Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Oroso - Ordenanza fiscal reguladora das taxas por utilizacins privativas e aproveitamentos especiais do dominio pblico local

Publicación provisional : 05-05-2004 BOP N 101 -- Publicación definitiva : 15-07-2004 BOP N 161
Aplicable desde 13-09-2011

Redacciones Redacciones
 - Artculo 1 . Fundamento e natureza
 - Artculo 2 . Feito impoible
 - Artculo 3 . Exencins e bonificacins
 - Artculo 4 . Suxeito pasivo
 - Artculo 5 . Sustitutos
 - Artculo 6 . Devengo
 - Artculo 7 . Cota tributaria
 - A) TAXA POR APERTURA DE CALICATAS OU ZANXAS EN TERREO DE USO PBLICO E CALQUER REMOCION DO PAVIMENTO OU BEIRARRAS NA VIA PUBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS
 - B) TAXA POR INSTALACION DE QUIOSCOS, MESAS E CADEIRAS, NA VIA PBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS
 - C) TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PBLICO CON MERCADORAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, ESCOMBROS, VALADOS, PUNTAIS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS E AS SAS NORMAS REGULADORAS
 - D) TAXA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVESO DA BEIRARRA E AS RESERVAS DA VIA PUBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE E AS SAS NORMAS REGULADORAS
 - E) TAXA POR OCUPACINS DE SUBSOLO, SOLO E VOO DA VIA PBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS
 - Artculo 8. Deterioro do dominio pblico local
 - Artculo 9. Rxime de xestin
 - Artculo 10. Convenios de colaboracin
 - Artculo 11. Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artculo 1 . Fundamento e natureza  
 

En exercicio da potestade tributaria outorgada, con carcter xeral, polo artigo 133.2 y 142 da Constitucin e 106.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rxime Local, e a que en particular concede, respecto as tasas, o artigo 57 do TR 2/2004 da Lei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora das Facendas Locales, este Concello establece as tasas por utilizaciones privativas e aproveitamentos especiais do dominio pblico local, que rexirase pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas se axustan s disposicins contidas nos artigos 20 a 27 da Lei 39/88, e subsidiariamente, s preceptos da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Pblicos.

   
  Artculo 2 . Feito impoible   redacciones
 

De conformidade co previsto no Art. 20.1 A) do TR 2/2004 da Lei 39/1.988 de 28 de Diciembre, reguladora das Facendas Locais constitue o feito impoible das taxas por utilizacins privativas e aproveitamientos especiais do dominio pblico local os seguintes:

- Apertura de calicatas ou zanxas en terreo de uso pblico e calquer remocin do pavimento ou aceras na va pblica e nas sas normas especficas reguladoras.

- Instalacin de quioscos, mesas e cadeiras na va pblica e as sas normas especficas reguladoras.

- Ocupacin de terrenos de uso pblico con mercadoras, materiais de construccin, escombros, vallas, puntais, andamios e outras instalacins e as suas normas especficas reguladoras.

- Entrada de vehculos a travs da beirarra e reserva da va pblica para aparcamento, carga e descarga de mercadoras de calquera clase e as sas normas especficas reguladoras.

- Ocupacins de subsolo, solo e voo da va pblica e as sas normas especficas reguladoras.

   
  Artculo 3 . Exencins e bonificacins  
 

O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades Locais non estarn obligados pago das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local, polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicaciones que exploten directamente e por todos os que inmediatamente interesen seguridade cidadana ou defensa nacional.

Salvo os supuestos establecidos no apartado anterior, non se admitir, en materia de taxas, beneficio tributario alguno.

   
  Artculo 4 . Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuintes, as personas fsicas e xurdicas as como as entidades as que se refire o Art. 33 da Lei Xeral Tributaria, que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular.

   
  Artculo 5 . Sustitutos  
 

Tern a condicin de sustitutos do contribuinte nas taxas establecidas por entradas de vehculos ou carruaxes a travs das beirarras e pola sua construccin, mantemento, modificacin ou supresin, os propietarios das fincas e locales a que den acceso as devanditas entradas de vehculos, quenes podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artculo 6 . Devengo   redacciones
 

1. O devengo da taxa producirase con carcter xeral cando se presente a solicitude da correspondente licencia ou concesin por ocupacin ou aproveitamento especial de dominio pblico que inicie o expediente, que non se tramitar sen que efectuase o pago correspondente.

2. Non obstante, nos casos de outorgamento da licencia ou concesin municipal mediante procedemento de concorrencia competitivo, devengarase no momento de resolucin e outorgamento da mesma.

3. No caso de que non mediase solicitude ou concesin de autorizacin entenderase devengada a taxa cando se inicie efectivamente a ocupacin ou aproveitamento especial do dominio pblico.

4. Cando o devengo da taxa tea carcter peridico, o mesmo ter lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o periodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa, ou aproveitamento especial, en cuio caso o periodo impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cuota, con carcter trimestral.

5. Cando por causas non imputables suxeito pasivo, o dereito utilizacin ou aproveitamento do dominio pblico non se preste ou desenrole, proceder a devolucin do importe correspondente.

   
  Artculo 7 . Cota tributaria   redacciones
 

A cota a satisfacer pola taxa que se regula na presente Ordenanza, ser a que resulte de aplicar as tarifas e cantidades seguintes:

   
  A) TAXA POR APERTURA DE CALICATAS OU ZANXAS EN TERREO DE USO PBLICO E CALQUER REMOCION DO PAVIMENTO OU BEIRARRAS NA VIA PUBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS  
 

1. Apertura de zanxas para instalacin, reparacin ou supresin de servicios de gas, electricidade, auga, tendido de cables ou tuberas, excepto contas inferiores a 5 m2, por m2 ou porcin, por trimestre ou fraccin, 3 euros.

Normas de aplicacin:

1. cota tributaria engadiranse a fianza a depositar polo obligado pago da taxa que determinen os Servicios Tcnicos Municipales en garanta das obras de reposicin do pavimento, e a depreciacin ou deterioro do dominio pblico que poida ocasionar as devanditas obras.

2. Os efectos de computa-la superficie ocupada terase en conta a superficie ocupada pola zanxa e unha zoa perimetral de seguridade de 1 metro a cada lado.

3. No caso de que, efectuada a reposicin do pavimento polo concesionario da licencia, os Servicios Municipales estimen, previas as comprobaciones pertinentes, que as obras non se realizaron en forma debida, o concello poder proceder demolicin e nova construccin das obras defectuosas, vindo obrigado o concesionario da licencia a satisface-los gastos que se produzan pola demolicin, recheo de zanxas e nova reposicin do pavimento.

4. Se transcurrido o prazo autorizado continuara abierta a calicata, ou non quedase totalmente reparado o pavimento e en condiciones de uso normal, liquidaranse novos dereitos segundo a tarifa aqu establecida, sen perxuicio das sancins que poidesen impoerse pola Alcalda.

   
  B) TAXA POR INSTALACION DE QUIOSCOS, MESAS E CADEIRAS, NA VIA PBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS  
 

1 . Quioscos

CLASE DE INSTALACIN:

a) Quioscos dedicados venda de prensa, libros, expendedura de tabaco, lotera, chucheras, etc. Por m2/ao, 50 euros

b) Quioscos dedicados venda de xelados, refrescos e demais artigos propios de temporada e non incluidos en outros epgrafes. Por temporada, 150 euros

Normas de aplicacin:

1 . Para a determinacin da superficie computable a efectos de aplicacin da tarifa, ademis da superficie ocupada estrictamente polo quiosco, se ter en conta a superficie anexa utilizada para a exposicin dos productos de venta, que de non ser declarada calcularase en base a unha franxa perimetral de 1 metro de ancho.

2 . Mesas, cadeiras e veladores. Por m2 de superficie ocupada ou fraccin, 6 euros.

Normas de aplicacin:

a) Se coma consecuencia da colocacin de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas e outros elementos auxiliares se delimita unha superficie maior ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de clculo.

b) O perodo de disfrute do aprovechamiento autorizado ser igual en todolos casos e abarca dende o 15 de marzo ata o 15 de outubro.

c) A superficie de ocupacin ser sinalizada polos servicios municipais, debendo o interesado aillalas mediante a instalacin de setos ou xardineras

   
  C) TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PBLICO CON MERCADORAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, ESCOMBROS, VALADOS, PUNTAIS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS E AS SAS NORMAS REGULADORAS  
 

1. Por m2/semestre ou fraccin

O cmputo farase por semestres naturais a efectos dos devengos peridicos, 6,75 euros

2. Por cada guindastre utilizado na construccin, cuio brazo ocupe no seu recorrido o voo da va pblica, semestre ou fraccin, 400 euros

   
  D) TAXA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVESO DA BEIRARRA E AS RESERVAS DA VIA PUBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE E AS SAS NORMAS REGULADORAS  
 

A) TARIFA PRIMEIRA

Entrada de vehculos en edificios ou cocheras particulares ou aparcamentos individuais da sa propiedade dentro de un aparcamento xeral e as situacins en zoas ou ras particulares que formen parte de comunidades de propietarios con prohibicin de aparcamentos para vehculos que non sexan propiedade de algn membro da comunidade:

Cota Anual

1. Capacidade de ata tres turismos, 30 euros

2. Capacidade de 4 a 10 turismos, 60 euros

3. Capacidade de 11 a 25 turismos, 100 euros

4. Capacidade de 25 turismos en adiante, 140 euros

B) TARIFA SEGUNDA

Entrada de vehculos en garaxes ou locales para a garda de vehculos mediante pago:

Cota Anual

1. Capacidade de ata 20 vehculos, 100 euros

2. Capacidade de 21 a 40 vehculos, 150 euros

3. Capacidade de 41 vehculos en adiante, 200 euros

C) TARIFA TERCEIRA

Talleres de reparacin de vehculos de traccin mecnica, de prestacin de servicios de engrase, lavado, petroleado, venda, exposicin etc, 120 euros anuais

D) RESERVA DE ESPACIO (VADO HORARIO)

En aquellos establecimientos comerciais que, pese a non reunir os requisitos fixados polo rgano municipal competente para o outorgamento permanente de este tipo de autorizacins, necesiten a reserva de espacio na va pblica para operacins de carga ou descarga de mercadoras ou outras de ndole similar, o Alcalde-Presidente, previo informe da Polica Local, poder autorizar o VADO HORARIO por tempo limitado e en razn s metros estrictamente necesarios para tales operacins, abonndose por dita reserva a cantidade de 8 euros anuais/m2.

Normas de aplicacin:

1. As cantidades esixibles con arreglo s tarifas liquidarnse por cada aproveitamento prorratendose nos casos de alta e baixa por trimestre.

2. Na solicitude de aproveitamento farase constar o nmero de prazas do local, as como outros datos que interesen, acompaando un plano detallado da sa situacin dentro do Municipio e con expresin grfica e os datos declarados.

3. No suposto de existir un so paso construido para o acceso a dous ou mis fincas ou locais de distintos propietarios, se computar a cada un a medida que resulte de traza-la vertical dende a divisoria ou pared medianera existente entre as devanditas fincas ou locales.

Cando o paso sirve de acceso a dous o mis fincas o locales de distintos propietarios sen rxime de comunidade, a taxa correspondente se distribuir entre as distintas fincas o locales, de manera proporcional en funcin da superficie de aqueles.

   
  E) TAXA POR OCUPACINS DE SUBSOLO, SOLO E VOO DA VIA PBLICA E AS SAS NORMAS REGULADORAS  
 

A) ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERRENOS DE DOMINIO PBLICO LOCAL

1. Reloj-termmetro con usos publicitarios e outras columnas anunciadoras, de superficie inferior a 5 m2, por unidade/ano, 75 euros

2. Vallas publicitarias e en xeral mobiliario urban con exposicin publicitaria, por m2 ou fraccin, ano, 13,5 euros

B) APROVEITAMENTOS DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VA PBLICA POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS QUE RESULTEN DE INTERS XERAL

No caso de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de inters xeral, estarase disposto no artigo 24.1 c) da lei 39/88 sobre a determinacin da base impoible e tipos de gravame.

   
  Artculo 8. Deterioro do dominio pblico local  
 

Cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen perxuicio do pago da taxa a que houbese lugar, estar obligado reintegro do coste total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.

Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en cuanta igual valor dos bens destruidos ou o importe do deterioro dos danados, non poidndose condonar total ni parcialmente as indemnizacins e reintegros referidos.

   
  Artculo 9. Rxime de xestin   redacciones
 

1. As taxas que se devenguen polas concesins de novos aproveitamentos, esixiranse con carcter xeral en rxime de autoliquidacin, que deber practicarse coa solicitude da preceptiva autorizacin municipal.

2. Non obstante o anterior, nos procedementos de concesin de licencias ou concesins por aproveitamentos de dominio pblico derivadas de procedementos de concorrencia competitiva ou iniciados de oficio polo Concello, unha vez concedida a oportuna licenza ou concesin municipal practicarase polos servizos econmicos municipais a preceptiva liquidacin que ser xirada s titulares da licenza ou concesin.

3. No caso de que as utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais non tean carcter temporal, nos exercicios seguintes da concesin, a taxa devengarase nos termos previstos no pargrafo 4 do artigo 6, e a sa xestin e recadacin realizarase mediante recibo en base a un padrn ou matrcula anual.

4. As empresas explotadoras de servizos de suministros, debern presentar no concello nos tres primeiros meses de cada ano declaracin comprensiva dos ingresos brutos obtidos no ano anterior, xunto coa autoliquidacin e ingreso das contas resultantes na tesourera municipal. A devandita declaracin deber acompaarse dos documentos acreditativos da facturacin efectuada no Termo Municipal de Oroso, as como a que en cada caso solicite a Administracin Municipal.

5. No caso de concorrencia competitiva para a concesin de un aproveitamento do dominio pblico, as tarifas indicadas na presente ordenanza tern a consideracin de tarifas base para ser obxecto de mellora polos licitantes.

6. As normas de xestin a que se refire este captulo tern carcter supletorio, cando existan convenios ou acordos entre o concello de Oroso e as Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros, ou sexan delegadas as competencias de xestin e recadacin en outras administracins pblicas de conformidade co artigo 7 da lei 7/85 reguladora das bases do rxime local, rexndose neste ltimo suposto pola sa normativa propia.

   
  Artculo 10. Convenios de colaboracin  
 

Se podern establecer convenios de colaboracin con entidades, institucins e organizacins representativas dos suxeitos pasivos das taxas, co fin de simplificar o cumplimento das obrigas formales e materiales derivadas de aqueles, ou os procedimentos de liquidacin e recadacin.

   
  Artculo 11. Infraccins e sancins  
 

Estarase disposto sobre a materia na Lei Xeral Tributaria e disposicins de desenrolo na materia.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

Quedan derogadas totalmente as ordenanzas municipais na materia que se refiran s conceptos regulados na presente ordenanza.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

A presente modificacin da Ordenanza Fiscal, aprobada polo Pleno Municipal entrar en vigor logo da sa aprobacin definitiva da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e permanecer en vigor ata a sa derogacin expresa ou tcita.

Contra a aprobacin definitiva destas ordenanzas nicamente poder interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses dende a publicacin das ordenanzas no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios