Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fisterra - ORDENANZA FISCAL NUMERO 3.-REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 19-12-1989 BOP N 289 -- Publicación definitiva : 19-12-1989 BOP N 289
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e rxime.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Base impoible.
 - Artigo 5.Cota tributaria ntegra e Iquida.
 - Artigo 6.Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.Normas de xestin.
 - Artigo 8.Infraccins e sancins.
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - ANEXO II
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.Fundamento e rxime.  
 

1. No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2..-) e 142..-) da Constitucin Espaola, polo artigo 106..-) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e de conformidade co previsto no artigo 59.2..-) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o imposto sobre construcins, instalacins e obras.

2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100..-) a 103..-) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a mesma, sempre que a sa expedicin competa a este Concello.

2 Son actos suxeitos a previa licenza, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:

a) Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estrutura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servizos pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licenza outorgada.

h) A demolicin das construcins, ags nos casos declarados de ruina inminente.

i) As instalacins subterrneas dedicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

j) As obras de construcin de infraestrutura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

k) As construcins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

m) A instalacin de invernadoiros.

n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o) Os cerramentos e valados de predios.

p) Obras de fontanera e sumidoiros.

q) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

r) Obras nos cemiterios.

s) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

3. Quedan tamn includas no feito impoible do imposto as construcins, instalacins e obras que se realicen dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo probatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1..-) do presente artigo considrase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legal-mente notificado o acto administrativo ao interesado.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4..-) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se fagan as construcins, instalacins ou obras, sempre que sexan os donos das obras. Noutro caso, considerarase contribunte que ostente a condicin de dono da obra.

2. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que refrese o artigo 42..-) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que determina o artigo 43..-) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 4.Base impoible.  
 

1. A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, que coincide co presuposto de execucin material e do que quedan excludos, polo tanto, os gastos xerais, o beneficio industrial, os honorarios de redaccin de proxecto e o imposto sobre o valor engadido.

2. Tendo en conta o indicado no artigo 103.1..b.-) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais, para o clculo da base impoible a determinar na autoliquidacin, non se ter en conta o presuposto presentado polos interesados, senn que ser determinado en base ao informe que emita o Servizo de Urbanismo do Concello de Fisterra tomando como referencia o anexo I desta ordenanza para obras de nova planta, reforma, rehabilitacin ou grande reparacin, e o anexo II para as restantes construcins, instalacins ou obras e acordado polo rgano competente dentro desta Corporacin.

3. Anualmente actualizarase o mdulo base de valoracin contido no anexo I desta ordenanza, segundo acordo da Xunta de Goberno Local logo do informe dos servizos tcnicos de Urbanismo do Concello. O mesmo resultar de aplicacin s mdulos de valoracin das obras menores contidos no anexo II.

   
  Artigo 5.Cota tributaria ntegra e Iquida.  
 

A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible, quedando fixado no 2,2 por cento.

   
  Artigo 6.Exencins e bonificacins.  
 

1. Establecese unha bonificacin do 30% para os edificios includos na PEPRI da vila de Fisterra segundo a delimitacin existente nas Normas Subsidiarias e para aquelas edificacin includas no Catlogo de Patrimonio Cultural do planeamento vixente.

Esta bonificacin ter unha duracin de tres anos a contar dende a publicacin no BOP da presente ordenanza.

Ambas bonificacins sern compatibles, sen que en ningn caso poidan exceder do 50% da mesma de forma acumulativa.

2. As bonificacins establecidas tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no mesmo momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licenza.

A bonificacin ser acordada pola Xunta de Goberno Local logo de informe dos servizos de Urbanismo do Concello.

   
  Artigo 7.Normas de xestin.  
 

1. 0 imposto esixirase en rxime de autoliquidacin, estando obrigados os suxeitos pasivos a practicar dita autoliquidacin no impreso habilitado efecto pola Administracin municipal, e a abonala, en calquera entidade colaboradora autorizada.

2. 0 imposto retribuirase no momento de iniciar a construcin, instalacin ou obra. Aos efectos deste imposto, entenderase iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal, no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou ao mes de concederse a licenza por Decreto da Alcalda ou por acordo da Xunta de Goberno Local.

3. Se as obras se inician ou executan sen previa licenza, o imposto devengarase ao iniciarse a actividade municipal para determinar se aquelas son ou non autorizables, con independencia da instrucin do expediente administrativo para a autorizacin ou derruba das obras.

4. 0 pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construcin, instalacin ou obra. A vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construcins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.

5. Cando se modifique o proxecto da construcin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o modificado, segundo os anexo I ou II desta ordenanza, con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

6. Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

   
  Artigo 8.Infraccins e sancins.  
 

En materia de Infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11.) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 178..-) e seguientes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  ANEXO I  
 

ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN

DEFINICINS

Mb.Mdulo Bsico.

Cg.Coeficiente xeogrfico.

Mc.Mdulo de construcin ou de referencia.

S.Superficie total construda, en m2.

Si.Superficie construida por uso de acordo co destino predominante da mesma.

Ct.Coeficiente corrector en funcin da tipoloxia da edificacin.

Cu.Coeficiente corrector en funcin do uso da edificacin.

PM b.Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos.

PEM.Presuposto de Execucin Material do proxecto.

VALORES DE APLICACIN

Mdulo bsico: Mb.

Establece un prezo en euros por cada m2 de edificacin. O seu valor ser fixado e actualizado anualmente por acordo da Xunta de Goberno quedando fixado na presente ordenanza para o ano 2011 no valor de 520 euros.

Coeficiente xeogrfico: Cg.

Establcese un coeficiente corrector por situacin xeogrfica de acordo reparto das reas xeogrficas establecidas no Decreto 345/1998 publicado no Diario Oficial de Galicia de 4 de decembro de 1998, que modifica a insercin dos municipios da Comunidade Autnoma nas reas vixentes ata esa data, resultando para o Concello de Fisterra un coeficiente xeogrfico Cg=0,9.

Superficie construda por uso: si.

Un traballo considerarase incluido no apartado que Ile corresponda de acordo co uso predominante da superficie.

Coeficiente tipoloxas: Ct.

a) En edificacins de nova planta e adicins.

1,20. Edificacin illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Sotos a partir do 3..

1,10. Edificacins non exentas. Sotos 1. e 2..

b) En obras de reforma e rehabilitacin.

1,20. Rehabilitacin total inclundo a desmontaxe de fachadas.

0,80. Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estrutura existente. Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas.

0,50. Reformas de elementos estruturais (Coeficiente de uso Cu=1). Demolicins e derrubos parciais asociados edificacin (aplicada superficie total das plantas).

0,35. Substitucin de cubricin (sen incluir a estrutura), incluso illamento, instalacin de evacuacin de pluviais e parte proporcional de medios auxiliares (medida a superficie de cuberta en verdadeira magnitude). Substitucin de carpintera e cerramentos (aplicada superficie de fachada).

0,30. Reformas de pouca entidade que no afecten a elementos estruturais nin a instalacins (acabados interiores, solos, teitos...).

Coeficientes de usos: Cu.

a) Edificacin

1,60. Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.

1,50. Hospitais. Laboratorios. Igrexas.

1,40. Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e Areas.

1,30. Cines. Centros de sade. Hoteis 3*. Salas de festa. Discotecas. Bares especiais. Pubs. Colexios con residencia. Xeritricos e laboratorios.

1,20. Casas da Cultura. Locais Bancarios. Consultorios. Residencias 3a idade. Apartahoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.

1,10. Vivenda. Hoteis de 2*. Residencias universitarias. Moteis.

1,00. Residencial VPO. Oficinas. Garderas. Centros docentes. Hoteis de 1*. Ambulatorios. Hostais - Residencias. Restaurantes. Estacins de Autobuses. Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90. Bares. Mercados.

0,80. Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Servizos campings.

0,65. Edificios de aparcamentos. Local comercial. Establecementos comerciais, industria escaparate.

0,50. Piscinas descubertas. Cemiterios.

0,40. Garaxes e Aparcamentos. Estacins de Servizo.

0,35. Rochos. Locais en planta baixa ou semisoto sen uso especfico. Porches e terrazas abertas. Invernadoiros. Almacns para garda de apeiros agrcolas.

0,30. Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves. Granxas. Cobertizos (con das fachadas abertas). Depsitos. Graderos. Pantens (por nicho).

0,15. Acondicionamento de naves con obras mnimas.

0,10. Proxectos de Urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas campings (Coeficiente de tipoloxa Ct=1).

0,05. Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espazos exteriores. Acondicionamento de terreos (Coeficiente de tipoloxa Ct=1).

OBTENCIN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS: PMb

O custo da execucin material de todo tipo de proxectos e traballos de edificacin, poder obterse en funcin do Mdulo de construcin Mc, e da superficie construda para cada uso, de acordo cs seguintes frmulas:

O mdulo de construcin Mc obtense gola seguinte frmula: Mc = Mb x Cg x Ct x Cu, sendo:

Mc = Mdulo de construcin.

Mb = Mdulo bsico.

Cg = Coeficiente xeogrfico.

Ct = Coeficiente de tipoloxa.

Cu = Coeficiente de uso.

Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos: PM b

O Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos, PMb, obtense pola seguinte frmula PM b = q (Mci x Si), sendo:

PM b = Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

Mci = Mdulo de construcin de acordo co destino predominante da superficie.

Si = Superficie construida por cada uso parcial de acordo co destino predominante da mesma.

Nos casos nos que un coeficiente corrector non se axuste tipoloxa ou s usos antes definidos, aconsllase aplicar a media entre os que mis se asemellen.

   
  ANEXO II  
 

ESTIMACIN DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL

Os valores aqu fixados sern actualizados anualmente mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno local quedando fixado para o ano 2012 tal e como se indican:

PECHAMENTOS DE FINCAS

Peche cego de bloque cara vista ou revestido (altura mxima 1,50 m) 35,50 /m

Peche cego de pedra, mampostera

100,50 /m

Peche cego de formign

74,15 /m

Peche de celosa de pedra ou elementos prefabricados de formign

56,70 /m

Peche con postes e rede metlica con zapata

41,55 /m

Muro de bloque con colidante (altura mxima 2,00 m) 57,10 /m

Reparacin ou reforma de muro de peche (altura mxima 1,50 m)

17,75 /m

FACHADA

Pintura de fachada

15,90 /m2

Recebado e pintado de fachada

33,30 /m2

Chapeado de fachada con material ptreo

91,90 /m2

Rexuntado de fachada con morteiro de cemento

24,55 /m2

Limpeza de fachadas

15,90 /m2

VARIOS, URBANIZACIN E XARDINERA

Limpeza de terreo

0,50 /m2

Recheo, extendido e compactado de terras por medios mecnicos

4,10 /m2

Soleira de formign

22,90 /m2

Rexuntado de fachada con morteiro de cemento

24,55 /m2

Limpeza de fachadas

15,90 /m2

Obra civil de conexin rede de saneamento para unha vivenda

550,00

Obra civil de conexin rede de saneamento para 2 - 5 vivendas

1.010,80

Obra civil de conexin rede de saneamento para mais de 5 vivendas

6.500,00

Obra civil de conexin rede de abastecemento

600,00

No suposto de que unha actuacin non se atope directamente entre as anteriormente tipificadas, aplicarselle o prezo medio que mis se aproxime.

   
  ANEXO II  
 

ESTIMACIN DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL

Os valores aqu fixados sern actualizados anualmente mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno local quedando fixado para o ano 2012 tal e como se indican:

PECHAMENTOS DE FINCAS

Peche cego de bloque cara vista ou revestido (altura mxima 1,50 m) 35,50 /m

Peche cego de pedra, mampostera

100,50 /m

Peche cego de formign

74,15 /m

Peche de celosa de pedra ou elementos prefabricados de formign

56,70 /m

Peche con postes e rede metlica con zapata

41,55 /m

Muro de bloque con colidante (altura mxima 2,00 m) 57,10 /m

Reparacin ou reforma de muro de peche (altura mxima 1,50 m)

17,75 /m

FACHADA

Pintura de fachada

15,90 /m2

Recebado e pintado de fachada

33,30 /m2

Chapeado de fachada con material ptreo

91,90 /m2

Rexuntado de fachada con morteiro de cemento

24,55 /m2

Limpeza de fachadas

15,90 /m2

VARIOS, URBANIZACIN E XARDINERA

Limpeza de terreo

0,50 /m2

Recheo, extendido e compactado de terras por medios mecnicos

4,10 /m2

Soleira de formign

22,90 /m2

Rexuntado de fachada con morteiro de cemento

24,55 /m2

Limpeza de fachadas

15,90 /m2

Obra civil de conexin rede de saneamento para unha vivenda

550,00

Obra civil de conexin rede de saneamento para 2 - 5 vivendas

1.010,80

Obra civil de conexin rede de saneamento para mais de 5 vivendas

6.500,00

Obra civil de conexin rede de abastecemento

600,00

No suposto de que unha actuacin non se atope directamente entre as anteriormente tipificadas, aplicarselle o prezo medio que mis se aproxime.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2012, mantendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios