Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - Ordenanza xeral de prezos pblicos do Concello de Ordes.

Publicación provisional : 18-10-2011 BOP N 198 -- Publicación definitiva : 26-12-2011 BOP N 244
Redacción Aplicable desde 13-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento.
 - Artigo 2. Concepto.
 - Artigo 3. Obrigados ao pagamento
 - Artigo 4. Obriga de pagamento.
 - Artigo 5. Conta.
 - Artigo 6. Establecemento e fixacin
 - Artigo 7. Procedemento de xestin.
 - Artigo 8. Devolucin de ingresos.
 - Artigo 9. Recursos.
 - Disposicins finais
   
  Artigo 1. Fundamento.  
 

1. No uso das facultades conferidas polos artigos 2.1, apartado e, e 127 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ordes poder establecer e esixir prezos pblicos, que se regularn polo disposto nos artigos 41 a 47 do citado texto refundido, pola Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos, e polo preceptuado na presente ordenanza.

2. O obxecto da presente ordenanza desenvolver a normativa xeral e establecer o mbito e o procedemento de esixencia de prezos pblicos no Concello de Ordes, de acordo coas disposicins que resultan de aplicacin.

   
  Artigo 2. Concepto.  
 

1. Tern a consideracin de prezos pblicos as contraprestacins pecuniarias que se satisfagan pola prestacin de servizos ou a realizacin de actividades de competencia municipal, sempre que concorran as das circunstancias seguintes:

a. Que os servizos ou as actividades sexan de solicitude ou de recepcin voluntaria por parte dos administrados. Para estes efectos non se considerar voluntaria a solicitude ou recepcin por parte dos solicitantes ou receptores cando vea imposta por disposicins legais ou regulamentarias, ou cando os bens, servizos ou actividades requiridos sexan imprescindibles para a vida privada ou social do solicitante ou receptor.

b. Que os servizos ou as actividades se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida a sa reserva a favor do sector pblico consonte normativa vixente.

2. Para estes efectos tern a dita consideracin as contraprestacin pecuniarias que estableza a entidade local pola comercializacin de bens ou produtos, cando concorran as circunstancias citadas.

3. Non podern esixirse prezos pblicos polos seguintes servizos e actividades:

a. Abastecemento de auga en fontes pblicas.

b. Alumeado de vas pblicas.

c. Vixilancia pblica en xeral.

d. Proteccin civil.

e. Limpeza da va pblica.

f. Ensino nos niveis de educacin obrigatoria.

4. Podern dar lugar esixencia de prezos pblicos, sempre e cando concorran as circunstancias previstas no apartado 1 deste artigo, as prestacins seguintes:

a. Entradas en teatros, espectculos, museos, eventos e exposicins.

b. Inscricins e/ou participacin en cursos, talleres, xornadas, seminarios e actividades organizadas polo Concello de Ordes.

c. Actividades socioculturais, educativas, deportivas e de lecer.

d. Servizos sociosanitarios e servizos sociais.

e. Servizo de tanatorio municipal.

f. Servizos de difusin publicitaria na emisora de radio ou en calquera outro medio de divulgacin municipal.

g. Comercializacin de bens ou produtos.

h. En xeral, calquera servizo, actividade ou prestacin de solicitude e recepcin voluntaria para os administrados que se realice en concorrencia co sector privado.

   
  Artigo 3. Obrigados ao pagamento  
 

1. Estarn obrigados ao pagamento dos prezos pblicos os que se beneficien dos servizos ou actividades polos que deban satisfacerse aqueles.

2. A estes efectos consideraranse beneficiarios e, en consecuencia, obrigados ao pagamento, os solicitantes do servizo, actividade ou prestacin pola cal sexan esixidos prezos pblicos.

3. No caso de que os beneficiarios sexan menores de idade e/ou incapacitados, considerarase suxeito obrigado ao pagamento aos pais/nais ou titores/as.

   
  Artigo 4. Obriga de pagamento.  
 

1. A obriga de pagamento dos prezos pblicos nace desde que se inicie a prestacin do servizo ou a realizacin da actividade.

2. No suposto de comercializacin de bens ou produtos a obriga de pagamento nace no momento da entrega da prestacin.

3. Poder esixirse o depsito previo do importe dos prezos pblicos, na forma e prazo que fixe o acordo de establecemento ou modificacin do prezo pblico, como requisito previo para a prestacin do servizo ou realizacin da actividade.

4. Cando exista discrepancia entre a conta do depsito previo e a obriga de pagamento, a cantidade ingresada en concepto de depsito previo considerarase entrega a conta da obriga definitiva, reintegrndose o esixndose a diferenza, segundo proceda.

   
  Artigo 5. Conta.  
 

1. O importe dos prezos pblicos deber cubrir, como mnimo, o custe do servizo prestado ou da actividade desenvolvida.

2. Cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, a entidade poder fixar prezos por debaixo do lmite previsto no apartado anterior. Nestes casos deber consignarse nos orzamentos da entidade as dotacins oportunas para a cobertura da diferenza resultante, se a houbese.

3. Entenderase, salvo mencin en contrario no acordo concreto de fixacin do prezo e nos documentos acreditativos do pagamento, que a tarifa sinalada non incle a cota do Imposto sobre o Valor Engadido que, de ser o caso, deba repercutirse sobre a dita tarifa. En consecuencia, o tipo de IVE aplicable, de ser o caso, e a cota resultante deber consignarse expresa e separadamente.

   
  Artigo 6. Establecemento e fixacin  
 

1. A competencia para o establecemento, modificacin e fixacin da conta dos prezos pblicos aos que refrese a presente ordenanza encomndase Xunta de Goberno Local, de conformidade coa facultade regulada no artigo 47.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e consonte ao disposto nos artigos 23.2, letra b, da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do rxime local, e 65.2, letra b, da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia.

2. O establecemento realizarase a proposta da alcalda ou da concellera delegada que procedese, debendo constar, como mnimo:

a. O concreto servizo ou actividade que orixina, como contraprestacin, o prezo pblico.

b. Unha memoria econmico-financeira da que se deduza que o importe do prezo pblico cubre, como mnimo, o custe do servizo ou actividade ou, de ser o caso, a porcentaxe do mesmo que ser asumido con cargo aos orzamentos municipais, con indicacin da existencia de crdito a nivel de partida orzamentaria.

c. O importe da tarifa a que ascende o prezo pblico que se estableza.

d. A xustificacin razoada das razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que, de ser o caso, aconsellen a fixacin dos prezos pblicos por debaixo do custe do servizo.

e. As normas especficas de xestin.

f. A data a partires da cal se comece a esixir.

3. O acordo de establecemento e fixacin publicarase no Boletn Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello de Ordes.

   
  Artigo 7. Procedemento de xestin.  
 

1. Nos acordos de establecemento, modificacin ou fixacin de prezos pblicos, ao determinar o rxime de xestin, poderase prever a sa esixencia en rxime de autoliquidacin, debendo neste caso concretar o prazo de ingreso.

2. Os prezos pblicos de devengo peridico podern esixirse mediante cargo na conta bancaria designada ao efecto polo obrigado ao pagamento, unha vez formalizada a solicitude de prestacin correspondente. Neste caso, a baixa no censo de obrigados ao pagamento deber comunicarse ao Concello nos prazos que se fixen no acordo de establecemento ou modificacin do prezo pblico.

3. Na exaccin de prezos pblicos, os recargos e xuros de mora esixiranse e determinaranse nos mesmos casos, forma e conta que na exaccin de tributos locais.

4. As dbedas por prezos pblicos podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.

   
  Artigo 8. Devolucin de ingresos.  
 

1. Unicamente proceder a devolucin do importe total ou parcial do prezo pblico ingresado, segundo determinan os apartados seguintes, cando o servizo ou actividade non se preste ou desenvolva por causas non imputables ao interesado.

2. O importe da devolucin ser parcial e proporcional ao tempo, intensidade ou factor determinante do grao de realizacin da prestacin, ou ben total cando non tivese nacido a obriga de pagamento.

3. En caso ningn procederase devolucin dos ingresos realizados cando a dita solicitude estea baseada na non asistencia do interesado por razns alleas ao Concello de Ordes. Tampouco proceder a devolucin cando o obrigado ao pagamento non comunique ao Concello, de ser o caso, baixa na actividade, servizo ou prestacin, tomndose como data para a devolucin da presentacin da dita comunicacin.

   
  Artigo 9. Recursos.  
 

Contra os acordos de establecemento, modificacin e fixacin de prezos pblicos, as como contra os actos de xestin, liquidacin, recadacin e inspeccin, deber interpoerse o recurso de reposicin especificamente previsto a tal efecto no artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Disposicins finais  
 

Primeira. Para o non previsto na presente ordenanza estarase ao disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, na Lei 8/1989, de 13 de abril, de taxas e prezos pblicos, na Lei 47/2003, de 26 de novembro, xeral orzamentaria, no Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e demais normativa que a complemente ou substita.

Segunda. A presente ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno municipal consonte ao disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, entrar en vigor logo de publicarse o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo aos que refrense os artigos 70.2 e 65.2 do citado corpo legal, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios