Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 14-11-2011 BOP N 216 -- Publicación definitiva : 20-01-2012 BOP N 14
Redacción Aplicable desde 20-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.. Feito impoible.
 - Artigo 3.. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.. Responsables.
 - Artigo 5.. Exencins.
 - Artigo 6.- Base Imponible .-
 - Artigo 7.. Cota Tributaria.
 - Artigo 8.. Devengo.
 - Artigo 9.. Declaracin e ingreso.
 - Artigo 10.. Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bas es de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, e 20.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer polo disposto no devandito Real Decreto Lexislativo e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes que entenda ou coeza a Administracin municipal.

2. Para os efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que se provocase polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

   
  Artigo 3.. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as personas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria que soliciten, ou resulten beneficiadas ou afectadas ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.. Responsables.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente deste tributo as personas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.. Exencins.  
 

Se conceder exencin subxectiva previo informe dos servizos sociais municipais en casos de emerxencia social.

   
  Artigo 6.- Base Imponible .-  
 

Constituir a base imponible da presente exaccin a natureza dos expedientes a tramitar e documentos a expedir.

   
  Artigo 7.. Cota Tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

1. Certificados de convivencia ou empadroamento do ano actual: 1,80

2. Certificados de empadroamento de anos anteriores: 3,00

3. Informes de convivencia: 3,00

4. Certificacins de acordos municipais: 3.00

5. Dilixencia de compulsa ou cotexo de documentos : 0,30 folla.

6. Fotocopia DIN A4: 0,10

7. Fotocopia DIN A3: 0,20

8. Certificacin de servizos urbansticos: 30,00

9. Expedientes de declaracin de situacin en fora de ordenacin: 150,00

10. Outros certificados ou informes no especificados : 3,00

   
  Artigo 8.. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos a taxa.

2. Nos casos a que se refire o apartado 2 del artigo 2., o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9.. Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, mediante ingreso nas entidades financeiras autorizadas polo concello.

   
  Artigo 10.. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178, 181 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada inicialmente polo Pleno en sesin de 7 de novembro de 2011, e entrar en vigor unha vez sexa aprobada definitivamente e publicado o seu texto integro no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios