Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA FISCAL N 10 REGULADORA DA TAXA PARA A CONCESIN DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

Publicación provisional : 05-08-2011 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 30-09-2011 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 30-09-2011

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5.- DEVENGO
 - ARTIGO 6. TARIFAS.
 - ARTIGO 7. - EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 8.- DECLARACIN.
 - ARTIGO 9.- NORMAS DE XESTIN E LIQUIDACIN.
 - ARTIGO 10.- INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.  
 

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 20.4.i) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa reguladora de expedicin de licenza de apertura de establecementos, que se regular pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible deste tributo a prestacin da actividade municipal, tanto tcnica coma administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade, salubridade e calquera outra esixida polas Ordenanzas Municipais ou normas xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da correspondente licencia de apertura.

2. Para os efectos deste tributo, considrase apertura:

a) A instalacin por vez primeira dun establecemento.

b) Os traslados de locais.

c) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

d) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no pargrafo 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

e) Os traspasos ou cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa, ags os cambios de denominacin social.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, aberta ou non ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:

a) Os locais dedicados ao exercicio habitual do comercio. Presumirase dita habitualidade nos casos aos que se refire a lexislacin mercantil e fiscal e, especificamente, cando a realizacin da actividade estea suxeita a tributacin polo imposto sobre actividades econmicas.

b) Os locais nos que se desenvolva unha actividade econmica de carcter comercial, industrial, de servizos, fabril, artes, da construccin profesional ou artstica.

c) Complemente as actividades anteriores, anda que non se adique seu exercicio, ou tea relacin coas mesmas de forma que lle proporcionen beneficios ou aproveitamento, coma no caso de delegacins ou sucursais.

d) Toda edificacin habitable cuxo destino principal non sexa a vivenda e que se dedique a:

Casinos ou crculos dedicados ao esparexemento ou recreo dos seus compoentes ou asociados. As distintas dependencias que, dentro dos locais do casino, sociedade ou crculo sexan destinados a explotacins econmicas suxeitas a tributacin polo Imposto sobre Actividades Econmicas sern obxecto de apertura diferente principal que se refire ao obxecto social de carcter non lucrativo.

Depsito ou almacn, anda que se atope pechado ao pblico.

Actividades que, tendo ou non fin lucrativo, impliquen a presencia habitual de persoas no local.

Locais nos que se fagan usos e actuacins contempladas no Regulamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.

Locais e recintos nos que se fagan espectculos pblicos.

Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao pblico, onde se exerzan actividades artsticas, profesionais ou de ensino con fin lucrativo e suxeitas a tributacin polo imposto sobre actividades econmicas.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as coma as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, titulares da actividade que se pretenda desenvolver ou que de feito desenvolvan, en calquera local ou establecemento industrial ou mercantil.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

En materia de responsabilidade aplicaranse os artigos 42 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.- DEVENGO  
 

1. A obriga de contribur nacer no momento de iniciarse a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da solicitude de licencia de apertura.

2. No caso de facerse a apertura sen licencia previa, o devengo producirase no momento de iniciarse a actividade municipal para determinar se a actividade en cuestin ou non autorizable, con independencia da instruccin do correspondente procedemento administrativo sancionador, e con independencia do resultado do procedemento para autorizar a apertura ou resolver o peche do local.

3. A obriga de contribur non se ver afectada pola denegacin da licencia ou a sa concesin, condicionada modificacin das caractersticas do establecemento.

4.En caso de renuncia ou desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente, sern:

a.Do 25 por cento das establecidas se a renuncia ou desestimento se producise no prazo dun mes a partir da solicitante.

b.Do 50 por cento se a renuncia ou desestimento se producise posteriormente a dito mes.

Considerarase iniciada a actividade municipal no momento no que se expida algn dos informes tcnicos necesarios.

   
  ARTIGO 6. TARIFAS.  
 

A) Novas licenzas:

1. Actividades excludas do procedemento de avaliacin de incidencia ambiental, segundo o anexo III do Decreto 133/2008, do 12 de xuo, polo que se regula a avaliacin de incidencia ambiental (inocuas): 200,00

2. Actividades sometidas ao procedemento de avaliacin de incidencia ambiental (clasificadas):

Molestas ou asimilables: 400,00

Insalubres ou asimilables: 600,00

Nocivas ou asimilables: 800,00

Perigosas ou asimilables: 1000,00

No suposto que unha actividades estivera comprendida en mis dun suposto dos anteriores, tomarase sempre o valor mis alto.

3. Actividades sometidas ao procedemento de avaliacin de efectos ambientais: 1.500,00

4. Actividades sometidas ao procedemento de avaliacin de impacto ambiental: 2.500,00

5. Actividades sometidas ao procedemento de autorizacin ambiental integrada: 3.000,00

No caso de que nun local se pretendan realizar das ou mis actividades deberanse liquidar cada actividade de forma independente, segundo a clasificacin do presente epgrafe.

B) Cambios de titularidade: 100,00 euros.

C) Modificacin ou ampliacin de actividades con licenza anterior:

O estipulado no epgrafe do apartado A, no que se clasifique a actividade.

D) Outros:

Antenas de telefona mbil e similares: 6.000,00

Paneis publicitarios con soporte ou estructura: 1.000,00

Actividades recreativas ou espectculos temporais ao aire libre: 100,00

Depsitos de combustible a excepcin de depsitos de vivendas sen uso industrial: 500,00

Os conceptos deste apartado sern aditivos aos que lle corresponda segundo o apartado A, deste artigo

   
  ARTIGO 7. - EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se recoece exencin ou bonificacin algunha, ags as expresamente previstas en normas con rango de Lei e as derivadas da aplicacin de Tratados internacionais.

   
  ARTIGO 8.- DECLARACIN.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecementos presentarn no Rexistro Xeral deste Concello a correspondente solicitude, con especificacin da actividade ou actividades que se pretendan desenvolver no local, xuntando o proxecto tcnico e demais documentos esixibles polas disposicins vixentes.

2. Se despois de efectuada a solicitude de licencia de apertura se vara ou ampla a actividade a desenvolver no establecemento ou se alterasen as caractersticas do local, estas modificacins debern poerse en coecemento da Administracin Municipal.

3. Consideraranse caducadas as licencias se despois de concedidas transcorren mis de tres meses sen se producir a apertura dos locais (sen causa motivada) ou, despois de abertos, se pechasen por un perodo superior a seis meses consecutivos (sen causa motivada).

4. Os servizos tcnicos do concello en calidade de inspectores e os membros da Polica Local deste Concello, podern esixir en calquera momento o documento que acredite a concesin da licencia de apertura definitiva.

6. Cando a Administracin Tributaria local tea coecemento da produccin dunha alta no Imposto sobre Actividades Econmicas nunha actividade que estea suxeita a esta licencia, sen terse solicitado a mesma, proceder de oficio inicio, de xeito automtico, do correspondente procedemento de Inspeccin Tributaria.

   
  ARTIGO 9.- NORMAS DE XESTIN E LIQUIDACIN.  
 

A taxa polo otorgamento de licenza esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do importe total estimado da cota tributaria, a conta da liquidacin definitiva que resulte no momento da concesin da licenza.

Se da liquidacin definitiva, a taxa resulta unha cota superior ou inferior derivada da autoliquidacin, procederase a requerir o ingreso da diferencia antes de expedir a licenza, no primeiro caso, e a devolucin do exceso, no segundo.

Cando por causas no imputables ao suxeito pasivo, a actividade administrativa que constite o feito impoible da taxa non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe da cota correspondente.

Non se tramitar o expedente correspondente, se non se acredita a autoliquidacin e o pagamento da presente taxa.

   
  ARTIGO 10.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

A calificacin das infraccins tributarias e as correspondentes sancins rexiranse polo establecido nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.  
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 6 desta Ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do ndice de Prezos Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto centena superior ou inferior.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

A presente ordenanza derogar calqueira precepto doutra ordenanza ou acordo que se opoa mesma.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial Provincial.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios