal, cunha cobertura mnima de 125.000 Euros. Este seguro deber renovarse anualmente.

-Acreditarase mediante presentacin de copia da pliza de seguro claramente detallada ou certificado da compaa aseguradora.

Artigo 27

Vixencia e renovacin das licenzas.

1.-As licenzas tern unha vixencia de cinco anos. Transcorrido este perodo debern ser obxecto de renovacin, por perodo de igual duracin, mediante a presentacin da mesma documentacin esixida para a sa obtencin e sinalada no artigo anterior.

2.-A licenza perder a sa vixencia no momento no que o seu titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos no artigo anterior.

Artigo 28

Acreditacin da licenza.

A tenza da licenza municipal acreditarase mediante a entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo iniciado a solicitude do interesado, e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa expedida polo Concello, onde se fagan constar os seguintes datos:

-Nmero de licenza municipal.

-Data de resolucin do expediente de solicitude da licenza.

-Data de caducidade da vixencia da licenza.

-Nome e apelidos do titular.

-D.N.I. do titular.

-Enderezo do titular.

-Selo do Concello.

Artigo 29

Revisin e revogacin da licenza.

1.-Calquera variacin dos datos que figuran na licenza deber ser comunicada polo seu titular no prazo de 15 das, contados desde a data en que se produza, o rgano competente do Concello o que corresponda a sa expedicin para que se proceda a realizar a revisin correspondente.

2.-A perda polo titular de calquera dos requisitos esixidos no artigo 5 dar lugar revogacin da licenza municipal outorgada, previa tramitacin de expediente contraditorio.

A revogacin da licenza dar lugar perda do dereito tenza do animal. O propietario proceder, no prazo mximo de quince das, entrega do animal a un novo propietario que posa licenza en vigor. De non atoparse un novo propietario no prazo referido, farase entrega do animal no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do Concello, respectando en todo momento o disposto na Lei 1/1993, do 13 de abril, e nos artigos 53 ao 60 do Decreto 153/1998, do 2 de abril, que a desenvolve.

   
  CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS  
 

Artigo 30

Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

1.-Crase o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos no que se inscribirn os animais potencialmente perigosos que tean a sa residencia habitual no concello.

2.-O Rexistro ter un tratamento informatizado no que se farn constar, de conformidade co disposto no artigo 4.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, como mnimo, os seguintes datos:

Datos do animal:

-Nmero de microchip.

-Nome do animal.

-Especie.

-Raza (no caso de cans).

-Sexo.

-Caractersticas externas (descricin da capa, tipo e cor da pel, etc..).

-Data de nacemento.

-Aptitude (funcin do animal): compaa, garda, defensa, caza, etc...

-Causa de inclusin no rexistro (sinalar supostos do artigo 2.2 do Decreto 90/2002).

-Enderezo habitual do animal.

-Data de adquisicin do animal.

-Forma de adquisicin do animal (cra, doazn, traspaso, venda, outras: especificar).

-Observacins.

Datos do propietario, posuidor ou tenedor:

-D.N.I.

-Apelidos.

-Nome.

-Enderezo habitual.

-Telfonos de contacto.

-Licenza administrativa: nmero de licenza, data de expedicin e Concello de expedicin.

2.-A identificacin definitiva con microchip dos animais potencialmente perigosos obrigatoria sen excepcins. A identificacin definitiva con microchip de todos os cans, independentemente da sa raza ou condicin, ser obrigatoria a partir do 2 de xullo de 2003, tal e como se recolle na disposicin transitoria segunda do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

2.-O Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes no mesmo. En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro ser conforme o disposto na Lei Orgnica 15/1999, de Proteccin de datos personais.

Artigo 31.-Inscricin no Rexistro.

1.-Os titulares da licenza administrativa estn obrigados a efectuar a inscricin do animal no Rexistro Municipal do concello de residencia habitual do animal, no prazo de 15 das contados a partir da obtencin da licenza, tal e como se recolle no artigo 6.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 4.1 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

2.-Tamn ser obrigatoria, a instancia do propietario, a inscricin do animal no Rexistro Municipal do concello correspondente cando se efecte o seu traslado dun concello a outro por perodo superior a tres meses.

3.-Conforme se dispn no artigo 4.3 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, os datos recollidos no rexistro municipal sern remitidos Consellera de Medio Ambiente, no prazo mximo de 15 das, contados desde o momento da inscricin dun animal potencialmente perigoso.

Artigo 32

Acreditacin da inscricin no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

A inscricin no rexistro acreditarase mediante entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo iniciado a solicitude do interesado, e mediante entrega dunha tarxeta acreditativa, tamao carn, expedida polo Concello, onde se fagan constar os seguintes datos:

-Nmero do microchip e data de alta do animal no rexistro municipal.

-Nome, especie, raza, sexo, capa e data de nacemento do animal.

-Enderezo do animal.

-Nome, apelidos do propietario.

-Licenza do propietario (nmero, data de expedicin, concello).

-DNI do propietario.

Artigo 33

O Concello remitir os datos do Rexistro municipal o Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente perigosos.

Artigo 34

Nas follas rexistrais de cada animal farase constar o certificado de sanidade expedido por veterinario colexiado competente que acredite, con periocidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou transtornos que o fagan especialmente perigoso.

Artigo 35

Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

1.-A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da morte do animal (esta ltima certificada por veterinario ou autoridade competente).

2.-Igualmente procederase baixa no Rexistro no caso de traslado de residencia habitual do animal a municipio distinto, que as quede acreditado a instancia do interesado. Neste caso o propietario deber dar de alta animal no novo concello de residencia.

3.-A perda ou substraccin do animal, por un prazo superior a tres meses, considerarase baixa definitiva do animal no Rexistro.

4.-Farase constar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do concello, como consecuencia da recollida dos mesmos da va pblica, que carezan de dono ou que sendo este identificado non o reclamase no prazo de 10 das do aviso efectuado, conforme o previsto no artigo 53 do Decreto 153/1998, do 2 de abril. As mesmo, constarn como de titularidade municipal os que foran obxecto de decomiso definitivo ao propietario.

Artigo 36

Comunicacins do propietario do animal ao Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

1.-O propietario do animal deber comunicar ao Rexistro calquera variacin dos datos que figuran nel, no prazo de 15 das desde que se producise a modificacin.

2.-Deber comunicarse ao rexistro municipal a venda, traspaso ou doazn do animal.

3.-Calquera incidente producido por animais potencialmente perigosos ao longo da sa vida, coecidos polas autoridades administrativas ou xudiciais, faranse constar na folla rexistral de cada animal, tal e como se recolle no artigo 6.4 da Lei 50/1999, do 23 de decembro. No caso de agresins recollerase, como mnimo, a seguinte informacin: data da denuncia, descricin dos feitos e consecuencias xurdicas.

4.-A substraccin ou perda do animal deber ser comunicada polo titular do animal ao Rexistro Municipal, no prazo mximo de 48 horas desde que se tea coecemento destes feitos, tal e como se recolle no artigo 8.6 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

5.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos debern comunicar ao Rexistro a realizacin de castracin ou esterilizacin do animal, se ista se producise, remitindo copia da certificacin veterinaria correspondente que acredite este feito.

Artigo 37

Circulacin e permanencia dun can potencialmene perigoso en vas pblicas e locais.

1.-Os propietarios, criadores ou tedores debern manter os animais que estean baixo a sa custodia en axeitadas condicins hixinico-sanitarias e cos coidados e atencins necesarios de acordo coas necesidades fisiolxicas e caractersticas propias da especie ou raza do animal, en cumprimento da Lei 1/1993, do 13 de abril e do Decreto 153/1998, do 2 de abril, en concreto nos seus captulos IV, VII e X.

2.-A presenza de animais potencialmente perigosos en lugares ou espazos pblicos esixir que a persoa que os conduza e controle leve consigo a licenza municipal e a certificacin acreditativa da inscricin do animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos. Os devanditos documentos podern ser requiridos en todo momento pola autoridade municipal.

3.-Os cans potencialmente perigosos, en lugares e espazos pblicos, debern levar obrigatoriamente buceira apropiada para a tipoloxa racial de cada animal.

4.-Os cans potencialmente perigosos debern ser conducidos e controlados con cadea ou correa non extensible de menos de 2 metros, sen que poida levarse mis dun destes cans por persoa.

5.-O Concello poder regular as condicins en que se autorice a circulacin e estada dos animais potencialmente perigosos en ras, parques, e vas pblicas, podendo determinar, por razns de seguridade e orde pblica, as zonas en que se prohba a sa estada e circulacin.

6.- Os animais potencialmente perigosos que se atopen nunha finca, casa de campo, chal, parcela patio ou terraza debern dispor dun habitculo coa superficie, fortaleza, altura e peche axeitado para evitar fugas, protexer as persoas ou animis que accedan ou se acheguen a estes lugares.

   
  CAPTULO IV: DAS OBRIGAS DOS VETERINARIOS, PROPIETARIOS E TEDORES DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.  
 

Artigo 38

Os veterinarios que prestaren asistencia sanitaria a un animal sospeitoso de ser empregado en pelexas, ou que observaran que o animal presente cicatrices ou lesins relacionadas con esta prctica ou con outras actividades prohibidas, debern de poelo en coecemento do Rexistro Galego de identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente perigosos. Tamn farn esta comunicacin cando coezan a existencia dunha mordedura ou agresin provocada por un animal potencialmente perigoso.

Artigo 39

1.-Con carcter xeral, os propietarios e posuidores de animais potencialmente perigosos estarn suxeitos s obrigas e prohibicins establecidas no Captulo I do Ttulo II do presente Regulamento.

2.-Os propietarios ou posuidores de animais potencialmente perigosos estn obrigados a solicitar licenza e a inscribilos no rexistro conforme as determinacins anteriormente establecidas neste Regulamento.

Artigo 40

1.-Os propietarios, criadores ou tedores dos animais potencialmente perigosos tern a obriga de identificar os mesmos cun microchip nos seus tres primeiros meses de vida ou nun mes despois da sa adquisicin. A identificacin dos animais da especie canina, coa debida garanta, obrigatoria sen excepcins.

2.-A identificacin mediante microchip ou transpnder farase baixo o cumprimento das caractersticas e do procedemento regulados nos artigos 9 e 10, do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia.

Artigo 41

Os propietarios, criadores ou tedores de animais potencialmente perigosos tern a obriga de cumprir todas as normas de seguridade cidad, establecidas na lexislacin vixente, de xeito que garantan a ptima convivencia destes animis cos seres humanos e se eviten molestias poboacin.

Artigo 42

A responsabilidade dos posuidores de animais potencialmente perigosos rexerase segundo o disposto no artigo 16 do presente Regulamento.

Artigo 43

Quedan exceptuados da aplicacin destas determinacins os propietarios de animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial

Artigo 44

1-Queda prohibido o adestramento de animais dirixido exclusivamente a acrecentrar e reforzar a sua agresividade para as pelexas ou para o ataque.

2-En todo caso a actividade de adestramento farase de conformidade co establecido no artigo 7 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, de Rxime Xurdico da Tenza de Animais Potencialmente Perigosos, e no capitulo IV do Decreto 90/02, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autonoma de Galicia.

   
  TITULO IV: DAS AGRESIONS A PERSOAS  
 

Artigo 45

1.-As persoas que fosen agredidas por un animal darn conta disto s autoridades sanitarias.

2.-Os propietarios ou posuidores de animais agresores estn obrigados a facilitar os datos correspondentes do animal agresor tanto persoa agredida como aos seus representantes legais e s autoridades competentes que o soliciten.

3.-Calquera persoa que advirta un risco posible para a sade poder dar conta disto s autoridades sanitarias e, en todo caso, a obrigacin dos sanitarios ou dos centros que atendan aos agredidos efectuar a correspondente denuncia.

Artigo 46

1-Os animais que agrediran a unha persoa e que, a xuzo dun servizo veterinario oficial poidan ser sospeitosos de transmitir enfermidade infecto-contaxiosa, podern ser retidos polos servizos municipais coa colaboracin, no seu caso, das asociacins de proteccin e defensa dos animais, e manternse en observacin veterinaria durante 14 das.

2-Esta retencin e observacin poder levarse a cabo no propio domicilio ou noutra instalacin do posuidor do animal.

3-Cando estea provada a agresividade dun animal de xeito fidedigno, ser retirado polos servizos correspondentes previo informe tcnico no que se determinar o destino final do animal.

Artigo 47

No caso de animais considerados potencialmente perigosos, ser da responsabilidade do propietario, tedor ou criador dun animal que agreda a persoas ou outros animais causndolles feridas de mordedura, que o animal sexa sometido a recoecemento dun veterinario en exercicio da libre profesin, en das ocasins dentro dos 15 das seguintes agresin. Neste recoecemento o veterinario responsable emitir un certificado no que conste se o animal presenta ou non sntomas de enfermidade infecto- contaxiosa.

Artigo 48

Todos os gastos ocasionados ao Concello pola retencin e control dos animais agresores abandonados, extraviados ou feridos sern por conta dos propietarios dos mesmos.

Artigo 49

A esterilizacin dos animais considerados potencialmente perigosos, ademais de poderse facer por vontade dos seus propietarios, realizarase obrigatoriamente por mandato xudicial ou resolucin administrativa nos supostos de reiteradas agresins s persoas ou danos a outros animais ou s cousas, de acordo co procedemento regulado no Captulo IV do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  TTULO V: DAS MEDIDAS DE PROTECCIN  
 

   
  CAPTULO I: MEDIDAS DE PROTECCIN FOMENTADAS POLO CONCELLO  
 

Artigo 50

1.-O Concello fomentar o estudo, divulgacin e realizacin de actividades encamiadas a difundir entre o vecindario coecementos especficos e actitudes positivas con respeto fauna salvaxe do termo municipal.

2.-Prohbense as actividades susceptibles de causar molestias nas zonas de reproduccin, aniacin e cra da fauna salvaxe. Regularase por parte do Concello a realizacin de podas e cortes de plantas silvestres e domsticas sitas xunto a camios pblicos ou susceptibles de constitur perigo por causa de incendio ou outra, nos perodos que non interrompan a aniacin e cra de especies silvestres.

3.- O Concello potenciar a diversidade biolxica das reas axardinadas, empregando especies vexetais autctonas, como garanta de preservacin da fauna salvaxe. O Concello fomentar a proliferacin de especies que sirvan de alimento e refuxio fauna salvaxe.

4.- Prohbese a utilizacin de velenos, insecticidas ou herbicidas que supoan un perigo para a supervivencia.

5- O Concello promover o estudo e fomentar a realizacin de accins repoboadoras de especies autctonas en perigo de desaparicin no termo municipal.

6- O Concello fomentar a sinalizacin adecuada e pasos alternativos nas zonas de trnsito habitual da fauna salvaxe por estradas do termo municipal.

   
  CAPTULO II: DOS ESTABLECEMENTOS  
 

Artigo 51

1.-Estarn suxeitos obtencin da preceptiva licenza municipal de apertura todas as actividades econmicas, profesionais, comerciais e de explotacin relacionadas ca tenza de animais. A sa implantacin, requisitos e condicins rexerase en primeiro termo polo disposto no planeamento urbanstico do Concello de Carral vixente, pola lexislacin sectorial vixente de aplicacin e polo Decreto 133/2008 de avaliacin de incidencia ambiental de Galicia.

2- Con carcter xeral, considranse suxeitas obtencin da previa licenza municipal de apertura as actividades seguintes:

a) Establecementos hpicos, sexan ou non de temporada, con instalacins fixas que alberguen cabalos para a prctica da equitacin con fins deportivos, recreativos ou tursticos.

b) Os centros para o coidado de animais de compaa e os destinados reproducin, aloxamento temporal ou permanente e/ou subministro de animais para vivir en domesticidade. Divdense en: lugares de crianza para reproducin ou subministro de animais a terceiros e establecementos destinados prctica do deporte en candromos.

c) Entidades ou agrupacins diversas non comprendidas entre as citadas anteriormente. Divdense en: actividades para a producin e/ou subministro de pequenos animais (cans, aves, gatos, etc.) destinados a fogares; subministradores de laboratorio; cans deportivos, que son os establecementos destinados garda de cans de caza ou de calquera outro tipo de actividade deportiva, saln de peiteados caninos, clnicas e hospitais veterinarios, zoos ambulantes, circos ou similares, tendas para a venda de animis de acuario ou terrario como peixes, serpentes ou arcnidos, instalacins de cras de animais para aproveitamentos.

d) Calquera outra que precisen da implantacin nun local axeitado ao uso relacionado coa permanencia, tenza ou explotacin dos animais que son obxecto do presente regulamento.

   
  CAPTULO III: DO TRANSPORTE DOS ANIMAIS  
 

Artigo 52

O transporte dos animais obxecto deste Regulamento realizarase coas debidas condicins hixinicas e sanitarias, debendo respectarse en todo caso as condicins especficas previstas na normativa vixente sobre proteccin dos animais durante o transporte.

Artigo 53

Prohbese o transporte de animais se estes non estn en condicins de realizar o traxecto previsto e se non se adoptaron as disposicins oportunas para o seu coidado durante o transporte e a chegada ao lugar de destino. Os animais enfermos e feridos non se consideran aptos para o transporte, salvo que o obxecto do mesmo sexa sometelos atencin e tratamento veterinarios ou que o transporte non sexa causa de sufrimentos innecesarios.

   
  CAPTULO IV: DA EXPERIMENTACIN  
 

Artigo 54

Toda actividade experimental con animais que lles poida causar dor, sufrimento, lesin ou morte, adecuarase sa normativa especfica e requerir, no seu caso, autorizacin previa do rgano autonmico competente.

Artigo 55

1.-Os animais destinados a experimentos sern obxecto de proteccin e coidados previstos nas disposicins correspondentes.

2.-Os animais que, como resultado da experimentacin, non poidan desenvover unha vida normal sern sacrificados de forma rpida e indolora.

   
  CAPTULO V: CONTROIS SANITARIOS  
 

Artigo 56

Os plans, programas e disposicins de execucin para o control, loita e erradicacin de zoonoses e epizootias dos animais domsticos e salvaxes en catividade do termo municipal sern os establecidos polo rgano autonmico competente, sen prexuzo da normativa estatal ou comunitaria en vigor.

Artigo 57

O Concello poder ordenar o illamento e internamento dos animais domsticos e salvaxes en catividade no caso de que se lles diagnosticasen enfermidades transmisibles, co obxecto de sometelos a tratamento curativo ou cando isto non fose posible, proceder ao seu sacrificio. Para a adopcin destas medidas ser preciso que o diagnstico das enfermidades ou a deteccin de portadores sexan confirmados polos servizos veterianarios oficiais.

   
  CAPTULO VI: DA INSPECCIN E VIXILANCIA  
 

Artigo 58

competencia dos servizos veterinarios oficiais a comprobacin do cumprimento das obrigas e requisitos esixidos polo presente Regulamento, as como do resto da normativa vixente en materia de sanidade animal e de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade. Tamn levarn a supervisin e control dos programas zoosanitarios.

Artigo 59

O Concello facilitaralle aos veterinarios oficiais informacin e axudas para levar a cabo as funcins mencionadas no artigo anterior.

   
  TTULO VI: DOS ANIMAIS ABANDONADOS  
 

Artigo 60

1.-Correspndelle ao Concello a recollida dos animais abandonados ou vagabundos do termo municipal que os reter ata que sexan reclamados, acollidos ou sacrificados.

2.-Se o animal non est identificado reterase por un prazo de 20 das, transcorrido o cal os centros de acollemento podern darlle o destino mis axeitado, e s no ltimo caso o sacrificio. Este realilzarse baixo o control da inspeccin veterinaria, que poder utilizar as medidas que estime oportunas para evitar o sufrimento do animal.

3.-Se o animal est identificado avisarase ao propietario, quen dispoer dun prazo de 10 das para recuperalo, unha vez, satisfeitos os gastos orixinados pola sa mantenza e recollida. Transcorrido este prazo sen que o propietario satisfaga o pago dos sinalados, o centro de acollemento proceder de acordo co sinalado no apartado anterior.

Artigo 61

1.-Transcorridos os prazos previstos no artigo anterior, os animais abandonados sern postos a disposicin de quen os solicite durante un prazo mnimo de tres das.

2.-O adquirinte do animal deber comprometerse ao cumprimento das obras propias dos posuidores de animais, a regularizar a sa situacin sanitaria e a aboar os gastos debidos polas atencins veterinarias.

Artigo 62

1.-Os animais que non sexan retirados polos seus donos nin cedidos en adopcin no prazo de tres meses, ou antes nos supostos de urxencia, podern sacrificarse por procedementos autorizados e baixo control veterinario.

2.-Os cadveres dos animais mortos ou sacrificados debern ser destrudos por enterramento hixinico ou por incineracin.

Artigo 63

Os animais potencialmente perigosos podern ser cedidos en adopcin cando as probas de socializacin demostren que o animal non perigoso para a seguridade das persoas, animais ou cousas e sen prexuzo das obrigas legais.

Artigo 64

O Concello poder concertar as atencins de recollida e acollemento preceptuados neste Ttulo con establecementos recoecidos para a realizacin das mesmas, podendo estes ser de titularidade pblica ou privada.

   
  TTULO VII: CONCURSOS E EXPOSICINS  
 

Artigo 65

A celebracin de concursos, exposicins ou calquera outro tipo de certames ou eventos coa concorrencia dos animais obxecto deste Regulamento, esixir a autorizacin previa do rgano competente na materia, sen prexuzo de calquera outra autorizacin municipal preceptiva.

   
  TTULO VIII: INFRACCINS E SANCINS  
 

   
  CAPTULO I: INFRACCINS  
 

Artigo 66

1-A efectos do presente regulamento considrase infraccin administrativa o incumprimento das obrigas, prohibicins ou requisitos establecidos no mesmo, as como as condicins impostas nas autorizacins administrativas outorgadas ao seu amparo.

2-A responsabilidade administrativa ser esixible sen prexuzo da que lle puidera corresponder no mbito civil ou penal.

3- No caso de celebracin de espectculos prohibidos, incorrern en infraccin administrativa non so os seus organizadores, senn tamn os propietarios dos locais ou terreos que llos cedesen, a ttulo oneroso ou gratuito.

Artigo 67

As infraccins clasifcanse en leves, graves ou moi graves.

Artigo 68

Son infraccins leves:

a)O maltrato dos animais que non lles cause dor.

b)A venda, doazn ou cesin de animais a menores de catorce anos ou incapacitados, sen autorizacin de quen tea a sa patria potestade, tutela ou custodia.

c)A doazn de animais de compaa como premio.

d)Non manter o animal en boas condicins hixinico sanitarias.

e)Manter os animais en instalacins inadecuadas.

f)Non facilitarlles a alimentacin adecuada s sas necesidades.

g)O emprego de animais en traballos que os inmobilicen causndolles dor.

h)Exercer a venda ambulante de animais fra dos mercados e feiras autorizados.

i)A carencia ou tenza incompleta do arquivo de fichas clnicas dos animais obxecto de tratamento obrigatorio ou vacinacin.

j)A posesin dun can non censado.

k)O sacrificio de animais en lugares pblicos.

l)A non recollida inmediata dos excrementos evacuados por un animal de compaa na va pblica.

m)A entrada de animais nos espazos destinados especialmente a xogos ou espallemento infantil e nas piscinas, ags os cans gua de persoas con deficiencias visuais.

n)Calquera outra actuacin que vulnere o disposto nesta Lei e que non estea tipificada como grave ou moi grave.

Artigo 69

Son infraccins graves:

a)O maltrato dos animais que lles cause dor ou lesins.

b)Mutilalos sen necesidade ou sen o adecuado control veterinario.

c)Abandoalos

d)A venda ambulante, reiterada, de animais en xeral, fra dos establecementos, feiras e mercados legalmente autorizados.

e)A venda de animais salvaxes en catividade fra dos establecementos autorizados.

f)O incumprimento das obrigas sobre establecementos, traslados e experimentacin de animais sinaladas nos artigos 51, 52, 53 e 54 deste Regulamento.

g)O subministro de estimulantes non autorizados ou substancias que poidan atentar contra a sade, ags cando sexa por prescripcin facultativa.

h)A non vacinacin ou o non tratamento obrigatorio dos animais.

i)A venda de animais doentes, ags que se trate dun vicio oculto, non coecido polo vendedor.

j)A cra ou comercializacin de animais sen cumprir os requisitos correspondentes.

k)A tenza de animais perigosos sen as medidas de proteccin que se fixan.

l)O incumprimento de calquera outra das condicins impostas nas autorizacins administrativas.

m)Deixar ceibe un animal potencialmente perigoso ou non ter adoptado as medidas necesarias para evitar a sa fuxida ou perda.

n)Incumprir a obligacin de identificar o animal.

o)Omitir a inscricin no Rexistro.

p)Atoparse un can potencialmente perigoso en lugares pblicos sen buceira ou non suxeito con cadea.

q)O transporte de animais potencialmente perigosos con vulneracin do disposto no artigo 52 desta Lei.

r)A negativa ou resistencia a subministrar datos ou facilitar a informacin requirida polas autoridades competentes ou os seus axentes, en orde ao cumprimento das funcin establecidas para estes, as como o subministro de informacin inexacta ou de documentacin falsa.

s)A reincidencia en infraccin leve, entendendo que existe tal reincidencia cando se comete unha infraccin leve do mesmo tipo que a que motivou unha sancin anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco das seguintes sa notificacin, e sempre e cando a resolucin sancionadora adquirise firmeza.

Artigo 70

Son infraccins moi graves:

a)O maltrato dos animais que lles cause a morte.

b)A organizacin e celebracin de espectculos, pelexas ou outras actividades con animais que impliquen crueldade ou maltrato ou poida ocasionarlles sufrimentos.

c)A venda de animais con enfermidades infecto- contaxiosas coecidas.

d)A venda de animais para experimentacin sen a debida autorizacin ou a centros non autorizados.

e)A esterilizacin ou o sacrificio de animais sen control facultativo.

f)Abandonar un animal, entendndose por animal abandoado, tanto aquel que vaia preceptivamente identificado, como os que non leven ningunha identificacin sobre a sa orixe ou propietario, sempre que non vaian acompaados de persoa algunha.

g)Ter cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza.

h)Vender ou transmitir por calquer ttulo un can ou animal potencialmente perigoso a quen careza de licenza.

i)Adestrar animais para activar a sa agresividade ou para finalidades prohibidas.

j)Adestrar animais potencialmente perigosos por quen careza do certificado de capacitacin.

k)A organizacin ou celebracin de concursos, exercicios, exhibicins ou espectculos de animais potencialmente perigosos, ou a sa participacin neles, destinados a demostrar a agresividade dos animais.

l)A reincidencia en infraccin grave entendendo que existe tal reincidencia cando se comete unha infraccin leve do mesmo tipo que a que motivou unha sancin anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco das seguintes sa notificacin, e sempre e cando a resolucin sancionadora adquirise firmeza.

Artigo 71

Prescricin

As infraccins leves prescribirn aos seis meses, as graves aos doce meses e as moi graves aos dous anos.

Artigo 72

Das sancins pecuniarias

1-As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas de:

a)Leves, de 30,05 a 300,50 euros

b)Graves, de 300,51 euros a 3.005,06 euros

c)Moi graves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros.

Artigo 73

1-O procedemento sancionador axustarase ao disposto na potestade sancionadora recollida na Lei 30/1992 de 26 de noviembre de Rximen Xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn e no RD 1398/93, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora.

Artigo 74

Das sancins non pecuniarias

En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta Ordenanza podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, decomiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licenza de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.

Artigo 75

Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin das mesmas, o propietario ou tedor dos animais ou, no seu caso, o titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, o encargado do transporte.

Artigo 76

1.-Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, sern:

a)Por infraccins leves, o alcalde.

b)Por infraccins graves, o Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

c)Por infraccins moi graves, o Conselleiro de Medio Ambiente.

2.-A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle ao Concello. Porn, o alcalde poer en coecemento, de xeito que faga fe, do Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  TTULO IX.-DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.  
 

Artigo 77

Obxecto.

De conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 en relacin co artigo 20 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, establcese a taxa por prestacin de servizos especiais de expedicin de licenza, as sas renovacins, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins.

Artigo 78

Feito impoible.

O feito impoible da taxa a actividade municipal conducente verificacin do cumprimento das condicins reguladas nesta Ordenanza para a concesin da licenza indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins que da mesma deban verificarse, a tramitacin, control e custodia que dela se establece e aqueles outros servicios que se recollen nas Tarifas desta Ordenanza.

Artigo 79

Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos da taxa os propietarios de animais que soliciten a inscricin no rexistro municipal, e os propietarios que soliciten a expedicin da licenza ou que renoven a mesma.

Artigo 80

Responsables.

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedade e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 81

Devengo.

1.-O devengo da taxas producirase coa solicitude de calquera dos actos aos que se refire o feito impoible.

2.-A non concesin da licenza, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas.

Artigo 82

Tarifas.

1.-Licenza de Cans Potencialmente Perigosos. 16 euros

2.-Renovacin de Licenzas. 8 euros

3.-Inscricin no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos. 5 euros

4.-Modificacins rexistrais. 1 euros

5.-Cancelacin rexistral. 3 euros

6.- Inscricin no Censo de Animais de Compaa. 3 euros.

Artigo 83

Ingreso da Taxa.

O ingreso da taxa efectuarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo ao acto que o motiva.

Artigo 84

Infraccins e sancins.

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA.  
 

Quedan exentos da obriga de obtencin de licenza municipal, aqueles exemplares caninos que foran obxecto de adestramento baixo a supervisin directa de organismos pblicos ou privados que utilicen estes animais cunha finalidade social.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Queda derrogada a Ordenanza municipal reguladora da licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da seccin local do rexistro de animais de compaa e das taxas pola prestacin de tales servizos aprobada polo Pleno do Concello de Carral do 27/12/2002.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no Diario Oficial correspondente e transcurso do prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, continuando en vigor ata a sa derrogacin expresa polo Concello.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios