Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - Ordenanza da Taxa n 14 que grava a utilizacin, ocupacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local con terrazas, mesas, cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos anlogos.

Publicación provisional : 26-05-2011 BOP N 99 -- Publicación definitiva : 14-07-2011 BOP N 134
Redacción Aplicable desde 15-07-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e Natureza.
 - Artigo 2.- Feito Impoible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Beneficios Fiscais.
 - Artigo 6.- Tarifas
 - Artigo 7.- Devengo
 - Artigo 8.- Xestin.
 - Artigo 9.- Proteccin contra a contaminacin acstica.
 - Artigo 10.- Infraccin e sancins tributarias.
 - Disposicin Final.
 - Disposicin Derogatoria.
   
  Artigo 1.- Fundamento e Natureza.  
 

A presente Ordenanza, en uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e ditada o amparo do artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de Abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e dos artigos 15 a 19 sobre imposicin e ordenacin dos tributos locais, e mais concretamente os artigos 20 a 27 sobre as taxas, do Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, establece unha taxa que grava a utilizacin, ocupacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local con terrazas, mesas, cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos anlogos.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local, con motivo da instalacin de terrazas e estruturas auxiliares en xeral de establecementos dedicados a hostalera na va pblica, como terrazas, mesas, cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos anlogos, con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4, da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, beneficiarias da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local que constite o feito impoible.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades, sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Beneficios Fiscais.  
 

Non se recoecen mis beneficios fiscais que aqueles recoecidos en virtude de lei ou dos tratados internacionais.

   
  Artigo 6.- Tarifas  
 

1.- A base impoible determinase con carcter fixo para todo o casco urbano aplicando o criterio de valoracin: valor do terreo en funcin do uso, custe da edificacin do establecemento beneficiario, custes necesarios para o reemprazamento, depreciacin fsica por antigidade e depreciacin funcional. No caso da tempada de vern a base impoible ser a mesma ponderada por un coeficiente que se determina no cadro de tarifas e que responde a que nesta tempada aumenta a valoracin pola utilizacin de dominio pblico.

Polo tanto a base impoible queda fixada para todo o casco urbano en 413,42 /m2.

2.- A conta da taxa determinase pola aplicacin das seguintes tarifas:

- Tarifa 1: A cota determinase aplicando o tipo de gravamen anual do 11% sobre o importe das base impoible, resultando 3,79/m2 por mes. Esta tarifa de aplicacin para os meses de Xaneiro a Maio, as como Outubro a Decembro.

- Tarifa 2: A cota determinase aplicndolle tarifa 1, un coeficiente de ponderacin do 1,5 %, resultando 5,68 /m2 por mes. Esta tarifa de aplicacin para os meses de Xuo a Setembro.

As fraccins de m2 deberanse tomar como metro cadrado completo.

   
  Artigo 7.- Devengo  
 

Devengase a taxa e nace a correspondente obriga de contribur, no momento de iniciarse a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico, obtivrase ou non para elo a correspondente autorizacin administrativa. O devengo e a esixencia desta taxa independente e compatible polo tanto con calquera outra taxa por ocupacin de va pblica.

   
  Artigo 8.- Xestin.  
 

1.- Os titulares dos negocios debern presentar solicitude de autorizacin de ocupacin do dominio pblico, no Rexistro Xeral do Concello na que se indique o enderezo do local de negocio, suxeito pasivo da taxa, declaracin estar en posesin de licencia de apertura ou copia da mesma, o tipo de ocupacin a levar a cabo, os metros cadrados que se pretenden ocupar e os meses para os que se solicita a ocupacin.

Posteriormente o Polica Local levantar informe sobre a superficie a ocupar, determinando as medidas necesarias para garantir o trfico rodado e de viandantes, e dar traslado da mesma os servicios econmicos que procedern a practicar a liquidacin correspondente o perodo solicitado, na mesma Resolucin na que se autoriza a ocupacin solicitada.

Esta autorizacin deber ser renovada en cada exercicio econmico cos mesmos trmites que os mencionados nos pargrafos anteriores.

2.- As contas resultantes sern aplicadas integramente as ocupacins solicitadas ou realizadas, sen prexuzo de que de acordo ca normativa vixente, se incoe o oportuno expediente sancionador polos aproveitamentos que excedan das correspondentes autorizacins.

3.- Nos casos de ocupacin de va pblica sen licencia, ou excedendo da superficie autorizada para a utilizacin privativa ou aproveitamento especial, de non cesar de forma inmediata esta ocupacin tras ser requirido o obrigado, a Administracin poder retirar os obxectos ou desmontar as instalacins por execucin subsidiaria a costa do infractor, de acordo co previsto no artigo 98 da Lei 30/1992, de 26 de Novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn. O importe dos gastos, danos e prexuzos ocasionados, ser independente da taxa e da sancin que devenga en virtude do expediente sancionador.

4.- A autorizacin expedida polo Concello deber estar en lugar visible e haber de exhibirse a Inspeccin Municipal cantas veces lle fora requirida.

   
  Artigo 9.- Proteccin contra a contaminacin acstica.  
 

O pago da taxa que permite a ocupacin de terreos de uso pblico local obriga ao estrito cumprimento da Ordenanza tipo sobre a proteccin contra a contaminacin acstica, decreto 320/2002 publicado no DOG do 28 de Novembro de 2002, que o Concello de Corcubin adopta como ordenanza de referencia.

   
  Artigo 10.- Infraccin e sancins tributarias.  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias e as sancins que correspondan s mesmas estarase o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e manter a sa vixencia en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente.

   
  Disposicin Derogatoria.  
 

Queda derogada a Ordenanza Fiscal n 14 para a Taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa a publicada no BOP n 299, de 31 de Decembro de 1998, a que sustitue a presente Ordenanza Fiscal.

Contra o presente Acordo, conforme o artigo 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, poderase interpoer polos interesados recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do da seguinte o da publicacin deste anuncio no Boletn Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios