Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 10, REGULADORA DA TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.

Publicación provisional : 22-01-2002 BOP N 18 -- Publicación definitiva : 22-01-2002 BOP N 18
Redacción Aplicable desde 01-04-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 . Fundamento e natureza.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4 .-Responsabilidades.
 - Artigo 5 .-Devengo.
 - Artigo 6 .-Cota tributaria. Que se actualizar ano a ano na mesma proporcin que o ndice de Prezos de Consumo.
 - Artigo 7 .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8 .-Normas de xestin e ingreso.
 - Artigo 9 .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1 . Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por subministro de auga potable, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, na que as sas normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/88.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a actividade municipal desenvolvida para presta-lo servicio de abastecemento de auga a domicilio, o seu mantemento e desenvolvemento e os dereitos de acometidas.

   
  Artigo 3 .-Suxeito pasivo.  
 

1.-Estn obrigados pago da Taxa en concepto de suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades, a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, seguintes:

a) Cando se trate de dereitos de conexin rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til da finca.

b) No caso de prestacin do servicio de subministro de auga potable e o seu consumo, os ocupantes ou usuarios das fincas do trmino municipal beneficiarias deste servicio, calquera que sexa o seu ttulo: propietarios, usufructuarios ou arrendatarios, mesmo en precario.

2.-En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribunte o propietario destes inmobles, quenes podern trasladar, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4 .-Responsabilidades.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Devengo.  
 

1.-Devngase a taxa e nace a obriga de contribur:

a) Cando se presente a solicitude de conexin rede, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Tratndose da prestacin de novos servicios, dende que tea lugar a efectiva conexin rede de auga municipal, dicir, cando se inicie a efectiva prestacin do servicio. A percepcin por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se tea obtido ou non a licencia de conexin e sen prexuzo da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a sa autorizacin.

Tratndose de servicios xa autorizados e prorrogados, o 1 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio e cese na prestacin do servicio, en cuio caso o perodo impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por trimestres naturais.

   
  Artigo 6 .-Cota tributaria. Que se actualizar ano a ano na mesma proporcin que o ndice de Prezos de Consumo.  
 

1. A cota tributaria da taxa regulada nesta Ordenanza ser a cantidade resultante de aplica-las tarifas seguintes, que sern incrementadas, de acordo coa lexislacin vixente, co correspondente IVE:

Subministro de auga potable

Xeral:

Ata 30 m3 /ttre: 0,36 euros

Mais de 30 m3: 0,41 euros

2.-A cota tributaria da taxa polo dereito de acometida consistir nunha cantidade fixa de 39,07 euros, sendo de conta do usuario o importe do presuposto da obra a realizar

   
  Artigo 7 .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin ou bonificacin ningunha no pago da taxa.

   
  Artigo 8 .-Normas de xestin e ingreso.  
 

1.-No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude e os servicios tributarios deste Concello, unha vez concedida aquela, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para ingreso directo na forma e prazos que indica o Regulamento xeral de recadacin.

2.-Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variacin na titularidade da finca e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producirn efecto a partir do primeiro trimestre natural seguinte, unha vez finalizado o prazo de presentacin destas declaracins de alta e baixa.

A inclusin inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licencia de acometida rede.

As cotas esixibles por esta taxa sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo, nas oficinas da Recadacin municipal ou entidades colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

3.-As dbedas por esta taxa esixiranse polo procedemento administrativo de constrinximento, de conformidade co estipulado na Lei xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 9 .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarse disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, cuia redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno do Concello en Sesin celebrada o da 10 de novembro de 2003, entrar en vigor o da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, e comenzar a aplicarse a partir do da un de xaneiro do ano 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios