Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA FISCAL N 7 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 05-08-2011 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 30-09-2011 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 30-09-2011

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.
 - ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 7. TARIFA.
 - ARTIGO 8. EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 9. DEVENGO.
 - ARTIGO 10. DECLARACIN E INGRESO.
 - ARTIGO 11. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME.  
 

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 20.4.i) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa reguladora da expedicin de documentos de que entendan a administracin ou autoridades locais, que se regular pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible a actividade municipal desenrolada como consecuencia da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expidan ou de expedientes que entendan a Administracin ou Autoridades Municipais.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as consultas tributarias, expedientes de devolucin de ingresos indebidos, recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades da competencia municipal e a utilizacin privativa ou aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polo que se esixa un prezo pblico por este Concello, e aquelas establecidas por leis especiais.

Tampouco estar suxeita a expedicin de certificados esixidos na tramitacin de expedientes no Concello de Carral para a concesin da axudas e outros beneficios asistenciais de carcter social.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as coma as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, que provoquen ou resulten beneficiadas pola tramitacin ou expedicin dos documentos a que se refire o artigo 2.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

En materia de responsabilidade aplicaranse os artigos 42 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. prestacin de servicios correspondentes a sa actividade econmica principal , nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.  
 

Estar constituda pola clase o natureza do documento tramitado ou expedido pola Administracin Municipal.

   
  ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo, coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.-A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  ARTIGO 7. TARIFA.  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior, estructrase nos seguintes epgrafes.

EPGRAFE 1: CERTIFICACINS E COMPULSAS DE DOCUMENTOS

Certificacins de acordos municipais

6,00

Copia acta atestado levantada pola polica municipal en accidente de trfico.

50,00

Certif. e outros informes polica municipal.

25,00

Bastanteo de poderes para producir efectos nas oficinas municipais

10,00

Certificacin e exposicin pblica de edictos no Rexistro da Propiedade

30,00

EPGRAFE 2: PROCESOS DE SELECCIN DE PERSOAL

Grupo A1 ou asimilado

30,00

Grupo A2 ou asimilado

25,00

Grupo C1 ou asimilado

20,00

Grupo C2 ou asimilado

15,00

Grupo E ou asimilado

10,00

EPGRAFE 3: DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIZOS DE URBANISMO

Certificacin por servizos urbansticos

18,00

Por cdula de urbanismo, consulta ou informe sobre terreos a efectos de edificacins a instancia de parte

18,00

Por expediente de concesin e instalacin de rtulos

6,00

Por expedicion de copias de cartografa dixital en CD

8,00

   
  ARTIGO 8. EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se recoecen mis beneficios fiscais ca os derivados de norma con rango de lei ou da aplicacin dos Tratados Internacionais. Calquera bonificacin ou exencin deber ser interesada tempo de solicita-la oportuna licencia.

   
  ARTIGO 9. DEVENGO.  
 

Devngase a taxa, e nace a obriga de contribur de pago no momento no que se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos expedientes e documentos suxeitos taxa. No caso de iniciacin de oficio, a taxa devngase no momento da expedicin do documento, ou do inicio da tramitacin do expediente de que se trate.

   
  ARTIGO 10. DECLARACIN E INGRESO.  
 

1-A taxa pola emisin de documentos administrativos esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do importe total estimado da cota tributaria na Entidade Bancaria habilitada a tal efecto.

2-Cando por causas no imputables ao suxeito pasivo, a actividade administrativa que constite o feito impoible da taxa non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe da cota correspondente.

3-Non se tramitar o expediente correspondiente, se non se acredita a autoliquidacin e o pagamento da presente taxa

   
  ARTIGO 11. INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como nas sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.  
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 7 desta Ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do ndice de Prezos Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto centena superior ou inferior.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

A presente ordenanza derogar calquera precepto doutra ordenanza ou acordo que se opoa mesma.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial Provincial.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios