Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO POR MESAS, CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Publicación provisional : 24-03-1999 BOP N 67 -- Publicación definitiva : 24-03-1999 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 30-09-2011

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. TARIFAS.
 - ARTIGO 6. - EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 7.- DEVENGO.
 - ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN E LIQUIDACIN.
 - ARTIGO 9.- INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.  
 

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa pola ocupacin de terreos de uso pbulico por mesas, cadeiras, tablaos e elementos anlogos com finalidade lucrativa.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a ocupacin de terreos de uso pblico polos elementos propios da taxa, mesas, cadeiras, tablaos e elementos anlogos.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as coma as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, que se beneficien da ocupacin.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

En materia de responsabilidade aplicaranse os artigos 42 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. TARIFAS.  
 

A cota tributaria consistir na cantidade resultante de aplicar a tarifa recollida no seguinte cadro, de acordo cos conceptos e importes nel establecidos e atendendo zonificacin do viario municipal.

ZONA

IMPORTE TAXA MENSUAL

Ncleo Carral

1 euro por metro cadrado

Tabeaio

0,50 euros por metro cadrado

   
  ARTIGO 6. - EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se recoece exencin ou bonificacin algunha, ags as expresamente previstas en normas con rango de Lei e as derivadas da aplicacin de Tratados internacionais.

   
  ARTIGO 7.- DEVENGO.  
 

A obrigacin de contribur nacer pola ocupacin do dominio pblico local, autorizada na correspondente licenza ou desde que se inicie o aproveitamento, se se produciu sen a oportuna autorizacin.

   
  ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN E LIQUIDACIN.  
 

O tributo liquidarase por cada aproveitamento solicitado e conforme ao tempo que o interesado indique ao pedir a correspondente licenza.

As persoas naturais ou xurdicas interesadas na obtencin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza, presentarn no concello solicitude detallada da sa natureza, tempo e duracin destes, lugar exacto onde se pretenden realizar, sistema de delimitacin e en xeral cantas indicacins sexan necesarias para a determinacin do aproveitamento desexado.

Coa solicitude de licenza abonarase en concepto de depsito a cantidade resultante de aplicala tarifa. No caso de concederse a licenza o depsito ser considerado pago da taxa, en caso contrario o solicitante pode esixir a devolucin do mesmo.

Cando se realicen aproveitamentos sen licenza ou excedendo do autorizado, se practicarn de oficio as liquidacins que correspondan e se imporn as sancins que procedan. O pago da taxa non supn a adquisicin do dereito a realizar o aproveitamento, podendo a administracin municipal adoptar as medidas que procedan para evitar a continuacin de aqueles que no poidan ser autorizados por non cumprir as condicins requiridas.

Esta taxa esxese en rxime de autoliquidacin.

   
  ARTIGO 9.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

A calificacin das infraccins tributarias e as correspondentes sancins rexiranse polo establecido nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial Provincial.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios